РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 65/2017

Делба

Н.В.С.

А.Д.Р.,
Н.Д.Н.,
М.Г.М.,
К.Г.Н.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 7.6.2018г.
СЪСТАВЯ ПРОЕКТ за РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на имотите допуснати до делба с Решение № 109 постановено на 25.01.2018 г. по гр. дело № 65 по описа на Районен съд Брезник за 2017 г. между Н.В.С. ***, с EГН: **********, чрез пълномощника си-адвокат В.П. от Пернишката Адвокатска Колегия, със съдебен адрес:*** срещу А.Д.Р. ***, с ЕГН: **********, Н.Д. ***, с ЕГН: **********, М.Г.М. ***, с ЕГН: ********** и К.Г.Н. ***, с ЕГН: ********** при делбени части за Н.В.С. – 2/6 идеални части; за А.Д.Р. – 1/6 идеални части; за Н.Д.Н. – 1/6 идеални части; за М.Г.М. – 1/6 идеални части и за К.Г.Н. – 1/6 идеални части, на следните имоти находящи се в землището на с. Кривонос, община Брезник, като обособява пет самостоятелни дяла, както следва: Първи дял, равен на 2/6 идеални части: Този дял се състои от следните имоти: НИВА с площ от 7,803 дка, девета категория, местност „НИКОЛЧИНА ЛИВАДА”, съставляваща имот с № 004006 по плана за земеразделяне - 936,36 лв. НИВА находяща се в землището на с. Кривонос, община Брезник, с площ от 4,201 дка, девета категория, местност „ВИРОВЕ”, съставляваща имот с № 005018 по плана за земеразделяне - 504,12 лв. НИВА с площ от 4,864 дка, девета категория, местност „ГЛАВАНИЦА”, съставляваща имот с № 007023 по картата на землището - 583,68 лв. Стойността на този дял е 2024,16 лв. Той със 316,88 лв. по-голям от стойността на 2/6 идеални, части равна на 1707,28 лв. Втори дял, равен на 1/6 идеални части: Този дял се състои от следните имоти: НИВА от 5,001 дка, девета категория, местност „ГОЛЕМА НИВА”, съставляваща имот с № 002006 по плана за земеразделяне - 600,12 лв. Стойността на този дял е 600,80 лв. Той със 253,52 лв. по-малък от стойността на 1/6 идеални части, равна на 853,64 лв. Трети дял, равен на 1/6 идеални части: Този дял се състои от следните имоти: НИВА с площ от 6,807 дка, девета категория, местност „ГРАОВИЩЕ”, съставляваща имот с № 006016 по плана за земеразделяне - 816,84 лв. Стойността на този дял е 816,84 лв. Той със 36,80 лв. по-малък от стойността на 1/6 идеални части, равна на 853,64 лв. Четвърти дял, равен на 1/6 идеални части: Този дял се състои от следните имоти: НИВА с площ от 6,709 дка, девета категория, местност „КОРИЯ”, съставляваща имот с № 007021 по картата на землището - 805,08 лв. Стойността на този дял е 805,08 лв. Той със 48,56 лв. по-малък от стойността на 1/6 идеални части, равна на 853,64 лв. Пети дял, равен на 1/6 идеални части: Този дял се състои от следните имоти: НИВА с площ от 3,100 дка, девета категория, местност „ОВНАРНИЦИ”, съставляваща имот с № 003002 по плана за земеразделяне - 372,00 лв. НИВА с площ от 4,098 дка, девета категория, местност „РОСУЛЕ”, съставляваща имот с № 015003 по плана за земеразделяне - 491,76 лв. Стойността на този дял е 875,64 лв. Той със 22,00 лв. по-голям от стойността на 1/6 идеални части, равна на 853,64 лв. За изравняване на дяловете първи дял трябва да даде 253,52 лв. на втори дял и 36,80 лв. на трети дял и 26,56 лв. на четвърти дял. Пети дял трябва да даде 22,00 лв. на четвърти дял. Вариант за разпределение на имот, който представлява иглолистна гора - в пет дяла, като един от дяловете е равен на 2/6 идеални части, а останалите четири дяла са равни на 1/6 идеални, както следва: ИГЛОЛИСТНА ГОРА, с площ от 71,200 дка, местност „ЖИРЪТ”, съставляваща имот с № 041005 по картата на възстановената собственост на землището на пет отделни имота, с площи: имот № 041007 от 23,733 дка., имот № 041008 от 11,867 дка., имот № 041009 от 11,867 дка., имот № 041010 от 11,867 дка. и имот № 041011 от 11,867 дка. За изслушване на страните по предложения от съда проект за разделителен протокол съдът насрочва делото за 25.09.2018 г. от 11.30 ч., за която дата и час да се призоват страните.

2

Гражданско дело No 189/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.И.Д.,
Д.Х.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Д.Х.Д., с ЕГН: ********** и Н.И.Д., с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес *** от ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2018г.

3

Гражданско дело No 203/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.М.Т.,
В.С.Т.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между В.М.Т. с ЕГН: ********** и В.С.Т. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2018г.

4

НОХД No 163/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Б.Е.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 5.7.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Е.И. роден на *** г. в гр. ****, бълг.гр., с основно обр., работи като ******, неженен, неосъждан/реабилитиран/, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2017 г. в с. Арзан, общ. Брезник, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложено му с наказателно постановление № 16-0288-001431/23.12.2016г. на Началник РУ „П“ гр. Козлодуй, влязло в сила на 05.04.2017г., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Сеат Ибиза“, с рег. № ВР 8171 АС, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и тъй като за това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан/реабилитиран/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VIII от НК, то и на основание 301, ал. 1, т. 4 от НПК, вр. чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – Глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Перник в 15-дневен срок, считано от днес.

5

Гражданско дело No 375/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Р.А.Ф.

К.Ц.Ф.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА поради дълбоко и непоправимо разстройство, сключеният с акт № ****, между Р.А.Ф. с ЕГН: **********, със съдебен адрес: *** и К.Ц.Ф. *** с ЕГН: ********** граждански брак. ********. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред окръжен съд Перник, в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

6

Гражданско дело No 128/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.В.И.,
М.А.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между С.В.И., ЕГН: **********, л.к. № ***** с постоянен адрес:*** и М.А.И. ЕГН: **********, л.к. № ***** с постоянен адрес ***, с Акт № *****“, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

7

Гражданско дело No 136/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Т.Д.Д.,
С.Г.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр******, между Т.Д.Д., ЕГН: ********** и С.Г.Д., ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес: ***, с акт *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

8

Гражданско дело No 155/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.К.Д.,
Д.Г.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между К.К.Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и Д.Г.Д., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2018г.

9

НОХД No 150/2017

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Ю.М.В.,
З.И.Н.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 5.7.2018г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимите и техния защитник. Подсъдимия Ю.М.В. роден на *** ***, бълг., бълг. гр., със средно обр., неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН ******** и Подсъдимата З.И.Н. родена на *** г. в гр. ****, живуща ***, бълг., бълг. гр., със средно обр., неомъжена, безработна неосъждана, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: на 20.07.2017г. в с. Режанци, общ. Брезник, в съучастие като съизвършители, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Алфа Ромео“, с рег. № РК 1053 ВА, са отнели чужди движими вещи, без постоянен надзор – 12 бр. дървени икони, 1 бр. дървен кръст и 1 бр. китра на обща стойност 11 500 лв., от владението на К. С. С., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вината – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 2. За това престъпление на основание осн. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК на подсъдимите да им бъдат наложени наказания „Лишаване от свобода” за срок от 9 /девет/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено с изпитателен срок от три години. Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени в пълен размер. 3. Разноските по делото в размер на 544,65 лв. следва да бъдат заплатени солидарно от подсъдимите по сметка на ОД на МВР гр. Перник, за извършените експертизи на досъдебното производство. На осн. чл. 382, ал. 5 от НПК съдът предложи на страните следната промяна в така представеното споразумение: При изписване на правното основание за налагане на наказанието след текста чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 да бъде добавено чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК. Съдът ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адвокат Х.У. в качеството на защитник на подсъдимите Ю.М.В. и З.И.Н. и прокурора Николай Иванов. Съдът се занима служебно с мерките за неотклонение на подсъдимите Ю.М.В. и З.И.Н. и намира, че с оглед изхода на делото, същите следва да бъдат отменени. На осн. чл. 309 от НПК, съдът ОТМЕНЯ взетите мерки за неотклонение „ПОДПИСКА” спрямо подсъдимите Ю.М.В. И З.И.Н.. Определението подлежи на обжалване и протестиране по глава ХХІІ от НПК пред ПОС в 7 дневен срок, считано от днес. Съдът в присъствието на страните обяви определението по чл. 309 от НПК и разясни на страните правото на обжалване и протест. Прекратява производството по НОХД № 150/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила на 5.7.2018г.

10

Гражданско дело No 71/2017

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Д.Л.Г.

Д.Д.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 9.7.2018г.
ОСЪЖДА Д.Д.С., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати на Д.Л. Д., ЕГН: **********, адрес: *** сумата от 6000 лв., (шест хиляди лева) представляваща неимуществени вреди от непозволено увреждане, причинено от животно – кон, под чийто надзор се е намирал той, на 26.04.2014 г. в гр. Брезник, ул*******, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 26.04.2014 г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер на обезщетението за неимуществени вреди от 10000 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен. ОСЪЖДА Д.Д.С., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати на Д.Л. Д, ЕГН: **********, адрес: *** сумата от 999.73 лв. (деветстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки), представляваща имуществени вреди- напра¬вени разходи за лечение, от непозволено увреждане, причинено от животно- кон, под чийто надзор се намирал той, на 26.04.2014 г. в гр. Брезник, ул. *****, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на постъпването на исковата молба – 21.08.2015 г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер на обезщетението за имуществени вреди от 1666.21 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен. ОСЪЖДА Д.Д.С., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати на Д.Л. Д., ЕГН: **********, адрес: *** сумата в размер на 522 лв. (петстотин двадесет и два лева), представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Д.Л. Д., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати на Д.Д.С., ЕГН: **********, адрес: ***, сумата в размер на 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева), представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА Д.Д.С., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд Брезник държавна такса в размер 290 лв. (двеста и деветдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от уведомяването на страните.

11

НЧХД No 6/2018

Обида и квалифицирана обида

С.М.С.

И.С.Ц.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 10.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство на осн. чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК, поради оттегляне на тъжбата.

12

АНД No 28/2018

КАТ

Р.Е.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-11528-005874 от 28.12.2017 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, с което на Р.Е.С., с ЕГН: ********** и адрес ***, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, му е наложено наказание „Глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

13

Гражданско дело No 188/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

А.А.Т.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 13.7.2018г.
РЕШИ: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на „Топлофикация Перник” АД със седалище и адрес на управление гр. Перник ж.к. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представляван от Л. В. С. – Изпълнителен директор, че А.А.Т. с адрес ***, с ЕГН: ********** дължи на ищцовото дружество сумите както следва: 1. Главница в размер на 3063,19 лв. (три хиляди и шестдесет и три лева и деветнадесет стотинки) за периода от 01.05.2014 г. до 30.04.2016 г.; 2. Законна лихва за забава на месечните плащания в размер на 420.77 лв. (четиристотин и двадесет лева и седемдесет и седем стотинки), за периода от 08.07.2014 г. до 28.12. 2016 г. и законна лихва върху главницата от 3 063,19 лева, считано от датата на подаване на заявлението – 20.03.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА А.А.Т. с адрес ***, с ЕГН: ********** да заплати на „Топлофикация Перник” АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник ж.к. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представляван от Л. В. С.– Изпълнителен директор разноски в исковото производство общо в размер на 252,85 лв., от които 102,85 лв. за държавна такса и 150 лв. юрисконсултско възнаграждение, както и 119,68 лева, от които 69,68 лева внесена държавна такса и 50 лева за юрисконсултско възнаграждение направени разноски в заповедното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.

14

Гражданско дело No 182/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Н.И.,
И.В.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между В.Н.И., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и И.В.И., с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, с Акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.7.2018г.

15

Гражданско дело No 183/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.А.В.,
Р.Р.Н.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между А.А. В. – Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес:*** и Р.Р.Н. с ЕГН: ********** с постоянен адрес:*** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.7.2018г.

16

Гражданско дело No 201/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.И.П.,
И.Л.П.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***, между Р.И. П. – П., с ЕГН: **********, притежаваща л.к. № ***** и И.Л.П., с ЕГН: **********, притежаващ л.к. № **** и двамата със съдебен адрес:***, с Акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, *********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.7.2018г.

17

Гражданско дело No 204/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Й.Й.Е.,
К.А.Е.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Й.Й.Е., с ЕГН: **********, л.к. № ****, с адрес: ж.к. ***** и К.А.Е., с ЕГН: *****, л.к. № ****, с адрес: ****, с Акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 16.7.2018г.

18

АНД No 27/2018

КАТ

Р.Е.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление 17-11528-005872 от 28.12.2017 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 3 от ЗДвП, Р.Е.С., с ЕГН: ********** и адрес *** е наложено наказание „Глоба” в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева) като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

19

Гражданско дело No 152/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД

И.И.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.7.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на „АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” АД, ЕИК 130520890, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“, № 4, ет. 6, представлявано от изпълнителния директор Г. Б. П. ЕГН: **********, чрез пълномощника си Р.М. – Юрисконсулт в дружеството, че И.И.К., ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, дължи на ищцовото дружество, сумата от 1845.16 евро (хиляда осемстотин четиридесет и пет евро и шестнадесет евро цента), от които 1677.42 евро (хиляда шестстотин седемдесет и седем евро и четиридесет и два евро цента) с ДДС част от дължимото възнаграждение по договор за посредничество и 167.74 евро (сто шестдесет и седем евро и седемдесет и четири евро цента) неустойка, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 09.03.2017 г. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА И.И.К. с посочени по-горе адрес и ЕГН да заплати на „Адрес Недвижими имоти“ АД с посочени по-горе адрес и управител, сумата от 344.36 лв. (триста четиридесет и четири лева и тридесет и шест стотинки), както следва: 222.18 лв. (двеста двадесет и два лева и осемнадесет стотинки), от които 72.18 лв. (седемдесет и два лева и осемнадесет стотинки) за държавна такса и 150 лв. (сто и петдесет лева) за юрисконсултско възнаграждение, направени разноски по настоящото дело, както и 122.18 лв. (сто двадесет и два лева и осемнадесет стотинки), от които 72.18 лв. (седемдесет и два лева и осемнадесет стотинки) за държавна такса и 50 лв. (петдесет лева) за юрисконсултско възнаграждение направени разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Окръжен съд Перник в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

20

Гражданско дело No 138/2018

Искове за развод и недействителност на брака

В.К.С.

С.М.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *** между В.К.С., български гражданин, с ЕГН: **********, притежаващ лична карта № ****, с постоянен адрес:*** и С.М.С., български гражданин, с ЕГН: **********, притежаваща лична карта № *****, с постоянен адрес:***- с акт № *****, граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен, като НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

21

Гражданско дело No 208/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.И.И.,
И.И.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 17.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между И.И.И., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и И.И.И., с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, с Акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2018г.

22

Гражданско дело No 225/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Н.К.,
Р.В.Е.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между В.Н.К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и Р.В.Е., с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, с Акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

23

НОХД No 69/2018

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Д.Й.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 19.7.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Д.Й. К. и неговия защитник адв. М., със следното съдържание: 1. Обвиняемия Д.Й. К. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., ******, общ. Брезник, осъждан, женен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 31.07.2017г. преправил съдържанието на частен документ /договор за наем на земеделска земя от 16.03.2017г., сключен между Д.Й. К…., като наемател и Н. А. Ш., като наемодател/ и го употребил пред Общинска служба земеделие гр. Брезник, за да докаже, че съществуват описаните в него правоотношения – престъпление по чл. 309, ал. 1, пр. 2 –ро от НК. 2. За това престъпление, на осн. чл. 309, ал. 1, пр. 2 –ро, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „ПРОБАЦИЯ“, като на осн. чл. 42а, ал. 2, т.1 и т. 2 от НК да бъдат определени пробационните мерки – „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/ месеца. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото - 218.23 лв., да се изплатят от обвиняемия по сметка на ОД на МВР гр. Перник. На осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Д.Й. К.и неговия защитник адв. Г.М., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 69/2018 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 19.7.2018г.

24

Гражданско дело No 399/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

Л.Г.Р.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 23.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИТЕ от „Топлофикация – Перник“ АД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представлявано от Л. В. С. искове срещу Л.Г.Р.,***, с ЕГН: **********, че последният дължи сумата от 1 836.26 лева, представляваща стойността за доставена, ползвана, но незаплатена топлинна енергия за апартамент, находящ се в гр. ******, от които главница в размер на 1184.25 лв., за периода 01.10.2003 г. до 31.10.2009 г., включително законна лихва за забава на месечните плащания в размер на 652.01 лева законна лихва за периода от 30.11.2003 г. до 07.09.2010 г., както и законна лихва върху главницата от 1184, 25 лева, считано от дата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, до окончателното изплащане на сумата като погасени по давност. ОСЪЖДА „Топлофикация – Перник“ АД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представлявано от Л. В. С., да заплати на Л.Г.Р.,***, с ЕГН: **********, направените разноски в настоящото производство в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

25

Гражданско дело No 400/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

Л.Г.Р.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 23.7.2018г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Л.Г.Р. ***, с ЕГН: **********, че дължи на „Топлофикация Перник” АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник ж.к. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представляван от Л. В. С., за доставена, ползвана, но незаплатена топлоенергия за топлофициран имот находящ се в гр. ***** сумата 1091.53 лв. (хиляда деветдесет и един лева и петдесет и три стотинки) за неплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2013 г. до 30.04.2016 г., както и 143.32 лв. (сто четиридесет три лева и тридесет и две стотинки) лихва за забава на месечните плащания от 08.07.2013 г. до 16.12.2016 г., и лихва върху главницата от 25.07.2017 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Л.Г.Р. ***, с ЕГН: ********** да заплати на „Топлофикация Перник” АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник ж.к. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представляван от Л. В. С., сумата от 575 лв. (петстотин седемдесет и пет лева) разноски по исковото производство. ОСЪЖДА Л.Г.Р. ***, с ЕГН: ********** да заплати на „Топлофикация Перник” АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник ж.к. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, представляван от Л. В. С., сумата от сумата от 75 лв. (седемдесет и пет лева) разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

26

Гражданско дело No 120/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

Б.Б.А.

В.Н.З.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 24.7.2018г.
На осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК, съдът ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание. ********. Съдебната спогодба има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.

27

Гражданско дело No 224/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Г.К.,
В.С.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 23.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***, между М.Г.К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и В.С.К., с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, с Акт ***** граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

28

Гражданско дело No 232/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Т.А.Т.,
Д.Х.Т.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 26.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Т.А.Т., с ЕГН: **********, със съдебен адрес ***, **** и Д.Х.Т., с ЕГН: **********, със съдебен адрес ***, ****, с Акт № **** граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.7.2018г.

29

Гражданско дело No 233/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Г.А.,
С.Г.А.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 26.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между А.Г.А., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и С.Г.А., с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, с Акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.7.2018г.

30

АНД No 20/2018

КАТ

Б.А.Ч.

РУП - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 24.7.2018г.
Потвърждава НП № 17-0249-000621/19.12.2017г. на Н-к РУ Полиция Брезник, скоето на Б. А. Ч. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба, в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на осн. чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, както и са му отнети 10 контролни точки, на осн. чл. 174, ал. 1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му настраните, че е изготвено с мотивите.

31

АНД No 21/2018

КАТ

Б.А.Ч.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 24.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0249-000622 от 19.12.2017 г. на Началника на РУ Брезник, с което Б. А. Ч. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева за това, че като лице, което не е собственик управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

32

АНД No 37/2018

КАТ

П.В.С.

ОД НА МВР ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000132 от 06.03.2018 г. на Началник отдел при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ на П.В.С.,***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Имуществена Санкция” в размер на 250 лева, поради ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

33

АНД No 51/2018

КАТ

Н.В.Р.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000201 от 24.04.2018 г. на Началник отдел при ОД на МВР гр. Перник, с което на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ на Н.В.Р.,***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева, поради ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

34

НОХД No 73/2018

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

А.Д.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 26.7.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия А.Д.М. и неговия защитник адв. Х., със следното съдържание: 1. Обвиняемия А.Д.М. роден на *** ***, адрес ***, бълг., с бълг.гр., без образование, осъждан /реабилитиран/, неженен, ******, общ. Брезник, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата, през месец 03.2018г., от имот /две кирпичени постройки и барака/, находящи се в с. Ребро, общ. Брезник, обл. Перник, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот /счупени 2 бр. патронници на врати и изтръгнато метално ухо на катинар/, е отнел чужди движими вещи /кухненско шкаф, с вратичка и чекмедже, бял на цвят, с червени дръжки; шкаф за обувки, кафяв на цвят, с четири вратички; радиокасетофон, марка „Хитачи“, двукасетъчен, сив на цвят, със счупена антена; 2 броя кувертюри на цветя в син нюанс; 1 брой кувертюра на цветя в розов нюанс; 2 броя бели чаршафи; 1 брой чаршаф на сини и жълти ивици; 1 брой одеяло с кафяво-червени шарки; 1 брой алуминиева тава с диаметър 40 см.; 1 брой нож с дължина 30 см. и кафява дръжка; 1 брой сгъваема туристическа масичка с кафяв плот на черни ивици; 1 брой алуминиева канче с диаметър 16 см. и пластмасова дръжка, с щампован надпис поддръжката /2р. и 60к. 1,8 л./; 1 брой нож с дължина 30 см., с дървена дръжка, с издълбани инициали на нея /НК/; 1 брой чаршаф /плик за юрган/, с щампован надпис /МА/; 1 брой чаршаф, бял на цвят/, на обща стойност 77,00 лева от владението на Константин Ненков Костадинов, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро, вр. чл. 194, ал. 1 от НК 2. За това престъпление, на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3/три/ години. 3. Причинените имуществени вреди са възстановени. 4. Разноските по делото - 80.38 лв., за експертиза, обвиняемия следва да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Перник. На осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия А.Д.М. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 73/2018 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.7.2018г.

35

Гражданско дело No 97/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

В.И.К.

О.Б.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 27.7.2018г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху *********. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването на страните.

36

НОХД No 74/2018

Привилегирован състав на транспортно престъпление

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

И.М.П.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 31.7.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия И.М.П. и неговия защитник адв. Х., със следното съдържание: 1. Обвиняемия И.М.П. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., с основно обр., осъждан, неженен, безработен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 13.07.2018г. около 17.45 часа, в с. Ноевци, общ. Брезник, управлявал МПС – мотопед „Ямаха МБК ИА 50Р“, без регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред, а именно по реда на Наредба № 1-45/24.03.2002г., за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрирани пътни превозни средства – престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК 2. За това престъпление, на осн. чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 2, б. „б“ от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „ГЛОБА“ в размер на 600/шестотин/ лева. 3. Няма причинените имуществени вреди. 4. Разноските по делото - няма. На осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия И.М.П. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 74/2018 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 31.7.2018г.