РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 73/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.Д.Т.

Р.Г.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 2.9.2019г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Б.Р.Г. с ЕГН:**********- роден от съвместното съжителство между Т.Д.Т., ЕГН:**********, адрес: *** и Р.Г.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, на майката: Т.Д.Т., ЕГН:**********, адрес: ***, при която то ще живее на адрес: ******, общ. *********.

2

Гражданско дело No 151/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МЕРЦДЕС СЪРВИС КАРД ГМБХ И КО КГ

БРЕЗИНА 2000 ООД ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.9.2019г.
ОСЪЖДА „Брезина 2000“ ООД, с ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление в гр. Брезник, ул. „*****“, № ****, представлявано от управителя В.К.Д., да заплати на „Мерцедес Сървис кард“ Гмбх и Ко Кг, регистрирано във Федерална република Германия, регистрационен номер на дружеството******, със седалище и адрес на управление: гр. *****, ул. „*****“, № *, представлявано от Ю, Б,, сумата от 1886,40 евро (хиляда осемстотин осемдесет и шест евро и четиридесет евроцента), представляваща неизплатената част от цена за предоставени услуги (ремонт на МПС), за които е издадена и приета от длъжника колективна Фактура №
*****. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.

3

НОХД No 82/2019

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

К.К.К.

Докладчик:
КРИСТИНА Н. КОСТАДИНОВА

Споразумение от 12.9.2019г.

Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.9.2019г.

4

Гражданско дело No 316/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

П.Т.П.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 16.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото .ИЗПРАЩА делото на ОС Перник за определяне на друг равен по степен съд.

5

ЧГД No 339/2019

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Е.А.Е.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 17.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото ,изпраща делото на Районен съд Поморие по подсъдност.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Перник в едноседмичен срок от връчването на молителя.След влизане на определението в сила делото да се изпрати на Районен съд Поморие. по подсъдност.

6

НЧХД No 34/2019

Обида и квалифицирана обида

С.Р.С.

Д.Й.Б.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Присъда от 18.9.2019г.
Д.Й.Б.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр. Перник.

7

Гражданско дело No 328/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.П.С.,
Д.С.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.9.2019г.
ДОПУСКА развод между И.П.С., ЕГН:********** и Д.С.С., ЕГН:**********, и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/****** г. по описа на ****** община, район „*****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите.. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.9.2019г.

8

Гражданско дело No 335/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Я.И.,
М.В.И.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.9.2019г.
ДОПУСКА развод между А.Я.И., ЕГН:********** и М.В.И., ЕГН:********** и двамата със съдебен адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № **/***** г. по описа на ****** община, район „*******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.9.2019г.

9

Гражданско дело No 301/2018

Искове за развод и недействителност на брака

С.Б.П.

Е.Й.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 24.9.2019г.
ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ№75/25.06.2018г.на Районен съд Брезник по гр.д.№301/18г.в следния смисъл:вместо"като определя местоживеенето на детето,на адреса на майкаи гр.************* да се чете"като определя местоживеенето на детето на адреса на майка и гр.**************.

10

Гражданско дело No 387/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

Й.Н.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 24.9.2019г.
Прекратява производството по делото.Изпраща делото на Районен съд - Перник по подсъдност.Определението подлежи на обжалване пред ОС-Перник в едноседмичен срок.

11

Гражданско дело No 191/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Г.И.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на адв.Г. *** в качеството му на процесуален предствителна М.Г.И. *** за измененеие на решене №5 от 22.07.19г.постановено по делото в частта за разноските КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с Ч.Ж.пред ОС Перник в 14дневен срок от съобщението до страните.

12

Гражданско дело No 293/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

М.Г.И.,
Р.С.К.

Р.С.К.,
М.Г.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на адв.Г.И. *** в качеството му на процесуален предствителна М.Г.И. *** за измененеие на решене № 6 от 22.07.19г.постановено по делото в частта за разноските КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с Ч.Ж.пред ОС Перник в 14дневен срок от съобщението до страните.