РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 68/2018

Клевета и кв.алифицирана клевета

Д.Й.Б.

С.Р.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Присъда от 12.7.2019г.
С.Р.С.
Мотиви от 12.7.2019г.

2

НОХД No 65/2019

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

В.П.П.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Присъда от 20.9.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.П. роден на ***г. в гр. П
., бълг., бълг. гр., с основно обр., безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2018г. в гр. Брезник, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – амфетамин, с общо тегло 2.07 грама, на обща стойност 62.10 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
В.П.П.
Мотиви от 7.10.2019г.
Мотиви към решение № 82/ 20.09.2019 г. по н.о.х.д. № 65/2019 г. на Районен съд – Брезник.
В законна сила на 8.10.2019г.

3

Гражданско дело No 301/2018

Искове за развод и недействителност на брака

С.Б.П.

Е.Й.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 24.9.2019г.
ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ№75/25.06.2018г.на Районен съд Брезник по гр.д.№301/18г.в следния смисъл:вместо"като определя местоживеенето на детето,на адреса на майкаи гр.
****** да се чете"като определя местоживеенето на детето на адреса на майка и гр.********"

4

Гражданско дело No 93/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ПАЛОМИТА ЕАД,
ЕВРОМЕБЕЛ ООД

ЕВРОМЕБЕЛ ООД,
ПАЛОМИТА ЕАД

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 27.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска от „ПАЛОМИТА“ ЕАД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на управление: гр. *****, ж.к. ***** **“, ул. „********“ № *, представляващ дружеството М. М., представлявано от адв. Д.С., адрес: ***, офис 1, срещу „ЕВРОМЕБЕЛ“ ООД, ЕИК:********, със седалище и адрес на управление: гр. *******, ул. „*********“ № *, представлявано от В.М. за заплащане на осн. чл. 92 от ЗЗД сумата от 12 108.50лв., дължаща се договорна неустойка по чл. 36 от Договора, начислена върху стойността на Договора без ДДС – 121 085лева /съставляваща неустойка за забавено изпълнение на възложеното с Договора/ за доставката на свободностоящите мебели от 30.05.2018г. до 11.12.2018г. – 193 дни и за доставка и монтаж останалата част от мебелите 22.10.2018г. до 11.12.2018г. – 50 дни, ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба до изплащането, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „ПАЛОМИТА“ ЕАД, ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление: гр. *****, ж.к. **** ****“, ул. „*********“ № 1, представляващ дружеството М. М., представлявано от адв. Д.С., адрес: ***, офис * ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВРОМЕБЕЛ“ ООД, ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „*********“ № *, представлявано от В.М. както следва: сумата от 8 232.16лв., представляваща неизплатена част от договореното възнаграждение по сключен договор за изработка от 29.11.2017г. с предмет – доставка и монтаж на обзавеждане за обект вилна сграда № *, адрес: УПИ Х 2757, кв. 2 /ПИ 48619,2,757/, по КК на гр. Ц., общ. Ц., обл. Бургас, на основание чл. 266 ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от предявяването на насрещния иск – 11.04.2019 г. до окончателното погасяване на задължението. сумата от 823.22лв., представляваща договорна неустойка за забавено плащане на главницата, на основание чл. 92 ЗЗД. ОСЪЖДА „ПАЛОМИТА“ ЕАД, ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление: гр. ******, ж.к. ****** **“, ул. „***** ******“ № 1, представляващ дружеството М. М., представлявано от адв. Д.С., адрес: ***, офис *ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВРОМЕБЕЛ“ ООД, ЕИК:********, със седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „************“ № *, представлявано от В.М. сумата в размер на 2 180 лв., представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в двуседмичен срок от връчването.

5

Гражданско дело No 406/2018

Делба

В.Б.А.,
С.А.С.,
Б.А.С.,
Д.А.С.,
С.А.С.,
В.С.А.,
Д.А.Г.,
Б.А.С.,
С.Е.А.,
Р.Й.Й.,
С.Й.С.

Р.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.10.2019г.
РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 353 ГПК в ОБЩ ДЯЛ на В.Б.А., ЕГН:**********, адрес: ***, С.А.С., ЕГН:**********, адрес: ***, Б.А.С., ЕГН:**********, адрес: ***, Д.А.С., ЕГН:**********, адрес
***, С. А. С., ЕГН:**********, адрес: ***, В.С.А., ЕГН:**********, адрес: ***, Д.А.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, Б.А.С., ЕГН:**********, адрес: ***, С.Е.А., ЕГН:**********, адрес: ***, Р.Й.Й., ЕГН:**********, адрес: ***, С.Й.С., ЕГН:**********, адрес: ***, Дял І – ви. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

6

НОХД No 73/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

М.А.Б.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 9.10.2019г.
ВПИСВА съдържанието на следното окончателно споразумение между Н
.И. - прокурор в Районна прокуратура - гр. Перник, подсъдимия М.А.Б. и защитника му адв. Х., а именно: ПОДСЪДИМИЯТ М.А.Б. роден на *** ***, бълг., бълг. гр., със средно обр., неженен, неосъждан, работник в „****“ ЕООД Перник, живущ ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че На 16.07.2019г., в с. В., общ. Брезник, е управлявал МПС - лек автомобил, марка „******”, с рег. № РК ****АТ, след употреба на наркотично вещество тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред, с полеви тест „Drug Check„ - 3000 - престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За извършеното престъпление и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 от НК за срок от три години. - На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на същия да не се налага предвиденото наред с наказанието „лишаване от свобода" по - леко наказание „глоба". III. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, т. 7 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от право на управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца. IV. С деянието не са причинени имуществени вреди. V. Разноски по делото не са направени.
М.А.Б.
В законна сила на 9.10.2019г.

7

НОХД No 88/2019

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

М.П.В.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 9.10.2019г.
М.П.В.
В законна сила на 9.10.2019г.

8

Гражданско дело No 379/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Г.М.,
Д.А.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.10.2019г.
ДОПУСКА развод между С.Г.М., ЕГН: ********** и Д.А.М., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ************, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/**.**.**** г. по описа на Община **********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.10.2019г.

9

АНД No 75/2019

ДАМТН

ОБЩИНА БРЕЗНИК -ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ВАСИЛ УЗУНОВ - КМЕТ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТЕОРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.10.2019г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление N НЯСС-
.***/ 12.07.2019 г. с което К. В.- *** **** на ДАМТН е наложил на Община Брезник имуществена санкция в размер на 10 000 лв. по чл.200, ал.1 т.39 Закона за водите /ЗВ/ във връзка с чл.190а, ал.2, вр. ал.1 т.3 ЗВ, като намалява така определения размер на 1000 лв. След влизане на решението в сила административно наказващият орган да предупреди лицето- устно или писмено на основание чл.28 б.“а“ ЗАНН, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на АПК пред Пернишки административен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

10

Гражданско дело No 407/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.Л.К.,
Г.В.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 14.10.2019г.
ДОПУСКА развод между К.Л.К., ЕГН: ********** и Г.В.К., ЕГН: ********** двамата със съдебен адрес:***, **. „*******“ № **, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № **/**.**.**** г. по описа на Община *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

11

Гражданско дело No 408/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.А.Й.,
Н.М.Й.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 14.10.2019г.
ДОПУСКА развод между Д.А.Й., ЕГН: ********** с адрес *** и Н.М.Й., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № **/07.05.2000 г. по описа на Община *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2019г.

12

Гражданско дело No 65/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Е.В.И.

Ц.В.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.10.2019г.. Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните.

13

Гражданско дело No 197/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ "ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД СОФИЯ

В.С.П.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „*********“ № ***, р-н „*******“, бл. „******“, „*******“ иск с правно основание чл. 422, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че ответника В.С.П., ЕГН:********** с настоящ адрес: *** дължи сумите: 276.03 лв. – главница за неизплатена ел. енергия за периода 05.08.2016 г. – 05.05.2017г.; 48.50 лв. –закона лихва за забава, считано от 06.10.2016 г. – 09.11.2018 г., ведно със законната лихва, считано момента на подаване на Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение до изплащане на вземането, както и разноски по заповедното производство в размер на 83,00 лв., като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 08201/2018 г. по описа на РС-Перник да се върне на съответния състав на ПРС, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

14

Гражданско дело No 83/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ХРАМ СВЕТА НЕДЕЛЯ С.ДОЛНА СЕКИРНА

К.П.Р.,
В.К.Р.,
П.К.П.,
В.Н.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.10.2019г.
ОСЪЖДА на основание чл. 228 ЗЗД, К.П.Р., ЕГН:**********, В.К.Р., ЕГН:**********, П.К. Петков, ЕГН:********** и В.Н.А., ЕГН:********** и четиримата с адрес:
**********, бл. ****, вх. *, ет. *, ап. ** да заплатят на Храм „Света Неделя“ – с. Долна Секирна, ЕИК:************, със седалище и адрес на управление: с. Долна Секирна 2397, общ. Брезник, представлявано от И.К.П. – законен представител сумата от 757.64лв. – главница за периода от 01.05.2016г. до 30.04.2017г., както и сумата от 154.01лв. представляваща лихвата върху тази главница за периода от 01.06.2016г. до 24.04.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от 05.03.2019г.- датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

15

АНД No 68/2019

НАП

ЕЛИТ С 2000 ЕООД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ СОФИЯ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 23.10.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № *******/04.04.2019г. на Началник сектор оперативни дейности- ЦУ на НАП-гр. София, с което на основание чл. 53 ал.1 вр. с чл. 27 / чл. 83/ и чл.3 ал.2 от ЗАНН на основание чл. 185, ал.2 от "ЗАКОН за данък върху добавената стойност" / ЗДДС/ на „ЕЛИТ С 2000“ ЕООД с ЕИК *********, представлявано от И. С. И. -ЕГН ********** е наложена "Имуществена санкция" в размер 500/петстотин/лева, за това, че на 06.10.2018 г. в 17,44 ч. при извършена проверка на Търговски обект – кафене, находящ се в гр. Брезник, ул. “*******“ №*, стопанисван от „ЕЛИТ С 2000“ ЕООД с ЕИК ********* дружеството не е изпълнило задължението си да съхранява в обекта паспорта на монтираното и въведено в експлоатация фискално устройство- нарушение по чл. 42 ал. 1 т .2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

16

АНД No 69/2019

НАП

ЕЛИТ С 2000 ЕООД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ СОФИЯ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 23.10.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ****** ******2/04.04.2019г. на Началник сектор оперативни дейности- ЦУ на НАП-гр. София, с което на основание чл. 53 ал. 1 вр. с чл. 27 / чл. 83/ и чл. 3 ал. 2 от ЗАНН на основание чл. 185, ал.2 от "ЗАКОН за данък върху добавената стойност" / ЗДДС/ на „ЕЛИТ С 2000“ ЕООД с ЕИК *********, представлявано от И. С. И. -ЕГН ********** е наложена "Имуществена санкция" в размер 500/петстотин/лева, за това, че на 06.10.2018 г. в 17,44 ч. при извършена проверка на Търговски обект – кафене, находящ се в гр. Брезник, ул. “*******“ №*, стопанисван от „ЕЛИТ С 2000“ ЕООД с ЕИК ********* дружеството не е изпълнило задължението си да отпечатва в 7-дневен срок след изтичане на месеца съкратен отчет за месеците от януари до август през 2018г., за въведеното в експлоатация фискално устройство- нарушение по чл.41 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

17

АНД No 71/2019

НАП

ЕЛИТ С 2000 ЕООД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ СОФИЯ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.10.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № *********/04.04.2019 г. /НП/, издадено от Л. Й. Д.-
********* Сектор „Оперативни дейности“ – София в Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на „ЕЛИТ С 2000“ ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Брезник, ул. “******“ **, представлявно от управителя си И. С. И., с ЕГН: ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ за това, че при извършената на 06.10.2018 г. проверка в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект – кафене, находящ се в гр. Брезник., ул. “******“ № *, е установено нарушаване на чл. 118, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

18

АНД No 70/2019

НАП

ЕЛИТ С 2000 ЕООД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ СОФИЯ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 25.10.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №
************/04.04.2019г. на Началник сектор оперативни дейности- ЦУ на НАП-гр. София, с което на основание чл. 53 ал.1 вр. с чл. 27 / чл. 83/ и чл.3 ал.2 от ЗАНН на основание чл. 185, ал.1 от "ЗАКОН за данък върху добавената стойност" / ЗДДС/ на „Елит С 2000“ ЕООД с ЕИК ********, представлявано от И. С. И. -ЕГН ********** е наложена "Имуществена санкция" в размер 500/петстотин/лева, за това, че на 06.10.2018 г. в 17,44 ч. при извършена проверка на Търговски обект – кафене, находящ се в гр. Брезник., ул. *******“ №*, стопанисван от „Елит С 2000“ ЕООД с ЕИК *********** дружеството не е изпълнило задължението си да съхранява в обекта свидетелството за регистрация на монтираното и въведено в експлоатация фискално устройство- нарушение по чл. 42 ал. 1 т. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

19

АНД No 87/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

М.Е.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 25.10.2019г.
Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.
М.Е.М.

Мотиви

20

Гражданско дело No 409/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.В.А.,
Л.К.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.10.2019г.
ДОПУСКА развод между Д.В.А., ЕГН: ********** с адрес: *** и Л.К.А., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
****/**.**.**** г. по описа на ***** *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.10.2019г.

21

Гражданско дело No 410/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.Б.В.,
В.Р.В.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.10.2019г.
ДОПУСКА развод между Б.Б.В., ЕГН: ********** и В.Р.В., ЕГН: ********** ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
***/**.**.**** г. по описа на ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.10.2019г.

22

Гражданско дело No 430/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.И.И.,
А.Л.И.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.10.2019г.
ДОПУСКА развод между И.И.И., ЕГН: ********** и А.Л.И., ЕГН: ********** и двамата с адрес
******* с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***/**.**.**** г. по описа на *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.10.2019г.

23

Гражданско дело No 380/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.И.К.

П.А.Т.,
К.И.К.,
Р.Н.М.,
И.Н.Т.,
З.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 31.10.2019г.
След влизане на Решението в сила, делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание за предявяване на проекторазделителен протокол.