РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 134/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

К.П.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 29.11.2019г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело №
**/2019 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

2

Гражданско дело No 186/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

Л.Г.Р.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 29.11.2019г.
.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 95/2019 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

3

Гражданско дело No 55/2019

Делба

ГРАОВО ГРЕЙН ООД

Р.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 2.12.2019г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

4

Гражданско дело No 302/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Й.Г.Й.,
Т.К.Т.,
Т.К.Л.,
М.Б.Г.,
Р.М.Д.,
Л.М.М.,
Л.М.В.,
В.Г.К.,
К.С.Г.

Р.С.К.,
А.М.Б.,
Г.П.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 2.12.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по исковете от Й.Г.Й., Т
. К.Т., Т.К.Л., М.Б.Г., Р.М.Д., К.С.Г., Л.М.М., Л.М.В. и В.Г.К. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

5

Гражданско дело No 2/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

В.И.Н.

М.З.Т.,
Л.А.П.,
С.З.Б.,
В.Н.И.,
Й.М.Ф.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 3.12.2019г.
Прекратява производството по делото.Връща ИМ и приложениета на В.Н.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок пред ПОС.

6

Гражданско дело No 340/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС ООД

МЕГАСТРОЙ ООД

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.12.2019г.
Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2019г.

7

Гражданско дело No 358/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

С.И.Д.Л.,
М.И.П.,
Т.И.Д.К.,
Л.И.Д.

Р.С.К.,
А.М.Б.,
Г.П.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 10.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

8

НЧХД No 77/2019

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

В.Б.М.

Е.Г.П.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 11.12.2019г.
Съдът ОДОБРЯВА така подписаната спогодба от страните. Прекратява производството по настоящето НЧХД № 77/2019 година, по описа на РС гр. Брезник. Определението, относно частта с която се прекратява производството по делото, подлежи на обжалване пред ОС гр. Перник в 15 дневен срок, считано от днес.

9

НЧХД No 79/2019

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.Л.М.

Б.Р.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 11.12.2019г.
На осн. чл. 24, ал. 5, т. 2 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 79/2019г. по описа на Брезнишкият районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.

10

Гражданско дело No 436/2019

Искове за трудово възнаграждение

П.С.П.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА ГЛ. КОМИСАР СВЕТЛАН КИЧИКОВ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 12.12.2019г.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Трън. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 436 по описа на Районен съд гр. Брезник за 2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 121 от ГПК определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се изпрати препис от определението.

11

Гражданско дело No 437/2019

Искове за трудово възнаграждение

В.Г.Д.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА ГЛ. КОМИСАР СВЕТЛАН КИЧИКОВ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 12.12.2019г.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Трън. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 437 по описа на Районен съд гр. Брезник за 2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 121 от ГПК определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се изпрати препис от определението.

12

Гражданско дело No 438/2019

Искове за трудово възнаграждение

Б.Х.Б.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА ГЛ. КОМИСАР СВЕТЛАН КИЧИКОВ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 12.12.2019г.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Трън. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 438 по описа на Районен съд гр. Брезник за 2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 121 от ГПК определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се изпрати препис от определението.

13

Гражданско дело No 527/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.К.А.,
З.К.Д.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 16.12.2019г.
ДОПУСКА развод между С.К.А., ЕГН: ********** с адрес:
************** и З.К.Д. - А., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/26.06.2011 г. по описа на *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване