РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 473/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Н.З.М.,
И.Н.А.

Е.Т.Е.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.10.2018г.
ДОПЪЛВА Решение № 81 от 07.08.2018 г. постановено по гр. дело № 473 по описа на Районен съд Брезник за 2017 г. в следния смисъл: Признава за установено по отношение на Е.Т. *** с ЕГН: **********, че Н.З.М. с ЕГН: ********** и Н. А. М., с ЕГН: ********** ***, са собственици по наследство и по давностно владение на следния недвижим имот, а именно: 1/2 (една втора) идеална част от урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на село ****, общ. Брезник, целият с площ от 472 кв.м. (четиристотин седемдесет и два квадратни метра), съставляващ парцел XIII-259 (тринадесети за имот планоснимачен номер двеста петдесет и девети), в квартал 46 (четиридесет и шести) по плана на селото, с неуредени регулационни сметки за 10 кв.м. (десет квадратни метра), при граници на целия парцел по нотариален акт: улица, И. В., Е.Т. и П. С. и при граници на целия парцел по скица: улица с о.т. 99-101б, УПИ VI-243, 244, УПИ VII-259 и УПИ VIII-260, в кв.46 по РП на село ****, общ. Брезник. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник, в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

2

НОХД No 54/2018

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Г.И.И.,
Е.В.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 4.10.2018г.
На основание чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 54 по описа на Брезнишки районен съд за 2018 г. и връща същото на Районна прокуратура гр. Брезник за отстраняване на посочените по-горе пропуски и противоречия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Перник в 7 дневен срок, считано от днес.

3

Гражданско дело No 262/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Б.И.Й.

С.Г.ГРУП ООД

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 12.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 262 по описа на РС Брезник за 2018 г., поради местна неподсъдност на делото на този съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Монтана. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцовата страна пред Окръжен съд Перник. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се изпрати на Б.И.Й.,***, с ЕГН: **********.

4

Гражданско дело No 281/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Е.Г.С.,
Н.М.Н.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Е.Г.С., с ЕГН: **********, с адрес *** и Н.М.Н., с ЕГН: **********, с адрес *** от ***, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.10.2018г.

5

Гражданско дело No 281/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Е.Г.С.,
Н.М.Н.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 10.10.2018г.
ДОПЪЛВА Решение № 100 от 08.10.2018 г. постановено по гр. дело № 281 по описа на Районен съд Брезник за 2018 г*****. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

6

АНД No 61/2018

КАТ

Й.В.Й.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 12.10.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000238 от 16.05.2018 г. на Началник отдел при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ на Й.В.Й.,***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Имуществена Санкция” в размер на 250 лева, поради ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

7

Гражданско дело No 65/2017

Делба

Н.В.С.

А.Д.Р.,
Н.Д.Н.,
М.Г.М.,
К.Г.Н.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 17.10.2018г.
ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, между съделителите Н.В.С. ***, с EГН: **********, чрез пълномощника си-адвокат В.П. от Пернишката Адвокатска Колегия, със съдебен адрес:*** срещу А.Д.Р. ***, с ЕГН: **********, Н.Д. ***, с ЕГН: **********, М.Г.М. ***, с ЕГН: ********** и К.Г.Н. ***, с ЕГН: **********, при делбени квоти: за Н.В.С. – 2/6 идеални части; за А.Д.Р. – 1/6 идеални части; за Н.Д.Н. – 1/6 идеални части; за М.Г.М. – 1/6 идеални части и за К.Г.Н. – 1/6 идеални части******. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник по реда на въззивното обжалване – в 14 дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. След влизане на решението в сила делото да се докладва, за продължаване на съдопроизводствените действия.

8

Гражданско дело No 268/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.Б.К.,
Е.И.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между Е.Б.К., с ЕГН: **********, притежаващ лична карта № **** и Е.И.К., с ЕГН: **********, притежаваща лична карта № **** и двамата с постоянен адрес:***, с акт № -******, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.10.2018г.

9

Гражданско дело No 283/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Т.П.Е.,
Д.Е.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***, между Т.П.Е. ***, с ЕГН: ********** и Д.Е. с настоящ адрес ***, Република **** с ЕГН: **********, с Акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

10

Гражданско дело No 286/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Е.Д.А.

А.В.А.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна молбата на Е.Д.А. ***, с ЕГН: ********** против А.В.А. ***, с ЕГН: ********** за извършвано домашно насилие, изразяващо се в нанесен побой на 27.08.2018 г. ОТКАЗВА ДА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА. ОСЪЖДА Е.Д.А. ***, с ЕГН: ********** да заплати държавна такса в размер на 30 лв. (тридесет лева) по сметка на РС гр. Брезник. Препис от решението да се връчи на страните, на които същото беше обявено в открито съдебно заседание на 17.10.2018 г. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в 7 дневен срок, считано от днес.

11

Гражданско дело No 287/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.И.Н.,
П.М.Н.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 17.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между П.М.Н. ***, с ЕГН: ********** и Е.И.Н. ***, с ЕГН: **********,***, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2018г.

12

Гражданско дело No 289/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Л.С.К.,
П.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между С.Л.С. - К. ЕГН: ********** и П.К. и двамата със съдебен адрес ***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.10.2018г.

13

Гражданско дело No 297/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Т.Д.,
Н.Н.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между А.Т.Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** и Н.Н.Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, с Акт № ****** Община, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******.. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

14

АНД No 55/2018

КАТ

Т.С.Ц.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.10.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0249-000222 от 24.04.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, с което на Т.С.Ц., с ЕГН: ********** с адрес ***, на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 200 лв.за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението може да се обжалва от страните пред Административен съд-Перник в 14-дневен срок, считано от съобщението му.

15

Гражданско дело No 228/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.10.2018г.
НАСТАНЯВА малолетната В.С.М., с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на П.Б.А., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** за срок от 2 (две) години, считан от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

16

Гражданско дело No 229/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.10.2018г.
НАСТАНЯВА малолетният И.С.М., с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на Е. А. Д., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** за срок от 2 (две) години, считан от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

17

Гражданско дело No 230/2018

Искове за развод и недействителност на брака

М.Н.П.

Б.М.Б.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между М.Н. П. – Б. с ЕГН: ********** и Б.М.Б. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес: ***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2018г.

18

Гражданско дело No 237/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.10.2018г.
НАСТАНЯВА непълнолетният Д.И.Н. с ЕГН: ********** в семейството на Ц.Й.С., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** до навършване на пълнолетие и/или ако учи до завършване на средното образование, но не повече от 20 годишна възраст или настъпване на основание за прекратяване на настаняването. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

19

Гражданско дело No 294/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.М.А.,
Ю.А.М.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между Г.М. А. – М. с ЕГН: ********** и адрес: ***, издадена **** и Ю.А.М. с ЕГН: ********** и адрес: ***, ****, с л.к. № ****, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2018г.