РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 192/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД

В.Д.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.10.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска предявен от “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД с ЕИК: 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова Станчева и Мартин Деспов Деспов – Изпълнителни директори, действащи чрез пълномощника си юрисконсулт Б.О.М. срещу В.Д.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, че ответника дължи на ищеца сума в общ размер на 1049.29лева, по договор за паричен заем № 5082603 от 06.03.2014г., от която – главница 350.00лв., договорна лихва 125.00лв. за периода 06.03.2014г. до 05.04.2014г., неустойка в размер на 427.50лв. за периода 05.04.2014г. до 23.05.2014г., лихва за забава 146.79лв. за периода 24.05.2014г. до 24.04.2017г., както и законната лихва за забава от датата на входиране на заявлението в съда- 24.04.2017г. до окончателното изплащане на сумите, който суми са предмет по заповед № 110/24.04.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, по ч. гр. дело № 126 по описа на БрРС за 2017г. ОСЪЖДА В.Д.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, да заплати на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД с ЕИК: 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова Станчева и Мартин Деспов Деспов – Изпълнителни директори, сумата 525.00лева - разноски по исковото производство. ОСЪЖДА В.Д.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, да заплати на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД с ЕИК: 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова Станчева и Мартин Деспов Деспов – Изпълнителни директори, сумата 75.00 лева - разноски по заповедното производство. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 126/2017г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение. Решението не подлежи на обжалване.

2

НОХД No 119/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Г.Ц.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 5.10.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Г.Ц.И. и защитника му адв. З.С. със следното съдържание: 1. Обвиняемия Г.Ц.И. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 20.09.2017г. в 23.36 часа, в гр. Брезник, управлява МПС – лек автомобил „Ланчия“, модел „Делта”, с рег. № РК 8416 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,55 на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 386/26.09.2017г. на НТЛ-ЕКД ОД МВР гр. Перник – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. 2. За извършеното престъпление и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца, считано от 20.09.2017 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба”. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото в размер на 33,11 лв., да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД МВР Перник. Съдът намира, че така представеното и подписано от страните споразумение не противоречи на закона и морала и на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което О П Р Е Д Е Л И: № 78 ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Г.Ц.И. и неговия защитник адв. З.С., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 119/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 5.10.2017г.

3

Гражданско дело No 220/2013

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

В.В.М.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА" ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ " ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.10.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 65 от 21.12.2013 година, с което съдът е отменил мълчалив отказ на Общинска служба „Земеделие“ гр. Брезник да се произнесе по молба от 14.08.2013 г. подадена от В.В.М., като навсякъде в Решението единния граждански номер на В.В.М. да се чете ********** вместо 2910213824. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

4

Гражданско дело No 294/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

М.Г.И.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 6.10.2017г.
Съединява за разглеждане в едно производство гр.д.№ 293/17г. и гр.д. № 294/17г. като производството следва да продължи под № 293/17г. Производството по гр.д. № 294/17г. се прекратява под този номер. Определението не подлежи на обжалване.

5

Гражданско дело No 316/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Е.Т.,
Л.Н.Т.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между Д.Е.Т., с ЕГН: **********, с адрес: *** и Л.Н.Т., с ЕГН: **********, адрес: *** от *******, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2017г.

6

Гражданско дело No 320/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.А.С.,
В.Д.С.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***, между И.А.С. ЕГН: ********** *** л.к. № ***** и В.Д.С., ЕГН: **********, жив. гр. *******, л.к. № *****, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака***********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2017г.

7

Гражданско дело No 304/2016

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Л.Я.М.

ФАРМ ДЕЛТА ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПР.ДЕСИСЛАВА КАЦАРСКА

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 13.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по предявения от Л.Я.М. ***, с ЕГН: ********** иск в частта му срещу „ФАРМ ДЕЛТА“ ЕООД, с ЕИК 201057489, със седалище и адрес на управление с. Конска, общ. Брезник, представлявано от Управителя Д. Г. К., да й заплати сумата 2676 лв. (две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева), представляваща дължимо обезщетение за противоправно лишаване от правото й на ползване на собствения й недвижим имот представляващ Нива с площ от 6.801 дка, № 055035, находяща се в местността „У поле“, в землището на с. Конска, общ. Брезник, през стопанската 2010/2011 год. ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ на иска в тази му част ВСЛЕДСТВИЕ ИЗТЕКЛА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ. ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Я.М. ***, с ЕГН: ********** иск срещу „ФАРМ ДЕЛТА“ ЕООД, с ЕИК 201057489, със седалище и адрес на управление с. Конска, общ. Брезник, представлявано от Управителя Д. Г. К., да й заплати сумата 19465 лв. (деветнадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет лева), представляваща дължимо обезщетение за противоправно лишаване от правото й на ползване на собствения й недвижим имот представляващ Нива с площ от 6.801 дка, № 055035, находяща се в местността „У поле“, в землището на с. Конска, общ. Брезник, през стопанските 2013/2014 год. и 2014/2015 години, както следва: за стопанската 2013/2014 г. – сумата от 8258.60 лв. (осем хиляди двеста петдесет и осем лева и шестдесет стотинки) и за стопанската 2014/2015 г. – сумата от 11206.40 лв. (единадесет хиляди двеста и шест лева и четиридесет стотинки) като НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Л.Я.М. ***, с ЕГН: ********** да заплати на „ФАРМ ДЕЛТА“ ЕООД, с ЕИК 201057489, със седалище и адрес на управление с. Конска, общ. Брезник, представлявано от Управителя Д. Г. К. сумата от 350 лв. (триста и петдесет лева) направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник, в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

8

НОХД No 95/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

С.Т.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 13.10.2017г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия и неговия защитник и е в следния смисъл: I. Подсъдимият С.Т.Г. роден на *** ***, бълг., бълг.гр., със средно обр., неженен, безработен, осъждан, живущ ***, с ЕГН **********се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: на 14.07.2017 година, в гр. Брезник, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление на МПС, наложено му с НП № 16-0249-000277 от 12.10.2016 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Перник, влязло в сила на 01.11.2016 г., управлявал МПС – лек автомобил марка „ВАЗ 2121”, модел „Нива 221”, с рег. № РК 3309 АН, без съответното свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия да не се налага и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба“. ІV. С деянието не са причинени имуществени вреди. V. Разноските по делото в размер на 8.20 лв., да бъдат заплатени от подсъдимия по сметка на БрРС. Съдът счита, че така постигнатото споразумение съответства на закона и не противоречи на морала, поради което и на основание чл.384, ал.1, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И: № 79 ОДОБРЯВА подписаното споразумение между Николай И. прокурор в Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия С.Т.Г. и неговия защитник адв. В.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 95/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.10.2017г.

9

Гражданско дело No 251/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ДИВА ООД

ФАРМ ДЕЛТА ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПР.ДЕСИСЛАВА КАЦАРСКА,
Е.Т.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 20.10.2017г.
Прекратява производството по делото. Осъжда "Дива" ООД да заплати на "Фарв Делта" ЕООД сумата от 350лв. разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ОСП в едноседмичен срок от уведомяването.

10

Гражданско дело No 253/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Е.В.В.

К.К.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 17.10.2017г.
ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание. ОСЪЖДА Бащата К.К.С., с ЕГН ********** ***, да заплаща на малолетната си дъщеря В.К. К., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Е.В.В., с ЕГН **********,***, ежемесечна издръжка в размер на 130 /сто и тридесет/ лева, считано от 01.10.2017 година и платима до 25-то число на предходния месец, за който се дължи, или до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава на всяка просрочена вноска, считано от датата на възникване на задължението до датата на окончателното изплащане. ОСЪЖДА К.К.С., с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса в размер на 95.00 лв., по сметка на БрРС, сума представлява държавна такса 2 % върху тригодишните платежи на така спогодената издръжка. Съдебната спогодба има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.
В законна сила на 25.10.2017г.

11

Гражданско дело No 334/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.С.Б.,
Ц.В.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.10.2017г.
ДОПУСКА развод между Р.С.Б., с ЕГН: ********** от гр***** и Ц.В.Б., с ЕГН: ********** от гр. ****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.С.Б. и Ц.В.Б. споразумение относно последиците от развода***********************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.10.2017г.

12

Гражданско дело No 309/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

М.Г.М.

В.Х.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 26.10.2017г.
ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание. ОСЪЖДА Бащата В.Х.С., с ЕГН ********** ***, да заплаща на малолетната си дъщеря С. В. С., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.Г.М., с ЕГН **********,***, ежемесечна издръжка в размер ***** лева, считано от 01.09.2017 година и платима до 25-то число на предходния месец, за който се дължи, или до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава на всяка просрочена вноска, считано от датата на възникване на задължението до датата на окончателното изплащане. ОСЪЖДА В.Х.С., с ЕГН ********** *** да заплати на М.Г.М., с ЕГН **********,*** сумата в размер на 200 лв., направени разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА В.Х.С., с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса в размер на ****00 лв., по сметка на БрРС, сума представлява държавна такса 2 % върху тригодишните платежи на така спогодената издръжка. Съдебната спогодба има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.

13

НОХД No 110/2017

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

А.С.А.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 31.10.2017г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия и неговия защитник и е в следния смисъл: I. Подсъдимият А.С.А. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: В периода от началото на м. май 2016 г. до 09.08.2017г., в с. Кошарево, общ. Брезник, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България „АД – София/, чрез фазов проводник тип ПВ А1 – 1х6 мм, проводник топ ПВВМ-Б1 – 2х4 мм, с бяла на цвят гумирана изолация и дължина 2,65 м, двужилен ел.проводник с черна на цвят гумирана изолация и дължина 28,11 м и двужилен ел.проводник със сива на цвят гумирана изолация и дължина 0,82 м/, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. 2. За извършеното престъпление на основание чл. 234в, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „Пробация”, като на осн. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2,. от НК му бъдат определени пробационните мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от осем месеца, с периодичност два пъти седмично, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага предвиденото наред с наказанието „Лишаване от свобода” по-леко наказание „Глоба“. Съдът счита, че така постигнатото споразумение съответства на закона и не противоречи на морала, поради което и на основание чл.384, ал.1, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И: № 81 ОДОБРЯВА подписаното споразумение между Албена Терзийска прокурор в Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия А.С.А. и неговия защитник адв. Венета Петрова, чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 110/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 31.10.2017г.

14

ЧНД No 135/2017

Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 30.10.2017г.
Разрешава извършването на действия по ринудителна полицейска регистрация на лицето С. К. С. във връзка с разследване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1НК. Определението не подлежи на обжалване.