РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до
31.7.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 218/2016

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

В.М.В.

Г.С.Г.,
ОБЩИНА БРЕЗНИК,
С.П.К.,
В.В.Ц.,
Н.В.М.,
Ю.И.М.,
Н.Н.С.,
Ц.Н.С.,
Р.Н.С.,
Б.С.Б.,
Е.А.Р.,
С.С.Г.,
Р.А.С.,
М.А.С.,
П.А.Б.,
В.С.В.,
В.И.В.,
Р.И.В.,
В.И.В.,
Т.П.Т.,
В.Т.В.,
Л.Т.Ц.,
Д.Т.Л.,
С.П.Е.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 2.7.2019г.
Изменя решение № 101/19.11.2018 г. по гр. дело № 218 по описа на Районен съд Брезник за 2018 г., като освобождава, Г.С.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, от заплащане на присъдените в полза на В.М.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** разноски. Решението подлежи на обжалване пред ОС Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

2

Гражданско дело No 18/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Г.С.И.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.С.И., ЕГН: **********, чрез адв. Н.А. от САК, със съдебен адрес *** против Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, искове, с които иска да се признае за установено по отношение на Р.С.К., че същия дължи на Г.С.И., главница и мораторна лихва, за неизпълнение на договорно задължение за стопанската 2016/2017 г., съгласно договор за аренда на земеделски земи от 29.07.2013 г., в общ размер от 8.69 лв., от които главница, в размер на 8.61 лв., за част от дължимото 20% арендно плащане (84.50 лв.) за стопанската 2016/2017 г. и мораторна лихва за забава върху частта от главницата, възлизаща на 0.08 лв., върху сумата от 8.61 лв. (20%), за периода от 03.10.2017 г. до 05.11.2017 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, както и да се признае за установено по отношение на Р.С.К., че същия дължи на Г.С.И., главница и мораторна лихва, за неизпълнение на договорно задължение за стопанската 2017/2018 г., съгласно договор за аренда на земеделски земи от 29.07.2013 г., в общ размер от 338.47 лв., от които главница в размер на 338 лв., за дължимото 80% арендно плащане за стопанската 2017/2018 г. и мораторна лихва за забава върху главницата, възлизаща на 0.47 лв., върху сумата от 338 лв. (80%), за периода от 01.11.2017 г. до 05.11.2017 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Г.С.И., ЕГН: **********, чрез адв. Н.А. от САК, със съдебен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, сумата в размер на 500 лева, разноски по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

3

Гражданско дело No 39/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

З.А.И.,
П.С.И.

Ф.Ц.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от З.А.И. с ЕГН: ********** и П.С.И. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес *** срещу, Ф.Ц.В. с ЕГН: **********, с адрес: ***, иск с правно основание чл. 34 от ЗЗД, с който молят да бъде осъден ответника да им заплати сумата 7500 лв. (седем хиляди и петстотин лева), от които 6000 лв. заплатени на ответницата при сключване на прогласеният за нищожен с влязло в сила Решение № 34 постановено по гр. дело № 74 по описа на Районен съд гр. Трън за 2016 г., договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 7, том I-ви, рег. № 309, по н.д. № 7/2013 г. на нотариус А. *** действие – Районен съд Брезник, с който на 28.01.2013 г. ответницата е прехвърлила на ищците урегулиран поземлен имот в кв. 8 „а“ с площ от 833 кв. м., по регулационния план на с Ноевци, Община Брезник, одобрен със Заповед № III-1 от 1974 г. ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м.; масивен гараж, със застроена площ от 22 кв.м. и стопанска сграда, със застроена площ от 32 кв.м., при граници на недвижимия имот: от изток – улица о.т. 49-4, от юг–УПИ II, от запад – край на регулацията, от север – улица с о.т. 4-5, както и сумата от 1500 лева направени от ищците разноски по сделката, ведно със законната лихва от 26.01.2018 г. до окончателното погасяване, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Ф.Ц.В. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на З.А.И. с ЕГН: ********** и П.С.И. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, сумата от 380.77 лв. (триста и осемдесет лева и седемдесет и седем стотинки) представляваща стойността на извършените от ищците подобрения в имота, ведно със законната лихва за забава, считано от 26.01.2018 г. до окончателното изплащане на сумата, като до пълния предявен размер от 3500 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Ф.Ц.В. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на З.А.И. с ЕГН: ********** и П.С.И. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, сумата от 121 лв. (сто двадесет и един лева) направени разноски в производството. ОСЪЖДА З.А.И. с ЕГН: ********** и П.С.И. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, да заплатят на Ф.Ц.В. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 1127 лв. (хиляда сто двадесет и седем лева) направени разноски в производството. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

4

Гражданско дело No 305/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

И.Р.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 2.7.2019г.
ОСЪЖДА И.Р.С. , с ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „Кредитреформ България” ЕООД, с ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“, № 10, представлявано от Р. В. – Управител сумата от 202.40 лв. (двеста и два лева и четиридесет стотинки), както и законна лихва върху главницата, от подаване на исковата молба до окончателно изплащане на вземането. ОСЪЖДА И.Р.С
., с ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „Кредитреформ България” ЕООД, с ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“, № 10, представлявано от Р. В. – Управител сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) направени разноски по делото. Решението е постановено при участието на трето – помагач на ищеца „4финанс“ ЕООД (Вивус), с ЕИК: 202393458, със седалище: гр. София, п.к. 1700, р-н „Студентски“, ул. „Н. Габровски“ № **, ет. **, представлявано от З. С. Р. и Е. Б. М. – Управители. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

5

ЧГД No 389/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД - ГР. СОФИЯ

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 8.7.2019г.
ВПИСВА в особената книга в Брезнишкия районен съд отказа на С.П.С.– син, с ЕГН:**********, адрес:
*********, от наследството на Л. С. П. - Т, ЕГН:**********, починала на 12.07.2016г., акт за смърт № ********., съставен гр. Перник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта спрямо наследника - З.К.С.– син, с ЕГН:**********, адрес: ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването на молителя. Препис от Определението да се изпрати на страните за сведение.

6

Гражданско дело No 399/2018

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

В.Н.Й.,
М.С.Г.,
Ч.А.Н.,
А.Н.Б.,
С.А.Н.

АГРОСТОИК ЕООД,
Ц.Е.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 4.7.2019г.
РАЗВАЛЯ на основание чл. 28, ал. 2, вр. чл. 27, ал.1, т.2 от ЗАЗ, по иска на В.Н.Й., ЕГН:**********, адрес: ***, М.С.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, Ч.А.Н., ЕГН:**********, адрес: ***/23, А.Н.Б., ЕГН:**********, адрес: *** и С.А.Н., ЕГН:**********, адрес:
****, сключения между Ц.Е.А., ЕГН:********** адрес: *** и „Агростоик“ ЕООД, ЕИК *****, представлявано от Ц.Е.А. със седалище и адрес на управление с. *****, общ. Брезник, Договор за аренда с нотариална заверка на подписите на страните с рег. № ****/27.01.2015 г. на Нотариус И. М.– рег. № *** на НК гр. София, район на действие – РС – Брезник, акт № 32, том 1, вписан в СВ с вх. рег. № **** от 28.01.2015г, том 1, акт № ***, партида ***, поради неизпълнение на съществено задължение от страна на ответника – неплащане на дължима рента от сключването на договора до предявяване на исковата претенция. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на В.Н.Й., ЕГН:**********, адрес: ***, М.С.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, Ч.А.Н., ЕГН:**********, адрес: *****, А.Н.Б., ЕГН:**********, адрес: *** и С.А.Н., ЕГН:**********, адрес: ******за обявяване за прекратен договор за наем на земеделски земи от 11.07.2011 г. вписан в Службата по вписванията – Брезник с вх. № ***/***** г. под № *****, том 1, дело № ****/2011 г. по силата на който Е. Н. А. /починала/ е предоставила под наем на Ц.Е.А., ЕГН:********** адрес: ***, съсобствените ни 153.385 дка земеделски земи в землищата находящи се в землищата на село Непразненци и село Гигинци, община Брезник, ката процесуално НЕДОПУСТИМ и прекратява производството в тази му част. ОСЪЖДА „Агростоик“ ЕООД, ЕИК *******, представлявано от Ц.Е.А. със седалище и адрес на управление с. Гигинци, общ. Брезник да заплати на В.Н.Й., ЕГН:**********, адрес: ***, М.С.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, Ч.А.Н., ЕГН:**********, адрес: ***, А.Н.Б., ЕГН:**********, адрес: *** и С.А.Н., ЕГН:**********, адрес: ***, 8/144 сумата от 344.50 лева, представляваща съразмерно направени разноски по делото по първия иск. ОСЪЖДА В.Н.Й., ЕГН:**********, адрес: ***, М.С.Г., ЕГН:**********, адрес: ***, Ч.А.Н., ЕГН:**********, адрес: ******, А.Н.Б., ЕГН:**********, адрес: *** и С.А.Н., ЕГН:**********, адрес: ****** ,да заплатят на Ц.Е.А., ЕГН:********** адрес: *** сумата от 200лева, съразмерно с оставянето без разглеждане на втория иск и прекратяването на производството в тази му част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в двуседмичен срок от връчването.

7

Гражданско дело No 4/2019

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Л.Й.В.

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ КЪМ МВР

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Л.Й.В., ЕГН:**********, адрес: *** срещу Главна Дирекция „Гранична полиция“ към МВР, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46, с искане да бъде признато за установено спрямо ответникът, че ищецът има право на допълнителен отпуск по чл. 212, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 211, ал. 5, т. 2, пр. второ от ЗМВР 2006г./отм./, за положен от него извънреден труд над 50-те часа за всяко отчетно тримесечие в периода 01.04.2007г. до 30.06.2014г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ иска на Л.Й.В., ЕГН:**********, адрес: *** срещу Главна Дирекция „Гранична полиция“ към МВР, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46 за постановяване на решение с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца, сумата от 2626.69лв., представляваща сбор от неизплатените допълнителни възнаграждения за общо 200 часа извънреден труд, положен в периода 01.10.2015г. до 30.09.2018г. на основание чл. 187, ал. 5, т. 2 ЗМВР /нов/, ведно със сумата от 446.63лв., представляваща сбор от обезщетенията за забава върху всяко вземане за възнаграждение за извънреден труд от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който допълнителното възнаграждение е следвало да бъде заплатено до датата на подаване на И
.М. в съда до окончателното изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Л.Й.В., ЕГН:**********, адрес: *** да заплати на Главна Дирекция „Гранична полиция“ към МВР, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46 сумата от 300 лв., представляваща разноски по делото, юрисконсулки хонорар. ОСЪЖДА Л.Й.В., ЕГН:**********, адрес: *** да заплати по сметка на Брезнишкия районен съд сумата от 573.76лв., представляваща ДТ и хонорар на вещите лица. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в двуседмичен срок от връчването.

8

Гражданско дело No 171/2019

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

В.Т.К.

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 9.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№171 по описа на РС Брезник за 2019г.ИЗПРАЩА делото на ОС Перник за определяне на друг равен по степен съд.

9

Гражданско дело No 199/2019

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Ю.Г.П.,
Х.К.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.7.2019г.
УТВЪРЖДАВА, на осн. чл. 127, ал. 1 СК, постигнатото между Ю.Г.П., ЕГН: ********** с адрес: *** и Х.К.К., ЕГН: ********** с адрес: ***
*****, споразумение със следното съдържание. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2019г.

10

Гражданско дело No 200/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Е.Б.,
Т.С.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 1.7.2019г.
ДОПУСКА развод между С.Е.Б., ЕГН: ********** и Т.С.Б., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Е.Б. и Т.С.Б. споразумение **********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.7.2019г.

11

Гражданско дело No 204/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.И.С.,
Б.И.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.6.2019г.
ДОПУСКА развод между В.И.С., ЕГН: ********** и Б.И.С., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр.
******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** по описа на Община *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.И.С. и Б.И.С. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: ******.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.

12

Гражданско дело No 207/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.К.К.,
А.Х.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.7.2019г.
ДОПУСКА развод между Е.К.К., ЕГН: ********** и А.Х.К., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр.
*********, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** по описа на ******** община, район „*******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Е.К.К. и А.Х.К. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: *********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2019г.

13

НОХД No 51/2019

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

В.Д.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Присъда от 3.7.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.Д.Г. роден на *** ***, бълг., бълг.гр., с основно обр., безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че На 08.03.2018 г. в гр. Брезник е отнел чужди движими вещи/ лек автомобил „Ф
. Г.“, с рег. № РК **** ВМ, свидетелство за регистрация на горепосоченото МПС първа и втора част, застрахователна полица ГО, талон за преминат годишен технически преглед, свидетелство за управление на МПС, лична карта на С.А.Т., дебитна и кредитна карта от Райфайзен банк на името на С.А.Т., дебитна карта на лицето В.С.С.от БДСК, въже за теглене на автомобил, два броя ел. кабели за подаване на ток, футболна топка, един брой мобилен телефон „*****“ СЕ 2200 с батерия, на обща стойност 2060.00 лв., от владението на С.А.Т., живущ ***, престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК го ОСЪЖДА, като му налага наказание „ПРОБАЦИЯ” на осн. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК и ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца. ОСЪЖДА В.Д.Г. – със снета по делото самоличност да заплати сумата от 273.53 лв., по сметка на ОД на МВР гр. Перник, направени разноски на ДП. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Перник в 15-дневен срок, считано от днес.

14

Гражданско дело No 19/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Г.С.И.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 26.2.2018г.
Прекратява производството по делото. Присъединява делото към гр.д. № 18/2018г.

15

Гражданско дело No 122/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

В.К.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от „Топлофикация София” ЕАД, с ЕИК: 831609046, представлявано от С
. П. Ч. – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „**********, срещу В.К.Г. ***, с ЕГН: **********, за признаване за установено, че последният дължи на ищеца сумата 2064,18 лв., от които 1803,33 лв. - главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от м. 05.2014 г. до м. 04.2016 г., отразена в общи фактури №****** от 31.07.2015 г., № ******* от 31.07.2016 г., и 206,15 лв. – лихва за периода от 15.09.2015 г. до 11.05.2017 г, както и сума за дялово разпределение в размер на 54,70 лв., от която 46,20 лв. – главница, и 8,50 лв. – лихва, ведно със законната лихва от 26.05.2017 г. – датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на сумите. ОСЪЖДА „Топлофикация-София” ЕАД, със снети по делото данни, да заплати на Л. Г. Р., с посочени адрес и ЕГН сумата от 100 лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на „Бруната България“ ООД като трето лице-помагач на страната на ищеца „Топлофикация София” ЕАД. СЛЕД влизане на решението в сила частно гр. дело № 30 по описа на РС Брезник за 2018 г., да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

16

Гражданско дело No 231/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА

Б.А.С.,
А.Л.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.7.2019г.
ПРИЗНАВА за установено по иска на Етажната собственост на жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр.
****, Район „*****“, ул. „*********“, № *****, представлявани от В. М. Г. – Председател на УС, срещу Б.А.С., с ЕГН: ********** и А.Л.С. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, че ответниците, в качеството им на собственици на самостоятелен обект - недвижим имот, представляващ: АПАРТАМЕНТ № **, намиращ се на II (втори) надпартерен етаж в сграда в град ****, СО, район ***, ул. ***** ***, дължат солидарно на Етажната собственост на жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр. ***, Район „*****“, ул. „******“, № *****, сумата от 1323,70 лв. (хиляда триста и двадесет и три лева и седемдесет стотинки) представляващи неплатени вноски в бюджета на етажната собственост, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.04.2018 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА Б.А.С., с ЕГН: ********** и А.Л.С. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес *** да заплащат на Етажната собственост на жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр. *****, Район „*****“, ул. „******“, № ****, представлявани от В. М. Г. – Председател на УС месечните вноски за покриване на разходите по управление и поддръжка на общите части на сградата и Фонд ремонт и обновяване, сумата от 17.70 лева месечно, считано от 11.07.2018 г. до промяна на обстоятелствата водещи до изменение или прекратяване на това задължение ОСЪЖДА Б.А.С., с ЕГН: ********** и А.Л.С. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес *** да заплатят солидарно на Етажната собственост на жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр. ****, Район „******“, ул. „*******“, № ****, представлявани от В. М. Г. – Председател на УС сумата 941 лв. (деветстотин четиридесет и един лева), представляваща направените разноски в заповедното и исково производства. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд Перник по реда на въззивното обжалване – в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на страните.

17

Гражданско дело No 245/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

Л.Г.Р.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от „Топлофикация- Перник” ЕАД, с ЕИК: 113012360 и със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ „Република”, срещу Л.Г.Р.,***, с ЕГН: **********, за признаване за установено, че последният дължи на ищеца сумата 749.08 лв., представляваща главница за неплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2015 г. до 30.04.2017 г., сумата 120.84 лв., лихва за забава на месечните плащания от 09.07.2015 г. до 30.01.2018 г. и лихва върху главницата от 14.02.2018 г. до изплащане на вземането, направените по делото разноски. ОСЪЖДА „Топлофикация-Перник” ЕАД, със снети по делото данни, да заплати на Л.Г.Р.,***, с ЕГН: ********** сумата от 350лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. СЛЕД влизане на решението в сила по частно гр. дело № 157 по описа на РС Брезник за 2018 г., да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

18

Гражданско дело No 202/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Р.Т.,
Д.А.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.7.2019г.
ДОПУСКА развод между Г.Р.Т., ЕГН: ********** с адрес: ***, ж. к. „
***“ № **, ет.**, ап.** и Д.А. М., ЕГН: ********** със съдебен адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****/****** г. по описа на Община ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Р.Т. и Д.А.М. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание**********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2019г.

19

Гражданско дело No 205/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.В.Й.,
С.Й.Й.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.7.2019г.
ДОПУСКА развод между Е.В.Й., ЕГН: ********** и С.Й.Й., ЕГН: ********** ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
****/******* г. по описа на Община ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Е.В.Й. и С.Й.Й. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: *************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2019г.

20

Гражданско дело No 206/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Н.Т.,
Р.С.Т.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.7.2019г.
ДОПУСКА развод между М.Н.Т., ЕГН: ********** и Р.С.Т., ЕГН: ********** ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
*****/****** г. по описа на община ******, Общински Народен съвет, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Н.Т. и Р.С.Т. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: ********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2019г.

21

Гражданско дело No 212/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Т.Г.М.,
Д.Е.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.7.2019г.
ДОПУСКА развод между Т.Г.М., ЕГН: ********** и Д.Е.М., ЕГН: ********** и двамата с постоянен адрес:***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
****/***** г. по описа на ******* община, район „*****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.Г.М. и Д.Е.М. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание:************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2019г.

22

Гражданско дело No 214/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Й.Д.,
Е.И.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.7.2019г.
ДОПУСКА развод между В.Й.Д., ЕГН: ********** и Е.И.Д., ЕГН: ********** и двамата със адрес за призоваване: гр.
****, обл. ****, пл. „****“ № *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****/***** г. по описа на Община ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Й.Д. и Е.И.Д. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: ***********РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2019г.

23

Гражданско дело No 216/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.М.В.,
Н.П.В.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.7.2019г.
ДОПУСКА развод между Е.М.В., ЕГН: ********** с адрес: ***, ж. к. „
*****“ № ****, вх. „**“, ет. **, ап. *** и Н.П.В., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****/***** г. по описа на ТОА „*****“, СГО – ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Е.М.В. и Н.П.В. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: ********* РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2019г.

24

Гражданско дело No 217/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.Р.Д.,
З.Л.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.7.2019г.
ДОПУСКА развод между К.Р.Д., ЕГН: ********** с адрес: *** и З.Л.Д., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
***/**** г. по описа на *** община, район „*******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Р.Д. и З.Л.Д. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: ******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2019г.

25

Гражданско дело No 222/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Е.А.,
Х.М.Ш.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.7.2019г.
ДОПУСКА развод между М.Е.А., ЕГН: ********** *** 17 и Х.М.Ш., ЕГН: ********** *** 16, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
***/**** г. по описа на Община ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Е.А. и Х.М.Ш. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: *********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2019г.

26

Гражданско дело No 227/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Й.К.К.,
М.Б.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.7.2019г.
ДОПУСКА развод между Й.К.К., ЕГН: ********** с адрес: *** и М.Б.К., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
***/**** г. по описа на ****община, район „*****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Й.К.К. и М.Б.К. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: ********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2019г.

27

Гражданско дело No 232/2019

Искове за развод и недействителност на брака

А.В.Ц.,
Л.Л.И.Ц.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.7.2019г.
ДОПУСКА развод между А.В.Ц., ЕГН: ********** с адрес: *** и Л.Л.И. - Ц., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
****/***** г. по описа на Община *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.В.Ц. и Л.Л.И. – Ц. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: ********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2019г.

28

НОХД No 50/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

С.С.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 12.7.2019г.
ВПИСВА съдържанието на следното окончателно споразумение между Й
. Ч. - прокурор в Районна прокуратура - гр. Перник, подсъдимия С.С.Г. и защитника му адв. К., а именно: ПОДСЪДИМИЯТ С.С.Г. роден на *** ***, бълг., бълг.гр., с висше обр., работи в ДП „******“ – *****, неженен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че На 26.04.2019 година, около 18.25 часа, в с. ****, общ. *****, по общински път РЕR2004, управлявал МПС – лек автомобил „*****”, модел „****“, с рег. № РК ***** ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,62 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № ****/03.05.2019г. на НТЛ ЕКД при ОД на МВР Перник /съгласно Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техните аналози/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Подсъдимият С.С.Г. е извършил престъпление при форма на ивна ПРЯК УМИСЪЛ. 2. За това извършено престъпление на подсъдимия С.С.Г. на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1, от НК му се определи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца. На осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3/три/ години, считано от датата на влизане на споразумението в сила. 3. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия С.С.Г. да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия С.С.Г. да не се налага наказание „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. По делото няма приобщени веществени доказателства 6. Разноските по делото в размер на 55.00 лв. да се заплатят от подсъдимия по сметка на ОД на МВР Перник, направени разноски по ДП за химическа експертиза. На основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Й. Ч. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, подсъдимия С.С.Г. и неговия защитник адв. Р. К., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 50/2019г. по описа на Районен съд гр.Брезник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 12.7.2019г.

29

Гражданско дело No 191/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Г.И.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, иск с правно основание чл. 8, ал. 1 от ЗАЗ, против Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, за заплащане на мораторна лихва, за неизпълнение на договорно задължение за стопанската 2014/2015 г., съгласно договор за аренда на земеделски земи от 29.07.2013 г., в общ размер от 342,84 лв., от които мораторна лихва, възлизаща на 72,71 лв., върху сумата от 670 лв., за периода от 01.11.2014 г. до 25.11.2015 г., мораторна лихва, възлизаща на 255,53 лв., върху сумата от 2212,81 лв., за периода от 01.11.2014 г. до 20.12.2015 г., мораторна лихва, възлизаща на 14,60 лв., върху сумата от 655,56 лв., за периода от 02.10.2015 г. до 20.12.2015 г., до окончателното и изплащане, като погасен чрез прихващане между вземането на ищеца от ответника за мораторни лихви върху арендни вноски за стопанската 2014/2015 г. и на ответника срещу ищеца - за надплатена арендна вноска изцяло за стопанската 2013/2014 г. ОСЪЖДА, на основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ НА Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, сумата от 661.51 лв., получени без основание надплатени арендни вноски по договор за аренда на земеделска земя от 29.07.2013 г. за стопанската 2013/2014 г., ведно със законната лихва от 28.07.2017 г. до окончателното заплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск до пълния претендиран размер от 1000 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, направени по делото разноски в общ размер от 765 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, направени по делото разноски в общ размер от 363 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

30

Гражданско дело No 293/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

М.Г.И.,
Р.С.К.

Р.С.К.,
М.Г.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, иск с правно основание чл. 8, ал. 1 от ЗАЗ, против Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, за заплащане на сумата 701.45 лв., от които главница, в размер на 655.56 лв., за дължимото 20% арендно плащане за стопанската 2015/2016 г. и мораторна лихва за забава върху главницата, възлизаща на 45.89 лв., върху сумата от 655.56 лв. (20%), за периода от 04.10.2016 г. до 12.06.2017 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като погасен чрез прихващане между вземането на ищеца от ответника за мораторни лихви върху арендни вноски за стопанската 2014/2015 г. и на ответника срещу ищеца – за надплатена арендна вноска изцяло за стопанската 2013/2014 г. ОСЪЖДА Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.И. ***, с ЕГН: ********** сумата от 2882,81 лв., за дължимото 80 % арендно плащане за стопанската 2015/2016 г. ведно със законната лихва от 22.08.2017 г. до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.И. ***, с ЕГН: ********** мораторна лихва за забава върху главницата от 2882,81 лв. (80%) в размер на 463.84 лв., за периода от 03.11.2015 г. до 12.06.2017 г., като до пълния претендиран размер от 471.14 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА, на основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ НА Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, сумата от 299.28 лв., получени без основание надплатени арендни вноски по договор за аренда на земеделска земя от 29.07.2013 г. за стопанската 2013/2014 г., ведно със законната лихва от 29.09.2017 г. до окончателното заплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск до пълния претендиран размер от 1000 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, направени по делото разноски в общ размер от 1037 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, направени по делото разноски в общ размер от 165 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

31

Гражданско дело No 385/2017

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

К.К.Й.,
И.К.Й.,
Ц.Й.Л.

С.С.Н.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 26.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ, предявените от К.К.Й., с ЕГН: **********, И.К.Й., с ЕГН: ********** и Ц.Й.Л., с ЕГН: ********** и тримата със съдебен адрес: ***, офис
** искове с правно основание чл. 124, ал. 1, предложение второ от ГПК, с които искат да се приеме за установено по отношение на ответниците С.С.Н. с ЕГН: ********** и О.П.Н. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, че Ц.Й.Л. е собственик на 1/3 ид. част, К.К.Й. е собственик на 1/6 ид. част и И.К.Й. е собственик на 1/6 ид. част от Дворно място с площ 1135 кв.м. (хиляда сто тридесет и пет квадратни метра), съставляващо УПИ II-1,2 (втори отреден за имоти с планоснимачни №№ едно и две), в кварта 1 (първи), по плана на село ******, общ. Брезник, заедно с построените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 30 кв.м. (тридесет квадратни метра) и целия гараж, построен до сградата, с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), както и паянтова жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра), при граници на УПИ: имот с планоснимачен № 3; общински имот – път и улица; имот с планоснимачен № 4 и имот извън регулация – река на основание наследство и давностно владение от общия им наследодател Й. В.И., КАТО НЕДОКАЗАНИ. ОТХВЪРЛЯ искането с правно основание чл. 537, ал. 2 от ГПК на К.К.Й., с ЕГН: **********, И.К.Й., с ЕГН: ********** и Ц.Й.Л., с ЕГН: ********** и тримата със съдебен адрес: ***, офис 5 за отмяна на нотариален акт № ***, том I-ви, рег. № ****, дело № ***/2011 г. на Нотариус А.Ц. с рег. № ***на Нотариалната камара, с район на действие – Районен съд Брезник, с който В. Й. В. и съпругата му С. С. В. продали на С.С.Н. урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с. *****, община Брезник, целият с площ от 1075 кв.м., съставляващ имот с пл. № 1 (първи) в квартал 1 (първи) по плана на селото, за който е отреден урегулиран поземлен имот парцел II-1,2 (втори за имоти с планоснимачни номера първи и втори) в квартал 1 (първи) по регулационния план на селото, заедно с построената в имота паянтова жилищна сграда, както и построената върху имота двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 30 кв.м. и целия гараж, пристроен до сградата, със застроена площ от 20 кв.м., при граници на целия имот: от изток-парцел ***, от югозапад-река и имот извън регулация, от запад-парцел ** и от североизток-улица с о.т. ****. ОСЪЖДА К.К.Й., с ЕГН: **********, И.К.Й., с ЕГН: ********** и Ц.Й.Л., с ЕГН: ********** и тримата със съдебен адрес: ***, офис *** ДА ЗАПЛАТЯТ на С.С.Н. с ЕГН: **********, със съдебен адрес *** съдебно-делови разноски в размер на 1000 лв. по настоящото производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

32

Гражданско дело No 20/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Г.И.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Г.И. ***, с ЕГН: ********** против Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, иск, с който иска да се признае за установено по отношение на Р.С.К., че същия дължи на М.Г.И., главница и мораторна лихва, за неизпълнение на договорно задължение за стопанската 2016/2017 г., съгласно договор за аренда на земеделски земи от 29.07.2013 г., в общ размер от 2366.02 лв., от които главница, в размер на 2145.49 лв., за дължимото 80 % арендно плащане за стопанската 2016/2017 г. и мораторна лихва за забава върху главницата, възлизаща на 220.53 лв., върху сумата от 2145.49 лв. (80%), за периода от 01.11.2016 г. до 05.11.2017 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Г.И. ***, с ЕГН: ********** против Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, иск, с който иска да се признае за установено по отношение на Р.С.К., че същия дължи на М.Г.И., главница и мораторна лихва, за неизпълнение на договорно задължение за стопанската 2016/2017 г., съгласно договор за аренда на земеделски земи от 29.07.2013 г., в общ размер от 541.44 лв., от които главница в размер на 536.37 лв., за дължимото 20 % арендно плащане за стопанската 2016/2017 г. и мораторна лихва за забава върху главницата, възлизаща на 5.07 лв., върху сумата от 536.37 лв. (20%), за периода от 03.10.2017 г. до 05.11.2017 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Г.И. ***, с ЕГН: ********** против Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, иск, с който иска да се признае за установено по отношение на Р.С.К., че същия Дължи на М.Г.И., главница и мораторна лихва, за неизпълнение на договорно задължение за стопанската 2017/2018 г., съгласно договор за аренда на земеделски земи от 29.07.2013 г., в общ размер от 2148.47 лв., от които главница в размер на 2145.49 лв., за дължимото 80 % арендно плащане за стопанската 2017/2018 г. и мораторна лихва за забава върху главницата, възлизаща на 2.98 лв., върху сумата от 2145.49 лв. (80%), за периода от 01.11.2017 г. до 05.11.2017 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Г.С.И., ЕГН: **********, чрез адв. Н
. А. от САК, със съдебен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.С.К.,***, с ЕГН: **********, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, сумата в размер на 400 лева, разноски по делото. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

33

Гражданско дело No 78/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

М.Т.Б.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иск, предявен от „Топлофикация- Перник” ЕАД, с ЕИК:
****** и със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. „****“, ТЕЦ „****”, срещу М.Т.Б. ***, с ЕГН: **********, за признаване за установено, че ответницата дължи на ищеца сумата 493.50 лв. (четиристотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки) за неплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2014 г. до 30.04.2017 г., както и 88.06 лв. (осемдесет и осем лева и шест стотинки) лихва за забава на месечните плащания от 08.07.2014 г. до 27.11.2017 г., и лихва върху главницата от 07.12.2017 г. (датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК) до изплащане на вземането, както и да заплати направените по делото разноски. ОСЪЖДА „Топлофикация- Перник” ЕАД, със снети по делото данни, да заплати на М.Т.Б. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 лв. (триста лева), представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. СЛЕД влизане на решението в сила по ч.г.д. № 9 по описа на РС Брезник за 2018 г. да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

34

Гражданско дело No 79/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

М.Т.Б.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от „Топлофикация- Перник” ЕАД, с ЕИК:
***** и със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. „*****“, ТЕЦ „*****”, срещу М.Т.Б. ***, с ЕГН: **********, за признаване за установено, че ответницата дължи на ищеца сумата 540.41 лв. (петстотин и четиридесет лева и четиридесет и една стотинки) за неплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2014 г. до 30.04.2017 г., както и 108.40 лв. (сто и осем лева и четиридесет стотинки) лихва за забава на месечните плащания от 08.07.2014 г. до 27.11.2017 г., и лихва върху главницата от 07.12.2017 г. (датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК) до изплащане на вземането, както и да заплати направените по делото разноски. ОСЪЖДА „Топлофикация-Перник” ЕАД, със снети по делото данни, да заплати на М.Т.Б. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. СЛЕД влизане на решението в сила по частно гр. дело № 10 по описа на РС Брезник за 2018 г., да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

35

Гражданско дело No 262/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Б.И.Й.

С.Г.ГРУП ООД

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 26.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен Б.И.Й. с ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез процесуален представител адв. И.М. – ПАК, срещу „С.Г.ГРУП“ ООД, с ЕИК:
******* със седалище и адрес на управление: гр. ****, ул. „******“, № ***, за признаване за установено, че не дължи на ответното дружество сумата от 1206.57 лв., задължение, произтичащо от договор за кредит № ********/***** г., сключен между Б.И.Й. и ,,Кредитбул“ ЕАД. ОСЪЖДА „Б.И.Й., със снети по делото данни, да заплати на „С.Г.ГРУП“ ООД, с ЕИК: ******* сумата от 480лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

36

АНД No 46/2019

КАТ

Р.В.Б.

РУ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.7.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление№
*****/***** г. на ВПД Началника РУ към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Р.В.Б., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени административни наказания: глоба от 20,00 лв. на основание чл. 185 ЗДвП за извършено нарушение по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП и - глоба от 300,00 лв. на основание чл. 177, ал. 4, пр. 1-во, вр. чл. 177 ал. 1, т. 2, пр. 1-во от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.