РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 158/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.К.Г.

Ю.Г.В.,
Д.Г.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 30.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата и подписана спогодба, така както е описана по-горе. Прекратявана производството по делото. Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване от страните в седмодневен срок, считано от днес.

2

Гражданско дело No 252/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.Т.С.

М.И.В.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 1.11.2018г.
На осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК, съдът ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание*******. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.

3

АНД No 25/2018

Агенция "Митници"

И.С.И.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ - МИТНИЦА СТОЛИЧНА

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 605 от 22.11.2017 г. на Заместник - началник на Митница Столична, с което на И.С.И., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. (хиляда лева), на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и са отнети в полза на държавата 20 (двадесет) кутии, общо 400 (четиристотин) къса цигари, „Monte Carlo“, без бандерол за платен акциз в Република България, когато такъв е задължителен, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено, заедно с мотивите.

4

АНД No 41/2018

КАТ

П.Р.Д.

ОД МВР ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000126 от 06.03.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, с което на П.Р.Д. ***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 лв. на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, от ЗДвП, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

5

АНД No 59/2018

КАТ

В.Д.К.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0249-000223 от 26.04.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, с което на В.Д.К., с ЕГН: ********** с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3, пр. 1-во от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1-во и 2-ро от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3-то от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението може да се обжалва от страните пред Административен съд-Перник в 14-дневен срок, считано от съобщението му

6

АНД No 70/2018

КАТ

Б.В.М.

ОД НА МВР ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0249-000317 от 05.06.2018 г. на Началник РУ Брезник към ОДМВР Перник, с което на Б.В.М. ***, с ЕГН: **********, му е наложено наказание на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – административно наказание „Глоба“ в размер на 200 лв. лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

7

АНД No 75/2018

КАТ

К.Б.Н.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000277/16.05.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, с което на К.Б.Н. ***, с ЕГН: ********** са наложени на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 150А от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ЗДвП административно наказание „Глоба” в размер на 150 лева за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, като НЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

8

АНД No 76/2018

КАТ

К.Б.Н.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000282 от 16.05.2018 г. на Началник отдел при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 2, пр. 1-во вр. чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ на К.Б.Н. ***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Имуществена Санкция” в размер на 800 лева за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

9

АНД No 77/2018

КАТ

К.Б.Н.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000180/21.03.2017 г. на Началник РУ Брезник към ОДМВР Перник, с което на К.Б.Н. ***, с ЕГН: ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, като НЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

10

АНД No 81/2018

КАТ

Ю.В.В.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000258 от 16.05.2018 г. на Началник отдел при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ на Ю.В.В.,***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Имуществена Санкция” в размер на 250 лева, за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

11

АНД No 129/2018

КАТ

М.Н.М.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 1.11.2018г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред АСП с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването на страните.

12

Гражданско дело No 302/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ю.М.В.,
Д.Н.В.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между Ю.М.В. с ЕГН: ********** и Д. Н. В. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, ***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2018г.

13

Гражданско дело No 303/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.И.Д.,
В.Г.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *** между Д.И.Д. с ЕГН: **********, с л.к. № *****и В.Г.Д. с ЕГН: ********** с л.к. № ***** и двамата с адрес: гр. *****, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2018г.

14

Гражданско дело No 315/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Л.Я.Е.,
Д.К.Е.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между М.Л.Я. - Е., ЕГН: **********, лична карта № *****, с постоянен адрес:***, ***** и Д.К.Е., с ЕГН: **********, лична карта № *****, издадена на *****, с постоянен адрес:***, *****, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2018г.

15

Гражданско дело No 187/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Б.К.Ш.

Ж.В.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 12.11.2018г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Ж.В.Д. *** и ЕГН: **********, че дължи на Б.К.Ш. ***, с ЕГН: ********** сумите главница: 1672 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и два лева), лихва 7.98 лв. (седемдесет лева и деветдесет и осем стотинки) за периода от 31.07.2015 г. до 26.07.2016 г., законната лихва върху главницата от 26.07.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Ж.В.Д. *** и ЕГН: **********, да заплати на Б.К.Ш. ***, с ЕГН: **********, сумата от 33.34 лв. (тридесет и три лева и четиридесет и четири стотинки) разноски по исковото производство. ОСЪЖДА Ж.В.Д. *** и ЕГН: **********, да заплати на Б.К.Ш. ***, с ЕГН: **********, сумата от 34 лв. (тридесет и четири лева стотинки) разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжния съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 101 по описа на РС Брезник за 2018 г. да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от решението.

16

Гражданско дело No 316/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Г.М.В.

М.П.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 8.11.2018г.
Присъединява гр.д.№ 316/18г. за разглеждане в едно производство, а именно гр.д.№ 239/18г. Изпраща съобщение на ответника по реда на чл.131, ал.2ГПК.

17

АНД No 92/2018

КАТ

Й.Н.М.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-1158-003324 от 01.09.2017 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, с което на Й.Н.М. ***, с ЕГН: **********, са му наложени административно наказание „Глоба“, в размер 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

18

АНД No 108/2018

МВР

В.Д.Д.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2 от 31.07.2018 година издадено от Началник отдел при ОД на МВР Перник, с което на В.Д.Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 лева на основание чл. 45, ал. 3 от ЗЗД, за нарушение на чл. 8, ал. 3 от ЗМВР като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

19

АНД No 115/2018

МВР

Д.П.Д.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3 от 31.07.2018 година издадено от Началник отдел при ОД на МВР Перник, с което на Д.П.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес *** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 лева на основание чл. 45, ал. 3 от ЗЗД, за нарушение на чл. 8, ал. 3 от ЗМВР като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

20

Гражданско дело No 227/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.11.2018г.
НАСТАНЯВА малолетната С.Р.Р. с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на Н.Ж.Г., с ЕГН: ********** с постоянен адрес ***, за срок от 1 година или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

21

Гражданско дело No 304/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.С.А.,
Е.Р.Х.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *** между А.С. А.– Х., с ЕГН: ********** и Е.Р.Х., с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес *** от ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2018г.

22

Гражданско дело No 218/2016

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

В.М.В.

Г.С.Г.,
М.К.Т.,
ОБЩИНА БРЕЗНИК,
С.П.К.,
В.В.Ц.,
Н.В.М.,
Ю.И.М.,
Н.Н.С.,
Ц.Н.С.,
Р.Н.С.,
Б.С.Б.,
Е.А.Р.,
С.С.Г.,
Р.А.С.,
М.А.С.,
П.А.Б.,
В.С.В.,
В.И.В.,
Р.И.В.,
В.И.В.,
Т.П.Т.,
В.Т.В.,
Л.Т.Ц.,
Д.Т.Л.,
С.П.Е.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.11.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска по чл. 124, ал. 1 от ГПК по отношение Община Брезник с адрес: гр. ****, Г.С.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Т.П.Т. ***, с ЕГН: **********, С.П.Е. ***, с ЕГН: **********, С.П.К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, В.В.Ц. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, Н.В. М. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, Ю.И.М. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Н.Н.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Ц.Н.С. с ЕГН: ******, с постоянен адрес: ***, Р.Н.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Б.С.Б. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Е.А.Р. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, С.С.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Р.А.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, М.А.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, П.А.Б. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, В.С.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, В.И.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Р.И.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, В.И.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, В.Т.В. ***, с ЕГН: **********, Л.Т.Ц. ***, с ЕГН: ********** и Д.Т. ***, с ЕГН: **********, че ищецът В.М.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** към момента на одобряване на картата за възстановяване на собствеността е собственик на Източната част от дворно неурегулирано място с площ от 425 кв.м. (четиристотин двадесет и пет кв.м.), находящо се в с. Красава, махала „Мали Друм“, община Брезник, при граници по нотариален акт № 168, том IV, дело № 1431 от 14.12.1989 г. на Районен съд Перник: АПК, Държавен имот, Е. В. Н., П.В., застроено с паянтова жилищна сграда, както и ивица път за изход на шосето, който недвижим имот съгласно Скица – Проект за попълване на строителния полигон на махала „Мали друм“, с. Красава, община Брезник представлява нови ПИ с кадастрални идентификатори 39517.502.2 с площ 434 (четиристотин тридесет и четири кв.м) – двор – частна собственост и 39517.502.3 с площ 89 (осемдесет и девет кв.м.) – алея – частна собственост по начина показан на скица от заключение вх. № 1463 от 19.09.2018 г., която приподписана от съдебния състав е неразделна част от решението. ПРИЕМА, че е налице грешка в картата за възстановяване на собствеността и строителния полигон на махала „Мали друм“, с. Красава, община Брезник относно площите на поземлени имоти с кадастрални идентификатори 39517.502.2 и 39517.502.3, които части неправилно са заснети в имоти с № 057026, № 057032 и № 000211 от КВС на с. Красава, общ. Брезник, които части трябва да се включат в Имот 39517.502.2 – 80м2 от имот № 057026 и 353 м2 от имот № 057032. В Имот 39517.502.3 трябва да се включат 34м2 от имот № 057032 и 40 м2 от имот № 000211, както е показано на скица от заключение вх. № 1463 от 19.09.2018 г., която приподписана от съдебния състав е неразделна част от решението на осн. чл. 54, ал. 2 от ЗКИР. ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК Община Брезник с адрес: гр. ******, Г.С.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Т.П.Т. ***, с ЕГН: **********, С.П.Е. ***, с ЕГН: **********, С.П.К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, В.В.Ц. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, Н.В. М. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, Ю.И.М. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Н.Н.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Ц.Н.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Р.Н.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Б.С.Б. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Е.А.Р. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, С.С.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Р.А.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, М.А.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, П.А.Б. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, В.С.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, В.И.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, Р.И.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, В.И.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, В.Т.В. ***, с ЕГН: **********, Л.Т.Ц. ***, с ЕГН: ********** и Д.Т. ***, с ЕГН: ********** да заплатят солидарно на В.М.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** направените по делото разноски в размер на 1713 лв. (хиляда седемстотин и тринадесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

23

Гражданско дело No 130/2018

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

И.Г.Т.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 20.11.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 28, ал. 1 от ЗАЗ, по отношение на Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, че Договор за аренда от 04.06.2014 г., вписан под № 106, том 2, дело № 929/2014 г. на Служба по вписванията Брезник е ЕДНОСТРАННО РАЗВАЛЕН от собственика И.Г.Т., с ЕГН: **********, със съдебен адрес ***, на основание чл. 17, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от ЗАЗ, поради забавяне на плащането на арендно задължение за повече от три месеца, считано от 01.10.2017 Г., респективно от датата на подаване на исковата молба – 18.04.2018 г. по отношение на следния недвижим имот: НИВА, находяща се в землището на с. Слаковци, Общ. Брезник, Област Перник, с площ от 3.997 дка. (три хиляди деветстотин деветдесет и седем кв.м.), седма категория, местност „Пазарски път“, представляващ имот с № 025025 при граници: имоти с №№ 025024, 025026, 000001 и 025034. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, че И.Г.Т., с ЕГН: **********, със съдебен адрес *** е собственик, на следния недвижим имот: НИВА, находяща се в землището на с. Слаковци, Общ. Брезник, Област Перник, с площ от 3.997 дка. (три хиляди деветстотин деветдесет и седем кв.м.), седма категория, местност „Пазарски път“, представляващ имот с № 025025 при граници: имоти с №№ 025024, 025026, 000001 и 025034, като на основание чл. 30, ал. 1 от ЗАЗ ОСЪЖДА Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, ДА ПРЕДАДЕ на И.Г.Т., с ЕГН: **********, със съдебен адрес ***, владението на същия имот. ОСЪЖДА Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на И.Г.Т., с ЕГН: **********, със съдебен адрес ***, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, сумата в размер на 250 лева, разноски по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

24

Гражданско дело No 308/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Р.М.,
Б.С.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.11.2018г.
ДОПУСКА развод между С.Р.М., ЕГН:********** и Б.С.М., ЕГН:**********, адрес: *** – двамата със съдебен адрес:***, ****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Р.М. и Б.С.М. споразумение относно последиците от развода**********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.11.2018г.

25

Гражданско дело No 324/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.П.Б.,
Б.В.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 16.11.2018г.
ДОПУСКА развод между И.П.Б., ЕГН:**********, с постоянен адрес *** и Б.В.Б., ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.П.Б. и Б.В.Б. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.11.2018г.

26

Гражданско дело No 327/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Й.Г.Д.,
С.М.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.11.2018г.
ДОПУСКА развод между В.Й.Г. - Д., ЕГН:**********, с постоянен адрес *** и С.М.Д., ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Й.Г. – Д. и С.М.Д. споразумение относно последиците от развода**********.
В законна сила на 19.11.2018г.

27

Гражданско дело No 333/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.П.Ц.,
С.Й.Ц.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.11.2018г.
ДОПУСКА развод между С.П.Ц., ЕГН:**********, с постоянен адрес *** и С.Й.Ц., ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.П.Ц. и С.Й.Ц. споразумение относно последиците от развода********.
В законна сила на 12.11.2018г.

28

Гражданско дело No 346/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Д.С.,
Г.П.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.11.2018г.
ДОПУСКА развод между А.Д.С., ЕГН:********** и Г.П.С., ЕГН:**********, и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Д.С. и Г.П.С. споразумение относно последиците от развода*********.
В законна сила на 19.11.2018г.

29

Гражданско дело No 347/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.И.Д.,
М.В.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.11.2018г.
ДОПУСКА развод между С.И.Д., ЕГН:********** и М.В.Д., ЕГН:**********, и двамата с адрес в гр. *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.И.Д. и М.В.Д. споразумение относно последиците от развода**********.
В законна сила на 19.11.2018г.

30

Гражданско дело No 359/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.Е.К.,
К.А.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.11.2018г.
ДОПУСКА развод между Р.Е.К., ЕГН:**********, с адрес: *** и К.А.К., ЕГН:**********, с адрес ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.Е.К. и К.А.К. споразумение относно последиците от развода********.
В законна сила на 19.11.2018г.

31

Гражданско дело No 368/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.К.Т.,
Е.К.Т.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.11.2018г.
ДОПУСКА развод между Л.К.Т., ЕГН:**********, с адрес: *** и Е.К.Т., ЕГН:**********, с адрес ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.К.Т. и Е.К.Т. споразумение относно последиците от развода*******.
В законна сила на 26.11.2018г.

32

НОХД No 136/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Ц.Г.Ц.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 27.11.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Ц.Г.Ц. и неговия защитник адв. У., със следното съдържание: 1. Обвиняемия Ц.Г.Ц. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., безработен, осъждан, женен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 17.06.2018г. около 00.06 часа в гр. Брезник, управлява МПС – лек автомобил, „Опел Астра“, с рег. № РК 40 05 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,71 на хиляда, установено по надлежния ред, за установяване на употребата на алкохол от водачи на МПС, чрез протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 616/19.06.2018г. на специализирана химическа лаборатория към УМБАЛ “Света Анна“ – София АД, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК – престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 2. За това престъпление, на осн. чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването му да бъде отложено за срок от 3/три/ години и Глоба в размер на 500/петстотин/ лева. 3. На осн. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12/дванадесет/ месеца, считано от 17.06.2018 година. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноски по делото - няма. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Ц.Г.Ц. и неговия защитник адв. Х.У., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 136/2018 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.11.2018г.

33

Гражданско дело No 254/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 29.11.2018г.
НАСТАНЯВА малолетното дете К.С.М. с ЕГН: **********- настоящ адрес: *** в професионалното приемно семейство на П.Б.А., ЕГН:********** за срок от две година от влизане на решението в сила или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването по чл. 29 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ и може да се обжалва пред Пернишкия окръжния съд в седемдневен срок от връчването.

34

Гражданско дело No 331/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.С.А.,
П.С.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 29.11.2018г.
ДОПУСКА развод между А.С.А., ЕГН:**********, с адрес: *** и П.С.А., ЕГН:**********, с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.С.А. и П.С.А. споразумение относно последиците от развода*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2018г.