РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до
30.6.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 200/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Н.И.А.,
Ц.И.А.

Н.И.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.6.2019г.
ДОПЪЛВА Решение 117/25.03.2019г.на Районен съд Брезник по гр.д.№200 по описа на съда за 2018г.в следния смисъл:навсякъде в решението имената на ответницата Н.Г.И. да се чете Н.И.Г..Решението подлежи на обжалване пред ОС Перник в 14 - дневен срок от съобщаването до страните ,че е изготвено и обявено с мотивите.

2

Гражданско дело No 375/2018

Искове за развод и недействителност на брака

В.А.Т.

В.М.Т.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 31.5.2019г.
ДОПУСКА развод между В.А.Т., ЕГН:**********, адрес: *** и В.М.Т., ЕГН:**********, адрес: ***, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака им сключен на
***** г. в гр. ***, за което е съставен акт за гр. брак № ***** от същата дата, при Община ****. ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяването на брака, съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – С.. ОСЪЖДА В.М.Т., ЕГН:**********, адрес: *** да заплатят по сметка на Брезнишки районен съд сумата от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса за развода. След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданските регистри. Решението подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

3

Гражданско дело No 149/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.Д.С.,
М.М.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 31.5.2019г.
ДОПУСКА развод Р.Д.С., ЕГН: ********** и М.М.С., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр.
., с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.Д.С. и М.М.С. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2019г.

4

Гражданско дело No 152/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.Н.М.,
Д.И.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 31.5.2019г.
ДОПУСКА развод между Б. Н
. М., ЕГН: ********** с адрес: *** и Д.И.М., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б. Н, М. и Д.И.М. споразумение *****. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2019г.

5

Гражданско дело No 153/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Г.В.,
Д.С.В.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 31.5.2019г.
ДОПУСКА развод между Г.Г.В., ЕГН: ********** и Д.С.В., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр.
******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Г.В. и Д.С.В. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2019г.

6

Гражданско дело No 155/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Б.Б.,
Р.Х.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 31.5.2019г.
ДОПУСКА развод между С.Б.Б., ЕГН: ********** и Р.Х.Б., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр.
*****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Б.Б. и Р.Х.Б. споразумение относно последиците от развода*. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2019г.

7

Гражданско дело No 164/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.А.Б.,
Н.Д.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 6.6.2019г.
ДОПУСКА развод между М.А.Б., ЕГН: ********** с адрес: ***,
**** и Н.Д.Б., с ЕГН: ********** с адрес: *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.А.Б. и Н.Д.Б. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2019г.

8

Гражданско дело No 165/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.И.Б.,
Р.С.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 6.6.2019г.
ДОПУСКА развод между Б.И.Б., ЕГН: ********** и Р.С.Б., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б.И.Б. и Р.С.Б. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2019г.

9

Гражданско дело No 27/2018

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Р.А.Е.

С.Т.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 17.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковете, с които Р.А.Е. ***, с ЕГН: ********** е поискал да бъде осъдена С.Т.Г. ***, с ЕГН: ********** да му заплати на сумата от 3800 лв. (три хиляди и осемстотин лева), представляваща обезщетение за претърпените от него имуществени вреди, изразяващи се в стойността на закупените и вложените от него материали, както и заплатения от него труд за изграждането на ограда, построена от него в имота му – поземлен имот с планоснимачен номер 258 (двеста петдесет и осми), в квартал 28 (двадесет и осми) по РП на гр. Брезник, за който имот е отреден в съсобственост УПИ IV – 257, 258, кв. 28, по имотната граница с УПИ V – 256, кв. 28, която изцяло се разрушила и срутила, вследствие на неправомерното поведение на ответницата – изкопаване на изкоп по имотната граница с имота на ищеца, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на непозволеното увреждане до окончателното й изплащане, като неоснователни. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

10

Гражданско дело No 278/2018

Искове за развод и недействителност на брака

М.В.Д.

Д.И.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА поради дълбоко и непоправимо разстройство, сключеният с акт № **** от **** година на Район „*****“, *** Община, между М.В.Д. с ЕГН: **********, със съдебен адрес: *** и Д.И.Д. ***, с ЕГН: ********** граждански брак. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник, в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.
В законна сила на 20.7.2019г.

11

Гражданско дело No 301/2018

Искове за развод и недействителност на брака

С.Б.П.

Е.Й.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между С.Б.П. със съдебен адрес ***, с ЕГН: ********** и Е.Й.П., със съдебен адрес ***, с ЕГН: **********, в с. ***** на ****** г. граждански брак, РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник, в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

12

Гражданско дело No 405/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

М.В.З.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.6.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска предявен от „Т** Б**А****” ЕАД с ЕИК: ****, адрес: гр. *******, представлявано от Н. Г. С., Ф. – В. М., В. А. Г., А. Ч. Д. – всеки от двамата съвместно срещу М.В.З., ЕГН: **********, адрес: ***, че ответника дължи на ищеца сума в общ размер на 809.40лева, по Договор за потребителски кредит №****** от 17.03.2012г., от която – главница: 692,47лева, такси: 103,22лв., обезщетение за забава: 13,71лв. от датата на падежа на вноската /25.09.2012г./ до датата на извлечението от счетоводните книги на банката – 17.01.2014г., ведно със законна лихва върху главницата 692,47лв., считано от датата на подаване на заявлението в съда 10.02.2014г. до окончателното изплащане на вземането, който суми са предмет по заповед № 27/11.02.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, по ч. гр. дело № 43 по описа на БрРС за 2014г. ОСЪЖДА М.В.З., ЕГН: **********, адрес: ***, да заплати на„Т** Б**А***” ЕАД с ЕИК: ****, адрес: *****“ № *****, представлявано от Н.Г. С., Ф. – В.М., В. А. Г., А. Ч. Д. – всеки от двамата съвместно, сумата 25.00лева - разноски по исковото производство. ОСЪЖДА М.В.З., ЕГН: **********, адрес: ***, да заплати на„******* ЕАД с ЕИК: *******, адрес: гр. *****, представлявано от Н. Г. С., Ф. – В. М., В. А. Г., А. Ч. Д. – всеки от двамата съвместно, сумата 125.00лева- разноски по заповедното производство. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 43/2014г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.6.2019г.

13

Гражданско дело No 64/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

Й.Н.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 13.6.2019г.
Прекратява производството по делото. Изпраща делото на РС-Перник по подсъдност. Определението подлежи на обжалване прид ПОС в едноседмичен срок.

14

Гражданско дело No 84/2019

Иск за установяване на трудов стаж

И.К.Д.

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.6.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 1, ал.1, т.3 ЗУТОССР по отношение на ТП "Социално осигуряване" на Националния осигурителен институт - гр. Перник, че И.К.Д., ЕГН:********** *** е работил по силата на трудов договор в СД „******************“ на длъжност "директор" за периода от 05.06.1992г. до 17.08.1993г. срещу трудово възнаграждение при 8 часов работен ден. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването.

15

Гражданско дело No 124/2019

Искове за развод и недействителност на брака

Е.Д.А.

А.В.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 17.6.2019г.
ДОПУСКА развод между Е.Д.А., ЕГН:**********, адрес: *** и А.В.А., ЕГН:**********, адрес: ***  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2019г.

16

Гражданско дело No 163/2019

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Р.С.С.,
Б.И.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.6.2019г.
УТВЪРЖДАВА, на осн. чл. 127, ал. 1 СК, постигнатото между Р.С.С., ЕГН: ********** и Б.И.С.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2019г.

17

Гражданско дело No 167/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Д.Н.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 20.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 167/2019 г. по описа на Брезнишкия районен съд, образувано по искова молба вх. № ****. от “***********” ЕАД с ЕИК: *******, адрес: гр. ******, законен представител Н
. Т. С. и М. Д. Д.- Изпълнителни директори, чрез пълномощника си юрисконсулт Р. С. – К., против Д.Н.Д., адрес: *** с правно основание чл. 415 ГПК и цена на исковете общо 568.39лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

18

Гражданско дело No 168/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Д.Н.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 20.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 168/2019 г. по описа на Брезнишкия районен съд, образувано по искова молба вх.
****** г. от****” ЕАД с ЕИК: *******, адрес: гр. *****” № *****, офис – сграда *****, ет. ***, офис **, законен представител Н. Т. С. и М. Д. Д.- Изпълнителни директори, чрез пълномощника си юрисконсулт Р. С. – К., против Д.Н.Д., адрес: *** с правно основание чл. 415 ГПК и цена на исковете общо 1 135.75лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

19

Гражданско дело No 176/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.В.К.,
Д.К.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 17.6.2019г.
ДОПУСКА развод между А.В.К., ЕГН: ********** с адрес: *** и Д.К.К., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
*****/****** г. по описа на Община *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2019г.

20

Гражданско дело No 180/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Я.Н.Д.,
И.Е.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 17.6.2019г.
ДОПУСКА развод между Я.Н.Д., ЕГН: ********** с адрес: *** и И.Е.Д., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт №
****/******* г. по описа на ****** община, район „******“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2019г.

21

Гражданско дело No 196/2019

Утвърждаване на споразумение за родителски права

М.Б.К.,
Р.М.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 17.6.2019г.
УТВЪРЖДАВА, на осн. чл. 127, ал. 1 СК, постигнатото между М.Б.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес
****** и Р.М.М., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, споразумение със следното съдържание: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете В. М. К., ЕГН **********, роден на ***г. ще се упражняват СЪВМЕСТНО ОТ ДВАМАТА РОДИТЕЛИ, като детето В. М. К., ЕГН ********** ще бъде при своя баща М.Б.К., ЕГН **********, както следва: РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2019г.

22

НОХД No 65/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БРЕЗНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

В.К.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 21.6.2019г.
ВПИСВА съдържанието на следното окончателно споразумение между Н
. И.-прокурор в Районна прокуратура-гр.*** и адв.Х.У., като защитник на подсъдимия В.К.С., а именно: ПОДСЪДИМИЯТ В.К.С. роден на ***г***, бълг., бълг. гр., с полувисше обр., безработен, женен, неосъждан, с адрес *** и настоящ адрес ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че В периода от 15.03.2018г. до 05.04.2018г. в село ****., общ. ********, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот /разбита брава на входна врата на къща/ и използване на техническо средство /метален лост тип „кози крак“/, е отнел чужди движими вещи – 11 броя метални пили, 25 броя звездогаечни ключове, 1 брой водопроводен ключ, 1 брой чукче за заварки, 1 брой машинка за мелене на месо, 1 брой метален ъгъл, 6 броя метални секачи, 17 броя флашки за резба, 4 броя дърводелски рендета, 1 брой бормашина „Енхел“, 1 брой приемник за цифрова телевизия, 1 брой цветен телевизор „CROWN“, модел „LED 40125“ 40 инча, 1 брой дистанционно управление за цифрова телевизия и 2 броя бензинови горелки – лампи, на обща стойност 655,91 лв., от владението на Д.И.И., живущ ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро, т. 4, пр. 2-ро, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление на осн. чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро, т. 4, пр. 2-ро, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от три години. ІІІ. С деянието са причинени имуществени вреди в размер на 319.20 лв. – възстановени. ІV. Разноските по делото в размер на 165.34 лв. за експертизи да бъдат заплатени от подсъдимия по сметка на ОД на МВР Перник. На основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Н. И. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, подсъдимия В.К.С. и неговия защитник адв. Х.У., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 65/2018г. по описа на Районен съд гр.******. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 21.6.2019г.

23

АНД No 117/2018

РДГ

А.З.П.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.6.2019г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 144 от 12.09.2018 г., С КОЕТО инж. З
. П. Т. - Директор на РДГ Кюстенил е наложил на основание чл. 270 от Закон за горите (ЗГ) за нарушение по чл. 9а от Наредба № 1 за контрола и опазване на горските територии, вр. т. 14, б. „а“ от Заповед № 461/ 30.05.18 г. административно наказание глоба в размер на 100 лв. на А.З.П.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

24

НОХД No 26/2019

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БРЕЗНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Р.Б.Е.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Присъда от 12.6.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Б.Е. роден на *** ***, бълг., бълг. гр., с основно обр., разведен, работник във Фирма „
****“ ЕООД гр. *****, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода от месец февруари 2016 г. до месец февруари 2019 г., включително в с. *******, общ. Брезник, обл. Перник, след като е осъден с протоколно определение на РС Перник, влязло в сила на 19.10.2016г., да издържа малолетната си дъщеря А.Р.Е., съзнателно не е изпълнил задълженията си на две или повече месечни вноски, а именно 30 месечни вноски, възлизащи в размер на 3 450.00 лв. – престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 183, ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА, като му налага наказание „ПРОБАЦИЯ” на осн. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 от НК и ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
По изложените съображения, съдът постанови присъдата.
В законна сила на 28.6.2019г.

25

АНД No 33/2019

КАТ

И.Р.И.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0249-000121 от 06.03.2019г. на ВПД Началника РУ към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на И.Р.И., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени административни наказания: - глоба от 20,00 лв. на основание чл. 185 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП и - глоба от 10,00 лв. на основание чл. 183, ал. 1, т.1, пр. 1,2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

26

АНД No 39/2019

КАТ

А.М.А.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.6.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19-0249-000075/14.02.2019 г. на ВПД Началника РУ към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на А.М.А., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 683, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева, за това, че 02.02.2019г. в 19.30ч. в общ. Брезник на път трети клас № 63012, с
****** с посока към с. *****, управлява лек автомобил „********“ с рег. № РК ****ВМ – собственост на М. А. ***. При извършената проверка , водача не представя валиден договор за застраховка „ГО“ на автомобилистите, като няма и валиден стикер. Водача е сам в МПС - нарушение на чл. 638, ал. 3 КЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

27

АНД No 40/2019

КАТ

В.Г.М.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0249-000064/11.02.2019 г. на ВПД Началника РУ към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на В.Г.М., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева, за това, че на 05.02.2019г., около 13.35ч. на път II-63, разклона за с.
***** с посока на движение към гр. ******, управлява лек автомобил „*****“ с рег. № РК ****ВС собственост на Д. Г. от гр. Трън, като при проверката се установи, че на автомобила не свети ляв фар на къси светлини. С което виновно е нарушил чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

28

АНД No 42/2019

КАТ

П.Р.О.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0249-000039 от 01.02.2019год. на ВПД Началника РУ към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на П.Р.О. с ЕГН: **********, адрес: *** е наложено административно наказание, с правно основание чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1-во от ЗДвП – „Глоба„ в размер на 300лв. за извършено нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП и отнемане на 5 контролни точки на осн. Наредба № Із-2539 на МВР, затова, че на 24.01.2019г., около 10.15ч. в гр.
****** по ул. „*****“, пред бившето „****“ с посока на движение от кв. „****“ към ул. „*****“ управлява лек автомобил „*****“ с рег. № РК **** ВА, собственост на С. С. Т. от гр. Перник, след извършената справка с РСОД се установи, че водача управлява МПС спряно от движение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

29

АНД No 44/2019

КАТ

Н.К.П.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 24.6.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия "К" № ******/12.08.2018 година, издаден срещу Н.К.П., ЕГН:**********, адрес: *** 6/77-Г с който за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал. 2, във вр. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4 вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100, 00 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

30

НОХД No 52/2019

Престъпления против реда на управлението

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

А.М.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 12.6.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между А
. Т. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, подсъдимия А.М.М. и неговия защитник адв. Т., със следното съдържание: 1. Подсъдимия А.М.М. роден на ***г***, бълг., бълг.гр., със средно обр., неженен, работи в „*****“ ЕООД – технически ръководител, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 30.10.2016г. в гр. Брезник, противозаконно пречил на орган на властта / полицейски служители – Е Х.К. – на длъжност младши автоконтрольор - Пътна полиция в група „Охранителна полиция” при Районно управление - гр. Брезник, А. К. А. – на длъжност старши полицай – Патрулно постова дейност в група „Охранителна полиция” при Районно управление - гр. Брезник и Н. П. П.- на длъжност старши полицай –Патрулно постова дейност в група „Охранителна полиция” при Районно управление - гр. Брезник да изпълнят задълженията си по чл. 70. (1) от Закон за министерство на вътрешните работи. Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице /на Д. Р. Д. – ЕГН ********** от гр. Брезник/, за което имали данни, че е извършил престъпление или друго нарушение на обществения ред, като оказал физическо насилие – блъскал полицейските служители с ръце, затварял с крак вратата на патрулен автомобил и не изпълнил устното разпореждане на полицейските органи, съгласно чл. 64. (2) от Закон за министерство на вътрешните работи - Полицейските органи при невъзможност да се издадат писмено разпорежданията, могат да се издават устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят – да преустанови незаконосъобразните си действия, изразяващи се във физическо блъскане на полицейските служители, отказ да се подчини на полицейско разпореждане, да прекрати съпротивата си при задържането му, като блъскал, нанасял удари с ръце и дърпал полицейската униформа на полицейските служители, оказвал яростна физическа съпротива при задържането му и успял да се отскубне и избяга от полицейските служители - престъпление по чл. 270, ал.1 от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. 2. За извършеното престъпление на подсъдимия А.М.М. на осн. чл. 270, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да бъде наложено наказание „Глоба“ в размер на 300.00 лева. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. Съдът на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между А.Т. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, подсъдимия А.М.М. и неговия защитник адв. Е.Т., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 52/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. На осн. чл. 382, ал. 10 от НПК, да се уведоми пострадалия, за определението относно одобреното споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск, пред гражданския съд.
Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. На осн. чл. 382, ал. 10 от НПК, да се уведоми пострадалия, за определението относно одобреното споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск, пред гражданския съд.
В законна сила на 12.6.2019г.

31

АНД No 55/2019

КАТ

ФОНДАЦИЯ БУОНА ВИТА Д-Р ХРИСТОВИ

ОД МВР ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 17.6.2019г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АСП в едноседмичен срок.

32

НОХД No 57/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Р.Й.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 21.6.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Н
. И. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия Р.Й.К. и неговия защитник адв. Я., със следното съдържание: 1. Обвиняемия Р.Й.К. роден на *** ***, бълг., бълг.гр., с основно обр., безработен, неосъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 04.04.2019 г. На път ІІ-63, км 23+500, на разклона на с. *****, с посока на движение към гр. *****, управлява МПС /лек автомобил марка „*******“, с рег. № РК *****АХ/, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,85 пробила, установено по надлежния ред /с извършена проба с техническо средство АлкотестДрегер 7510“, с фабричен номер РRON4-0097/- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК 2. За това престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1, от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3/три/ години. 3. На основание разпоредбата на чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да му бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 04.04.2019 година. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага наказание „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото - няма. На осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Н. И. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия Р.Й.К. и неговия защитник адв. И.Я., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 57/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 21.6.2019г.