РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 379/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Н.С.Н.

Н.Л.Д.,
Е.Б.И.,
Л.Н.Л.,
С.Н.Л.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.9.2018г.
Допълва решение № 6/27.06.2018г. в следния смисъл: навсякъде в решението бащиното име на ищцата Н.С. да се чете Н. С.. Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

2

Гражданско дело No 128/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.В.И.,
М.А.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.9.2018г.
Допълва Решение № 56/06.07.2018г. по гр.д.№128/2018г. в следния смисъл: фамилното име на съпругата след прекратяване на брака Г. в решението да се чете И.. Решението подлежи на обжалване пред ОС-Перник в 14 дневен срок от уведомяването на страните.

3

Гражданско дело No 171/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.С.З.,
Х.С.З.,
М.С.З.

С.З.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.9.2018г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да *********

4

Гражданско дело No 258/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ю.Г.В.,
Ч.В.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Ю.Г. В. – И. от гр. *****, с ЕГН: ********** и Ч.В.И. ***, с ЕГН: **********, с Акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.9.2018г.

5

Гражданско дело No 271/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Б.М.Б.

Г.Т.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 27.9.2018г.

6

НЧХД No 208/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

С.Б.С.

М.Б.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 30.11.2016г.

7

НОХД No 164/2017

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

И.А.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 13.9.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.И. роден на *** г. в гр.
***, бълг., бълг. гр., с основно обр., безработен, разведен, осъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец 12.2015 г. до месец 11.2017 г., включително, в с****, общ. Брезник, след като е осъден да издържа свой низходящи – малолетните си деца – Н. И. А. и Ц. И.А., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 24 месечни вноски, включващи месеците от м. 12.2015 г. до м. 11.2017 г., включително, в общо размер на 2 880 лв. – престъпление по чл. 183, ал. 1, т. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 183, ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА, като му налага наказание „ПРОБАЦИЯ” на осн. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК и ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца, както и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

Мотиви от 13.9.2018г.
В законна сила на 29.9.2018г.

8

НЧХД No 7/2018

Лека телесна повреда

Д.Й.Б.

И.С.Ц.,
Х.Р.С.,
С.Д.Ц.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 27.9.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимите И.С.Ц. роден на *** г. в гр.
****, бълг., бълг. гр., със средно образование, неосъждан, неженен, безработен, с адрес ***, с ЕГН ********** и С.Д.Ц. роден на ***г. в гр. ****, бълг., бълг.гр., със средно обр., вдовец, неосъждан, работи в „****, с адрес ***, с ЕГН **********за ВИНОВНИ в това, че на 14.01.2018 година в с. Бегуновци, общ. Брезник около 20.00 часа, в кафето са нанесли побой на Д.Й.Б. и са му причинили лека телесна повреда, изразяваща се в охлузване по лява вежда, кървонасядане с лек оток по клепачите на лявото око, кървонасядане в дясна хълбочна област и по корема в дясно, довели до временно разстройство на здравето, не опасно за живота, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 НК - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК и тъй като за това престъпление се предвижда Лишаване от свобода до две години или „Пробация”, от него не са настъпили имуществени вреди, подсъдимите не са осъждани за престъпления от общ характер или освобождавани от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, поради което и на осн. чл. 78а от НК ги ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като им НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на по 1000 лева, вносима в полза на Държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Р.С. роден на *** г. в гр. ****, бълг., бълг. гр., с основно обр., неосъждан, неженен, ученик в ****, с адрес ***, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, на 14.01.2018 година в с. Бегуновци, общ. Брезник около 20.00 часа, в кафето да е нанесъл побой на Д.Й.Б. и да му е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в охлузване по лява вежда, кървонасядане с лек оток по клепачите на лявото око, кървонасядане в дясна хълбочна област и по корема в дясно, довели до временно разстройство на здравето, не опасно за живота, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 НК, което деяние да съставлява престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение. ОСЪЖДА подсъдимите И.С.Ц. и С.Д.Ц. - със снети по делото самоличности да заплатят солидарно на Д.Й.Б., с ЕГН ********** ***, сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания в следствие на нанесената лека телесна повреда, в резултат на престъплението по чл. 130, ал. 1 от НК, извършено на 14.01.2018 година, като за разликата до пълно предявения размер на иска от 1500 /хиляда и петстотин/ лева, ОТХВЪРЛЯ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН, както и сумата от 500 /петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди, изразяващи се в душевни страдания, притеснения, срам и унижение, накърняване на личното достойнство в следствие на нанесените обиди, за деянието по чл. 130, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НК като за разликата до пълно предявения размер на иска от 3000 /три хиляди/ лева, ОТХВЪРЛЯ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА подсъдимите И.С.Ц. и С.Д.Ц. - със снети по делото самоличности да заплатят солидарно по сметка на Районен съд гр. Брезник сумата от 60.00 /шестдесет/ лева, представляваща 4% държавна такса върху уважената част на гражданския иск. ОСЪЖДА подсъдимите И.С.Ц. и С.Д.Ц. - със снети по делото самоличности да заплатят солидарно на Д.Й.Б., с ЕГН ********** ***, сумата 612,00 /шестотин и дванадесет/ лева, направени разноски по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр. Перник.

9

НОХД No 26/2018

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

С.Н.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 20.9.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Н.В. роден на ***г***, с основно обр., пенсионер, женен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, през месец ноември 2017 година в гр. Брезник, обл. Перник, да е отнел чужда движима вещ – 1 бр. бензинопилХускварна 372 ХР“ на стойност 1160.00 лв., от владението на К.С.К., живущ ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, което деяние да съставлява престъплени епо смисъла на чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение. Направените по делото разноски на осн. чл. 190 от НПК остават за сметка на Държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Перник в 15-дневен срок от днес.

Мотиви от 20.9.2018г.

10

АНД No 42/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Б.С.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.9.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.С.Г. роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно обр., работи в „Стил строй 06“ София, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2018 г. около 14.55 часа в гр. Брезник, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А3“, с рег. № РК 7875 ВМ, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство – ЗППАМ № 17-0249-000150/14.10.2017г. на началник на РУ Брезник - престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, поради което и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ОС гр. Перник, считано от днес.


Мотиви от 18.9.2018г.
В законна сила на 3.10.2018г.

11

АНД No 84/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

П.Д.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 20.9.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия П. ДРАГОНОВ Г. роден на *** ***, бълг., бълг.гр., женен, неосъждан, пенсионер, с основно обр., живущ ***, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2018 г. около 09.30 часа в с. Долна Секирна, общ. Брезник, управлявал МПС – лек автомобил „Опел“, модел „Корса“, без регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред, а именно по реда на Наредба № 1-45/24.03.2002 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрирани пътни превозни средства, което деяние съставлява престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда глава VІІІ, раздел ІV от НК, съдът на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ОС гр. Перник, считано от днес.