РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 134/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

К.П.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 29.11.2019г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело №
**/2019 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

2

Гражданско дело No 186/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

Л.Г.Р.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 29.11.2019г.
.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 95/2019 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

3

Гражданско дело No 55/2019

Делба

ГРАОВО ГРЕЙН ООД

Р.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 2.12.2019г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

4

Гражданско дело No 302/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Й.Г.Й.,
Т.К.Т.,
Т.К.Л.,
М.Б.Г.,
Р.М.Д.,
Л.М.М.,
Л.М.В.,
В.Г.К.,
К.С.Г.

Р.С.К.,
А.М.Б.,
Г.П.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 2.12.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по исковете от Й.Г.Й., Т
. К.Т., Т.К.Л., М.Б.Г., Р.М.Д., К.С.Г., Л.М.М., Л.М.В. и В.Г.К. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

5

Гражданско дело No 2/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

В.И.Н.

М.З.Т.,
Л.А.П.,
С.З.Б.,
В.Н.И.,
Й.М.Ф.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 3.12.2019г.
Прекратява производството по делото.Връща ИМ и приложениета на В.Н.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок пред ПОС.

6

Гражданско дело No 340/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС ООД

МЕГАСТРОЙ ООД

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.12.2019г.
Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2019г.

7

Гражданско дело No 358/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

С.И.Д.Л.,
М.И.П.,
Т.И.Д.К.,
Л.И.Д.

Р.С.К.,
А.М.Б.,
Г.П.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 10.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

8

НЧХД No 77/2019

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

В.Б.М.

Е.Г.П.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 11.12.2019г.
Съдът ОДОБРЯВА така подписаната спогодба от страните. Прекратява производството по настоящето НЧХД № 77/2019 година, по описа на РС гр. Брезник. Определението, относно частта с която се прекратява производството по делото, подлежи на обжалване пред ОС гр. Перник в 15 дневен срок, считано от днес.

9

НЧХД No 79/2019

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.Л.М.

Б.Р.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 11.12.2019г.
На осн. чл. 24, ал. 5, т. 2 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 79/2019г. по описа на Брезнишкият районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.

10

Гражданско дело No 436/2019

Искове за трудово възнаграждение

П.С.П.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА ГЛ. КОМИСАР СВЕТЛАН КИЧИКОВ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 12.12.2019г.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Трън. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 436 по описа на Районен съд гр. Брезник за 2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 121 от ГПК определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се изпрати препис от определението.

11

Гражданско дело No 437/2019

Искове за трудово възнаграждение

В.Г.Д.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА ГЛ. КОМИСАР СВЕТЛАН КИЧИКОВ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 12.12.2019г.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Трън. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 437 по описа на Районен съд гр. Брезник за 2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 121 от ГПК определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се изпрати препис от определението.

12

Гражданско дело No 438/2019

Искове за трудово възнаграждение

Б.Х.Б.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА ГЛ. КОМИСАР СВЕТЛАН КИЧИКОВ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 12.12.2019г.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Трън. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 438 по описа на Районен съд гр. Брезник за 2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 121 от ГПК определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се изпрати препис от определението.

13

Гражданско дело No 527/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.К.А.,
З.К.Д.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 16.12.2019г.
ДОПУСКА развод между С.К.А., ЕГН: ********** с адрес:
************** и З.К.Д. - А., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/26.06.2011 г. по описа на *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

14

Гражданско дело No 472/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.И.Д.,
З.Е.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 20.12.2019г.
На осн. чл. 330, ал. 2 от ГПК Прекратява производството по настоящето Гр.Д № 472/2019 година по описа на РС гр. Брезник. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване, с частна жалба в 7 дневен срок пред Окръжен съд Перник, който тече от датата на получаване на съобщението.

15

Гражданско дело No 40/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

В.Б.А.,
С.А.С.,
Б.А.С.,
Д.А.С.,
С.А.С.,
В.С.А.,
Д.А.Г.,
Б.А.С.,
С.Е.А.,
Р.Й.Й.,
С.Й.С.

А.М.Б.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 20.12.2019г.
РАЗВАЛЯ на основание чл. 28, ал. 2, вр. чл. 27, ал.1, т.2 от ЗАЗ, по иска на В.Б.А., ЕГН:**********, адрес: ***, С. А
. С., ЕГН:**********, адрес: ***, Б. А. С., ЕГН:**********, адрес: ***, Д.А.С., ЕГН:**********, адрес: *** , С.А.С., ЕГН:**********, адрес: ***, В.С.А., ЕГН:**********, адрес: ***, Д.А.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, Б.А.С., ЕГН:**********, адрес: ***, С.Е.А., ЕГН:**********, адрес: ***, Р.Й.Й., ЕГН:**********, адрес: *** и С.Й.С., ЕГН:**********, адрес: ***, сключения между Р. С. К., ЕГН:**********, адрес: *** и А.М.Б., ЕГН:**********, адрес: *** в ЧАСТТА за 3/8 идеални части Договор за аренда на земеделски земи от 31.01.2014 г.

16

Гражданско дело No 333/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Д.Г.С.

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 20.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД от Д.Г.С., ЕГН:**********, със съдебен адрес: ***,
**** срещу „Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК **********, седалище и адрес: ******, представлявано от С.Ч. – Изпълнителен директор, за заплащане /връщане/ на сумата 2 618.44лв. – представляваща платена (удържана чрез наложен запор) на отпаднало основание сума по изпълнително дело № *****. по описа на ЧСИ – Н. М., рег. ***, за задължения на Д.Г.С. *** ЕАД, за които е издаден изпълнителен лист от 11.01.2000 г. по гр.д. № ******/2000 г. по описа на РС –София и за които е установено с решение № ***********/16.03.2018 г. по гр. д. № *****/2017 г. по описа на РС- София, че не съществуват, поради тяхното погасяване по давност, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК, Д.Г.С., ЕГН:**********, съдебен адрес: ***, офис 2, да заплати на „Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК ***********, седалище и адрес: гр. ****, представлявано от С.Ч. – Изпълнителен директор, сумата 100 лева - разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването на страните.

17

Гражданско дело No 535/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Т.Д.,
Ж.Д.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 23.12.2019г.
ДОПУСКА развод между А.Т.Д., ЕГН:********** и Ж.Д.Д., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/15.06.**** г. по описа на ********, ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

18

Гражданско дело No 336/2019

Делба

К.С.С.

Л.Ф.А.,
Г.Ф.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 20.12.2019г.
ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЛБА между К.С.С., ЕГН:**********, адрес: ***, Л.Ф.А. – Т., ЕГН:**********, адрес: *** и Г.Ф.А., ЕГН:**********, адрес: ***, ВЪРХУ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЖИЛИЩЕ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06286.501.1181.1.1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ от 90.00 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма и над обекта – 06286.501.1181.1.1, заедно с прилежащите ? и.ч от общите части на сградата, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 06286.501.1181.1.1, с административен адрес: *****************. ПРИ ДЕЛБЕНИ ДЯЛОВЕ както следва: К.С.С.: 2/3 идеални части Л.Ф.А. – Т.: 1/6 идеални части Г.Ф.А.: 1/6 идеални части РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването. След влизане на решението в сила делото да се докладва на съдия-докладчика за продължаване на втората фаза на делбата.

19

Гражданско дело No 132/2018

Облигационни искове от/срещу владелец

А.М.М.

С.М.Ш.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 27.12.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.М.Ш. с ЕГН: **********, с адрес: ***, че А.М.М., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** е собственик на  идеална част от следните земеделски имоти, находящи се в землището на село Г., общ. Брезник, а именно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник, в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

20

Гражданско дело No 239/2018

Искове за развод и недействителност на брака

М.П.В.

Г.М.В.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 27.12.2019г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между Г.М.В.,***, с ЕГН: ********** и М.П.В. ***, с ЕГН: **********, в гр. Б. на **.**.**** г. граждански брак, ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд, в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

21

Гражданско дело No 548/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.Г.С.,
С.А.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 30.12.2019г.
ДОПУСКА развод между К.Г.С., ЕГН:********** и С.А.С., ЕГН:********** и двамата с адрес: *************, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № **/**.**.**** г. по описа на Община Р., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.