РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 294/2016

Делба

Н.Б.И.,
Р.С.И.

В.Б.Г.,
В.М.Б.,
Р.М.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 14.6.2018г.
На осн. чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба в 7 дневен срок пред Окръжен съд Перник, считано от днес.

2

Гражданско дело No 123/2018

Облигационни искове между съсобственици

В.Н.Й.

Ц.Е.А.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 15.6.2018г.
Прекратява производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС-Перник в 7-мо дневен срок от уведомяването на страните.

3

Гражданско дело No 127/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Н.К.К.М.

А.М.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр***** между Н.К.К.-М., български гражданин, с ЕГН: **********, притежаваща лична карта № *****, с постоянен адрес:*** и А.М.М., **** гражданин, роден на *** г. в ****, притежаващ документ за самоличност шофьорска книжка № *****, с адрес: ул. *****, с акт № *****, граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен, като НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.6.2018г.

4

Гражданско дело No 152/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.В.Р.,
Н.Г.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Н.Г.К. с лична карта № **** г., с ЕГН: ********** и Л.В.Р. с лична карта № **** г. и с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, с акт *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.6.2018г.

5

Гражданско дело No 167/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.А.Ц.,
Н.В.Ц.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между В.А.Ц., с ЕГН: **********, с л.к. № ****. с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** и Н.В.Ц., с ЕГН: ********** с л.к. № ****. с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, с Акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******.
В законна сила на 14.6.2018г.

6

НОХД No 153/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

С.К.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 12.6.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.С. роден на *** г. в гр. ****, бълг., бълг. гр., със средно обр., Управител на ****, неженен, осъждан, живущ ***, с адрес ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2017 г. около 18.20 часа, на път ІІІ-811, км. 38+800, общ. Брезник, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложено му с наказателно постановление № 16-5314-000691/03.10.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, влязло в сила на 24.10.2016г., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „БМВ“ Х3, с рег. № СВ 0899 АН, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и тъй като за това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан/реабилитиран/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VIII от НК, то и на основание 301, ал. 1, т. 4 от НПК, вр. чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – Глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. ОСЪЖДА С.К.С. със снета самоличност да заплати по сметка на РС гр. Брезник сумата от 20 лв., направени разноски в съдебното производство. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Перник в 15-дневен срок, считано от днес.

7

НОХД No 5/2018

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Н.П.Н.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 14.6.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Н. роден на ***г***, бълг., бълг. гр., със средно обр., работи в „****, неженен, осъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец 11.2015г. до месец 11.2017г., включително, в с. *****, общ. Брезник, след като е осъден да издържа свой низходящи – малолетната си дъщеря – И. Н. Н., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 25 месечни вноски, включващи месеците от м. 11.2015г. до м. 11.2017г., включително, в общо размер на 2 375.00 лв. – престъпление по чл. 183, ал. 1, т. 1 от НК и тъй като до приключване на делото в първоинстанционния съд, подсъдимия е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия на осн. чл. 183, ал.3 от НК не му налага наказание. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Перник в 15-дневен срок от днес.


Мотиви от 14.6.2018г.

8

Гражданско дело No 166/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Д.С.Д.

Д.П.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между Д.С.Д., с ЕГН: ********** и Д.П.Д., с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, с акт № ****, граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен, като НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*************************************. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2018г.

9

НОХД No 30/2018

Престъпления против брака и семейството

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

С.И.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 19.6.2018г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Николай Иванов – прокурор при Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия С.И.С. и неговия защитник адв. В.Б.. І. Подсъдимия С.И.С. роден на ***г***, бълг., бълг. гр., със средно обр., безработен, разведен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че На 15.07.2017 година в с. Режанци, общ. Брезник, като родител на малолетния К. С.И. /роден на ***г./, не е изпълнил съдебно решение № 360/17.04.2013г. по гр. д. № 4039/2013г. на Пернишкия районен съд, относно личните контакти на Р.С.Д. с детето – малолетния й син К. С.И., а именно правото й на свиждане с детето й К. С.И. всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и веднъж годишно по един месец, който период не съвпада с годишния платен отпуск на бащата С.И.С. – престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК. 2. За това престъпление на осн. чл. 182, ал. 2, вр. чл. 54, ал. 1 от НК на подсъдимия да му бъде наложено наказание „Глоба“ в размер на 100 /сто/ лева. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото - няма. Съдът ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адвокат В.Б., в качеството на защитник на подсъдимия С.И.С. и прокурора Николай Иванов.. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 30/2018 г. по описа на Районен съд гр. Брезник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 19.6.2018г.

10

НОХД No 52/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

К.В.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 20.6.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия К.В.И. и защитника му адв. Д.Х. със следното съдържание: 1. Обвиняемия К.В.И. роден на *** г. в гр. ….., живущ ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., работи ******, неосъждан, женен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 13.05.2018г. около 10.35 часа, в с. Гигинци, общ. Брезник, управлява МПС – лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф”, с рег. № СВ 1076 КН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,83 промила, установено по надлежния ред, с протокол за съдебно-химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 474/15.05.2018г. на УМБАЛ „Света Анна“ София АД - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За това престъпление, на осн. чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. 3. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 13.05.2018 година. 3. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба“. 5. С деянието не са причинени имуществени вреди. 6. Разноските по делото - 55.00 лв., да се изплатят от обвиняемия по сметка на УМБАЛ „Света Анна – София“ АД. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов. - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия К.В.И. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 52/2018 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.6.2018г.

11

АНД No 33/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Д.К.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 26.6.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.С. роден на *** г. в гр. ****, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно обр., безработен, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.02.2018 г. на път ІІ-63, км. 19, землището на гр. Брезник, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – коноп, с общо тегло 1,5618 грама, на обща стойност 9,37 лв., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. 1-во от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание глоба до хиляда лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, съдът на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. ОСЪЖДА Д.К.С. – със снета самоличност да заплати сумата от 78.55 лв. в полза на ОД на МВР гр. Перник, направени разноски по ДП, както и 25.00 лв. по сметка на РС Брезник, направени разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ПОС, считано от днес, за обвиняемия, а за РП Брезник от датата на уведомяване.

12

Гражданско дело No 379/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Н.С.Н.

Н.Л.Д.,
Е.Б.И.,
Л.Н.Л.,
С.Н.Л.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 27.6.2018г.

13

Гражданско дело No 175/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.Й.П.,
С.Б.П.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 26.6.2018г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба в 7 дневен срок, пред ОС гр. Перник, считано от днес.

14

Гражданско дело No 199/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ю.Ц.С.,
М.М.С.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между Ю.Ц.С. с ЕГН: ********** и М.М.С. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

15

НОХД No 43/2018

Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

М.М.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 26.6.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.М.М. роден на *** ***, с българско гражданство, с начално, *****, осъждан, неженен, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2018 година в гр. Брезник, обл. Перник, се е съвукупил с лицето ненавършило 14 годишна възраст – Т. М. М., с ЕГН **********,*** - престъпление по чл. 151, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 151, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА, като му налага наказание „ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА” за срок от 2 /две/ години, като на осн. чл. 58а, ал. 1 от НК намалява така наложеното наказание с 1/3, като ОПРЕДЕЛЯ окончателно наказание „Лишаване от свобода“ 1 /една година и 4 /четири/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години. ОСЪЖДА М.М.М. – със снета по делото самоличност да заплати сумата от 175,95 лв., по сметка на ОД на МВР гр. Перник, направени разноски на ДП. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Перник в 15-дневен срок, считано от днес.

16

НОХД No 57/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

М.Д.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 27.6.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия М.Д.С. и защитника му адв. Д.Х. със следното съдържание: 1. Обвиняемия М.Д.С. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., работник в *****, осъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 07.05.2018г. около 00.26 часа, в с. Непразненци, общ. Брезник, управлява МПС – товарен автомобил „Мерцедес“, модел 207, с рег. № РК 6468 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,33 промила, установено по надлежния ред, с протокол за съдебно-химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 452/08.05.2018г. на УМБАЛ „Света Анна“ София АД - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За това престъпление, на осн. чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. 3. На основание чл. 343б, ал. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото - 55.00 лв., да се изплатят от обвиняемия по сметка на УМБАЛ „Света Анна – София“ АД. ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия М.Д.С. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 57/2018 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.6.2018г.