РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 26/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

К.Д.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от „Топлофикация- Перник” ЕАД, с ЕИК: 113012360 и със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ „Република”, срещу К.Д.С. ***, с ЕГН: ********** за признаване за установено, че ответницата дължи на ищеца сумата 1946,80 лв. от която: главница, представляваща стойността на незаплатена топлинна енергия /ТЕ/ в размер на 1602,82 лв. за периода от 01.03.2011 г. до 30.04.2014 г., както и сумата от 343,98 лв. законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 01.05.2011 г. до 05.02.2015 г., като претендира и законната лихва върху размера на главницата от датата на депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на вземането, направените по делото разноски за държавна такса за образуване на делото в размер на 75,17 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 366,00 лв. ОСЪЖДА „Топлофикация- Перник” ЕАД, със снети по делото данни, да заплати на К.Д.С. ***, с ЕГН: ********** сумата от 490.00лв. (четиристотин и деветдесет лева), представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. СЛЕД влизане на решението в сила по ч.г.д. №131/2016 г. на РС Перник да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

2

Гражданско дело No 187/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.Й.С.,
П.Р.С.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ******, между Р.Й.С., ЕГН: **********, с адрес: *** и П.Р.С., с ЕГН: **********, с адрес: ***, с акт ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.8.2017г.

3

Гражданско дело No 202/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.К.С.П.,
И.И.П.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между С.К.С. – П., ЕГН: ********** с адрес: *** и И.И.П. с ЕГН: ********** с адрес *** от ******, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.8.2017г.

4

Гражданско дело No 256/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.П.И.,
В.С.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между Л.П.И. с ЕГН: ********** и адрес: ***, л.к. № ***** и В.С.И. с ЕГН: ********** и адрес: ***, с л.к. № ****** с акт № *******, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.8.2017г.

5

Гражданско дело No 257/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.И.М.В.,
В.И.В.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между Ц.И.М.-В. *** с ЕГН: ********** и В.И.В. *** с ЕГН: ********** с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.8.2017г.

6

ЧГД No 281/2017

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Р.В.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 8.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Р.В.Д. с ЕГН: **********, със съдебен адрес: *******. Определението подлежи на обжалване от молителя в едноседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд Перник.

7

Гражданско дело No 1/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

В.С.А.,
З.С.З.,
К.Г.А.,
В.Г.А.,
М.Г.А.,
Р.Г.А.,
Ю.Г.А.,
В.Г.С.,
Ц.Г.С.,
З.Г.С.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 17.8.2017г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА за установено по предявените от В.С.А. с ЕГН: ********** и адрес: *** А, З.С.З. с ЕГН: ********** и адрес: ***, К.Г.А. с ********** и адрес: ***, В.Г.А., с ЕГН: ********** и адрес: ***, М.Г.А., с ЕГН: ********** и адрес: *** , *****, Р.Г.А. с ЕГН: ********** и адрес: ***, Ю.Г.А., с ЕГН: ********** и адрес: ***, В.Г.С., с ЕГН: ********** и адрес: ***, Ц.Г.С., с ЕГН: ********** и адрес: ***, З.Г.С., с ЕГН: ********** и адрес: ***, против ЧЕЗ Електро България АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, субективно съединени искове с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, че не дължат на ответника сума по фактура № 0197547371 от 16.11.2016 г. в размер на 517.14 лв. (петстотин и седемнадесет лева и четиринадесет стотинки), представляваща начислена служебно по „констативен протокол“ по партида с клиентски № 300109029875, за периода от 08.01.2016 г. до 05.04.2016 г. на адрес гр. ****, с клиентски 300109029875. ОСЪЖДАЧЕЗ Електро България АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, да заплати на В.С.А. с ЕГН: ********** и адрес: *** А, З.С.З. с ЕГН: ********** и адрес: ***, К.Г.А. с ********** и адрес: ***, В.Г.А., с ЕГН: ********** и адрес: ***, М.Г.А., с ЕГН: ********** и адрес: *** , ******, Р.Г.А. с ЕГН: ********** и адрес: ***, Ю.Г.А., с ЕГН: ********** и адрес: ***, В.Г.С., с ЕГН: ********** и адрес: ***, Ц.Г.С., с ЕГН: ********** и адрес: ***, З.Г.С., с ЕГН: ********** и адрес: ***, на основание на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК сумата 350 лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

8

АНД No 123/2016

ДИТ

БРЕЗИНА 2000 ООД ГР. БРЕЗНИК

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.8.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0000292 от 18.07.2016 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Перник, с което на „Брезина 2000“ ООД, с ЕИК 823073392, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Георги Бунджулов“, № 61, представлявано от Управителя В.Д.К. с ЕГН: **********, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция, в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), на основание чл. 416, ал. 5, във вр. чл. 414, ал. 1 от КТ за това, че в качеството му на работодател, по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби от Кодекса на труда, не е изплатил на лицето А.Ш.А., на длъжност „шофьор“ в дружеството, уговореното трудово възнаграждение за месец ноември 2015 г., съгласно трудовия договор на лицето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

9

АНД No 45/2017

Агенция "Митници"

И.Х.А.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ - МИТНИЦА СТОЛИЧНА

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.8.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 730/2016 от 16.03.2017 г. на Заместник – началник на Митница Столична, с което на основание чл. 123, ал. 1, чл. 124, ал. 1, чл. 128, ал. 2 от ЗАДС и чл. 53 от ЗАНН на И.Х.А., ЕГН **********, с настоящ адрес *** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв. (хиляда лева) за нарушение по чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

10

АНД No 65/2017

МВР

С.С.Т.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.8.2017г.
Отменя НП № 2/20.04.2017 г. на Началника на РУ "Полиция" - Брезник, с което на осн. чл. 212, вр. чл. 87, ал. 1 от ЗОВВПИ на жалбоподателя С.С.Т., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 500 лв., за нарушение по чл. 87, ал. 1 от ЗОВВПИ.

11

ЧГД No 300/2017

Приемане и отказ от наследство

 

О.Й.Й.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 29.8.2017г.
ВПИСВА в особената книга в Районен съд Брезник отказа на О.Й.Й., с ЕГН:********** и адрес:г***,от наследството на Й. Г. Н.,ЕГН:**********,починал на ****.с последен адрес:с.****,общ.Брезник,удостоверено с акт за смърт№0002от ****.,съставен в село ****,община Брезник.

12

АНД No 20/2017

КАТ

С.Ж.З.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.8.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000022/26.01.2017 г. на Началника на РУ на МВР гр. Брезник, с което на С.Ж.З. ***, с ЕГН: ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 150 от ЗДвП, като НЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

13

АНД No 26/2017

КАТ

М.Н.М.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.8.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-1158-000386/28.03.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 5 от КЗ на М.Н.М. ***, с ЕГН:********** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 800 лева за това, че като лице, което не е собственик повторно управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като НЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

14

АНД No 27/2017

КАТ

М.Н.М.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.8.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-1158-000385/28.03.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 5 от КЗ на М.Н.М. ***, с ЕГН:********** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 800 лева за това, че като лице, което не е собственик повторно управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като НЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

15

АНД No 43/2017

КАТ

Ц.С.В.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 23.8.2017г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0249-000117 на Началника на РУП гр. Брезник от 27.02.2017 г., с което на Ц. М. В., с ЕГН: ********** с адрес *** *****, са наложени следните наказания: На основание чл. 179, ал. 2, пред. 1-во от ЗДвП – Глоба в размер на 200 лв., за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП; На основание чл. 185 от ЗДвП – Глоба в размер на 20 лв. за нарушение чл. 20, ал. 1 от ЗДвП като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

16

Гражданско дело No 386/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.П.Д.,
И.М.Д.

С.П.Л.,
С.М.Д.,
К.Н.Д.,
М.Н.Д.,
П.М.Д.,
М.Г.И.,
Ц.И.И.,
В.И.И.,
Р.С.А.,
П.Ц.Б.,
Ю.П.А.,
Б.Й.Б.,
М.Й.Д.,
В.Б.А.,
Е.Б.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 31.8.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : СЪСТАВЯ ПРОЕКТ за РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на имотите допуснати до делба с Решение № 14 от 31.03.2016 г. постановено по гр. дело № 140 от 07.12.2016 г. по гр. дело № 386 по описа на Районен съд Брезник за 2015 г. между К. П.Д. ***, с ЕГН: ********** и И.М.Д. ***, с ЕГН: **********, С.П.Л. ***, с ЕГН: **********, С.М.Д. ***, с ЕГН: **********, К.Н.Д. ***, с ЕГН: **********, М.Н.Д. ***0, с ЕГН: **********, П.М.Д. ***, с ЕГН: **********, М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, Ц.И. ***, с ЕГН: **********, В.И. ***, с ЕГН: **********, Р.С.А. ***, с ЕГН: **********, П.Ц.Б. ***, с ЕГН: **********, Ю.П.А. ***, с ЕГН: **********, Б.Й.Б. ***, с ЕГН: **********, М.Й.Д. ***, с ЕГН: **********, В.Б.А. ***, с ЕГН: ********** и Е.Б. ***, с ЕГН: **********, при делбени квоти К.П.Д. – 36/180 ид.ч.; И.М.Д. – Б. – 18/180 ид.ч.; С.П.Л. – 36/180 ид.ч.; С.М.Д. – 14/180 ид.ч.; К.Н.Д. – 14/180 ид.ч.; М.Н.Д. – 14/180 ид.ч.; П.М.Д. – 18/180 ид.ч.; М.Г.И. – 2/180 ид.ч.; Ц.И.И. – 2/180 ид.ч.; В.И.И. – 2/180 ид.ч.; Р.С.А. – 3/180 ид.ч.; П.Ц.Б. – 3/180 ид.ч.; Ю.П.А. – 2/180 ид.ч.; Б.Й.Б. – 2/180 ид.ч.; М.Й.Д. – 2/180 ид.ч.; В.Б.А. – 6/180 ид.ч. и Е.Б.К. – 6/180 ид.ч. за всеки от съделителите, като обособява пет самостоятелни дяла, както следва: Първи дял: Този дял представлява: 1. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,998 дка, седма категория, местност „ЧЕШМА”, съставляваща имот № 003024 по плана за земеразделяне - 1279,36 лв. Стойността на тази дял е 1279, 36 лв. Втори дял: Този дял представлява: 2. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 2,000 дка, осма категория, местност „ЗАВ ОРЛОВИЦА”, съставляваща имот № 005008 по плана за земеразделяне - 420,00 лв. 3. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 4,001 дка, осма категория, местност „ЗЕЛЕН БОР”, съставляваща имот № 005020 по плана за земеразделяне - 840,21 лв. Стойността на тази дял е 1260,21 лв. Трети дял: Този дял представлява: 4. НИВА находяща се в землището на с Ярловци, община Брезник с площ от 2,997 дка, осма категория, местност „ГЛАДНО ПОЛЕ”, съставляваща имот № 006045 по плана за земеразделяне - 629,37 лв. 5. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 2,505 дка, осма категория, местност „РУСУЛЕ”, съставляваща имот № 007029 по плана за земеразделяне - 526,05 лв. Стойността на тази дял е 1155,42 лв. Четвърти дял: Този дял представлява: 6. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,999 дка, осма категория, местност „ГОРНО ТРЪСНЕ”, съставляваща имот № 009004 по плана за земеразделяне - 839,79 лв. 7. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 1,500 дка, осма категория, местност „МАЛО БЛАТО”, съставляваща имот № 012018 по плана за земеразделяне - 315,00лв. Стойността на тази дял е 1154,79 лв. Пети дял: Този дял представлява: 8. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,406 дка, пета категория, местност „ЛЕСКОВИЦА”, съставляваща имот № 014002 по плана за земеразделяне - 1771,42 лв. Стойността на тази дял е 1771,42 лв. За изравняване на дяловете: За изравняване на дяловете пети дял трябва да даде 44,82 лв. на първи дял, 63,97 лв. на втори дял, 168,76 лв. на трети дял и 169,39 лв. на четвърти дял. За изслушване на страните по предложения от съда проект за разделителен протокол съдът насрочва делото за 12.10.2017 г. от 11.30 ч., за която дата и час да се призоват страните.

17

ЧГД No 300/2017

Приемане и отказ от наследство

 

О.Й.Й.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 29.8.2017г.

18

АНД No 56/2017

КАТ

Д.В.Д.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 28.8.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0249-000189/14.07.2016 год. на Началник сектор към ОДМВР – Перник, С-Р Пътна Полиция Перник с което на жалбоподателя Д.В.Д., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени следните наказания: „Глоба“ в размер на 150 лв. на осн. чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1-во от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП и „Глоба“ в размер на 10 лв. на осн. чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2-ро от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП с отнемане на 11 контролни точки на осн. Наредба № І-2539 на МВР, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.