РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 33/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БРЕЗНИК

ДЪРВОДОБИВ 007 ООД

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 31.7.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Дърводобив 007“ ЕООД, с ЕИК: 201921066, със седалище и адрес на управление, в гр. Перник, ул. „Павликени“, № 34, в ликвидация, представлявано от М.С.М. - Ликвидатор, че дължи изпълнение на парично задължение на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Брезник“, гр. Брезник, с ЕИК: 2016275060161, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Андрей Михайлов“, № 108, представлявано от инж. П. А. С., с ЕГН: **********, за сумата в размер на 1932.91 включваща в себе си стойността на закупената дървесина, издадените превозни билети и поставени пластини в размер на 1779.25 лв., и законна лихва за забава до 05.02.2017 г. в размер на 153,66 лв., както и законната лихва върху главницата от датата на завеждане на иска – 06.02.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „Дърводобив 007“ ЕООД, с ЕИК: 201921066, със седалище и адрес на управление, в гр. Перник, ул. „Павликени“, № 34, в ликвидация, представлявано от М.С.М. – Ликвидатор да заплати на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Брезник“, гр. Брезник, с ЕИК: 2016275060161, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Андрей Михайлов“, № 108, представлявано от инж. П. А. С., с ЕГН: ********** направените от ищеца по делото разноски, както следва: 77.32 лева за платена държавна такса и 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.7.2018г.

2

Гражданско дело No 251/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ДИВА ООД

ФАРМ ДЕЛТА ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПР.ДЕСИСЛАВА КАЦАРСКА,
Е.Т.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 2.8.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124, ал. 1, пр. 3-то от ГПК по отношение на „Дива“ ООД, с ЕИК: 113564614, със съдебен адрес ***, чрез процесуалния си представител – адв. Р.М. ***, че сключеният между ответниците „ФАРМ ДЕЛТА” ЕООД, с ЕИК 201057489, с адрес: село Конска – Бивш стопански двор, общ. Брезник, обл. Перник, като арендатор и Е.Т.И. ***, с ЕГН ********** като арендодател, Договор за аренда на земеделски земи вписан на 01.02.2016 г. в Служба по вписванията – гр. Брезник, за следните земеделски имоти: 1. Поземлен имот № 005011 – нива, с площ от 11,396 дка, местност „Чифлик”, при граници и съседи имоти с номера № 006001, № 005007, № 005012, № 000004, № 005010; 2. Поземлен имот № 017029 – нива, с площ от 27,795 дка, местност „Друм”, при граници и съседи имоти с номера № 017023, № 000028, № 017024, № 000066; 3. Поземлен имот № 022033 – нива, с площ от 4,000 дка, местност „Своге”, при граници и съседи имоти с номера № 022047, № 022053, № 022034, № 000165; 4. Поземлен имот № 062011 – нива, с площ от 4,153 дка, местност „Поище”, при граници и съседи имоти с номера № 062013, № 000028, № 000022; 5. Поземлен имот № 064016 – нива, с площ от 4,000 дка, местност „Поляна”, при граници и съседи имоти с номера № 064013, № 064006, № 064007, № 064015, № 000097; 6. Поземлен имот № 068010 – нива, с площ от 3,803 дка, местност „Орница”, при граници и съседи имоти с номера № 068011, № 068016, № 068017, № 068009, № 000166, № 068012 и 7. Поземлен имот № 030074 – нива, с площ от 3,132 дка, местност „Дисази”, при граници и съседи имоти с номера № 030034, № 000137, № 030056, № 030059, няма правно действие спрямо ищцовото дружество. ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 90 във връзка с чл. 88 от Закона за кадастъра и имотния регистър извършеното в Служба по вписванията Брезник вписване на Договор за аренда вх. рег. № 89/01.02.2016 г., акт № 30, том 1, дело № 45/2016 г., партида 7990-7996 на Служба по вписванията гр. Брезник, сключен на 19.01.2016 г. ОСЪЖДА „ФАРМ ДЕЛТА” ЕООД, с ЕИК 201057489, с адрес: село Конска – Бивш стопански двор, общ. Брезник, обл. Перник, и Е.Т.И. ***, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на „Дива“ ООД, с ЕИК: 113564614, със съдебен адрес ***, чрез процесуалния си представител – адв. Р.М. ***, сумата от 527 лв. (петстотин двадесет и седем три лева), представляваща извършените разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

3

Гражданско дело No 502/2017

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Е.М.И.

ФАРМ ДЕЛТА ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПР.ДЕСИСЛАВА КАЦАРСКА

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 1.8.2018г.
РАЗВАЛЯ, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗАЗ, Договор за аренда от 13.06.2014 г. с рег. № 1372 на нотариус А. Ц. с район на действие PC Брезник, вписан в Служба по вписвания, гр. Брезник вх. рег. № 1477/25.06.2014 г., № 123, т. 2, дело № 1069/2014 г., с който Д. М. С. от гр. *****, с ЕГН: ********** е предоставила на „Фарм Делта“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Конска, общ. Брезник, ЕИК: 201057489, недвижими имоти - обработваема земеделска земя в землището на село Гърло, общ. Брезник за срок от 15 стопански години, а именно: НИВА с площ от 1,166 дка. (един декар и сто шестдесет и шест кв.м.), V – (пета) категория, местност „Кьосино“, представляваща имот № 025051 (двадесет и пет хиляди петдесет и едно) по плана за земеразделяне на землището на село Гърло, при граници (съседи): нива № 025046 на Ц. П. Б., нива № 025047 на наследниците на Б. Г. В., нива № 025048на наследниците на В. А. В., нива № 025049 на Ц. П. Б., нива № 025050 на наследниците на Братя Г. В., населено място – село Гърло № 000055, нива № 025052 на наследниците на С. Г. П., залесена територия № 000068 на МЗГ-ДЛ и НИВА с площ от 0,881дка. (осемстотин осемдесет и един кв.м.) V – (пета) категория, местност „Дълбоки дол“, представляваща имот № 025053 (двадесет и пет хиляди петдесет и три) по плана за земеразделяне на землището на село Гърло, при граници (съседи): нива № 028027 на наследниците на С. Г. П., нива № 025052 на наследниците на С. Г. П., населено място на – село Гърло № 000055, нива № 028028 на наследниците на К. . Д.. ОСЪЖДА „Фарм Делта“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Конска, общ. Брезник, ЕИК: 201057489 да заплати на Е.М.И. ***, с ЕГН: **********, сумата от 660 лв. (шестстотин и шестдесет лева) направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в 14 дневен срок от датата на уведомяване на страните.

4

Гражданско дело No 84/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

С.В.П.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.8.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на „Топлофикация Перник” АД със седалище и адрес на управление гр. Перник ж.к. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представляван от Л. В. С. – Изпълнителен директор, че С.В.П. ***, с ЕГН: ********** дължи на ищцовото дружество сумите както следва: Главница – 706.05 лв. (седемстотин и шест лева и пет стотинки) за неплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2014 г. до 30.04.2016 г., както и 168.89 лв. (сто шестдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки) лихва за забава на месечните плащания от 08.07.2014 г. до 27.10.2017 г., и лихва върху главницата от 03.11.2017 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА С.В.П. ***, с ЕГН: ********** да заплати на „Топлофикация Перник” АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник ж.к. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представляван от Л. В. С.– Изпълнителен директор разноски в исковото производство общо в размер на 225 лв., от които 75 лв. за държавна такса и 150 лв. юрисконсултско възнаграждение, както и 75 лева, от които 25 лева внесена държавна такса и 50 лева за юрисконсултско възнаграждение направени разноски в заповедното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.8.2018г.

5

Гражданско дело No 234/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.С.И.,
Ю.В.В.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.8.2018г.
УТВЪРЖДАВА, на осн. чл. 127, ал. 1 от ГПК, постигнатото споразумение между С.С.И., ЕГН: **********, с адрес: *** и Ю.В.В., ЕГН: **********, с адрес: ***, както следва: ********************

6

Гражданско дело No 235/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.С.С.,
Е.И.Р.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Г.С.С. с ЕГН: ********** и Е.И. Р. с ЕГН: **********, двамата със съдебен адрес,*** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.8.2018г.

7

Гражданско дело No 236/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.С.Д.,
И.Д.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между А.С.Д., ЕГН: ********** и И.Д.Д., ЕГН: **********, двамата със съдебен адрес,*** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.8.2018г.

8

Гражданско дело No 243/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.К.Г.,
В.Г.Г.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 7.8.2018г.
На чл. 330, ал. 2 от ГПК, ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник, в 7 дневен срок, който за молителката Е.Г. тече от днес, а за молителя В.Г., от датата на уведомяването му.

9

Гражданско дело No 237/2017

Искове за недействителност на правни сделки

П.П.Т.

А.М.Б.,
Р.С.К.,
М.Д.,
Г.Д.,
Е.Б.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 10.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от П.П.Т. ***, с ЕГН: ********** и съдебен адрес *** офис партер чрез процесуалните си представители – адв. С.Г.М. и С.Г.Л. от САК, иск с правно основание чл. 124 от ГПК, вр. чл. 26, ал. 2, пр. 5 от ЗЗД във вр. с чл. 17, ал. 1 от ЗЗД за прогласяване нищожност на договор за дарение, обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижими имоти № 43, том II, рег. № 915, дело № 119 от 2014 г. на нотариус И. М. – Нотариус вписан в Нотариалната камара под № 602, вписан в СВ с вх. № 1084 от 16.05.2014 г. акт № 108, том IV-ти дело, 318/2014 на Служба по вписванията гр. Брезник, прикриващ действително съглашение между страните за покупко-продажба на имоти, против А.М.Б. с ЕГН: **********,***, Р.С.К. с ЕГН: **********,***, М.Д. Й. с ЕГН: **********,***, Г.Д. с ЕГН: **********,*** и Е.Б.К. с ЕГН: ********** ***, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА П.П.Т. ***, с ЕГН: ********** и съдебен адрес *** офис партер да заплати на А.М.Б. с ЕГН: **********,***, Р.С.К. с ЕГН: **********,***, сумата от 600 лв. (шестстотин лева), представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Перник.

10

Гражданско дело No 265/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗКПУ ВИХЪР - 96 В ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗ ЮЛИАН ВАСКОВ ВАСИЛЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛ

И.Е.Б.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 9.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от ЗКПУ „Вихър-96“ – в ликвидация, със седалище и адрес на управление: с. Видрица, общ. Брезник, чрез пълномощника си адвокат Ц.З. от САК, срещу И.Е.Б., ЕГН: **********,*** за признаване за установено, че последният дължи на ищцовата кооперация, сумата в размер на 6250.00 лв., представляваща неплатен наем за периода от месец април 2015 г. до месец април 2017 г., 1273,23 лв. – законна лихва за периода 10.04.2015 г. до 10.04.2017 г., както и законна лихва за периода от 10.04.2017 г. до завеждане на исковата молба, както и да заплати направените по делото разноски и тези по заповедното производство, както заплащане на наем от месец април 2017 г. до подаване на исковата молба. ОСЪЖДА ЗКПУ „Вихър-96“ – в ликвидация, със снети по делото данни, да заплати на И.Е.Б., ЕГН: **********,*** сумата от 880 лв. (осемстотин и осемдесет лева), представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. СЛЕД влизане на решението в сила по ч.г.д. № 133 по описа на РС Брезник за 2017 г. да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

11

Гражданско дело No 473/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Н.З.М.,
И.Н.А.

Е.Т.Е.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 7.8.2018г.
ПРИЗНАВА за нищожен на осн. чл. 26, ал. 2 от ЗЗД договор за дарение, обективиран в нотариален акт № 188, том V, дело № 1509/1997 г. на И.И. – Н. ***, с който Н.З.М. ***, с ЕГН: ********** и Н. А. М., с ЕГН: ********** са прехвърлили на ответника Е.Т. *** с ЕГН: **********, чрез договор за дарение, собствеността върху ? (една втора) идеална част от урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на село ****., общ. Брезник, целият с площ от 472 кв.м. (четиристотин седемдесет и два квадратни метра), съставляващ парцел XIII-259 (тринадесети за имот планоснимачен номер двеста петдесет и девети), в квартал 46 (четиридесет и шести) по плана на селото, с неуредени регулационни сметки за 10 кв.м. (десет квадратни метра), при граници на целия парцел по нотариален акт: улица, И. В., Е.Т. и П. С. и при граници на целия парцел по скица: улица с о.т. 99-101б, УПИ VI-243, 244, УПИ VII-259 и УПИ VIII-260, в кв. 46 по РП на село ****, общ. Брезник. ОСЪЖДА Е.Т. *** с ЕГН: ********** да заплати на Н.З.М., с ЕГН: ********** и И.Н.А., с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, сумата от 711.90 лв. (седемстотин и единадесет лева и деветдесет стотинки) направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

12

Гражданско дело No 238/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.8.2018г.
НАСТАНЯВА малолетната Ц.И.Н. с ЕГН: ********** в в семейството на нейната баба по майчина линия Ц.Й. ***, с ЕГН: ********** за срок до навършване на пълнолетие или ако учи до 20 годишна възраст или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването, по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

13

Гражданско дело No 246/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Д.М.,
М.И.М.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 9.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между В.Д.М., ЕГН: **********, лична карта № ******, и М.И.М., ЕГН: **********, лична карта № ***** и двамата с постоянен адрес:***, с Акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2018г.

14

Гражданско дело No 29/2018

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Р.И.Г.

К.А.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 10.8.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.А.Д., с адрес: ***, с ЕГН: **********, че Р.И.Г., със съдебен адрес:*** , с ЕГН: **********, е собственик по наследство от А. Д. К. – бивш жител ***, починал на **** г., на 1/2 (една втора) идеална част от следните недвижими имоти, а именно: 1. Нива от 4,299 дка, пета категория, местност „Локва“, имот № 007014 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 007015; 000053, 007013 и 007009; 2. Нива от 2,801 дка, девета категория, местност „Чукар“, имот № 019008 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 000106; и 019016; 3. Нива от 7,701 дка, пета категория, местност „Калянци“, имот № 032021 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 032022; 032029; 032048; 032020 и 000083; 4. Нива от 3,302 дка, пета категория, местност „Калянци“, имот № 032043 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 032042; 000085; 032044; 032009 и 032010; 5. Нива от 2,339 дка, пета категория, местност „Над Гувно“, имот № 035005 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти е №№ 035006; 035008; 000055; 035004; 035003 и 6. Нива от 0,798 дка, девета категория, местност „Билинска Река“, имот № 042008 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 042007; 042009 и 000055. ОСЪЖДА К.А.Д., с адрес: ***, с ЕГН: **********, ДА ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО върху 1/2 (една втора) идеална част от следните недвижими имоти, а именно: 1. Нива от 4,299 дка, пета категория, местност „Локва“, имот № 007014 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 007015; 000053, 007013 и 007009; 2. Нива от 2,801 дка, девета категория, местност „Чукар“, имот № 019008 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 000106; и 019016; 3. Нива от 7,701 дка, пета категория, местност „Калянци“, имот № 032021 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 032022; 032029; 032048; 032020 и 000083; 4. Нива от 3,302 дка, пета категория, местност „Калянци“, имот № 032043 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 032042; 000085; 032044; 032009 и 032010; 5. Нива от 2,339 дка, пета категория, местност „Над Гувно“, имот № 035005 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти е №№ 035006; 035008; 000055; 035004; 035003 и 6. Нива от 0,798 дка, девета категория, местност „Билинска Река“, имот № 042008 по плана за земеразделяне на с. Гърло, при граници: имоти с №№ 042007; 042009 и 000055 на Р.И.Г., със съдебен адрес:*** 48, с ЕГН: **********. ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2, изр. 3 от ГПК Нотариален акт за собственост на недвижим имот нотариален акт № 146, том III, peг. № 2135, дело № 263 от 13.10.2014 г. на нотариус И.М., per. № 602 на НК. ОСЪЖДА К.А.Д., с адрес: ***, с ЕГН: ********** да заплати на Р.И.Г., със съдебен адрес:*** , с ЕГН: **********, направените разноски по делото в размер на 726.90 лв. (седемстотин двадесет и шест лева и деветдесет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от уведомяването на страните.