Прикачени файлове:

1. Отворете: Отчетен доклад за 2006 г.

2. Отворете: Отчетен доклад за 2007 г.

3. Отворете: Отчетен доклад за 2008 г.
4. Свалете: Приложение / 2008

5. Отворете: Одитен доклад за 2009 г.
6. Отворете: Отчетен доклад за 2009 г.

7. Отворете: Отчетен доклад за 2010 г.

8. Отворете: Отчетен доклад за 2011 г.

9. Отворете: Отчетен доклад за 2012 г.

10. Отворете: Отчетен доклад за 2013 г.

11. Отворете: Отчетен доклад за 2014 г.

12. Отворете: Отчетен доклад за 2015 г.

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д

за работата на Брезнишки районен съд

за 2016 година.

През последните години с основание в центъра на обществените очаквания у нас е състоянието на съдебната система като способност и ефективност да осъществява същинската си функция за защита на основните права и свободи на гражданите и юридическите лица, като фактор в борбата с престъпността и особено с организираната престъпност и корупцията, като основа на правовата държава. Това са аспектите, в които съдебната власт е преценявана във всички доклади на  Европейския съюз. Освен в изпълнение на европейските ангажименти, реформите в законодателството и във функционирането на съдебната система през последните години, усилията са насочени преди всичко към подобряване на състоянието на правосъдието в България, за да се отговори на очакванията на българските граждани за ефективност, прозрачност и бързина на съдебните процедури и услугите, предоставяни от съдебната система и за осъществяване на пълноценно сътрудничество с правосъдните органи на държавите – членки и другите институции на Европейския съюз.

Настоящият доклад има за цел да представи дейността на Районен съд - Брезник през 2016 г.

I.   ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В БРЕЗНИШКИ РАЙОНЕН СЪД.

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.

Постъпилите в районния съд наказателни дела за 2016 г. са общо 225 бр. заедно с останалите несвършени от предната година – 27 бр., делата за разглеждане от съдиите в Брезнишки районен съд са били общо 252 бр.

През отчетната 2016 година са постъпили 35 броя първоинстанционни наказателни общ характер дела. От предходната година са останали 10 броя НОХД, т. е. общия брой за разглеждане на първоинстанционни наказателни общ характер дела през 2016 година е бил 45 броя.

В сравнителен аспект постъпилите наказателни общ характер дела съпоставимо с предходните години има следният израз: за   2014 г. – 47 бр., наказателни общ характер дела,  за 2015 г. – 58 броя наказателни общ характер дела, а за 2016 г. – 35 бр. наказателни общ характер дела, което намаление на постъпленията от наказателно общ характер дела. Съпоставени с постъпленията от 2014 г. обвинителните актове за престъпление по Глава V - та от НК, когато същите са били 10 бр.,  през 2015 г. – 11 бр., а през отчетната 2016 г. са 4 бр., което е намаление с 6 бр. дела в сравнение с 2014 година и 7 брой в сравнение с 2015 г. Този вид дела вече не е с най - голям брой от внесените обвинителни актове, като основната причина за това е добрата съвместна работа с органите

 

на полицията и прокуратурата. Анализът на първоинстационните дела по видове престъпност сочи, че през отчетната 2016 г. внесените обвинителни актове за престъпления по Глава XI - та, раздел II - ри НК и по - конкретно за престъпления по чл. 343 Б от НК, са както следва: през 2014 г. са 34 броя, през 2015 г. са 41 бр., а през 2016 г. са 23 бр., което показва намаление на делата спрямо предходната година. През 2016 г. в Брезнишки районен съд няма образувани дела по обвинение за извършено престъпление по чл. 354  от НК, като през предходните години такива дела е имало 2 бр. през 2015 г. През 2016 г. в Брезнишки районен съд няма образувани дела по обвинение за извършени документни престъпления по глава ІХ от НК, няма образувани дела по глава VІ от НК по обвинение за извършено престъпление против стопанството, има 2 бр. образувани дела по обвинение за извършено престъпление против личността, няма образувани дела по глава VІІІ за извършено престъпление против дейността на Държавата, има 5 бр. образувани дела против държавни органи и обществени организации, няма образувани дела по глава ІV за извършено престъпление против брака, семейството и младежта.

По първоинстационните НОХД през отчетната 2016 година са съдени 41 лица, като осъдените са 34 лица и няма оправдани лица. Част от присъдите са били протестирани, като повечето от тях  са потвърдени от горни инстанции.

Тук обаче следва да се посочи, че в по - голямата си част тези актове са постановени от предходни години, но са се върнали през отчетната, а както бе отбелязано по - горе, все още има невърнали се от горните инстанции постановени и обжалвани или протестирани съдебни актове през 2016 г.

За сравнение от постановените през 2016 г. от 235 бр. първоинстанционни съдебни актове, са били обжалвани и протестирани 22 бр., от които 13 бр. НАХД, 2 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД,  2 бр. ЧНД, а по чл. 78 А от НК – 1 бр.

От обжалваните през 2016 г. 22 бр. съдебни актове са отменени от въззивната инстанция 5 бр., потвърдени са 14 бр. и изменени 1 бр. първоинстанционни съдебни актове, като останалите дела не са се върнали от въззивната инстанция. Като цяло през 2016 г. са се завърнали 20 броя обжалвани актове на съда (постановени през 2015 г.), от които 5 броя са отменени, 1 бр. е изменено и 14 броя са потвърдени.

За сравнение от постановените през 2015 г. от 241 бр. първоинстанционни съдебни актове, са били обжалвани и протестирани 23 бр., от които 16 бр. НАХД, 5 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД,  1 бр. ЧНД, а по чл. 78 А от НК няма обжалвани дела

От обжалваните през 2015 г. 23 бр. съдебни актове са отменени от въззивна инстанция 2 бр., изменени – 2 бр. съдебни актове (като изменените се свеждат само до размера на наказанията) и са потвърдени 11 бр. първоинстанционни съдебни актове.

За сравнение от постановените през 2014 г. от 147 бр. първоинстанционни съдебни актове, са били обжалвани и протестирани 13 бр., от които 8 бр. НАХД, 3 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД,  като няма обжалвани ЧНД и по чл. 78 А от НК.

Броя на потвърдените, спрямо отменените и изменени съдебни актове постоянно се увеличава в полза на потвърдените, което говори за едно добро качество на работата на съдиите в Брезнишки районен съд и подобряване на

 

юридическата им подготовка. През 2016 година има 3 бр. дела върнати за доразследване на прокуратурата.

При анализа на дейността на съда относно първоинстационните наказателни дела следва да бъдат посочени и делата по чл. 243, чл. 244 и чл. 245 от НПК. През отчетната година са постъпили 6 бр. дела, от които 4 бр. са потвърдени и 2 бр. останало за решаване за следващата година.

През 2016 г. са проведени 42 бр. разпити по реда на чл. 222 и чл. 223 от НПК, както и произнасянията по исканията на прокуратурата за разрешение или одобряване на определени процесуално – следствени действия, от които са постъпили 39 бр., 2 бр. съдебна реабилитация, 4 бр. принудителни медицински мерки, 3 бр. кумулации, няма образувани дела по чл. 64, вр. чл. 63 от НПК, няма образувани дела по чл. 67, ал. 1 от НПК, няма съдебни поръчки,  има образувани дела по искания по чл. 159 а НПК – 27 бр.

За сравнение през 2015 г. са проведени 44 бр. разпити по реда на чл. 222 и чл. 223 от НПК, както и произнасянията по исканията на прокуратурата за разрешение или одобряване на определени процесуално – следствени действия, от които са постъпили 58 бр., както и 1 брой съдебна реабилитация и 2 броя принудителни медицински мерки, 6 бр. кумулации, 2 бр. по чл. 64, вр. чл. 63 от НПК и 1 бр. по чл. 67, ал. 1 от НПК, като няма съдебни поръчки.

За сравнение през 2014 г. са проведени 6 бр. разпити по реда на чл. 222 и чл. 223 от НПК, както и произнасянията по исканията на прокуратурата за разрешение или одобряване на определени процесуално – следствени действия, от които са постъпили 57 бр., няма съдебна реабилитация и няма съдебни поръчки.

На следващо място следва да бъде анализирана работата на съда по административно – наказателни дела, по които районния съд е бил въззивна инстанция през отчетната година. Сравнявайки постъпленията за предходните години в Брезнишки районен съд като Въззивна инстанция са постъпили както следва: през 2014 г. – 41 бр., през 2015 г. - 58 бр. и през 2016 г. -  56 бр. Както се вижда при въззивните дела се забелязва леко намаление на техния брой спрямо предходната година, като следва да се има предвид, че същите вече са и значително по - сложни като правна проблематика, казусите все повече налагат внимателно и задълбочено проучване, от което натоварването на съдиите се увеличава. Срочността по този вид дела е както следва: за 2014 г. - 87  %, за 2015 г. – 93.65 % и за 2016 г. – 84,21 %, като процента на приключените дела е най - висок през 2015 г.

По отношение на срочността по наказателни общ характер дела в Брезнишки районен съд се наблюдава една стабилност със запазване на процента на срочността на първоинстационните общ характер дела: за 2014 г. – 93.20 %, за 2015 – 95.44 %, а за отчетната 2016 г. – 92.47 % или от анализа е видно, че през отчетната 2016 г. срочността по наказателните общ характер и административно наказателни дела  се движи над 90 %, което е добър атестат за работата на съдиите по отношение на срочността на приключване на делата. Въпреки тази тенденция обаче, все още има какво да се желае относно срочността на делата от общ характер. Вярно е, че това всъщност са най -тежките дела, понякога с по няколко подсъдими, като в много от случаите и подсъдимите и адвокатите, ползват законови способи за отлагане на делата. Като причина за забавяне решаването на тези дела следва да се посочи и това,

 

че има случаи както подсъдими, така и свидетели, макар и да са били редовно призовани не се явяват в съдебно заседание. В такива случаи се е налагало да бъдат изменявани мерките за неотклонение или да бъде постановявано принудително довеждане от органите на съдебната охрана. Като положителна тенденция следва да бъде отразено, че за подобряване на срочността на първоинстационните наказателни общ характер дела допринася и прилагането на особените правила по НПК – решаване на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, решаване на делото със споразумение, бързи производства и незабавни производства. По първия способ (съкратено съдебно следствие) през отчетната 2016 г. са решени 2 бр., със споразумение - 29 бр. 

През 2015 г. са образувани 26 бр. бързи производства и 2 бр. незабавни производства. В сравнение през 2014 г. са образувани 26 броя бързи производства, и 1 брой незабавно производство, през 2013 г. са образувани 4 бр. бързи производства и един брой незабавно производство, през 2012 г. са образувани – 2 бр. бързи производства и 1 незабавни производства, докато през 2011 г. са образувани – 7 бр. бързи производства и 2 незабавни производства.

През 2014 г. по реда на съкратеното съдебно следствие са решени 6 бр., със споразумение – 38 бр. Макар, че по този начин подсъдимите получават по - леки наказания (при условията на чл. 55 и чл. 58 А от НК, дори и без да са налице такива обстоятелства), според мен бързото правораздаване внушава повече доверие у гражданите и обществото отколкото проточилите се дълги години съдебни производства, при които в много случаи пострадалите и обществото губят доверието си в системата на наказателното правораздаване.

През отчетната 2016 г. са образувани НЧХД - 5 бр., 6 бр. НАХД – 78 а от НК.

Натовареността и резултатите от дейността на съдиите от Брезнишки районен съд, които нямат профилиране и всеки един от тях разглежда, както наказателни, така и граждански дела, е посочена в следващата

 

С П Р А В К А

 

за дейността на Районен съд гр. Брезник

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

от месец Януари 2016 г. до месец Декември 2016 г.

 

Име и фамилия

на съдията

Стаж по чл. 164 ЗСВ

Постъп -ления

Свър -шени

Обжал -

вани

Отме ­нени

Изме ­нени

Оставени в сила

I

II

I

II

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Веселин Хайдушки

15 г.

146

 

150

 

14

-

2

1

8

Роман Николов

19 г.

77

 

81

 

7

-

3

-

5

Петър Симеонов - РС - Трън

 

1

 

3

 

1

-

1

-

-

Валери Ненков – РС - Перник

 

1

 

1

 

1

-

-

-

1

 

 

 

Сравнителен анализ на постъпленията по наказателни дела за последните

 три години:

 

 

2016 год.

2015 год.

2014 год.

ОБЩ БРОЙ

225

248

157

НОХД

13

44

3

НАХД

56

58

40

НЧХД

5

8

3

З-н за здравето

4

2

3

ЧЛ. 78 А НК

6

7

1

ЧЛ. 64 и 65 НПК

-

3

-

ДРУГИ

114

112

63

ПО ГЛ. ХІ НК

23

1

34

ПО ГЛ.V НК

4

11

10

ПО ГЛ. VІІІ НК

-

-

-

ПО ГЛ. ІV НК

-

2

-

 

СПРАВКА

 

за действителната натовареност по наказателни дела по съдии през 2016 г.

 

по

ред

Име на съдия

Отработени

Човеко -

месеци

Дела за разглеждане

Свършени дела

Брой

дела

Натова -реност

Брой

дела

Натова -реност

1

2

3

4

5

6

7

1

Веселин Хайдушки

12

155

12,92 %

150

12,50 %

2

Роман Николов

9

93

10,33 %

81

9,00  %

3

Петър Симеонов

12

3

0,25 %

3

0,25 %

4

Валери Ненков

12

1

0,08 %

1

0,08 %

 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.

Постъпилите в районния съд граждански дела за 2016 г. са общо 429 бр. заедно с останалите несвършени от предната година – 49 бр., делата за разглеждане от съдиите в Брезнишки районен съд са били общо 478 бр. От постъпилите през отчетната година 429 бр. граждански дела са: 134 бр. искове по СК, от които 89 бр. са брачни дела, 2 бр. за издръжка, няма образувани дела за привременни мерки, 8 бр. настанявания на деца, 10 бр. теглене на детски влог, 1 бр. за издаване и съставяне на акт за смърт, 1 бр. за смяна на име, 2 бр. за родителски права, 13 бр. отказ и приемане на наследство, 8 бр. други дела, 27 бр. облигационни искове, 5 бр. вещни искове, 6 бр. делби, няма образувани дела за искове по КТ, 5 бр. по Закона за домашното насилие, 8 бр. по ЗЗДетето, няма образувани административни дела, 253 бр. дела по реда на глава XXXVII от ГПК (Заповедно производство), 1 бр. обезпечение на бъдещ иск, 1 бр. разпит по делегация. За сравнение постъпленията през предходните 3 години са както следва: за 2014 г. – 350 бр., за 2015 г. – 399 бр. и за 2016 г. – 429 бр.

Анализът на граждански дела сочи, че най - голям дял от постъпленията имат дела по реда на глава XXXVII от ГПК – 253 бр., следвани от исковете по СК – 128 бр., облигационни искове – 27 бр., други дела – 8

 

бр.делби – 6 бр., вещни искове – 5 бр. и установителни искове – 2 бр.

Постъпленията в Районен съд гр. Брезник, сочат увеличаване на постъпленията сравнени с предходните години, като 2016 г. е най –натоварената година, имайки предвид, че през последните две години отчетната 2016 г. бяха само двама съдии. Следва да се има предвид обстоятелството, че правната сложност значително се е повишила, което води до необходимост да се полагат много повече усилия за подготовка на делата и повишаване на знанията от съдиите. Тука е мястото да се отбележи, че с влизането в сила на нов ГПК доведе до едно значително намаляване на отложените дела, като се ограничи и възможността процесът да бъде недобросъвестно протакан. Това обаче се случва след като бъде извършена процедурата по размяна на книжата, което в някои случаи е доста дълъг процес. Все още се срещат затруднения с призоваването на страните, които понякога са много на брой, а има случаи, в които вещи лица не изготвят заключението в срок, което също води до отлагане на делата.

Средната продължителност на разглежданите дела от първото редовно по делото съдебно заседание до постановяване на съдебния акт на първоинстационните граждански и гражданско – административни дела, съгласно статистическите отчети за работата на районния съд по граждански дела от общо свършените 437 бр. първоинстанционни дела – в тримесечен срок са свършени 393 броя дела, което съставлява 89.93 %.

Значителен обем в работата на гражданска колегия са делата  по реда на глава XXXVII от ГПК. През отчетната година тези дела са били общо за разглеждане 253 бр., свършени са 253 бр., като всичките (100%) са свършени в законоустановения срок. Съдиите от Брезнишки районен съд не са имали за разглеждане през 2016 г. административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ.

 Останали несвършени към 31.12.2016 г. всичко граждански дела са 41 бр., което в процентно изражение представлява 9,56 %.

При отразеното по - горе за причините за значително забавяне на гражданските дела, което съществено се отразява на общия процент на свършените в тримесечен срок граждански дела, следва да бъде подчертано изключително отговорното отношение на съдиите при разглеждането на делата и ярко изразения стремеж да се приключват делата максимално бързо. Следва да се има предвид, че делата за съдебна делба законово не могат да бъдат свършени в тримесечния срок, което също се отразява на общата статистика.

От постановените съдебни актове по граждански дела са били обжалвани общо 21 бр. от приключените и върнати от горните инстанции са отменени 10 бр., изменени 1 бр. и са оставени в сила 7 бр. дела, като тук следва да се отбележи, че горепосочените дела са и от предходни години. В приложените по – долу справки е отразена поотделно работата и натовареността на съдиите от Брезнишки районен съд, които нямат профилиране и всеки един от тях разглежда, както наказателни, така и граждански дела.

 

 

 

 

С П Р А В К А

 

 за дейността на Районен съд гр. Брезник

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

от месец Януари 2016 г. до месец Декември 2016 г.

 

 

Име и фамилия

на съдията

Стаж по чл.164

ЗСВ

Постъп -ления

Свър -шени

Обжал -

вани

Отме ­нени

Изме ­нени

Оставени в сила

I

II

I

II

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Веселин Хайдушки

15 г.

265

-

271

-

13

-

5

1

5

Роман Николов

19 г.

164

-

166

-

8

-

5

-

2

 

СПРАВКА

 

за действителната натовареност по граждански дела по съдии през 2016 г.

 

по

ред

Име на съдия

Отработени

човеко-

месеци

Дела за разглеждане

Свършени дела

Брой

дела

Натова -реност

Брой

дела

Натова -реност

1

2

3

4

5

6

7

1

Веселин Хайдушки

12

286

23.83 %

271

22.58 %

3

Роман Николов

9

192

21.33 %

166

18.44 %

 

Сравнителен анализ на свършените граждански дела и процент на

приключването им в тримесечен срок за последните три години:

 

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Свършени

342

401

437

С решения

122

354

369

Процент на приключили

в 3 - месечен срок

87.72 %

89.28 %

89.93 %

Несвършени

51

49

41

 

 

Сравнителен анализ на постъпленията по граждански дела за последните

 три години:

 

 

2014 год.

2015 год.

2016 год.

ОБЩ БРОЙ

350

399

429

ИСКОВЕ ПО КТ

3

2

-

ОБЛ. ИСКОВЕ

15

17

27

ИСКОВЕ ПО СК

7

10

35

ИЗДРЪЖКА

2

2

2

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

10

13

5

ФИН.НАЧЕТ

-

-

-

ДЕЛБИ

19

6

6

РАЗВОД

80

56

89

ДРУГИ

31

45

13

АДМ. ДЕЛА

3

7

-

ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

180

241

253

Тъй като съдиите в Районен съд гр. Брезник нямат профилиране, то действителната натовареност следва да се смята като сбор от натовареността по наказателни и граждански дела, която има следния вид:

 

по

ред

Име на съдия

Отработени

човеко-

месеци

Дела за разглеждане

Свършени дела

Брой

дела

Натова -реност

Брой

дела

Натова -реност

1

2

3

4

5

6

7

1

Веселин Хайдушки

12

286

23.83 %

271

22.58 %

3

Роман Николов

9

192

21.33 %

166

18.44 %

II. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Брой на постъпилите през 2016 г. изпълнителни дела 39 бр.

От 2015 г. са останали 345 бр. висящи изпълнителни дела. От общо 384 бр. изпълнителни дела са приключили 69 бр. изпълнителни дела, от които 48 бр. чрез реализиране на вземането, 21 бр. по перемции и към 31.12.2016 г. са останали несвършени 315 бр. изпълнителни дела. През отчетната 2016 година са събрани суми в размер на 106 628 лева.

Справката с предходните години е следната:

Брой на постъпилите през 2015 г. изпълнителни дела 45 броя.

От 2014 г. са останали 357 бр. висящи изпълнителни дела. От общо 402 бр. изпълнителни дела са приключени 57 бр. изпълнителни дела, от които 36 бр. чрез реализиране на вземането, 21 бр. по перемции и към 31.12.2015 г. са останали несвършени 345 бр. изпълнителни дела. През отчетната година са събрани суми в размер на 93 255 лева.

Брой на постъпилите през 2014 г. изпълнителни дела – 75 бр.

От 2013 г. са останали 305 бр. висящи изпълнителни дела. От общо 380 бр. изпълнителни дела са приключени 23 бр. изпълнителни дела, от които 17 бр. чрез реализиране на вземането, 5 бр. по перемции и 1 бр. прекратено и изпратено на друг ДСИ и към 31.12.2014 г. са останали несвършени 357 бр. изпълнителни дела. През  годината са събрани суми в размер на 99 751 лв.

По сметка на ДСИ няма суми, които не са изплатени на взискателите.

 

Забелязва се намаление на постъпленията при изпълнителните дела, сравнен с предходните години, тъй като много от взискателите предпочитат да предявяват изпълнителните си документи при ЧСИ. Причините за оставане на сравнително голям брой висящи дела основно са: 1. Преобладаващият брой изпълнителни дела са за неизплатени трудови възнаграждения, срещу длъжници, които всячески шиканират процеса; 2. Липсата на кандидат – купувачи на многократно обявяваните публични търгове от съдията – изпълнител.

Общият брой на събраните суми през 2016 г. от Държавен съдебен изпълнител е 106 628лв., през 2015 г. е 93 255 лв., през 2014 г. е 99 751 лв., От посочените цифри може да се направи извода, че сумата събрана през отчетната 2016 г. е най - голяма от предходните години. От изложеното до тук става ясно, че има намаляване на делата през отчетната 2016 г. и увеличение на събираемостта което е един добър атестат за държавен съдия – изпълнител Елена Величкова.

 

Приложение № 2

 

Име на съдията изпълнител

Юридически стаж  по чл. 164 ЗСВ

Постъпили дела

Свършени дела

Постъпили суми

Елена Величкова

 

10 години

 

39 бр.

 

69 бр.

 

106 628 лв.

III. ДЕЙНОСТ НА СЪДИЯТА ПО  ВПИСВАНИЯТА.

Тъй като от началото на 2009 г. в гр. Брезник има вече двама частни нотариуси и един помощник нотариус то дейността на съдията по вписванията се покрива с тази на службата по вписвания, която е към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

През 2016 година са извършени общо 1707 бр. вписвания от които: продажби – 331 бр., дарения – 101 бр., замени – 49 бр., договорни ипотеки – 9 бр., законни ипотеки – 2 бр., констативни нотариални актове – 49 бр.; обстоятелствени проверки – 142 бр., решения на ПК – 243 бр., АДС – 10 бр., АОС – 165 бр., договор за делба – 25 бр., договор за аренда – 215 бр., договор за наем – 88 бр., искови молби – 16 бр., преписи от обявени завещания – 3 бр., суперфиция – 13 бр., отказ от вещни права – 1 бр., възбрани – 49 бр., поправка на НА – 2 бр., заличавания – 44 бр. от които 8 бр. заличавания на ипотеки, анекси – 58 бр., съдебно – разделителни протоколи – 25 бр., постановления за възлагане – 5 бр., протоколи за приемане на саморъчни завещания – 4 бр., договор за цесия – 1 бр., съдебни решения – 2 бр., преобразуване на търговски дружества – 1 бр., учредяване право на ползване и преминаване – 7 бр., договор за прехвърляне срещу издръжка – 1 бр., залог върху търговско предприятие – 1 бр., УВТ – 124  бр., преписи – 327 бр., устни справки – 31 бр., справки за държавни учреждения – 13 бр., откази – 4 бр., апорт – няма.

През отчетната 2016 г. от Служба по вписванията са събрани такси в размер на 40 482.61 лева.

За справка дейността на Съдията по вписвания през предходните

 

години е била, както следва:

През 2015 година са извършени общо 2620 бр. вписвания. Извършени са 569 бр. разпоредителни сделки с недвижими имоти, от които 402 бр. покупко - продажби, 111 бр. дарения и 49 бр. замяна. Учредени са 13 бр. договорни ипотеки и 1 бр. учредена законна ипотека. Вписани са КНА 55 бр., 148 бр. обстоятелствени проверки и 311 бр. Решения на Общинска служба „Земеделие и гори”. От общо 2620 бр. вписвания, освен изброените по - горе, са вписани 7 бр. актовете за държавна собственост, 673 бр. акта за общинска собственост, 34 бр. договора за доброволна делба, 605 бр. договори, от които 523 бр. договор за аренда и 82 бр. договор за наем, 21 бр. искови молби, 5 бр.  препис от обявено завещание, 3 бр. суперфиция, 1 бр. отказ от вещно право на ползване, както и 31 бр. възбрани. Извършени са 2 поправки на нотариални актове. Има 21 бр. заличавания, от които 6 бр. заличавания на ипотеки. За отчетния период са издадени 167 бр. удостоверения за вещни тежести, 227 бр. преписа, 78 бр. устни справки и са извършени 6 бр. справки за държавни органи. През 2014 г. НЯМА апорт. Има 6 бр. постановени от Съдия по вписванията откази за вписване.

През отчетната 2015 г. от Служба по вписванията са събрани такси в размер на 25 323.61 лева.

През 2014 година са извършени общо 3100 бр. вписвания. Извършени са 536 бр. разпоредителни сделки с недвижими имоти, от които 389 бр. покупко - продажби, 133 бр. дарения и 14 бр. замяна. Учредени са 9 бр. договорни ипотеки и 1 бр. учредена законна ипотека. Вписани са КНА 58 бр., 126 бр. обстоятелствени проверки и 192 бр. Решения на Общинска служба „Земеделие и гори”. От общо 3 100 бр. вписвания, освен изброените по - горе, 4 бр. са актовете за държавна собственост, 1 041 бр. акта за общинска собственост, 31 бр. договора за доброволна делба, 825 бр. договори, от които 696 бр. договор за аренда и 129 бр. договор за наем, 26 бр. искови молби, 4 бр.  препис от обявено завещание, 5 бр. суперфиция, 1 бр. отказ от вещно право на ползване, както и 35 бр. възбрани. НЯМА поправки на нотариални актове. Има 16 бр. заличавания, от които 5 бр. заличавания на ипотеки. За отчетния период са издадени 126 бр. удостоверения за вещни тежести, 195 бр. преписа, 80 бр. устни справки и са извършени 42 бр. справки за държавни органи. През 2014 г. НЯМА апорт. Има 5 бр. постановени от Съдия по вписванията откази за вписване.

През отчетната 2014 г. от Служба по вписванията са събрани такси в размер на  25 442.34 лева.

Дейността на съдията по вписванията през 2016 г. е запазила интезитета си в сравнение с дейността през предходните 2015 г., 2014 г. и 2013 като това е годината с най - много събрани пари от държавни такси в сравнение с всички останали години от откриването на съда. Освен това може са се отчете, че качеството на работа е на много добро ниво.

IV. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

Изминалата 2016 г. се характеризира с усилията на страната ни като член на България в Европейския съюз и в частност със стремежа на всички работещи в системата за доказване, че страната ни следва да бъде третирана като равноправен член на Съюза. В тази връзка е необходимо да се отбележи,

 

че съдиите и съдебните служители, работещи в Брезнишки районен съд дадоха всичко от себе си, подчинени на тази изключително отговорна пред Държавата ни задача - да постигнем Европейски стандарти в правосъдието ни.

През отчетната 2016 г. промените в личния състав на съда са както следва: съгласно Решение по Протокол № 14/17.03.2016 г. от заседание на ВСС, т. 1 е избран Веселин Кирилов Хайдушки за Административен ръководител – Председател на Районен съд – Брезник; съгласно Решение по Протокол № 10/25.02.2016 г. от заседание на ВСС, т. 54. 1 щатната численост на Районен съд – Брезник е намалена с 2 /две/ щатни бройки за длъжностите „Съдебен деловодител“ и „Съдебен секретар“; съгласно Решение по Протокол № 13/10.03.2016 г. от заседание на ВСС, т. 118. 1 щатната численост на Районен съд – Брезник е намалена с 0,5 /половин/ щатна бройка за длъжност „Системен администратор“. Към момента в съда има двама съдии, които нямат профилиране и всеки от тях разглежда дела от всички области на правото.

През 2016 г., съдът работи нормално – с двама съдии, единия от които е и председател на съда и се занимава и с административна работа.

Утвърденият за 2016 г. щат на Брезнишкия районен съд беше за 14,5 щатни бройки: Председател – 1 бр., районен съдия – 1 бр., държавен съдебен – изпълнител – 1 бр., съдия по вписванията – 1 бр., административен секретар – 1 бр., главен счетоводител – 1 бр., системен администратор – 0,5 бр., съдебен секретар – 1 бр., съдебни деловодители – 2 бр., деловодител – съдебно – изпълнителна служба – 1 бр., съдебен архивар и бюро съдимост – 1 бр., призовкар – 1 бр., чистач – 1 бр., работник по поддръжка сгради – 1 бр. Определени длъжности съвместяват и други длъжности съгласно подписани допълнителни споразумения и издадени заповеди. В Районен съд – Брезник през отчетната 2016 г. по седмично се редуваха служители по един брой на Областно звено „Охрана”, които достатъчно полагаха усилия да следят за пропускателния режим в сградата на съда, да оказват съдействие и да спомагат за нормалната работа на Районния съд.

Независимо от факта, че съдиите и съдебните служители от съда са с добър практически опит, същите през отчетната година участваха в курсове, семинари и обучителни програми, организирани от Националния институт по правосъдието, Национално сдружение на съдебните служители, което без съмнение води до непрекъснатото им усъвършенстване при изпълнение на функциите им.

На следващо място трябва да се посочи, че цялостното оборудване и изграждане на локалните компютърни мрежи е приключено, съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти, както при съдиите, така и във всички служби и съдебни зали. Успешно се развива и усъвършенства компютърната обработка на делата.

V. СГРАДЕН ФОНД  И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

Брезнишкият районен съд се помещава в сградата на бивша детска ясла гр. Брезник, която е с локално парно отопление. Седем години собственик на сградата беше Министерство на правосъдието като стопанисването и

 

управлението бяха възложени със Заповед на Министъра на правосъдието на Административния ръководител – Председател на Районен съд - Брезник. Община Брезник си запази правото на собственост върху западното крило на сутерена, което се ползва от социален патронаж. С Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 24/09.06.2016 г., т. 27 Пленумът на ВСС упълномощава Административните ръководители на органите на съдебната власт стопанисването и управлението на сградата. В момента в сградата освен Районния съд, се помещават още Районна прокуратура гр. Брезник и Служба по вписванията и същата напълно задоволява техните потребности. Наличието на много институции, които я ползват, предполагат взаимодействие между тези институции и до този момент възникналите проблеми се разрешават.

След като преди 9 години беше направен ремонт на покрива на сградата и котелното помещение, крайно наложително е направата на външна изолация на сградата.  Подобно искане е мотивирано не само с географското положение на гр. Брезник и климатичните условия, но и цените на горивата изискват да се правят максимални усилия за енергийна ефективност. Имайки предвид, че сградният фонд премина в собственост на Висшия съдебен съвет имаме надежда, че ще бъдат осигурени средства за санирането на същата с оглед привеждането й в по – добър естетически вид и нейната енергийна ефективност.

Със задоволство мога да отбележа, че все по – голяма част от дълготрайните активи на съда вече са нови мебели и вещи и съда придобива осезателно по - приятен вид. В сградата има две обзаведени съдебни зали, които напълно задоволяват потребностите на съда. В залите има монтирани компютърни конфигурации, с контролни монитори за съдиите за протоколиране на съдебните заседания. Деловодството по ЗЗКИ е сертифицирано и работи.

При наличие на финансови средства следва да се извърши преустройство на входа на сградата с оглед осигуряване на достъпна среда на хора в неравностойно положение.

В съда има изградена локална мрежа, която функционира много добре. Всички точки от мрежата имат достъп до интернет. От 10 години съда има и интернет сайт изграден според всички изисквания на ВСС, на който може да се видят графика на насрочване на делата, постановените съдебни актове, банковите сметки и много друга информация свързана със съда. За да бъде в услуга на гражданите информацията в сайта се обновява ежедневно от системния администратор.

Компютърните конфигурации в съда са с добри параметри, но не всички вече отговарят на изискванията на новите софтуерни продукти изпращани от ВСС, Министерство на правосъдието и Агенцията по вписвания. През 2016 година бяха отпуснати средства и бяха подменени 3 бр. лазерни принтера Canon LBP6030 от които 1 бр. за Регистратура, 1 бр. за СИС и 1 бр. резервен;  2 бр. мултифункционални устройства MFC Brother DCP - L2500D от които 1 бр. за съдия Роман Николов и 1 бр. за главния счетоводител; 1 бр. монитор 22 инча Philips 223V5LSB2 за съдебна зала № 1; 1 бр. компютър; 1 бр. скенер Mustek iDocScan P70; 1 бр. лаптоп Lenovo V310  и 1 бр. нова звукозаписна техника за съдебна зала № 1. Основен проблем е липсата на тонер за принтер – копирна машина Xerox Work Center 423, който се намира в деловодството, поради

 

спирането му от производство, което ще доведе до необходимост от нов принтер с подобни параметри.

През отчетната 2015 г. бяха отпуснати средства и бяха подменени 8 броя

компютърни конфигурации. В съда се използва програмата за случайно разпределение на делата. Към този момент действа в пълен обем програмата за съдебно деловодство и програмата за съдебни секретари и за избор на съдебни заседатели на случаен принцип. От 7 години се използва пълна мрежова връзка на бюрата за съдимост, като по този начин се избягва значителното движение на хора, които следва да посещават бюрата за съдимост по месторождение, и се пести значителни средства и време на гражданите. През 2012 година беше въведена програмна система „JES” за нуждите на съдебно – изпълнителна служба. В съда пълноценно се ползват и двата копирни апарата – в деловодството на съда и при административния секретар (който беше подменен с нов през 2014 г.), които се използват и като мрежови принтери. От началото на 2009 г. се използват и 2 бр. информационни дисплеи за графика на делата, което улеснява гражданите и техните адвокати.

С Решение на ВСС по Протокол № 28/24.06.2015 г., т. 29 ВСС приема за сведение искането на Районен съд – Брезник за бракуване на служебния автомобил. На 16.05.2016 година поради старост и амортизираност служебният автомобил “ВАЗ“ с рег. № РК 44 48 АА беше бракуван в КАТ.

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Независимо от динамичното законодателство, което ни съпътстваше и през отчетния период, изключвайки трудностите с оглед унифициране практиката на съдилищата в Пернишки съдебен район, продължава да стои проблема с явяването на адвокати и експерти по делата, което в значителна степен (в много случаи имаме некоректно поведение от страна на посочените по - горе лица) затруднява работата на съдилищата, води до увеличаване процента на отлагане на същите и невъзможността да бъдат решени в инструктивните тримесечни срокове. Съдиите от Районен съд - Брезник, видно от приложените таблици, са успели да сведат тези негативни дадености до минимален процент. Въвеждането на пълна компютърна обработка в деловодството на съда доведе до отстраняването на част от проблемите свързани с осъществяването на непрекъснат текущ контрол относно воденето на съдебните книжа. Обявяването на графика за заседанията и резултатите от свършените дела на Интернет страниците на съдилищата изисква голяма прецизност, поради което усилията на служителите следва да бъдат насочени към непрекъснато усъвършенстване.

С оглед на изложеното до тук считам, че през настоящата 2017 година съдиите от Брезнишки районен съд следва да насочат своите усилия на първо място, свеждане до възможния минимум на броя на отложените дела, продължаване на тенденцията за увеличаване на процента решени в тримесечен срок дела и с оглед натовареността липсата на случаи на просрочени мотиви към съдебните актове. На второ място, необходимо е още по – задълбочена работа между ръководствата на Районните съдилища и Окръжен съд - Перник във връзка с проблемите с районните съдилища възникнали относно приложенията на новите текстове, респективно НПК, ГПК АПК и други, и

 

разширяване и задълбочаване на контактите между окръжния и районните съдилища относно уеднаквяване на практиката по приложение на новото законодателство.

Досегашната практика, която съществува в рамките на последните  години относно обучението на новопостъпилите районни съдии, както и на съдиите с повече стаж по отношение на определени нормативни актове извършвана от Национален институт по правосъдие, следва да се разшири все повече извън случаите засягащи проблемите в НПК, ГПК, следва да бъдат провеждани курсове и във областта на досъдебното производство, облигационно право и вещно право, както и да се обърне особено внимание на новите форми на престъпна дейност като например трафика на хора, организираната престъпност, “източването” на ДДС, “пране на пари” и компютърните престъпления (сравнително нов вид престъпления), което в значителна степен ще повиши правната подготовка, както на младите, така и  на по - възрастните колеги във съдилищата.

В доклада не са залегнали проблемите с нормативната база, промяната на някои процесуално - нормативни актове и т. н., тъй като считам, че тези проблеми стоят в продължение на години и нищо ново не бих могъл да добавя. Многократно е вземано становище от съдиите в Районен съд - Брезник по проекти на отделни нормативни актове, но до този момент нито едно от тези съображения на практика не е било използвано.

Като общ извод от доклада за съдиите и съдебните служители от Брезнишки районен съд следва да бъде отчетено, че същите са работили много добре през отчетния период, показателите са значително над средните за страната и независимо от непрекъснатите законодателни промени и експерименти, съдиите са успели да се справят, както с постъпленията, така и с чисто административните си задачи. Надявам се, че през 2017 година съдиите ще могат да работят в една атмосфера на значително по – стабилна нормативна база и като цяло ще съумеят да се справят с преките си задължения, произтичащи от Конституцията и законите, за да могат да изпълнят високо отговорната си дейност и да дадат всичко от себе си, за да докажат, че са достойни да отстояват независимостта на съдебната система и да работят за повишаване на доверието към нея.

Административен Ръководител

Председател на Районен съд - Брезник:_________________

                                                                                                (Веселин Хайдушки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2360 Брезник, ул. Пролетарска № 4

тел. 0777/9 8684, факс: 0886/859224; e-mail: rs_breznik@mail.bg        


Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт