РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 61/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Д.С.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 2.8.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.С.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работи в фирма „
*******“ - ******, живущ ***, ** с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец октомври 2018 година, в гр. *****, обл. Перник, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст, родена на **** година – престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до две години или с „Пробация“, както и с „Обществено порицание“, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождавани от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, съдът на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева/, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.

Мотиви

2

Гражданско дело No 233/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.М.С.,
Д.С.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.8.2019г.
ДОПУСКА развод между С.М.С., ЕГН: ********** с адрес: *** и Д.С.С., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №****/****** г. по описа на ****** община, район „******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.8.2019г.

3

Гражданско дело No 239/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.Б.С.,
В.П.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.8.2019г.
ДОПУСКА развод между Б.Б.С., ЕГН: ********** и В.П.С., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ********, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/****** г. по описа на ***** община, район „*****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.8.2019г.

4

Гражданско дело No 241/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Т.П.К.,
Д.Ц.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.8.2019г.
ДОПУСКА развод между Т.П.К., ЕГН: ********** с постоянен адрес: *** и Д.Ц.К., ЕГН: ********** с постоянен адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***/**** г. по описа на ***** община, район „*******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.8.2019г.

5

Гражданско дело No 242/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.Л.Т.,
И.Н.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.8.2019г.
ДОПУСКА развод между Л.Л.Т., ЕГН: ********** с адрес: *** и И.Н.С., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/***** г. по описа на ****** община, район „*******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.8.2019г.

6

Гражданско дело No 303/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.Л.Г.,
Р.Г.Г.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.8.2019г.
ДОПУСКА развод между Е.Л.Г., ЕГН: ********** и Р.Г.Г., ЕГН: ********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***/**** г. по описа на Община *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.8.2019г.

7

Гражданско дело No 306/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Д.Д.,
Р.В.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.8.2019г.
ДОПУСКА развод между М.Д.Д., ЕГН: ********** и Р.В.Д., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. *****, ж. к. „****“, бл. *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***/**** г. по описа на ****** община, район „******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите
.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.8.2019г.

8

Гражданско дело No 160/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.8.2019г.
ПРОДЪЛЖАВА НАСТАНЯВАНЕТО на малолетния Е. И. А., ЕГН:********** в професионалното приемно семейство на К.Д.В., ЕГН:********** с адрес: *** за срок от една година от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ и може да се обжалва пред Пернишкия окръжния съд в седемдневен срок от връчването.

9

Гражданско дело No 198/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30, вр. чл. 29, т. 9 от Закона за закрила на детето, настаняването на малолетната Г.С.Я. с ЕГН:********** в професионалното приемно семейство на Н.З.. НАСТАНЯВА малолетната Г.С.Я. с ЕГН:********** в професионалното приемно семейство на Д.Н.С. за срок от една година от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ и може да се обжалва пред Пернишкия окръжния съд в седемдневен срок от връчването.

10

АНД No 48/2019

КАТ

И.В.Г.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.8.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия "К" № ******/12.12.2018 година на ОД на МВР-Перник, издаден срещу И.В.Г., ЕГН:**********, адрес: *** с който за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50,00 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

11

АНД No 56/2019

КАТ

ФОНДАЦИЯ БУОНА ВИТА Д-Р ХРИСТОВИ

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.8.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия "К" № *****/03.04.2019 година на ОД на МВР-Перник, издаден срещу В.Ж.Х., ЕГН:**********, адрес: *** с който за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100,00 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

12

АНД No 45/2019

КАТ

А.С.Т.

РУ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.8.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №
*****/ 18.03.2019 г. на ВПД Началника РУ към ОДМВР Перник, РУ Брезник в ЧАСТТА, с която на А.С.Т., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 179, ал. 6, т. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 50 лева за нарушение на чл. 139, ал.1, т 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *******/***** г. на ВПД Началника РУ към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на А.С.Т., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 50 лева за нарушение на чл. 137 А, ал. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

13

НОХД No 58/2019

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

И.А.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Присъда от 9.8.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.И. роден на *** г. в гр. *******, бълг., бълг. гр., с основно обр., безработен, разведен, осъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец 12.2017 г. до месец 12.2018 г., в с. *****, общ. Брезник, след като е осъден да издържа свои низходящи – малолетната си дъщеря – Н.И.А. и малолетния си син Ц.И.А.,***, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 12 месечни вноски, включващи месеците от м. 12.2017 г. до м. 12.2018 г., в размер на общо 1 440.00 лв. – като деянието е извършено повторно престъпление по чл. 183, ал. 4, вр. с предл. 2-ро, вр. чл. 58а, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА, като му налага наказание „ПРОБАЦИЯ” на осн. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК и ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 година, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 година, 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно, в продължение на две години. Както и обществено порицание, което да се изпълни чрез залепване на таблото на Община Брезник за срок от един месец. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
И.А.И.
Мотиви от 15.8.2019г.

14

АНД No 62/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

В.А.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.8.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.А.К. - роден на *** г. в гр.
*****, българин, български гражданин, женен, осъждан/реабилитиран/, с основно образование, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.04.2019 г., около 13.40 часа в гр. Брезник, по ул. „Ангел Коцелянов“, в посока от ул. „Георги Бунджулов“ към ул. „Александър Филипов“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „*****“, модел „****“, с рег. № РК **** ВВ, с номер на рама ***********, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Закона за движение по пътищата и Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи, доколкото регистрацията на същото е била служебно прекратена на 04.01.2019 г., на основание чл. 143, ал. 15, от ЗДвП – престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, съдът на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева/, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.
Мотиви от 19.8.2019г.

15

АНД No 36/2019

КАТ

Д.И.К.

ОД МВР ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.8.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ****** от 23.07.2018год. на Началник сектор към ОДМВР Перник, С-Р "Пътна полиция" Перник, с което на Д.И.К. с ЕГН: **********, с адрес за призоваване: гр. ****, ул. „******“ № *, вх. *, ет. *, офис 2-ри е наложено административно наказание, с правно основание чл. 183, ал. 4, т. 6 от ЗДвП – „Глоба„ в размер на 50лв. за извършено нарушение по чл. 104А от ЗДвП и отнемане на 6 контролни точки на осн. Наредба № Із-2539 на МВР, затова, че на 12.06.2018г. в 10.41ч. в гр. Брезник на ул. „Д-р Йордан Стефанов“ управлява лек автомобил „**** ****“ с рег. № СА **** НА, като при проверката на кръстовището с ул. „Георги Бунджулов“ се установи, че по време на движение водача използва мобилен телефон без необходимото устройство позволяващо ползването му без участието на ръце на водача. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

16

Гражданско дело No 311/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.А.В.,
Ц.И.В.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 13.8.2019г.
ДОПУСКА развод Е.А.В., ЕГН: ********** и Ц.И.В., ЕГН: ********** и двамата с адрес: *** –
******, община – Район „****“, кв. ******, п. к. ***, ул. „****“ № ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****** г. по описа на *****, община *****, населено място „*****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

17

Гражданско дело No 313/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.И.К.,
Е.Е.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 13.8.2019г.
ДОПУСКА развод между И.И.К., ЕГН: ********** и Е.Е.К., ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
***/***** г. по описа на **** община, район „****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

18

 

НОХД No 32/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

П.Р.О.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 14.8.2019г.
ВПИСВА съдържанието на следното окончателно споразумение между Николай Иванов - прокурор в Районна прокуратура - гр.Перник и адв. Р.З., като защитник на подсъдимия и подсъдимия П.Р.О., а именно: ПОДСЪДИМИЯТ П.Р.О. роден на *** г. в гр. Перник, бълг., бълг. гр., със средно обр., неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.01.2019 година, гр. Брезник, управлява МПС – лек автомобил „О*** К***”, с рег. № РК **** ВА, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза № И-**** /18.02.2019г. на ВМА гр. София - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. ІІ. За извършеното престъпление на осн. чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, при първоначален „Строг“ режим на изтърпяване. ІІІ. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, т. 7 от НК ОСЪЖДА подсъдимия и му НАЛАГА наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от десет месеца.
В законна сила на 14.8.2019г.

19

Гражданско дело No 317/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Т.Р.А.,
М.В.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.8.2019г.
ДОПУСКА развод между Т.Р.А., ЕГН: ********** и М.В.А., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ******, кв. “*******“, бл. ****, вх. „*“, ап. ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/***** г. по описа на Община ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

20

Гражданско дело No 133/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

С.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.8.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска предявен от „Топлофикация- Перник“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, 2303, кв. “
******“, ТЕЦ „Република”, с ЕИК ***********, представлявано от Л. В. С.– изпълнителен директор, чрез пълномощника си юрисконсулт А.С. срещу С.С.К. с ЕГН:********** и адрес: ***, че дължи на ищеца сумата в общ размер на 618.64лв., представляваща стойността за доставена, ползвана, но незаплатена топлинна енергия за жилище, находящо се в гр. Перник, ул. „*****“, бл. ***, вх. *, ап. ** за периода 01.05.2016г. до 30.04.2017г. от която сума главница в размер 533.85лв., за периода 01.05.2016г. до 30.04.2017г. включително; законна лихва за забава на месечните плащания в размер на 84.79лв. за периода от 10.07.2016г. до 25.09.2018г., ведно със законната лихва за забава върху главницата от 618.64лв., считано от датата на подаване на заявлението – 10.10.2018г. до изплащане на вземането, който суми са предмет по заповед № 233/01.11.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, по ч. гр. дело № 343 по описа на БрРС за 2018г. ОСЪЖДА С.С.К. с ЕГН:********** и адрес: ***, да заплати на „Топлофикация- Перник“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, 2303, кв. “*****“, ТЕЦ „Република”, с ЕИК *******, представлявано от Л. В. С.– изпълнителен директор, сумата 75.00лева - разноски по исковото производство. ОСЪЖДА С.С.К. с ЕГН:********** и адрес: ***, да заплати на „Топлофикация- Перник“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, 2303, кв. “*****“, ТЕЦ „Република”, с ЕИК *********, представлявано от Л. В. С.– изпълнителен директор, сумата 75.00лева- разноски по заповедното производство. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 343/2018г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение. Решението не подлежи на обжалване.

21

Гражданско дело No 320/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Н.К.,
И.Ф.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 16.8.2019г.
ДОПУСКА развод между А.Н.К., ЕГН: ********** с адрес: *** и И.Ф.К., ЕГН: ********** със съдебен адрес: *******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***/***** г. по описа на ******* община, район „******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.8.2019г.

22

Гражданско дело No 327/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Д.П.,
Р.Р.П.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 16.8.2019г.
ДОПУСКА развод между С.Д.П., ЕГН: ********** и Р.Р. П., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ., ж. к. „****** – *“, бл. ***, ет. *, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/******** г. по описа на Община ********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.8.2019г.

23

АНД No 66/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Д.С.Р.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 16.8.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.С.Р. - роден на *** г. в гр. *****, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, работи във фирма „*******“ - *******, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 03.05.2019г. до 13.06.2019г. в с. ****, общ. ****, обл. ****** и в гр. *****, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст – Х.С. С., родена на **** година – престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до две години или с „Пробация“, както и с „Обществено порицание“, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, съдът на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева/, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.
Мотиви от 19.8.2019г.

24

ЧГД No 237/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД - ГР. СОФИЯ

И.А.Г.,
В.А.Г.,
В.П.В.

Докладчик:
ДИАНА М. ЙОРДАНОВА

Определение от 21.8.2019г.
ВПИСВА в особената книга по чл.49, ал.1 ЗН в Брезнишкия районен съд отказа на И.А.Г. – брат, с ЕГН:**********, адрес: ***, В. А. Г с ЕГН:**********, адрес: *** и В.П.В. с ЕГН:********** от наследството на починалия П
. П. В., ЕГН: **********, починал на ****** г.ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на молителя,съответно на наследниците за извършения отказ,след внасяне на дължимата държавна такса.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от Определението да се изпрати на страните за сведение.

25

ЧГД No 235/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД - ГР. СОФИЯ

П.Д.С.,
К.Д.Д.

Докладчик:
ДИАНА М. ЙОРДАНОВА

Определение от 22.8.2019г.
ВПИСВА в особената книга по чл.49,ал.1ЗН на Районен съд Брезник отказа от наследство на П.Д.С. и К.Д.Д. от наследството на Р
. Д. С. ПОЧИНАЛА НА ****** Г.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

26

АНД No 53/2019

КАТ

И.В.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.8.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №
********* от 18.09.2018г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на И.В.С., ЕГН:**********, адрес: ***/А е наложено административно наказание – глоба от 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 /шест/ месеца на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.