РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 352/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Х.П.,
С.Х.П.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 3.12.2018г.
ДОПУСКА развод между П.Х.П., ЕГН:**********, адрес: *** и С.Х.П., ЕГН:**********, адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.Х.П. и С.Х.П. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.12.2018г.

2

Гражданско дело No 360/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Л.Ц.К.,
А.К.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 3.12.2018г.
ДОПУСКА развод между В.Л.Ц. - К., ЕГН:**********, с адрес: *** и А.К.К., ЕГН:**********, с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Л.Ц. – К. и А.К.К. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.12.2018г.

3

АНД No 83/2018

КАТ

С.К.И.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 3.12.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000346 от 10.07.2018г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на С.К.И., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени административни наказания: - глоба от 200,00 лв. на основание чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за извършено нарушение по 25, ал.1 от ЗДвП и - глоба от 200,00 лв. на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 123, ал.1, т.3 от ЗДвП и лишаване от право да управлява МПС за 6 месец. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

4

Гражданско дело No 356/2017

Облигационни искове между съсобственици

И.М.Д.,
Е.М.Д.

М.Г.К.,
А.Г.М.,
Н.Г.М.,
В.Р.М.,
Д.Р.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 3.12.2018г.
ОСЪЖДА В.Р.М., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати на И.М.Д., ЕГН: ********** и Е.М.Д., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. *****, сумата от 1083.68 лв., съставляваща стойността на извършени необходими разходи за ремонт на покривната конструкция на масивната двуетажна жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр. ****, представляваща 1/4 част от задължение, цялото в общ размер на 4 334.74 лв., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба - 11.10.2017 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Д.Р.М., ЕГН: **********, адрес: ***, да заплати на И.М.Д., ЕГН: ********** и Е.М.Д., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. *****, сумата от 1083.68 лв., съставляваща стойността на извършени необходими разходи за ремонт на покривната конструкция на масивната двуетажна жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр*****, представляваща 1/4 част от задължение, цялото в общ размер на 4 334.74 лв., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба - 11.10.2017 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА В.Р.М., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати на И.М.Д., ЕГН: ********** и Е.М.Д., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. *****, сумата от 318.50 лв., представляваща направените разноски по делото от ищците, съобразно дела му. ОСЪЖДА Д.Р.М., ЕГН: **********, адрес: ***, да заплати на И.М.Д., ЕГН: ********** и Е.М.Д., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. *****, сумата от 318.50 лв., представляваща направените разноски по делото от ищците, съобразно дела му. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в двуседмичен срок от връчването.

5

Гражданско дело No 54/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

К.М.Д.

ОБЩИНА - ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 4.12.2018г.
ОДОБРЯВА така подписаното споразумение. Прекратява производството по делото. Определение, в частта с която се прекратява производството, подлежи на обжалване, в 7 дневен срок пред ОС Перник, считано от днес.

6

Гражданско дело No 215/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕКОИНВЕСТ 2009 ЕООД

ЕТ Н.- И.Х.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.12.2018г.
ПРИЗНАВА за установено на основание чл. 415 ГПК по отношение на ЕТ „Натурекс-И.Х.“, ЕИК:201155849 със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Владимир Заимов“ № 7, представлявано от собственика И.П.Х. - Т., че дължи на “Екоинвест 2009” ЕООД, ЕИК:200868600, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, к.в. „Варош“, представлявано от управителя Н.М.Х. на осн. чл. 327, ал.1 ТЗ сумата от 1 100.00лева – главница, представляваща неизплатено задължение по фактура № 1000000098/21.10.2016 г., за предоставена ограда – метални колци и мрежа, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.05.2018г.- датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК до изплащане на вземането. ОСЪЖДА ЕТ „Натурекс-И.Х.“, ЕИК:201155849 със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Владимир Заимов“ № 7, представлявано от собственика И.П.Х. – Т., да заплати на “Екоинвест 2009” ЕООД, ЕИК:200868600, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, к.в. „Варош“, представлявано от управителя Н.М.Х., сумата от 325.00лева - разноски по исковото производство. ОСЪЖДА ЕТ „Натурекс-И.Х.“, ЕИК:201155849 със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Владимир Заимов“ № 7, представлявано от собственика И.П.Х. – Т., да заплати на “Екоинвест 2009” ЕООД, ЕИК:200868600, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, к.в. „Варош“, представлявано от управителя Н.М.Х., сумата от 325.00лева- разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 144/2018 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

7

Гражданско дело No 374/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.Г.П.,
Г.О.П.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.12.2018г.
ДОПУСКА развод между И.Г.П., ЕГН:********** и Г.О.П., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Г.П. и Г.О.П. споразумение относно последиците от развода*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2018г.

8

Гражданско дело No 379/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.О.Б.,
Н.П.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.12.2018г.
ДОПУСКА развод между Д.О.Б., ЕГН:********** и Н.П.Б., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.О.Б. и Н.П.Б. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2018г.

9

НОХД No 90/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

З.В.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 4.12.2018г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Николай Иванов – прокурор при Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия З.В.М. и неговия защитник адв. Х.У.. І. Подсъдимия З.В.М. роден на *** ***, бълг., бълг.гр., със средно обр., Управител ****, неосъждан, неженен, живущ ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2018 година, в с. Брезнишки Извор, общ. Брезник, управлявал моторно превозно средство – л.а. „Рено”, модел „Клио“, с рег. № С 6489 МХ, след употреба на наркотичното вещество тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред, с протокол за съдебно химическа/токсикологична/ експертиза на ВМА гр. София, с Изх. № И-5839/13.07.2018г. – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК 2. За това престъпление на осн чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6/шест/ месеца, считано от 09.06.2018 година. На осн. чл. 55, ал. 2 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „Глоба“ в размер на 250 лева. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото - 117.30 лв. за СМЕ и 181.00 лв. за съдебно химическа /токсикологична/ експертиза. 5. Разноските по делото в размер на 117,30 лв. за СМЕ да бъде заплатена от подсъдимия по сметка на ОД на МВР Перник, а сумата в размер на 181,00 лв. за съдебно-химическата/токсикологична/ експертиза, да бъде заплатена от подсъдимия по сметка на ВМА гр. София. Съдът ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адвокат Х.У., в качеството на защитник на подсъдимия З.В.М. и прокурора Николай Иванов. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 90/2018 г. по описа на Районен съд гр. Брезник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 4.12.2018г.

10

ЧНД No 116/2018

Производство по молби за реабилитация

 

Б.М.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 5.12.2018г.
ДОПУСКА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ по молбата на Б.М.М. ***, с ЕГН ********** по НЧХД № 51/2012 г. по описа на РС – гр. Брезник. Определението подлежи на обжалване и протест пред ОС гр. Перник, в 7 дневен срок, считано от днес.

11

НОХД No 141/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН

И.Д.Ш.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 5.12.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Красимир Първанов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Трън, обвиняемия И.Д.Ш. и неговия защитник адв. М., със следното съдържание: 1. Обвиняемия И.Д.Ш. роден на *** ***, бълг., бълг., с бълг.гр., със средно обр., работи *****, неосъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 11.06.2018г. около 11.05 часа в гр. Брезник, по ул. „Владо Радославов“, управлява МПС – лек автомобил, „Ауди А4“, с рег. № РК 83 10 АХ, след употреба на наркотично вещество-тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред /по реда на Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС/ - протокол за съдебно-химическа/токсикологична/ експертиза на ВМА гр. София, с изх. № 9228/07.11.2018г. – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. 2. На осн. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ месеца. На осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ да се отложи за срок от 3/три/ години, считано от влизане на споразумението в сила. 3. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК, на обвиняемия да не се налага по-лекото наказание – глоба, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. 4. На осн. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да се наложи наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК, времето през което е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред с АУАН, бланков № 413228 от 11.06.2018 година на РУ на МВР Брезник, да бъде приспаднато от наказанието „лишаване от право да управлява МПС“. 5. Веществени доказателства няма. 6. Щети - няма. Съдът на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Красимир Първанов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Трън, обвиняемия И.Д.Ш. и неговия защитник адв. И.М., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 141/2018 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 5.12.2018г.

12

НОХД No 143/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

С.К.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 7.12.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия С.К.С. и неговия защитник адв. В.П., със следното съдържание: 1. Обвиняемия С.К.С. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., работи ****, неосъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 08.09.2018г. около 01.20 часа в гр. Брезник, управлява МПС – лек автомобил, „Опел“, модел „Корса“, с рег. № РК 4967 ВН, след употреба на наркотичното вещество-амфетамин, установено по надлежния ред, с протокол за съдебно-химическа/токсикологична/ експертиза на ВМА гр. София, с изх. № И-8869/25.10.2018г. – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. 2. На осн. чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3/три/ години. 3. На осн. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6/шест/ месеца, считано от 08.09.2018 година. На осн. чл. 55, ал. 2 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Глоба“ в размер на 250 лева. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 6. Разноските по делото в размер на 288,30 лева да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД на МВР Перник. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия С.К.С. и неговия защитник адв. В.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 143/2018 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.12.2018г.

13

Гражданско дело No 360/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Л.Ц.К.,
А.К.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 3.12.2018г.
ДОПУСКА развод между В.Л.Ц. - К., ЕГН:**********, с адрес: *** и А.К.К., ЕГН:**********, с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Л.Ц. – К. и А.К.К. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.12.2018г.

14

Гражданско дело No 367/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Н.Н.,
М.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.12.2018г.
ДОПУСКА развод между С.Н.Н., ЕГН:**********, адрес: *** и М. А., гражданин на ****, роден на ***г. в гр. С., притежаващ паспорт тип ******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Н.Н. и М. А. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2018г.

15

Гражданско дело No 384/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.С.Е.,
Г.В.Е.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.12.2018г.
ДОПУСКА развод между Г.В.Е., ЕГН:********** и Ц.С.Е., ЕГН:********** и двамата с адрес: гр. *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.В.Е. и Ц.С.Е. споразумение относно последиците от развода********. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 11.12.2018г.

16

АНД No 59/2018

КАТ

В.Д.К.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 11.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на З.В., гл. юрисконсулт на ОД на МВР Перник за възстановяване на срока за обжалване на решение № 58 от 02.11.2018г. постановено по НАХД № 59 по описа на Районен съд Брезник за 2018г.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд гр.Перник.

17

АНД No 128/2018

МВР

А.М.А.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК ОТДЕЛ ОП

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.12.2018г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 3/28.09.2018 г. на Началник отдел „ОП“- при ОДМВР – Перник с което на жалбоподателя А.М.А., ЕГН: **********, със съдебен адрес:*** е наложено наказание "Глоба" от 1000 лева на осн. чл. 212 от ЗОБВВПИ за извършено нарушение по чл. 87, ал.1 от ЗОБВВПИ, като НАМАЛЯВА наказанието "Глоба" в размер на 500/петстотин/лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

18

Гражданско дело No 158/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.К.Г.

Ю.Г.В.,
Д.Г.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 20.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата и подписана спогодба, така както е описана по-горе. Прекратявана производството по делото. Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване от страните в седмодневен срок, считано от днес.

19

Гражданско дело No 349/2017

Делба

Д.И.Й.,
К.М.А.,
Е.М.А.

Г.Д.К.,
Б.Й.К.,
Т.Й.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 14.12.2018г.
РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание чл. 353 ГПК на Г.Д.К. с ЕГН: **********, Б.Й.К. с ЕГН: ********** и Т.Й.К. с ЕГН: **********, всички с адрес: *** – Дял І – ви включващ: Поземлен имот, с площ от 776 кв.м., представляващ поземлен имот планоснимачен номер 91, попадащ в УПИ 1-91, в кв.7 по регулационния план на село ***, общ. Брезник, целият УПИ с площ от 1170 кв.м., при граници: от север - улица с о.т. 14-20 и общински имот; от изток-УПИ II-91, от юг-УПИ XII- 90 и от запад - улица с о.т. 14-19, заедно е построените в имота полумасивна жилищна сграда върху мазе със застроена площ от 80 кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 28 кв.м. Поземлен имот, с площ от 654 кв.м., представляващ поземлен имот планоснимачен номер 35, попадащ в УПИ II-35, в кв.46 по регулационния план на село Кошарево, общ. Брезник, целият УПИ с площ от 796 кв.м., при граници: от север - УПИ 1-34; от изток - „терен за озеленяване“ и дере, от юг - УПИ Ш-36 и от запад - улица с о.т. 38-161 и имот с неустановена собственост, дяла възлиза на 19 740лева. РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание чл. 353 ГПК на Д.И.Й. с ЕГН: **********,*** и на малолетните К.М.А. с ЕГН: ********** и Е.М.А. с ЕГН: **********, действащи чрез законния си представител – майка им Г.И.С. ***– Дял ІІ – ри включващ: Поземлен имот, с площ от 1134 кв.м., представляващ поземлен имот планоснимачен номер 91, попадащ в УПИ П-91, в кв.7 по регулационния план на село ****, общ. Брезник, целият УПИ с площ от 1186 кв.м., при граници: от север - улица с о.т. 14-20; от изток - УПИ III, от югоизток - УПИ V-92, от юг - УПИ XII-90 и от запад - УПИ 1-91, заедно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 47 кв.м., дяла възлиза на 21 950лева. ОСЪЖДА Д.И.Й. с ЕГН: **********,*** и на малолетните К.М.А. с ЕГН: ********** и Е.М.А. с ЕГН: **********, действащи чрез законния си представител – майка Г.И.С. *** да заплатят на Г.Д.К. с ЕГН: **********, Б.Й.К. с ЕГН: ********** и Т.Й.К. с ЕГН: **********, всички с адрес: ***, сумата от 2 210.00лв., представляваща уравняване на дяловете. ОСЪЖДА Д.И.Й. с ЕГН: **********,*** и на малолетните К.М.А. с ЕГН: ********** и Е.М.А. с ЕГН: **********, действащи чрез законния си представител – майка Г.И.С. *** да заплатят по сметка на БрРС сумата в размер на 878.00лв., представляваща държавна такса, както и Г.Д.К. с ЕГН: **********, Б.Й.К. с ЕГН: ********** и Т.Й.К. с ЕГН: **********, всички с адрес: *** да заплатят по сметка на БрРС сумата в размер на 789.60лв., представляваща държавна такса. ОСЪЖДА Г.Д.К. с ЕГН: **********, Б.Й.К. с ЕГН: ********** и Т.Й.К. с ЕГН: **********, всички с адрес: *** да заплатят на Д.И.Й. с ЕГН: **********,*** и на малолетните К.М.А. с ЕГН: ********** и Е.М.А. с ЕГН: **********, действащи чрез законния си представител – майка Г.И.С. ***, сумата в размер на 660.00лв., представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

20

Гражданско дело No 361/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Н.П.,
Д.Х.П.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.12.2018г.
ДОПУСКА развод между Д.Х.П., ЕГН:**********, с адрес: *** и П.Н.П., ЕГН:**********, с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Х.П. и П.Н.П. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

21

Гражданско дело No 392/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Г.К.,
Р.И.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.12.2018г.
ДОПУСКА развод между С.Г.К., ЕГН:********** и Р.И.К., ЕГН:**********, и двамата с адрес: с. ****, общ. Брезник, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Г.К. и Р.И.К. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

22

Гражданско дело No 393/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Й.Т.,
Й.В.Т.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.12.2018г.
ДОПУСКА развод между Д.Й.Т., ЕГН:********** и Й. В.Т., ЕГН:********* и двамата с адрес: гр. ****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Й.Т. и Й. В.Т. споразумение относно последиците от развода*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.12.2018г.

23

Гражданско дело No 394/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.И.Й.,
В.И.Й.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.12.2018г.
ДОПУСКА развод между М.И.Й., ЕГН:**********, с адрес: ***, и В.И.Й., ЕГН:**********, с адрес: ***, ****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.И.Й. и В.И.Й. споразумение относно последиците от развода***********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.12.2018г.

24

АНД No 98/2018

РДГ

И.М.М.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 129/06.08.2018г. на Директора Регионална дирекция по горите – Кюстендил с което на И.М.М., ЕГН:**********, адрес *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 300лв., на основание чл. 85, пр. 4-то от ЗЛОД, както и е постановено отнемане в полза на Държавата вещите предмет на нарушението: 1 брой диво прасе майка и 7 броя приплоди, на основание чл. 95, ал. 1, вр чл. 84 ЗЛОД, за това, че на 20.06.2018г. на територията на РДГ Кюстендил, община Брезник, землището с. Долна Секирна укрива жив дивеч – 1 брой диво прасе майка и 7 броя приплоди без да притежава писмено разрешително за лов, с което виновно е нарушил чл. 85, пр. 4-то от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от връчването.