РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 149/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.М.Я.,
Д.П.Я.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 2.6.2017г.
ДОПУСКА развод между В.М.Я., ЕГН: ********** и Д.П.Я., ЕГН: **********, и двамата с адрес: гр*****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.М.Я. и Д.П.Я. споразумение относно последиците от развода*****************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2017г.

2

Гражданско дело No 146/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Д.А.,
А.М.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 6.6.2017г.
ДОПУСКА развод между А.Д.А., ЕГН:**********, с постоянен адрес: *** и А.М.М., роден на ***г., гражданин на *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Д.А. и А.М.М. споразумение относно последиците от развода**************** РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.6.2017г.

3

АНД No 58/2017

КАТ

Й.П.Д.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0249-000238/24.04.2017 г. на началник на РУП към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Й.П.Д., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 683, ал. 3 Кодекса за застраховането/КЗ/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева, за това, че на 16.04.2017г., около 21.30ч. в село Кошарево, общ. Брезник, зад кметството, управлява л.а. „ВАЗ 2104“ с рег. № СА 0209ВМ, собственост на „Електромонтаж и наладка“ ЕООД с чието използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО“ на автомобилистите, като МПС е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

4

Гражданско дело No 34/2016

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

В.Б.С.

АДЕЛ 3 ЕООД ГР. СОФИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ ПАВЛОВ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 135 от 29.12.2016 г., постановено по гр. дело № 34/2016 г. по описа на РС - Брезник в следния смисъл: след - „с площ от 1738 кв.м.“ ДА се чете: „съставляващо част от имот № 028026 по КВС на село Брезнишки Извор, общ. Брезник, отразено в скицата към заключението на вещото лице Р.М. в контура между буквите АБВГДА, която скица да се счита неразделна част от решението“. На основание чл. 247, ал. 4 от ГПК настоящото решение може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд гр. Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

5

ЧНД No 70/2017

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Р.Д.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 14.6.2017г.
НАСТАНЯВА Р.Д.М. ***, с ЕГН **********, на задължително стационарно лечение в психиатрично заведение – ПО при МБАЛ ***** за срок от 1/един/ месец. Назначава – Г.А. М. - съпруг на лицето предложено за настаняване, живуща ***, за лице, което да изразява информирано съгласие за лечение на Р.Д.М.. Решението подлежи на обжалване и протест в 7 дневен срок пред Пернишки окръжен съд, считано от днес. В случай на обжалване или протест, съдът постановява да не се спира изпълнението на решението.

6

Гражданско дело No 174/2014

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

И.Г.З.,
Н.Л.И.,
С.Х.Ч.,
В.Х.Б.,
В.А.З.,
Г.Д.Л.,
Х.Х.Л.,
Р.Б.Г.,
Л.Б.Г.,
Р.И.Г.,
П.Д.Ц.,
В.Л.К.,
А.Р.Ц.,
Р.А.Ц.,
А.А.Ц.,
И.А.Ц.,
М.Е.Т.

Ф.Й.В.,
З.Л.В.,
Ю.Х.В.,
Н.Х.В.П.,
В.С.З.,
Б.И.П.,
Е.Е.З.,
В.Е.З.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.6.2017г.
ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на имотите допуснати до делба с Решение № 14 от 31.03.2016 г. постановено по гр. дело № 174 по описа на Брезнишки районен съд за 2014 г********

7

Гражданско дело No 163/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Е.М.,
С.Г.М.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между Г.Е.М., с ЕГН: ********** и С.Г.М. с ЕГН: ********** и двамата с адрес ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.6.2017г.

8

Гражданско дело No 174/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.В.Д.,
С.Н.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между А.В.Д. ***, с ЕГН: ********** и С.Н.Д. ***, с ЕГН: **********, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.

9

Гражданско дело No 184/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.В.М.,
Н.В.М.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ******, между Д.В.М. с ЕГН **********, от една страна и Н.В.М. с ЕГН ********** и двамата с адрес ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

10

Гражданско дело No 193/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.М.И.,
А.К.И.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.6.2017г.
ДОПУСКА развод между Н.М.И., ЕГН:********** и А.К.И., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.М.И. и А.К.И. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание: ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака молителката Н.М.И. ******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

11

НОХД No 184/2015

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

П.Р.О.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Р.О. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, с ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, на 09/10.05.2015 г. в къща, находяща се в гр. Брезник, област Перник, ул. „Енчо Н.” № 3, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот /счупване език на брава на дървена врата/ да е отнел чужди движими вещи /ел. бормашина марка „Ловеч”; зарядна бормашина марка „Блек енд Декер” със зарядно към нея; ударна бормашина – латвийско производство в комплект с ламаринено кафяво сандъче; малък ъглошлайфер марка „Блек енд Декер”; зеге марка „Блек енд Декер”, голям ъглошлайфер марка „Ловеч” /стар модел с метална глава и наставен кабел/; голям ъглошлайфер марка „Ловеч” /стар модел с плоска глава/; акумулаторна батерия марка „Монбат” – 55 Ач; зарядно за акумулатор; 50 м. мостови кабел /4 кв. мм/; ел. удължител за ел. косачка – 15 м. /2,5 кв.мм/; медна лозарска пръскачка с удължител към нея; месингов котел от 8 литра; медна тава; месингов звънец; 5 м. ел. удължител /2,5 кв. мм/ и 2 м. ел удължител /4 кв. мм/, на обща стойност 422,50 лева от владението на В.В.Л., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието да е извършено в условията на опасен рецидив – извършил престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на „Лишаване от свобода” не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан повече от два пъти на „Лишаване от свобода” за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.В.Л. ***, с ЕГН ********** граждански иск срещу П.Р.О. ***, с ЕГН **********, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. На основание чл. 190, ал. 1 от НПК разноските по делото остават по сметка на Държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

12

НОХД No 35/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Г.С.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.Г. роден на *** г. в гр. ****, бълг.гр., с начално обр., женен, безработен, осъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2017 година, в с. Непразненци, общ. Брезник, управлявал МПС – лек автомобил, „Фолксваген Голф”, с рег. № РК 4333 АН, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление на такова, наложено му с НП № 16-0249-000233 от 23.08.2016 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Перник, влязло в сила на 07.09.2016 г. - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, и тъй като за това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VIII от НК, то и на основание чл. 301, ал. 1, т. 4, пр. ІІ, от НПК, вр. чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – Глоба в размер на 1100 /хиляда и сто/ лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

13

АНД No 54/2017

КАТ

С.Л.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 20.6.2017г.
Прекратява производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.

14

АНД No 60/2017

КАТ

Х.В.Т.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 22.6.2017г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред АСП с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването.

15

АНД No 61/2017

КАТ

Х.В.Т.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 22.6.2017г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред АСП с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването.

16

Гражданско дело No 346/2014

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

С.И.Д.Л.,
М.И.П.,
Т.И.Д.К.,
Л.И.Д.

Г.П.Г.,
Д.П.Г.,
В.Г.К.,
Т.К.Л.,
Т.К.Т.,
М.Б.Г.,
И.Б.Р.,
Е.Б.Г.,
К.С.Г.,
Л.М.М.,
Л.М.В.,
Р.М.Д.,
Й.Г.Й.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 29.6.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на основание чл. 353 ГПК на …………..

17

Гражданско дело No 144/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.А.А.,
М.А.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.6.2017г.
ДОПУСКА развод между Д.А.А., ЕГН:**********, с адрес: *** и М.А.А., ЕГН:**********, с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.А.А. и М.А.А. споразумение относно последиците от развода*************
В законна сила на 26.6.2017г.

18

Гражданско дело No 152/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД

И.И.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 28.6.2017г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от уведомяването.

19

Гражданско дело No 198/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Л.Н.,
Е.И.Н.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 30.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между Д.Л.Н., с ЕГН: **********, с л.к. № ****, с постоянен адрес:*** и Е.И.Н., с ЕГН: **********, с л.к. № ****, с постоянен адрес:*** с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******** РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2017г.

20

ЧНД No 77/2017

Производство по чл. 244 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК,
Г.Е.И.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 27.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 05.06.2016 г. на Районна прокуратура – гр. Брезник, с което на основание чл.199, вр. чл.243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 69/2016г. по описа на РУ – гр. Брезник, преписка рег. № 251/2016 г. на Районна прокуратура- гр. Брезник, водено срещу неизвестен извършител по чл.129, ал.1 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

21

НОХД No 78/2017

Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Д.В.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 27.6.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Албена Терзийска - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Д.В.М. и защитника му адв. А.В. със следното съдържание: 1. Обвиняемия Д.В.М. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: I. На неустановена дата през месец юни 2016 г., в с. Кошарево, общ. Брезник, засял и до 25.08.2016 г. отглеждал растения от рода на конопа, както следва: 1. коноп/марихуани/ със съдържание на активен кoмпонeнт тетрахидроканабинол 1,83%, с общо нето тегло 2252 грама, на стойност 13 512,00 лв.; 2. коноп/марихуани/ със съдържание на активен кoмпонeнт тетрахидроканабинол 1,92%, с общо нето тегло 1320 грама, на стойност 7 920,00 лв.; на обща стойност 21 432 лв., съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества, пласирани нa улицата, за нуждите на съдопроизводството в нарушение на установените в Закона за конгрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила (нарушил забраната на чл.27, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - „Забранява се засяванеrо и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа/канабис, със съдържание на тетрахидрокарабинол нaд 0.2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета") - престъпление по чл.354в, ал.1 от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. На 25.08.2016 г., в с. Кошарево, общ. Брезник, без надлежно разрешително /съгласно цл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вешества и прекурсорите (3КНВП)/, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение № 1, към чл. 3, т. 1 на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), издадена съгласно чл. 3, ал. 2 огг ЗКНВП, както следва: 1. коноп /марихуана/ със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7,68 % с нето тегло 64,09 гр., на стойност 384,54 лв., 2. коноп /марихуана/ със еъдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,54 % с нето тегло 197,19 гр., на стойност 1 183,14 лв., на oбщa стойност: 1 567,68 лв., съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал. 3, пр.2-ро, т. 1, пр. 1во от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. IIІ. 3а тези престъпления : - на основание чл. 354в, ал. 1, вр. чл. 55, . 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от една година, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 от НК за срок от четири години. - на основание чл. 55, ал. 3 от НК, на съшия да не се налага предвиденото наред с наказанието „лишаване от свобода" по-леко наказание „глоба". и на основание чл. 354а, . 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. 1-во, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от десет месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 от НК за срок от три години. - На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на съiция да не се налага предвиденото наред с наказанието „ лишаване от свобода" по-леко наказание „глоба". На основание чл. 23, ал. 1 от НК, на обвиняемия следва да бъде наложено наи-тежкото измежду двете наказания, а именно: „лишаване от свобода" за срок от една година, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 от НК за срок от четири години. III. С деянието не са причинени имуществени вреди. IV. Веществените доказателства по делото: 3 броя чувала с кафяво вещество, проба от кафяво вещество, иззето от земята около растенията, 2 броя туби с капачки с надпис „Горна баня", пръскалка бяло- зелена на цвят, ръкавици, спринцовка, лилаво пластмасово шише, пластмасова чаша и долната част на пластмасово шише, бутилка с надпис „Оазис", бутилка с надпис „Аспасия", два броя кофи, бутилка с надпис „Айс ти Виктория", бяла пластмасова губа, два броя бидони, маркуч, лилава пластмасова туба, оставени на съхранение в ОД на МВР гр. Перник, както и останалите за съхранение в ЦМУ наркотични вещества /обекти с № 1-4, коноп/марихуана/, с общо нето тегло 297.49 грама, на основание чл. 53, ал. 2, б.”а” и б.”б” от НК да се отнемат в полза на държавата. V. Разноските по делото в размер на 543.70 лв. да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД на МВР гр. Перник. Съдът намира, че така представеното и подписано от страните споразумение не противоречи на закона и морала и на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което О П Р Е Д Е Л И: № 52 ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Албена Терзийска - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Д.В.М. и неговия защитник адв. А.В., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 78/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.6.2017г.