РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 16.11.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 158/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.К.Г.

Ю.Г.В.,
Д.Г.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 30.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата и подписана спогодба, така както е описана по-горе. Прекратявана производството по делото. Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване от страните в седмодневен срок, считано от днес.

2

Гражданско дело No 252/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.Т.С.

М.И.В.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 1.11.2018г.
На осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК, съдът ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание*******. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.

3

АНД No 25/2018

Агенция "Митници"

И.С.И.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ - МИТНИЦА СТОЛИЧНА

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 605 от 22.11.2017 г. на Заместник - началник на Митница Столична, с което на И.С.И., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. (хиляда лева), на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и са отнети в полза на държавата 20 (двадесет) кутии, общо 400 (четиристотин) къса цигари, „Monte Carlo“, без бандерол за платен акциз в Република България, когато такъв е задължителен, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено, заедно с мотивите.

4

АНД No 41/2018

КАТ

П.Р.Д.

ОД МВР ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000126 от 06.03.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, с което на П.Р.Д. ***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 лв. на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, от ЗДвП, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

5

АНД No 59/2018

КАТ

В.Д.К.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0249-000223 от 26.04.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, с което на В.Д.К., с ЕГН: ********** с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3, пр. 1-во от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1-во и 2-ро от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3-то от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението може да се обжалва от страните пред Административен съд-Перник в 14-дневен срок, считано от съобщението му

6

АНД No 70/2018

КАТ

Б.В.М.

ОД НА МВР ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0249-000317 от 05.06.2018 г. на Началник РУ Брезник към ОДМВР Перник, с което на Б.В.М. ***, с ЕГН: **********, му е наложено наказание на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – административно наказание „Глоба“ в размер на 200 лв. лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

7

АНД No 75/2018

КАТ

К.Б.Н.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000277/16.05.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, с което на К.Б.Н. ***, с ЕГН: ********** са наложени на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 150А от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ЗДвП административно наказание „Глоба” в размер на 150 лева за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, като НЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

8

АНД No 76/2018

КАТ

К.Б.Н.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000282 от 16.05.2018 г. на Началник отдел при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 2, пр. 1-во вр. чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ на К.Б.Н. ***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Имуществена Санкция” в размер на 800 лева за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

9

АНД No 77/2018

КАТ

К.Б.Н.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000180/21.03.2017 г. на Началник РУ Брезник към ОДМВР Перник, с което на К.Б.Н. ***, с ЕГН: ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, като НЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

10

АНД No 81/2018

КАТ

Ю.В.В.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000258 от 16.05.2018 г. на Началник отдел при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ на Ю.В.В.,***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Имуществена Санкция” в размер на 250 лева, за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

11

АНД No 129/2018

КАТ

М.Н.М.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 1.11.2018г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред АСП с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването на страните.

12

Гражданско дело No 302/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ю.М.В.,
Д.Н.В.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между Ю.М.В. с ЕГН: ********** и Д. Н. В. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, ***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2018г.

13

Гражданско дело No 303/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.И.Д.,
В.Г.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *** между Д.И.Д. с ЕГН: **********, с л.к. № *****и В.Г.Д. с ЕГН: ********** с л.к. № ***** и двамата с адрес: гр. *****, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2018г.

14

Гражданско дело No 315/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Л.Я.Е.,
Д.К.Е.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между М.Л.Я. - Е., ЕГН: **********, лична карта № *****, с постоянен адрес:***, ***** и Д.К.Е., с ЕГН: **********, лична карта № *****, издадена на *****, с постоянен адрес:***, *****, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2018г.

15

Гражданско дело No 187/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Б.К.Ш.

Ж.В.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 12.11.2018г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Ж.В.Д. *** и ЕГН: **********, че дължи на Б.К.Ш. ***, с ЕГН: ********** сумите главница: 1672 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и два лева), лихва 7.98 лв. (седемдесет лева и деветдесет и осем стотинки) за периода от 31.07.2015 г. до 26.07.2016 г., законната лихва върху главницата от 26.07.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Ж.В.Д. *** и ЕГН: **********, да заплати на Б.К.Ш. ***, с ЕГН: **********, сумата от 33.34 лв. (тридесет и три лева и четиридесет и четири стотинки) разноски по исковото производство. ОСЪЖДА Ж.В.Д. *** и ЕГН: **********, да заплати на Б.К.Ш. ***, с ЕГН: **********, сумата от 34 лв. (тридесет и четири лева стотинки) разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжния съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 101 по описа на РС Брезник за 2018 г. да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от решението.

16

Гражданско дело No 316/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Г.М.В.

М.П.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 8.11.2018г.
Присъединява гр.д.№ 316/18г. за разглеждане в едно производство, а именно гр.д.№ 239/18г. Изпраща съобщение на ответника по реда на чл.131, ал.2ГПК.

17

АНД No 92/2018

КАТ

Й.Н.М.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-1158-003324 от 01.09.2017 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, с което на Й.Н.М. ***, с ЕГН: **********, са му наложени административно наказание „Глоба“, в размер 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

18

АНД No 108/2018

МВР

В.Д.Д.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2 от 31.07.2018 година издадено от Началник отдел при ОД на МВР Перник, с което на В.Д.Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 лева на основание чл. 45, ал. 3 от ЗЗД, за нарушение на чл. 8, ал. 3 от ЗМВР като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

19

АНД No 115/2018

МВР

Д.П.Д.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3 от 31.07.2018 година издадено от Началник отдел при ОД на МВР Перник, с което на Д.П.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес *** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 лева на основание чл. 45, ал. 3 от ЗЗД, за нарушение на чл. 8, ал. 3 от ЗМВР като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

20

Гражданско дело No 227/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.11.2018г.
НАСТАНЯВА малолетната С.Р.Р. с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на Н.Ж.Г., с ЕГН: ********** с постоянен адрес ***, за срок от 1 година или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

21

Гражданско дело No 304/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.С.А.,
Е.Р.Х.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *** между А.С. А.– Х., с ЕГН: ********** и Е.Р.Х., с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес *** от ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2018г.