РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 282/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 1.11.2017г.
НАСТАНЯВА непълнолетната В.Й.Й. с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на П.В.С., с ЕГН: **********с постоянен адрес *** за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считан от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

2

Гражданско дело No 353/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Н.Б.,
Б.Б.А.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 2.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между А.Н.Б. ***, с ЕГН: ********** и Б.Б.А. ***, с ЕГН: **********, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

3

АНД No 108/2017

МВР

М.М.А.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 1.11.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО и ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1167р-2182 от 11.08.2017 г. на Директора на РД ПБЗН гр. Перник, с което на основание чл. 53, ал. 1 от ЗАНН и чл. 267, ал. 2 от Закона за МВР е наложено наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 лева за нарушение на чл. 265, ал. 1 от ЗМВР на М.М.А. ***, с ЕГН: ********** КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗДАДЕНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

4

ЧНД No 120/2017

Производство по молби за реабилитация

Б.М.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 1.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Б.М.М. ***, с ЕГН ********** за допускане на съдебна реабилитация по НОХД № 1096/2011 година на РС гр. Перник и по НЧХД № 51/2012 г. по описа на РС - гр. Брезник, като неоснователна. Определението подлежи на обжалване и протест пред ПОС, в 7-дневен срок, считано от днес.

5

Гражданско дело No 335/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.В.Б.,
Б.В.Б.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.11.2017г.
Прекратява сключеният в гр. ***** между Е.В.Б. и Б.В.Б., граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите.
В законна сила на 3.11.2017г.

6

Гражданско дело No 360/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.В.К.,
Т.С.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между Д.В.К. ***, с лична карта *****, с ЕГН: ********** и Т.С.К. ***, с лична карта № ****, с ЕГН: **********, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*****************************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.11.2017г.

7

Гражданско дело No 371/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.Д.В.,
В.Б.В.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Н.Д.В. с ЕГН: ********** и В.Б.В. ЕГН: ********** и двамата с адрес: ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

8

Гражданско дело No 372/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Т.П.,
Ц.С.П.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между П.Т.П., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** и Ц.С.П., с ЕГН: ********** с настоящ адрес: ***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, *******************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.11.2017г.

9

ЧГД No 401/2017

Приемане и отказ от наследство

Г.В.Й.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 6.11.2017г.
ВПИСВА в особената книга в Районен съд Брезник отказа на Г.В.Й., с ЕГН: ********** и адрес: ***, от наследството на В. Д. М., ЕГН: **********, починал на ****** г. с последен адрес: село ****, удостоверено с акт за смърт № **** г., съставен в гр. *****. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение за извършения отказ от наследствени права. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

10

ЧГД No 402/2017

Приемане и отказ от наследство

Г.В.Й.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 6.11.2017г.
ВПИСВА в особената книга в Районен съд Брезник отказа на Г.В.Й., с ЕГН: ********** и адрес: ***, от наследството на З. В. М., ЕГН: **********, починал на ****** г. с последен адрес: село *****, удостоверено с акт за смърт № ***** г., съставен в гр. *****. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение за извършения отказ от наследствени права. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

11

НОХД No 140/2017

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

С.А.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 9.11.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия С.А.К. и защитника му адв. В.Б. със следното съдържание: 1. Обвиняемия С.А.К. роден на *** г. в гр. ****, живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, неосъждан, разведен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: От неустановена дата до 12.04.2017 год. в гр. Радомир държал акцизни стоки без бандерол-тютюневи изделия, когато такъв /бандерол/ се изисква по закон-Закон за акцизите и данъчните складове/Обн. ДВ, бр.91 от 15.11.2005 год.;в сила от 01.01.2006 год., изм., бр. 95 от 08.12.2015 год., в сила от 01.01.2016 год./Чл. 2, т.2:”На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”;Чл. 64, ал.4 :”Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”; Чл.100:”…тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол”Закон за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия/Обн. ДВ, бр.101 от 30.11.1993 год.;изм., бр.19 от 02.03.1994 год.;изм. и доп. бр.28 от 08.04.2016 год., в сила от 08.04.2016 год.;попр., бр.31 от 19.04.2016 год./;Чл. 28, ал.1:”Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на ЗАДС”, а именно : -в гараж, находящ се в имот на ул.”Никола Вапцаров” № 9, държал 7 500/седем хиляди и петстотин/бр. кутии с цигари без бандерол, марка „Capital”/Капитал/, без поставен акцизен бандерол, с единична цена 7.50лв, на обща стойност 56 250/петдесет и шест хиляди двеста и петдесет лева/; -в МПС-товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с рег. № СВ 0867 КК, държал 20 490/двадесет хиляди четиристотин и деветдесет/броя кутии цигари марка „Capital”/Капитал/, без поставен акцизен бандерол, с единична цена 7.50лв, на обща стойност 153 675/сто петдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и пет лева/, или всичко 27 990/двадесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет/броя кутии цигари марка „Capital”/Капитал/, без поставен акцизен бандерол, на обща стойност 209 925/двеста и девет хиляди деветстотин двадесет и пет лева/ и обща стойност на не внесения акциз в размер на 113 359.50/сто и тринадесет хиляди триста петдесет и девет лева и петдесет стотинки/, като случаят е немаловажен и предметът на престъплението е в големи размери - престъпление по чл.234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия С.А.К. при условията на пряк умисъл. Предвид горното и на основание чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 55 ал. 1, т. 1, вр. чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от НК, страните се споразумяха на обвиняемия С.А.К. със снета самоличност да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца. На осн. чл. 66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание да бъде отложено за срок от три години и шест месеца. На основание чл. 55 ал.3 от НК да не му се налага по-лекото наказание „глоба”, предвидено от закона, наред с наказанието „лишаване от свобода”. С оглед на обстоятелството, че деянието е извършено от обвиняемия С.А.К., без по делото да има данни същият да упражнява професия или дейност, за която да бъде лишен от правото по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 НК, поради което и не следва да му се налага кумулативно предвиденото наказание лишаване от права по чл. 37, ал.1, т.7 НК. Разноските в размер на 653.03/шестстотин петдесет и три лева и нула три ст./, за съдебно-икономическа експертиза следва да се възложат на обвиняемия. Веществените доказателства по делото, а именно: 27 990/двадесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет/ броя кутии цигари марка „Capital”/Капитал/, без поставен акцизен бандерол, на основание чл. 234, ал. 3 от НК, вр. чл. 53, ал. 2, б. ”а” от НК, следва да бъдат отнети в полза на държавата. На основание чл. 112, ал. 2 от НПК и чл. 124, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, унищожаването на веществените доказателства следва да се възложи на митница „Столична”. Съдът намира, че така представеното и подписано от страните споразумение не противоречи на закона и морала и на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което О П Р Е Д Е Л И: № 85 ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия С.А.К. и неговия защитник адв. В.Б., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Съдът се занима служебно с мярката за неотклонение на обвиняемия С.А.К. и намира, че с оглед изхода на делото, същата следва да бъде отменена. По тези съображения и на осн. чл. 309 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” спрямо подсъдимия С.А.К.. Определението подлежи на обжалване и протестиране по глава ХХІІ от НПК пред ПОС в 7 дневен срок, считано от днес. Съдът в присъствието на страните обяви определението по чл. 309 от НПК и разясни на страните правото на обжалване и протест. Прекратява производството по НОХД № 140/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.

12

Гражданско дело No 386/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.П.Д.,
И.М.Д.

С.П.Л.,
С.М.Д.,
К.Н.Д.,
М.Н.Д.,
П.М.Д.,
М.Г.И.,
Ц.И.И.,
В.И.И.,
Р.С.А.,
П.Ц.Б.,
Ю.П.А.,
Б.Й.Б.,
М.Й.Д.,
В.Б.А.,
Е.Б.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 10.11.2017г.
ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, между съделителите К. П.Д. ***, с ЕГН: ********** и И.М.Д. ***, с ЕГН: **********, С.П.Л. ***, с ЕГН: **********, С.М.Д. ***, с ЕГН: **********, К.Н.Д. ***, с ЕГН: **********, М.Н.Д. ***0, с ЕГН: **********, П.М.Д. ***, с ЕГН: **********, М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, Ц.И. ***, с ЕГН: **********, В.И. ***, с ЕГН: **********, Р.С.А. ***, с ЕГН: **********, П.Ц.Б. ***, с ЕГН: **********, Ю.П.А. ***, с ЕГН: **********, Б.Й.Б. ***, с ЕГН: **********, М.Й.Д. ***, с ЕГН: **********, В.Б.А. ***, с ЕГН: ********** и Е.Б. ***, с ЕГН: **********, при делбени квоти: К.П.Д. – 36/180 ид.ч.; И.М.Д. – Б
. – 18/180 ид.ч.; С.П.Л. – 36/180 ид.ч.; С.М.Д. – 14/180 ид.ч.; К.Н.Д. – 14/180 ид.ч.; М.Н.Д. – 14/180 ид.ч.; П.М.Д. – 18/180 ид.ч.; М.Г.И. – 2/180 ид.ч.; Ц.И.И. – 2/180 ид.ч.; В.И.И. – 2/180 ид.ч.; Р.С.А. – 3/180 ид.ч.; П.Ц.Б. – 3/180 ид.ч.; Ю.П.А. – 2/180 ид.ч.; Б.Й.Б. – 2/180 ид.ч.; М.Й.Д. – 2/180 ид.ч.; В.Б.А. – 6/180 ид.ч. и Е.Б.К. – 6/180 ид.ч. за всеки от съделителите, като обособява пет самостоятелни дяла, както следва: Първи дял: Този дял представлява: 1. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,998 дка, седма категория, местност „ЧЕШМА”, съставляваща имот № 003024 по плана за земеразделяне - 1279,36 лв. Стойността на тази дял е 1279, 36 лв. Втори дял: Този дял представлява: 2. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 2,000 дка, осма категория, местност „ЗАВ ОРЛОВИЦА”, съставляваща имот № 005008 по плана за земеразделяне - 420,00 лв. 3. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 4,001 дка, осма категория, местност „ЗЕЛЕН БОР”, съставляваща имот № 005020 по плана за земеразделяне - 840,21 лв. Стойността на тази дял е 1260,21 лв. Трети дял: Този дял представлява: 4. НИВА находяща се в землището на с Ярловци, община Брезник с площ от 2,997 дка, осма категория, местност „ГЛАДНО ПОЛЕ”, съставляваща имот № 006045 по плана за земеразделяне - 629,37 лв. 5. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 2,505 дка, осма категория, местност „РУСУЛЕ”, съставляваща имот № 007029 по плана за земеразделяне - 526,05 лв. Стойността на тази дял е 1155,42 лв. Четвърти дял: Този дял представлява: 6. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,999 дка, осма категория, местност „ГОРНО ТРЪСНЕ”, съставляваща имот № 009004 по плана за земеразделяне - 839,79 лв. 7. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 1,500 дка, осма категория, местност „МАЛО БЛАТО”, съставляваща имот № 012018 по плана за земеразделяне - 315,00лв. Стойността на тази дял е 1154,79 лв. Пети дял: Този дял представлява: 8. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,406 дка, пета категория, местност „ЛЕСКОВИЦА”, съставляваща имот № 014002 по плана за земеразделяне - 1771,42 лв. Стойността на тази дял е 1771,42 лв. За изравняване на дяловете: За изравняване на дяловете пети дял трябва да даде 44,82 лв. на първи дял, 63,97 лв. на втори дял, 168,76 лв. на трети дял и 169,39 лв. на четвърти дял. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник по реда на въззивното обжалване – в 14 дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. След влизане на решението в сила делото да се докладва, за продължаване на съдопроизводствените действия.

13

Гражданско дело No 254/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД

В.Д.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.11.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на „Агенция за събиране на вземания” ООД с адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев”, № 25, офис сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4 представляван от Н. Т. С. и М. Д. Д. Изпълнителни директори, че В.Д.Г. ***,с ЕГН: ********** дължи на ищцовото дружество сумите както следва: 1. главница: 98.96 лева; 2. договорна лихва: 17.11 лв. за периода 08.11.2014 г. до 06.04.2015 г.; 3. неустойка: 49.50 лв. за периода от 06.12.2014 г. до 06.04.2015 г.; 4. такса разходи за събиране: 150 лв. за периода от 15.01.2015 г. до 06.04.2015 г.; 5. такса разходи за дейност на служител: 120 лв.; 6. обезщетение за забава: 23.62 лв. за периода от 06.06.2015 г. до датата на подаване на заявлението в съда – 30.05.2017 г.; 7. законна лихва върху главницата от 98.96 лева, считано от датата на подаване на заявлението – 30.05.2017 г. до окончателното изплащане на сумата; 8. разноски по делото: 75 лева, от която сума 25 лв. за държавна такса и сума в размер на 50 лв. юрисконсултско възнаграждение, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба – 20.07.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК В.Д.Г. ***,с ЕГН: ********** да заплати на „Агенция за събиране на вземания” ООД с адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев”, № 25, офис сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4 представляван от Н.Т. С. и М. Д. Д. Изпълнителни директори разноски в исковото производство общо в размер на 125 лв., от които 25 лв. за държавна такса и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение, както и разноски в заповедното производство в размер общо на 75 лева, от която сума 25 лв. за държавна такса и сума в размер на 50 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.

14

Гражданско дело No 389/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.В.Д.,
Е.В.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 20.11.2017г.
Прекратява гражданския брак между страните. Утвърждава подписаното споразумение.
В законна сила на 20.11.2017г.

15

АНД No 102/2017

ДАМТН

ОБЩИНА БРЕЗНИК -ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ВАСИЛ УЗУНОВ - КМЕТ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТЕОРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.11.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО и ОТМЕНЯ наказателно постановление № НЯСС-33 от 22.06.2017 г. издадено от М. Б. П. – Ю., заместник-председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) гр. София, с което на основание на основание чл. 201, ал. 12, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 39 от ЗВ и чл. 83, ал. 1 от ЗАНН на Община Брезник, с ЕИК 000386559, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник 2360, ул. „Елена Георгиева“, № 16, представлявано от Кмета В. М. У. е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 1000 лв. (хиляда лева) за нарушение на чл. 138а, ал. 3, т. 2 от Закона за водите, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗДАДЕНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

16

АНД No 118/2017

КАТ

К.П.И.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 10.11.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000451/14.09.2017 г. на Началник на РУ Брезник, при ОД на МВР Перник, с което на К.П.И. ***, с ЕГН: ********** му е наложено наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба Iз-2539/2012 г. са му отнети 10 контролни точки.

17

АНД No 123/2017

КАТ

И.И.К.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.11.2017г.
Потвърждава НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0249-000170 издадено от Началника на РУ „Полиция” Брезник на 31.08.2015 г., с което на И.И.К. с ЕГН: **********,*** му е наложено административно наказание по чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ (отм.) „Глоба“ в размер на 400 лв. (четиристотин лева) като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

18

ЧНД No 141/2017

Производство по молби за реабилитация

З.С.П.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 23.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на З.С.П. ***, с ЕГН ********** за допускане на съдебна реабилитация по НОХД № 20/2004 година на РС гр. Брезник и по НОХД № 65/2014 г. по описа на РС гр. Брезник, като неоснователна. Определението подлежи на обжалване и протест пред ПОС, в 7-дневен срок, считано от днес.

19

Гражданско дело No 403/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.П.И.,
В.Ж.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между В.П.И. ***, ЕГН: ********** ***, ЕГН: **********, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

20

Гражданско дело No 404/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Н.З.,
С.И.Ч.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***, между С.И. Ч. – З. с ЕГН: ********** и С.Н.З. ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес: ***, с акт № ******, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака**********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.

21

АНД No 128/2017

КАТ

С.Л.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
ВАЛЕРИ НЕНКОВ

Решение от 27.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-1158002738/13.12.2016г. на Н-к сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Перник, в частта му с която на жалбоподателя е наложено следното наказание: "Глоба" в размер на 1500 лв. на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 139, ал. 54 от ЗДвП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ НП № 16-1158002738/13.12.2016г. на Н-к сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Перник, в частта му с която на жалбоподателя е наложено наказание "Глоба" в размер на 20 лв. на осн. чл. 185 от ЗДвП за извършено нарушени по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс - Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

22

АНД No 139/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Й.Д.П.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 28.11.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й.Д.П. - роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно обр., пенсионер, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2017 г. в с. Ноевци, общ. Брезник, по път ІІІ-605 е управлявал на моторно превозно средство мотопед, марка „Пиаджо”, с рама № DGM533290MSSLIT0103560, което не е регистрирано по надлежния ред /съгласно Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена във връзка с чл. 140, ал. 2 от ЗДвП/, като е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода” до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти, глава 8 от Наказателният кодекс, съдът на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ПОС, считано от днес за обвиняемия и от датата на уведомяване на Районна прокуратура гр. Брезник.