РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 38/2017

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ К.- В.В.Ч.У.В.Т.В.

НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ В. В. Р.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 4.7.2017г.
1. Ищеца – едноличния търговец В. Т. В., осъществяващ дейността си под фирмата ЕТ „Кентон – В. В.” с ЕИК 831061621, със седалище и адрес на управление гр. Трън, пл. „Владо Тричков” № 2, от една страна и 2. Ответника – ”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД с ЕИК 113580690, със седалище и адрес на управление гр. Брезник, ул. “Георги Стефанов” № 6, представлявано от управителя В. В. Р. с ЕГН: **********, от друга страна, страни по гр.д. № 38/2017 г. по описа на РС-Брезник, насрочено за 04.07.2017 г., на основание чл. 234 от ГПК и с цел прекратяване на съдебният спор, предмет на посоченото дело, се сключи настоящата съдебна спогодба, както следва: Чл. 1. Страните не спорят и приемат за установено помежду си, че: а) ищецът ЕТ „Кентон - В. В.” с ЕИК 831061621 е изпълнил задълженията си по договор от 12.11.2012 г. за зимно поддържане на републиканските пътища на територията на РПС Трън за месец февруари 2013 г. като е извършил необходимите по почистването на пътищата работи; б) ответникът-възложител ”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД с ЕИК 113580690 е приел извършеното от ищеца; в) ищецът на основание чл. 8, ал. 4 от сключения договор е издал фактура № 000000266 от 29.03.2013 г. със съответна на извършените работи стойност от 17 914.80 лева (седемнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и осемдесет ст.) с включен ДДС; г) ответникът не е извършил плащане на дължимата сума по предходната б. „в”. Чл. 2. (1) За погасяване на паричното си задължение по предходната точка заедно със законната лихва върху него от 08.02.2014 г. до 03.07.2017 г. в размер на 6 192.98 лева (шест хиляди сто деветдесет и два лева и деветдесет и осем ст.), ответникът ”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД с ЕИК 113580690 се задължава да преведе по сметката на ищеца ЕТ „Кентон - В. В.” с ЕИК 831061621 общо сумата 24 107.78 лева (двадесет и четири хиляди сто и седем лева и седемдесет и осем ст.), с включено ДДС, на 6 (шест) равни месечни вноски от по 4 017.97 лева (четири хиляди и седемнадесет лева и деветдесет и седем ст.), с включено ДДС. (2) Месечните вноски по предходната алинея се заплащат до 10-то число на всеки от месеците от юли до декември 2017 г. чрез банкови преводи по сметката на ищеца в банка “СИБАНК” ЕАД с IBAN: ***: BUIBBGSF. (3) при забавено плащане на суми по предходната алинея ответникът ”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД с ЕИК 113580690 дължи на ЕТ „Кентон - В. В.” с ЕИК 831061621 законната лихва по чл. 86 от ЗЗД върху незаплатената сума за времето на забавата – от 11-то число на съответния месец до окончателното й заплащане. Чл. 3. Със заплащането на всички дължими по чл. 2 от настоящaта спогодба суми страните приемат, че отношенията между тях по договор от 12.11.2012 г. за зимно поддържане на републиканските пътища на територията на РПС Трън са окончателно уредени и те нямат една към друга произтичащи от този договор претенции. Чл. 4. За неуредените в настоящата спогодба положения се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Чл. 5. Страните ще решават споровете възникнали по изпълнението на спогодбата по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред. Чл. 6. Разноските по гражданско дело № 38/2017 г. по описа на РС-Брезник остават за страните така, както са направени. Тази спогодба бе сключена в с.з. на 04.07.2017 г. по гр.д. № 38/2017 г. по описа на РС-Брезник.” СПОГОДИЛИ СЕ: За „ЕТ „Кентон –В. В.” За „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД ............................................ .............................................

2

АНД No 49/2017

КАТ

А.Н.И.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 4.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0249-000184/21.03.2017 год. на началник на РУП към ОДМВР - Перник, РУ Брезник с което на А.Н.И., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени следните наказания: "Глоба" в размер на 100 лв., лишаване от право да управлява МПС за 1 месец на осн. чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 3-то от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и "Глоба" в размер на 10 лв. на осн. чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1-во от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП затова, че на 16.03.2017г., около 17.30ч. в гр. Брезник по ул. „Г. Бунджулов“ с посока на движение от ул. „Ал. Филипов“ към ул. „Ел. Георгиева“, непосредствено на кръстовището с ул. „Ел. Георгиева“, управлява лек автомобил – „Пежо 206“ с рег. № РК 20 41АТ, негова собственост, без предна регистрационна табела – липсва на определеното за това място. Не носи СУМПС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

3

НОХД No 79/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

К.Н.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 3.7.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай И. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия К.Н.И. и защитника му адв. Д.Х. със следното съдържание: 1. Обвиняемия К.Н.И. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 15.06.2017г. в гр. Брезник, ул. „Георги Бунджулов“ е управлявал МПС – лек автомобил марка „Фиат Крома“, с рег. № С 1605 ХТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,33 промила, установено по надлежния ред – по реда на Наредба № 30/2001г. за реда за установяване на употребата на алкохол от водачи на МПС, чрез изпробване с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, с инд. №0097 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За това престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3/три/ години и глоба в размер на 200/двеста/ лева. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12/дванадесет/ месеца, считано от 15.06.2017 година. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото – няма. ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай И. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия К.Н.И. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 79/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

4

Гражданско дело No 51/2016

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Т.П.К.

К.П.Д.,
П.Д.П.,
М.Д.П.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 6.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.П.Д., ЕГН: ********** *** иск по чл. 349, ал. 2 ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следният недвижим имот, находящ се в с. Велковци, общ. Брезник, а именно: УПИ, находящо се в с. Велковци, общ. Брезник, махала Пали лула, представляващо по ЗРП на селото, утвърден със заповед № ІІІ-613 от 08.11.1978 г. и представляващ парцел V в кв. 5 по плана на с. Велковци, като целия е с площ от 846 кв.м. при съседи: от две страни улици, парцел ІV-38 в кв. 5 и парцел ІІ-36 кв. 5, заедно с построената върху мястото вилна сграда на два етажа, като след извършване на проданта получената сума се разпредели между съделителите, съобразно делбените им части – за всеки от съделителите, както следва: Т.П.К., ЕГН: **********,*** – 3/6 идеални части, К.П.Д., ЕГН: **********,*** – 1/6 идеални части, П.Д.П., ЕГН: **********,*** – 1/6 идеални части и М.Д.П., ЕГН: **********,*** – 1/6 идеални части. ОСЪЖДА К.П.Д., ЕГН: **********, П.Д.П., ЕГН: ********** и М.Д.П., ЕГН: ********** и тримата с адрес: *** да заплатят, по сметка на Районен съд Брезник държавна такса от по 135.60 лв. (сто тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) всеки един от тях, заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното им изплащане и по 5 лева за издаване на изпълнителен лист, ако задължението не се изпълни доброволно. ОСЪЖДА К.П.Д., ЕГН: **********, П.Д.П., ЕГН: ********** и М.Д.П., ЕГН: ********** и тримата с адрес: *** по иска по чл. 346 ГПК, вр. чл. 31, ал. 2 ЗС да заплатят солидарно на Т.П.К., ЕГН: **********, адрес: *** сумата от 2210 лв. (две хиляди двеста и десет лева), ведно с лихвите върху тази сума считано от 13.09.2016 г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА К.П.Д., ЕГН: **********, П.Д.П., ЕГН: ********** и М.Д.П., ЕГН: ********** и тримата с адрес: ***, да заплатят по сметка на Районен съд Брезник сумата от по 88.40 лв. (осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) всеки от тях, държавна такса върху уважената част от иска по чл. 346 ГПК, вр. чл. 31, ал. 2 от ЗС, ведно с лихвите върху държавните вземания считано от влизане на решението в сила до окончателното им изплащане, както и по 5 лева за издаване на изпълнителен лист, ако задължението не се изпълни доброволно. ОСЪЖДА Т.П.К., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд Брезник държавна такса от 406.80 лв. (четиристотин и шест лева и осемдесет стотинки), заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното им изплащане и 5 лева за издаване на изпълнителен лист, ако задължението не се изпълни доброволно. ОСЪЖДА Т.П.К., ЕГН: **********, адрес: ***, по иска по чл. 346 ГПК, вр. чл. 30, ал. 3 от ЗС да заплати на К.П.Д., ЕГН: **********, П.Д.П., ЕГН: ********** и М.Д.П., ЕГН: ********** и тримата с адрес: *** сумата 4250.43 лв. (четири хиляди двеста и петдесет лева и четиридесет и три стотинки) ведно с лихвите върху тази сума считано от 19.08.2016 г. до окончателното им изплащане, като за разликата до претендирания размер от 10000 лв. (десет хиляди лева), ОТХВЪРЛЯ ИСКА КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН, като с оглед предявената претенция уважената част от иска следва да бъде разпределена както следва: за К.Д. – 3187.83 лв. (три хиляди сто осемдесет и седем лева и осемдесет и три стотинки), за П.П. – 531.30 лв. (петстотин тридесет и един лева и тридесет стотинки) и за М.П. – 531.30 лв. (петстотин тридесет и един лева и тридесет стотинки). ОСЪЖДА Т.П.К., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд Брезник сумата от 170.02 лв. (сто и седемдесет лева и две стотинки) държавна такса върху уважената част от иска по чл. 346 ГПК, вр. чл. 30, ал. 3 от ЗС, ведно с лихвите върху държавните вземания считано от влизане на решението в сила до окончателното им изплащане, както и 5 лева за издаване на изпълнителен лист, ако задължението не се изпълни доброволно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник, в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

5

АНД No 8/2017

МВР

Д.Й.К.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5/21.11.2016 г. на Началника на РУ „Полиция“ гр. Брезник, с което на Д.Й. ***, с ЕГН: **********, му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лв. (петстотин лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

6

АНД No 47/2017

Агенция "Митници"

С.С.В.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ - МИТНИЦА СТОЛИЧНА

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 854/31.03.2017г. на заместник началник на Митница Столична, в частта, с което на С.С.В., ЕГН:**********, с адрес: *** на основание чл. 123, ал.1 от ЗАДС е наложена "глоба" в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 123, ал.1 от ЗАДС. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 854/31.03.2017г. на заместник началник на Митница Столична, в частта му, с която в полза на държавата са отнети: 10 /десет/ бр. кутии цигари, марка „Merilyn“. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

7

НОХД No 87/2017

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Е.Г.Б.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 7.7.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемата Е.Г.Б. - К. и защитника й адв. В.Б. със следното съдържание: 1. Обвиняемата Е.Г.Б. - К. се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че: На 25.06.2017г. в гр. Брезник, обл. Перник, пред сградата на РУ Брезник, причинила на полицейски орган – младши автоконтрольор от РУ Брезник – М. Р. З., при изпълнение на службата му лека телесна повреда, изразяваща се в лек оток и кръвонасядане в лява срамна област – причинили на пострадалия страдание – престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2 от НК. 2. За това престъпление на основание чл. 131, ал. 2, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК на обвиняемата да бъде наложено наказание „Пробация“, като на осн. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК й бъдат определени пробационни мерки – „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото – няма. ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемата Е.Г.Б. - К. и нейния защитник адв. В.Б., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 87/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

8

НОХД No 88/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Д.С.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 7.7.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Д.С.С. и защитника му адв. В.П. със следното съдържание: 1. Обвиняемия Д.С.С. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 26.06.2017г. около 21.20 часа в гр. Брезник, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А4“, с рег. № Х 3487 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,95 промила, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещетво № 280/28.06.2017г. на НТЛ-ЕКД ОД МВР гр. Перник – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За това престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 2, б.”б” от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8/осем/ месеца, считано от 26.06.2017 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба”. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото – 33,11 лв. следва да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД МВР Перник. ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Д.С.С. и неговия защитник адв. В.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 88/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.7.2017г.

9

АНД No 59/2017

Други административни от наказателен характер дела

Д.Я.К.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4457/03.04.2017 г., издадено от главен инспектор отдел "Мониторинг", Дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" при Агенция "Пътна инфраструктура" град София, с което на Д.Я.К., ЕГН: **********, адрес: *** е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 2000 лева, на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за пътищата, за нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, б. "а" от Закона за пътищата, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 1 на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

10

Гражданско дело No 180/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.С.Я.

Л.Д.Р.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 17.7.2017г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване през ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от уведомяването.

11

Гражданско дело No 226/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.К.Ч.,
Б.Г.Ч.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.7.2017г.
ДОПУСКА развод между Б.К.Ч., с ЕГН: ********** с адрес: *** и Б.Г.Ч., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б.К.Ч. и Б.Г.Ч. споразумение относно последиците от развода**********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.

12

АНД No 84/2017

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

И.С.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.7.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемата И.С.М. родена на *** г. в гр. Пловдив, бълг., бълг.гр., неомъжена/живуща на семейни начала/, със средно обр., неосъждана, Управител на „ПЛАМИ-КА” ЕООД гр. София, с адрес по ЛК гр. ******, живуща ***, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че в периода от началото на месец ноември 2016г. до края на месец януари 2017г. в гр. Брезник, без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда” гр. Перник, съгласно чл. 303, ал. 3 от КТ, е приела на работа като сервитьор в кафе-аперитив „*****” – гр. Брезник, стопанисвано от „ПЛАМИ-КА” ЕООД гр. София не навършилата 18 годишна възраст З. А. К. – престъпление по чл. 192а, ал. 1 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до шест месеца и глоба от хиляда до три хиляди лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемата не е осъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание – Глоба в размер на 1000 лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ОС гр. Перник, считано от днес за обвиняемата, а за РП гр. Брезник от датата на получаване на съобщението.

13

Гражданско дело No 158/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.М.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 26.7.2017г.
На осн. чл. 232 от ГПК приема направеното оттегляне на иска от ищцата. Прекратява производството по настоящето гр.д. № 158/2017 година по описа на БрРС. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване, в 7 дневен срок, с частна жалба пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес за явилите се страни, а за ищцата от датата на получаване на съобщението.

14

Гражданско дело No 173/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.7.2017г.
НАСТАНЯВА А.С.М., ЕГН:********** в професионалното приемно семейство на С.Н.Б., ЕГН ********** и Б.С.Б., ЕГН ********** – и двамата с настоящ адрес:*** за срок от две години от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването, предвидени в чл. 29 ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ и може да се обжалва пред Пернишкия окръжния съд в седемдневен срок от връчването.

15

Гражданско дело No 227/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.П.Г.,
И.М.Г.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.7.2017г.
ДОПУСКА развод между К.П.Г., с ЕГН: ********** с адрес: *** и И.М.Г., с ЕГН: ********** с адрес: *** А, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.П.Г. и И.М.Г. споразумение относно последиците от развода*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.7.2017г.

16

Гражданско дело No 231/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.К.С.,
К.Р.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.7.2017г.
ДОПУСКА развод между Д.К.С., с ЕГН: **********, адрес: ***, ***** и К.Р.С., с ЕГН:**********, адрес: ********, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.К.С. и К.Р.С. споразумение относно последиците от развода*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.7.2017г.

17

Гражданско дело No 235/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.М.Г.,
А.В.Г.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.7.2017г.
ДОПУСКА развод между Д.М.Г., с ЕГН: ********** с постоянен адрес: *** и А.В.Г., с ЕГН: ********** с постоянен адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.М.Г. и А.В.Г. споразумение относно последиците от развода**********В законна сила на 21.7.2017г.

18

Гражданско дело No 236/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.К.Б.,
Б.Т.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.7.2017г.
ДОПУСКА развод между М.К.Б., с ЕГН: ********** *** и Б.Т.Б., с ЕГН: ********** ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.К.Б. и Б.Т.Б. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.7.2017г.

19

Гражданско дело No 241/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.К.А.,
К.М.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 27.7.2017г.
ДОПУСКА развод между И.К.А., с ЕГН: ********** и К.М.А., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.К.А. и К.М.А. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

20

Гражданско дело No 252/2017

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Е.В.В.

К.К.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 26.7.2017г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ПОС.

21

АНД No 57/2017

КАТ

Й.П.Д.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0249-000237/24.04.2017 г. на началник на РУП към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Й.П.Д., ЕГН:**********, адрес: *** са му наложени следните административни наказания: на основание чл. 185 от ЗДвП – „глоба“ в размер на 20лв. за извършено нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП; На основание чл. 185 от ЗДвП – глоба в размер на 20лв. за извършено нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП. ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 17-0249-000237/24.04.2017 г. на началник на РУП към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Й.П.Д., ЕГН:**********, адрес: *** му е наложено административно наказание- на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП – глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, като НАМАЛЯВА размера на наказанието „Глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 /един/ месеца с правно основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

22

АНД No 53/2017

КАТ

Н.А.Н.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0249-000239/30.10.2014 г. на началника на РУП към ОДМВР Перник, РУ - гр. Брезник, с което на Н.А.Н., ЕГН: **********, адрес: *** е наложено административно наказание на основание чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1-во от ЗДвП „глоба” в размер на 100 лева, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0249-000239/30.10.2014 г. на началника на РУП към ОДМВР Перник, РУ - гр. Брезник, с което на Н.А.Н., ЕГН: **********, адрес: *** е наложено административно наказание на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП „глоба“ в размер на 200лв., за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

23

АНД No 62/2017

РДГ

Б.К.Б.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 361 от 07.03.2017г., издадено от Директор на РДГ Кюстендил, с което на Б.К.Б., ЕГН:**********, адрес: *** за извършено нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите /ЗГ/ е наложено административно наказание по чл. 266, ал. 1 от ЗГ - глоба в размер на 50 лв. С постановлението на осн. 273, ал. 1 от ЗГ, вещите предмет на нарушението: 1 куб.м. пространствени, дърва за огрев, върба са отнети в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

24

АНД No 86/2017

КАТ

Й.С.С.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0249-000321/21.06.2017г. на началника на РУП към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Й.С.С., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание - „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 /дванадесет/ месеца на осн. чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. Както и на основание Наредба Із – 2539/12г. на МВР са и отнети 10/десет/ контролни точки. За това, че на 16.06.2017г., в 23.27ч. в гр. Брезник, ул. „Чорни“ с посока на движение към „Бърдото“, управлява лек автомобил „Фолксваген Пасат 1.8 И“ с рег. № С 7361 ХН собственост на А. З. Б. от с. ******. Водача управлява МПС след употреба на алкохол. Пробата е извършена с техническо средство АлкотестДрегер 7510“ с №0097, който отчете положителен резултат 0.87 промила. Показанието на уреда е видяно от водача. Издаден е талон за мед. изследване № 095762. Водача е сам в автомобила. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

25

АНД No 89/2017

КАТ

В.Г.А.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 17-0249-000322/22.06.2017 г. на началник на РУП към ОДМВР - Перник, РУ Брезник, с което на В.Г.А., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1-во от ЗДвП „глоба” в размер на 100 лева, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

26

Гражданско дело No 155/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Е.И.Н.

Н.И.З.,
П.М.Х.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 28.7.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.И.З., ЕГН: **********, адрес: *** и П.М.Х., ЕГН: **********, адрес: ***, че Е.И.Н., ЕГН: **********, адрес: *** е собственик на 1/2 идеална част по наследство от следните земеделски имоти, находящи се в землището на гр. Брезник, а именно: 1. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 3885 кв.м. (три хиляди осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.9.38 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка девет точка тридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Могилица, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, с номер по предходен план 009038 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.9.36, 06286.9.39, 06286.9.46, 06286.9.45 по ККР на гр. Брезник. 2. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 19999 кв.м. (деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.35.16 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка тридесет и пет точка шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Режански път, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, с номер по предходен план 035016 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.35.19, 06286.35.18, 06286.35.17, 06286.38.57, 06286.35.15, 06286.35.14 по ККР на гр. Брезник. 3. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 17262 кв.м. (седемнадесет хиляди двеста шестдесет и два квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.39.4 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка тридесет и девет точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Средорек, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, с номер по предходен план 039004 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.39.3, 06286.39.9, 06286.39.8, 06286.39.7, 06286.39.5, 06286.39.21 по ККР на гр. Брезник. 4. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 38399 кв.м. (тридесет и осем хиляди триста деветдесет и девет квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.53.17 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка петдесет и три точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Ливаге, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, с номер по предходен план 053017 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.53.41, 06286.53.16, 06286.53.4, 06286.53.3, 06286.53.2, 06286.53.1, 06286.53.35, 06286.53.34, 06286.53.18, 06286.51.31 по ККР на гр. Брезник. 5. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 71990 кв.м. (седемдесет и една хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.67.4 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка шестдесет и седем точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Локва, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, с номер по предходен план 067004 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.55.33, 06286.67.5, 06286.67.27, 06286.67.3 по ККР на гр. Брезник. 6. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 37397 кв.м. (тридесет и седем хиляди триста деветдесет и седем квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.76.11 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка седемдесет и шест точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Пашина, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, с номер по предходен план 076011 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.76.26, 06286.76.371, 06286.76.10, 06286.76.15, 06286.76.12 по ККР на гр. Брезник. 7. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 1389 кв.м. (хиляда триста осемдесет и девет квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.9.35 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка девет точка тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Могилица, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, с номер по предходен план 009035 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.9.19, 06286.9.46, 06286.9.45, 06286.9.20 по ККР на гр. Брезник. 8. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 5063 кв.м. (пет хиляди и шестдесет и три квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.9.36 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка девет точка тридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Яровец, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, с номер по предходен план 009036 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.9.39, 06286.9.38, 06286.10.15, 06286.9.17, 06286.9.45 по ККР на гр. Брезник, като ОХВЪРЛЯ иска за останалата  идеална част от посочените по-горе имоти, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕ ДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл. 108 ЗС от Е.И.Н., ЕГН: **********, адрес: *** срещу Н.И.З., ЕГН: **********, адрес: *** и П.М.Х., ЕГН: **********, адрес: *** за осъждане на ответниците за предаване на владението на ищцата на следните земеделски имоти, находящи се в землището на гр. Брезник, а именно: 1. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 3885 кв.м. (три хиляди осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.9.38 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка девет точка тридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Могилица, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, с номер по предходен план 009038 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.9.36, 06286.9.39, 06286.9.46, 06286.9.45 по ККР на гр. Брезник. 2. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 19999 кв.м. (деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.35.16 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка тридесет и пет точка шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Режански път, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, с номер по предходен план 035016 по КВС на гр. Брезник, при граници на поземления имот по кадастрална карта имоти с идентификатори: 06286.35.19, 06286.35.18, 06286.35.17, 06286.38.57, 06286.35.15, 06286.35.14 по ККР на гр. Брезник. 3. Поземлен имот, находящ се в град Брезник, област Пернишка, с площ от 17262 кв.м. (седемнадесет хиляди двеста шестдесет и два квадратни метра), представляващ имот с идентификатор 06286.39.4 (нула шест хиляди двеста осемдесет и шест точка тридесет и девет точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, в местността Средорек, с начин на трайно ползване