РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 238/2017

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 8.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 238/2017г. по описа на Районен съд – Брезник. Заверен препис от протокола от съдебно заседание незабавно да се изпрати на Софийски градски съд по гр.д. № 12484/2016г. по описа на СГС за проведен разпит по делегация на свидетелката Г.И.И.. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Заседанието приключи в 14,35 часа. Протоколът се изготви в съдебно заседание

2

Гражданско дело No 257/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.И.М.В.,
В.И.В.

ОБЩИНА РАДОМИР

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Радомир,за допълване на решение№74/08.08.2017г.,постановено по гр.д.№257 по описа на РАЙОНЕН СЪД БРЕЗНИК.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС,в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено и обяване с мотивите.

3

Гражданско дело No 275/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Д.А.,
Н.С.А.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр**** между М.Д.А., с ЕГН: **********, с пост. адрес ***, изд. на ****** и Н.С.А., с ЕГН: **********, с пост. адрес ***, с ******, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.9.2017г.

4

Гражданско дело No 283/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.С.Г.,
К.В.Г.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между М.С.Г., с ЕГН: ********** и с постоянен адрес *** и К.В.Г., с ЕГН: ********** и с постоянен адрес ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*****

5

Гражданско дело No 292/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Д.Р.,
Д.А.Б.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между М.Д.Р., с ЕГН: **********, лична карта ******, с постоянен адрес:*** и Д.А.Б., роден на *** г., гражданин на ****, с удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС № *****, валидно до *****, с постоянен адрес:***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

6

Гражданско дело No 298/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.Т.Л.,
К.Т.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между И.Т.Л. *** и К.Т.И. *** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******В законна сила на 1.9.2017г.

7

ЧНД No 85/2017

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Р.С.Д.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 7.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ МОЛБАТА НА Р.С.Д., с адрес *** и с ЕГН ********** за комулация на наказанията, наложени й по НОХД № 719/2015 г. по описа на РС – Перник и НОХД № 191/2016 г. по описа на РС – Брезник като неоснователна.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. БРЕЗНИК

8

ЧГД No 321/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

К.К.С.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 15.9.2017г.

9

АНД No 52/2017

КАТ

Н.А.Н.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.9.2017г.
Потвърждава НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-0249-000191 от 18.09.2014 г. издадено от Началника на РУ „Полиция” Брезник, с което на Н.А.Н. с ЕГН: **********,*** му е наложено административно наказание по чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ (отм.) „Глоба“ в размер на 400 лв. като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

10

АНД No 55/2017

КАТ

К.А.К.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.9.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000217 от 19.04.2017 г. на Началника РУ на МВР Брезник, с което на К.А.К., с ЕГН **********,***, основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3-то от ЗДвП административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лева за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, като НЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

11

АНД No 71/2017

МВР

Р.Л.И.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.9.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1/03.05.2017 г. на Началника на РУ „Полиция” – Брезник, с което на основание чл. 28, ал. 2, вр. чл. 32, ал. 2, вр. чл. 38, ал. 1 от ЗНССПЕЕН112 на Р.Л.И., с ЕГН: **********,*** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000 лева за нарушение на чл. 28, ал. 1 от ЗНССПЕЕН112. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

12

Гражданско дело No 286/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Е.В.В.

К.К.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 21.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ДА СЕ ВЪРНЕ исковата молба и приложенията към нея на Е.В. ***,с ЕГН:**********.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в 7 дневен срок от уведомяване на ищеца.

13

Гражданско дело No 291/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Ш.А.А.

Р.А.Ф.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между Ш.А.А.,***, ЕГН: ********** и Р.А.Ф.,***, ЕГН: **********, с бюлетин № 54 от 16.09.1979 година на гр. Камишли, Сирия, граждански брак, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия, като НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака****************

14

Гражданско дело No 295/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.П.М.,
М.М.М.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между Б.П.М. с ЕГН: ********** *** и М.М.М. ЕГН: ********** ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака************************* РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.9.2017г.

15

АНД No 64/2017

КАТ

Р.Н.М.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ НП № 17-0249-000253/04.05.2017г. на Началника на РУ"Полиция" гр. Брезник, скоето на Р.Н.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на осн. чл. 174, ал. 1,т. 2 отЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 отЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Перник в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

16

НОХД No 111/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

З.К.Ш.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 21.9.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Албена Терзийска - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия З.К.Ш. и защитника му адв. Д.Х. със следното съдържание: 1. Обвиняемия З.К.Ш. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 02.09.2017г. в с. Гърло, общ. Брезник, управлява МПС – лек автомобил „Ситроен Ксантия“, с рег. № СА 3261 СК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,09 на хиляда, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. 2. За извършеното престъпление и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 от НК за срок от три години. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба”. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК отсрока на това наказание да се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по администратиевн ред, считано от 02.09.2017 година. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото в размер на 33,11 лв. да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД МВР Перник. Съдът намира, че така представеното и подписано от страните споразумение не противоречи на закона и морала и на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което О П Р Е Д Е Л И: № 73 ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Албена Терзийска - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия З.К.Ш. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 111/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 21.9.2017г.

17

Гражданско дело No 174/2014

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

И.Г.З.,
Н.Л.И.,
С.Х.Ч.,
В.Х.Б.,
В.А.З.,
Г.Д.Л.,
Х.Х.Л.,
Р.Б.Г.,
Л.Б.Г.,
Р.И.Г.,
П.Д.Ц.,
В.Л.К.,
А.Р.Ц.,
Р.А.Ц.,
А.А.Ц.,
И.А.Ц.,
М.Е.Т.

Ф.Й.В.,
З.Л.В.,
Ю.Х.В.,
Н.Х.В.П.,
В.С.З.,
Б.И.П.,
Е.Е.З.,
В.Е.З.,
Г.П.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 26.9.2017г.
Допълва Решение №17/21.06.2017г. на БрРС в следния смисъл: на стр.7-ма, в дял 7-ми, при описанието на втория имот вместо нива № 029003 с площ от 6.651 дка., да се чете нива № 029007 с площ 6.651 дка., находяща се в землището на с.Брезнишки Извор, общ.Брезник с ЕКНМ 06313, местност "Палашница" девета категория. Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 14-дневен срок от уведомяването.

18

АНД No 96/2017

Други административни от наказателен характер дела

П.Е.Н.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.9.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0249-000340 от 10.07.2017 г. на Началник РУ „Полиция“ гр. Брезник, с което на П.Е.Н. ***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание глоба, в размер 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, както и са му отнети 10 контролни точки, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДП, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.