Служби към съда


І. РЕГИСТРАТУРА

Служба “Регистратура”:
1. Приема и регистрира входящата кореспонденция.
2. Експедира изходящата кореспонденция.
3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция.
4. Води разносна книга.
5. Разпределя и направлява постъпилата поща.
6. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване.
В регистратурата на Районен съд – Брезник се приемат и регистрират книжа на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, наддавателни предложения по ГПК.
Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 17:00 ч.

II. СЛУЖБА “СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ”

Съдебният секретар :
1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания ;
2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията ;
3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти , свидетели , съдебни заседатели и др .;
4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла ;
Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 17:00 ч.

III. ДЕЛОВОДСТВО ГРАЖДАНСКО И НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Служба “Деловодство” извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела.
Общи функции на служба “Деловодство”:
1. Заверени преписи по дела, не влезли в сила се дават на страните и техните пълномощници /пълномощници в кориците на делото/след подаване на молба, съответно резолирана от съдия-докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 2.00 лв. на първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща страница.
2. За фотокопие на документ – за всяка страница по 0.10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0.07 лв.
3. Делата се предоставят за четене на страни и техните пълномощници, които са приложили пълномощно в кориците на делото.
4. Служителките в деловодствата нямат право да дават правни консултации.
Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 17:00 ч

IV. БЮРО СЪДИМОСТ

Съгласно Наредбата за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, свидетелството за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му.
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му. Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага към заявлението и удостоверение за наследници.
Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявления за свидетелство за съдимост се приемат през целия ден. Необходими са следните документи:
1. Заявление – по образец;
2. Удостоверение за раждане;
3. Лична карта;
4. Вносна бележка за платена държавна такса – 5.00 лв.;
5. И в изброените по-горе случаи допълнителни документи.
Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 17:00 ч

V. АРХИВ

В служба „Архив” се предават и съхраняват делата на Районен съд гр.Брезник, които са влезли в законна сила.
В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила решения по делата, а така също за издаване на изпълнителни листа, след представяне на вносна бележка за платена държавна такса.
Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 17:00 ч

VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

В съдебно изпълнителната служба се извършват следните административни услуги:
1. Приемане на молби с изпълнителни листа за образуване на изпълнителни дела;
2. Справки по висящи изпълнителни дела;
3. Приемане на жалби и възражения по изпълнителни дела;
4. Издаване на преписи;
5. Издаване на удостоверения за липса на образувани изпълнителни дела.
Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 17:00 ч

VII. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Службата по вписване извършва следните административни дейности:
1. Вписване на актове относно недвижими имоти.
2. Издаване на преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса.
3. Извършване на устни справки, след заплащане на съответната държавна такса.
4. Вписване на искови молби и на постановените по тях решения.
5. Издаване на удостоверения за вещна тежест.
6. Вписване на ипотеки. Вписване на залози по закона за особените залози (ЗОЗ).
7. Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения

VIII. СЛУЖБА ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖКИ

Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа” отговаря за своевременното и законосъобразното връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони. Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в седемдневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба “Деловодство”. Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от съответния съд. Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 17:00 ч

IX. СЧЕТОВОДСТВО / КАСА

В счетоводството се извършват следните административни услуги:
1. Изплащат се възнаграждения на служебни защитници, вещи лица и съдебни заседатели;
2. Приемат се молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси и след резолюция на Председателя на съда се изплащат по банков път на физическите или юридическите лица.
Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 17:00 ч


Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт