РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2017г. до до 31.12.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 33/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БРЕЗНИК

ДЪРВОДОБИВ 007 ООД

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 4.12.2017г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца пред ПОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

2

Гражданско дело No 404/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Н.З.,
С.И.Ч.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между С.И. Ч. – З. с ЕГН: ********** и С.Н.З. ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес: ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, *********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.

3

НОХД No 151/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

С.В.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 5.12.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Албена Терзийска - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия С.В.С. и защитника му адв. Д.Х. със следното съдържание: 1. Обвиняемия С.В.С. роден на *** ***, общ. Брезник, българин, с българско гражданство, с основно обр., безработен, неосъждан/реабилитиран/, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 20.11.2017г. в с. Гигинци, общ. Брезник, управлява МПС – лек автомобил марка „Рено Меган“, с рег. № СВ 0079 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установено по надлежния ред, престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. 2. За извършеното престъпление и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от четири месеца, изтърпяването на което да бъде отложено на осн. чл. 66 от НК за срок от три години. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на същия да не се налага предвиденото наред с наказанието „лишаване от свобода” по-леко наказание „Глоба”. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от осем месеца, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК, от срока на това наказание се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 20.11.2017 година. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото - не са направени. Съдът намира, че така представеното и подписано от страните споразумение не противоречи на закона и морала и на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което О П Р Е Д Е Л И: № 93 ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Албена Терзийска - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия С.В.С. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 151/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 5.12.2017г.

4

Гражданско дело No 221/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

В.А.Х.,
В.Л.В.,
С.П.С.,
А.П.В.,
С.И.В.,
Е.И.В.

Н.В.Т.,
Н.Б.М.,
П.Н.В.,
В.Н.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 7.12.2017г.
ДЯЛ ПЪРВИ На В.А.Х. ***, ЕГН ********** се предоставят в дял и същият става изключителен собственик на следните недвижими имоти,а именно: - нива от 8,278 дка, 5 кат., местност „Пуста“ ливада, имот №015018 по КВС, образуван от имот №015001, при граници имоти с №:№015053,№015002, №000096 по КВС - нива от 4,000 дка, 7 кат.,местност „Пометач“, имот №058023 по КВС, при граници имоти с №:№058024,№058021,№058022,№058008 по КВС - нива от 5,498 дка, 5 кат., местност „Делийска“, имот №007034 по КВС, образуван от имот №007003,при граници имоти с №:№007033,№000004, №007004, №007028,№007029 по КВС Пазарната стойност на дял първи е 8 444,82 лв. ДЯЛ ВТОРИ На С.П.С. ***, ЕГН ********** се предоставят в дял и същата става изключителен собственик на следните недвижими имоти,а именно: - нива от 1,205 дка, 5 кат., местност „Смърделян“, имот №046028 по ПЗ, при граници имоти с №:№046029,№046018,№046017,№046016,№046027,№000175 по ПЗ - нива от 5,009 дка, 7 кат., местност „Дел“, имот №058008 по КВС, при граници имоти с №:№058022,№058023,№058024,№058009,№058014 по КВС - нива от 6,301 дка,5 кат., местност „Делниче“, имот №076029 по КВС, при граници имоти с №:№076030,№076016,№076015,№076014,№076028,№000177 по КВС Пазарната стойност на дял втори е 5 507,00 лв. ДЯЛ ТРЕТИ На А.П.В. ***, ЕГН ********** се предоставят в дял и същият става изключителен собственик на следните недвижими имоти, а именно: - нива от 3,101 дка, 7 кат., местност „Чучка“, имот №010049 по ПЗ, при граници имоти с №:№010033,№010032,№010034,№000069 по ПЗ - нива от 2,200 дка, 7 кат., местност „Групчовица“, имот №058025 по КВС, при граници имоти с №:№058024,№058009,№000174 по КВС - нива от 1,743 дка, 5 кат., местност „Пуста ливада“, имот №014019 по ПЗ, при граници имоти с №:№014018,№014016,№014020,№000097 по ПЗ - нива от 2,289 дка, 7 кат., местност „Пазарски път“, имот №025019 по КВС, при граници имоти с №:№000060,№25020,№025018,№025032,№025033 по КВС - нива от 4,204 дка, 5 кат., местност „Столовица“, имот №043028 по КВС, при граници имоти с №:№043029,№000169,№043027,№000104 по КВС Пазарната стойност на дял трети е 5 521,24 лв. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ На С.П.С. ***, ЕГН ********** и А.П.В. ***, ЕГН ********** се предоставят в общ дял и същите стават съсобственици на следния недвижим имот, а именно: - нива от 8,598 дка, 7 кат., местност „Ковил“, имот №016034 по КВС, образуван от имот №016001,при граници имоти с №:№016035,№000069,№016009,№016015, №016016,№016017 по КВС. Пазарната стойност на дял четвърти е 2 752,16 лв. ДЯЛ ПЕТИ На С.И.В. ***, ЕГН ********** се предоставят в дял и същата става изключителен собственик на следните недвижими имоти, а именно: - нива от 6,003 дка, 5 кат., местност „Бъчварец“, имот №004012 по ПЗ, при граници имоти с №:№000010,№004011,№004008,№004014 по ПЗ - нива от 1,001 дка, 5 кат., местност „Смърделян“, имот №046021 по КВС, при граници имоти с №:№046022,№000156,№046020,№046031 по КВС - нива от 1,600 дка, 5 кат., местност „Загране“, имот №055033 по КВС, при граници имоти с №:№055034,№000128,№055032,№000180 по КВС Пазарната стойност на дял пети е 4 529,08 лв. ДЯЛ ШЕСТИ На Е. *** 134, ЕГН ********** се предоставят в дял и същият става изключителен собственик на следните недвижими имоти, а именно: - нива от 2,799 дка, 5 кат., местност „Сайрид“, имот №039045 по ПЗ, при граници имоти с №:№039046,№000090,№039044,№039049,№039050 по ПЗ - нива от 4,008 дка, 7 кат., местност „Групчовица“, имот №058024 по КВС, при граници имоти с №:№058023,№058021,№000174,№058025,№058009, №058008 по КВС - нива от 3,000 дка, 5 кат., местност „Делийска“, имот № 007033 по КВС, образуван от имот № 007003, при граници имоти с № 007034, № 000004, № 007002, №007029 по КВС Пазарната стойност на дял шести е 4 298,04 лв. ДЯЛ СЕДМИ На Н.Б.М. ***, ЕГН **********, П.Н.В. ***, ЕГН ********** и В.Н.В. ***, ЕГН ********** се предоставят в общ дял и същите стават съсобственици на следните недвижими имоти, а именно: - нива от 8,283 дка, 5 кат., местност „Пуста ливада“, имот №015053 по КВС, образуван от имот №015001, при граници имоти с №:№015018,№015041, №015042,№015043,№015044, №015050, №000096 по КВС - нива от 3,998 дка, 7 кат., местност „Над село“, имот №009050 по ПЗ, при граници имоти с №:№009020,№009019,№000066,№000076 по ПЗ - нива от 8,603 дка, 7 кат., местност „Ковил“, имот № 016035 по КВС,образуван от имот № 016001, при граници имоти с № 016034,№ 000069,№ 000081,№ 016002 по КВС. Пазарната стойност на дял втори е 8 337,38 лв. С настоящата спогодба съделителите прекратяват съсобствеността си върху процесните имоти, заявяват, че не си дължат уравнение на дяловете, като никой от съделителите не може да има каквито и да било претенции един към друг за в бъдеще по отношение на подробно описаните в настоящата спогодба недвижими имоти. Разноските по делото, в общ размер на 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/лв., платени изцяло от съделителката С.С., се поемат по равно от съделителите, като съделителите от дял първи, от дял трети, от дял пети, от дял шести и от дял седми дължат заплащане на съделителя С.П.С., всеки дял сумата от по 214,00 /двеста четиринадесет/ лв. ОДОБРЯВА постигнатата и подписана спогодба, така както е описана по-горе. Съдът ще се произнесе с определение в ЗЗ, относно дължимите държавни такси на съделителите, съгласно техните идеални части. Прекратявана производството по делото. Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване от страните в седмодневен срок, считано от днес.

5

АНД No 116/2017

Други административни от наказателен характер дела

Н.П.Г.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 1.12.2017г.
ОТМЕНЯВА НП № 4712/29.08.2017г. на главен инспектор "Мониторинг", Дирекция "Анализ на риска и оперативенконтрол" при Агенция "Пътна инфраструктура" София, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред Административен съд гр. Перник.

6

Гражданско дело No 409/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.П.М.,
Б.И.М.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между М.П.М. с ЕГН: ********** и Б.И.М. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака***********.
В законна сила на 12.12.2017г.

7

ЧГД No 488/2017

Приемане и отказ от наследство

Ц.К.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 14.12.2017г.
ВПИСВА в особената книга в Районен съд Брезник отказа на Ц.К.Д., с ЕГН: ********** и адрес: ***, от наследството на И. К. Т., ЕГН: **********, починал на ***** г. с последен адрес: село ****, общ. Брезник, удостоверено с акт за смърт № ***** г., съставен в гр. *****. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение за извършения отказ от наследствени права. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

8

ЧГД No 489/2017

Приемане и отказ от наследство

Д.К.А.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 14.12.2017г.
ВПИСВА в особената книга в Районен съд Брезник отказа на Д.К.А., с ЕГН: ********** и адрес: ***, от наследството на И. К. Т., ЕГН: **********, починал на **** г. с последен адрес: село ****, общ. Брезник, удостоверено с акт за смърт № **** г., съставен в гр. ****. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение за извършения отказ от наследствени права. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

9

АНД No 238/2015

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Д.М.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 14.12.2017г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 дневен срок който за обвиняемия тече от днес, а за РП Брезник от датата на уведомяването.

10

АНД No 92/2017

КАТ

В.М.В.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000318 от 21.06.2017 г. на началника на РУ „Полиция” – Брезник, с което на В.М.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 (един) месец, за нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, поради противоречие с материалния закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

11

АНД No 93/2017

КАТ

Р.М.Р.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0249-000296/20.06.2017 г. на Началника на РУ Брезник, с което Р.М.Р. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева за това, че като лице, което не е собственик управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

12

АНД No 116/2017

Други административни от наказателен характер дела

Н.П.Г.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 1.12.2017г.
ОТМЕНЯВА НП № 4712/29.08.2017г. на главен инспектор "Мониторинг", Дирекция "Анализ на риска и оперативенконтрол" при Агенция "Пътна инфраструктура" София, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред Административен съд гр. Перник.

13

Гражданско дело No 174/2014

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

И.Г.З.,
Н.Л.И.,
С.Х.Ч.,
В.Х.Б.,
В.А.З.,
Г.Д.Л.,
Х.Х.Л.,
Р.Б.Г.,
Л.Б.Г.,
Р.И.Г.,
П.Д.Ц.,
В.Л.К.,
А.Р.Ц.,
Р.А.Ц.,
А.А.Ц.,
И.А.Ц.,
М.Е.Т.

Ф.Й.В.,
З.Л.В.,
Ю.Х.В.,
Н.Х.В.П.,
В.С.З.,
Б.И.П.,
Е.Е.З.,
В.Е.З.,
Г.П.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 20.12.2017г.
ВЪЗЛАГА Дял V-ти на съделителката: М.Е.Т. ***, с ЕГН: **********, Дял V-ти, по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 1687,80 лева, а именно: ДЯЛ ПЕТИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА представляваща имот № 19004 с площ от 4,122 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки Извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „БУБУЛЕВИЦА”, девета категория. НИВА представляваща имот № 43033 с площ от 7,926 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ДОЛНИ КРЪСТ“, девета категория. НИВА № 049001, находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ГЕРЕН“, осма категория, с площ на имота 2,299 дка. Стойността на тази дял е 1687,80 лева. ВЪЗЛАГА в общ, Дял ІV-ти на съделителите: П.Д.Ц. ***, с ЕГН: **********, А.Р.Ц. ***, с ЕГН: **********, действаща лично за себе си и като майка и законен представител на Р.А.Ц., роден на ***г***, с ЕГН: **********, А.А. ***, с ЕГН: **********, И.А.Ц. ***, с ЕГН: ********** и В.Л.К. ***, с ЕГН: **********, Дял ІV-ти по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 1326,70 лева, а именно: ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА представляваща имот № 24005, с площ от 3,551 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ЦЪРКВИЩЕ“, десета категория. НИВА № 033010, находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313. местност „ОРОБЕРИЦА“, девета категория, с площ на имота 2,500 дка. НИВА представляваща имот № 43032 с площ от 7,926 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ДОЛНИ КРЪСТ“, девета категория. Стойността на тази дял е 1326,70 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял І-ви на съделителите: Ф.Й.В. ***, с ЕГН: **********, Ю.Х.В. ***, с ЕГН: **********, З.Л.В. ***, с ЕГН: ********** и Н.Х.В. ***, с ЕГН: ********** , Дял І-ви по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 2316,30 лева, а именно: ДЯЛ ПЪРВИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА представляваща имот № 19003 с площ от 4,122 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки Извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „БУБУЛЕВИЦА”, девета категория. НИВА представляваща имот № 48014 с площ от 9,067 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ГЕРЕН“, осма категория. Стойността на тази дял е 2316,30 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял VІІІ-ми на съделителите: В.С.З. ***, с ЕГН: ********** и Р.И. ***, с ЕГН: ********** , Дял VІІІ-ми по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 1304,10 лева, а именно: ДЯЛ ОСМИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА представляваща имот № 12025 с площ от 8,543 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки Извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „КОЛУНИЦА“, девета категория. НИВА № 034007, находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ОРОБЕРИЦА“, девета категория, с площ на имота 4,498 дка. Стойността на тази дял е 1304,10 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял ІІІ-ти на съделителите: Л.Б.Г. ***, с ЕГН: ********** и Р.Б.Г. ***, с ЕГН: **********, Дял ІІІ-ти по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 2400,50 лева, а именно: ДЯЛ ТРЕТИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА представляваща имот № 32038 с площ от 4,964 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ПОЖАР“, девета категория. НИВА представляваща имот № 48016 с площ от 9,067 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ГЕРЕН“, осма категория. Стойността на тази дял е 2400,50 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял VІІ-ми на съделителите: Х.Х. ***, с ЕГН: ********** и Г.Д.Л. ***, с ЕГН: **********, Дял VІІ-ми по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 1299,30 лева, а именно: ДЯЛ СЕДМИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА представляваща имот № 24006, с площ от 3,551 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ЦЪРКВИЩЕ“, десета категория. НИВА № 029003, находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ПАЛАШНИЦА“, девета категория, с площ на имота 6,651 дка. НИВА № 056017, находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ОРОБЕРИЦА“, девета категория, с площ на имота 3,501 дка. Стойността на тази дял е 1299,30 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял ІІ-рина съделителите: В.А.З. ***, с ЕГН: **********, В.Х.Б. ***, с ЕГН: ********** и С.Х.Ч. ***, с ЕГН: **********, Дял ІІ-ри по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 2400,50 лева, а именно: ДЯЛ ВТОРИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА представляваща имот № 32037 с площ от 4,964 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ПОЖАР“, девета категория. НИВА представляваща имот № 48015 с площ от 9,067 дка., находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ГЕРЕН“, осма категория.. Стойността на тази дял е 2400,50 лв. ВЪЗЛАГА в Дял VІ-ти на съделителката: Н.Л.И. ***, с ЕГН: **********, Дял VІ-ти по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 2245,00 лева, а именно: ДЯЛ ШЕСТИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА представляваща имот № 19005 с площ от 4,122 дка, находяща се в землището на с. Брезнишки Извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „БУБУЛЕВИЦА”, девета категория; НИВА № 044007, находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „БАБА АНА“, осма категория, с площ на имота 8,004 дка и НИВА № 028042, находяща се в землището на с. Брезнишки извор, Община Брезник с ЕКНМ 06313, местност „ЗАГРЕНЯ“, девета категория, с площ на имота 1,518 дка. Стойността на тази дял е 2245,00 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял Х-ти на съделителите: И.Г.З. ***, с ЕГН: **********, и Б.И.П./Б.Г.З./***, с ЕГН: **********, Дял Х-ти по решение № 151/04.01.2017 г. на БрРС по гр.д. № 174/2014 г. на стойност 1906,60 лева, а

14

Гражданско дело No 485/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Б.П.,
Р.Г.П.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 20.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *** между С.Б.П., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и Р.Г.П., с ЕГН: **********, с постоянен адрес,***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2017г.

15

Гражданско дело No 486/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Т.Г.,
В.Й.Г.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 20.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между С.Т.Г. с ЕГН: ********** и В.Й.Г. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес: ***, *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2017г.

16

ЧГД No 497/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

С.Д.С.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 22.12.2017г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  гр. Брезник 22.12.2017 година В ИМЕТО НА НАРОДА Районен съд Брезник гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и втори декември две хиляди и седемнадесета година в състав: РАЙОНЕН СЪДИЯ: РОМАН НИКОЛОВ при секретаря ****, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 497 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното: Подадена е молба с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК. *************. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

17

НОХД No 117/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

К.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 21.12.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.К. роден на *** ***, бълг., бълг.гр., със средно обр., неженен, работещ като *****, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2017 година, в гр. Брезник е управление на моторно превозно средство – л.а. „Мерцедес 300Д”, с рег. № РК 7910 АС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.1 на хиляда, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА, като му НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от една година, както и „Глоба“ в размер на 200 лева. На основание чл. 66, ал. 1 НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, т. 7 от НК ОСЪЖДА подсъдимия и му НАЛАГА наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от една година, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК от срока на това наказание ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.09.2017 година. ОСЪЖДА К.С.К. – със снета самоличност по делото да заплати сумата от 33,11 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Перник, както и сумата от 37.32 лв. по набирателната сметка на БрРС. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

18

НОХД No 161/2017

Престъпления против реда на управлението

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Г.Й.Г.

Докладчик:
БОГДАН З. ВЕЛЕВ

Споразумение от 22.12.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Албена Терзийска - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, подсъдимият Г.Й.Г. и защитника му адв. Х.У. със следното съдържание: І. Подсъдимия Г.Й.Г. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 30.10.2016г. в гр.Брезник, противозаконно пречил на орган на властта / полицейски служители – Е. Х. К. – на длъжност младши автоконтрольор - Пътна полиция в група „Охранителна полиция” при Районно управление - гр. Брезник, А. К. А. – на длъжност старши полицай – Патрулно постова дейност в група „Охранителна полиция” при Районно управление - гр. Брезник и Н. П. П. - на длъжност старши полицай –Патрулно постова дейност в група „Охранителна полиция” при Районно управление - гр. Брезник да изпълнят задълженията си по чл. 70. (1) от Закон за министерство на вътрешните работи. Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице /А.М. М. – ЕГН ********** от гр.*****/, за което са имали данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред, като оказал физическо насилие - блъскал полицейските служители с ръце, дърпал с физическа сила А. М. М. от ръцете на полицейските служители и не изпълнил устното разпореждане на полицейските органи съгласно чл. 64. (2) от Закон за министерство на вътрешните работи. Полицейските органи при невъзможност да се издадат писмено разпореждания могат да се издават устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят – да преустанови незаконосъобразните си действия, изразяващи се във физическо блъскане на полицейските служители, дърпане на заловеният А. М. М. – ЕГН **********, като с яростна физическа съпротива успял да помогне на последния да се издърпа от полицейските служители и така да предотврати задържането му- престъпление по чл. 270, ал.1 от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За извършеното престъпление и на основание чл. 270, ал.1, вр. чл. 54 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „Глоба” в размер на 500 лева. III. С деянието не са причинени имуществени вреди. ІV. Разноските по делото в размер на 155.58 лв. да бъдат заплатени от подсъдимите солидарно, по сметка на ОД на МВР гр. Перник. ПРОКУРОРА: Съгласна съм с така прочетеното споразумение, като предлагам да го одобрите. АДВ. У.: Съгласен съм с така прочетеното споразумение, като моля да го одобрите и да прекратите наказателното производство. АДВ. Т.: Не възразявам срещу споразумението. А. М.: Не възразявам срещу споразумението. АДВ. Б.: Не възразявам срещу споразумението. Д. Д.: Не възразявам срещу споразумението. ПОДСЪДИМИЯ: Съгласен съм с така прочетеното споразумение. Лично съм подписал декларацията и съм наясно с последиците от споразумението.
В законна сила на 22.12.2017г.