РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2019г. до 29.5.2019г.

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 250/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Е.И.А.

П.Б.П.,
С.Б.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 7.5.2019г.
На чл. 233 от ГПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради отказ от спорното право от страна на ищцата Е.И.А.. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считан от днес пред Окръжен съд гр. Перник.

2

Гражданско дело No 400/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

ХРАМ СВЕТА НЕДЕЛЯ С.ДОЛНА СЕКИРНА

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 25.4.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 ГПК по отношение на Храм „Света Неделя“ – с. Долна Секирна, ЕИК:176686567, със седалище и адрес на управление: с. Долна Секирна 2397, общ. Брезник, представлявано от И.К.П. – законен представител, че дължи на „Топлофикация-София” ЕАД с ЕИК:831609046, представлявано от С. П. Ч. – Изпълнителен директор, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт И.М., адрес: ***, сумата: 1 225.06лв. – главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия /ТЕ/ за периода от м.03.15г. до м.04.2017г.; законна лихва за забава- 220.37лв. от 01.05.2015г. до 24.04.2018г., както и сума за дялово разпределение в общ размер на 69.95лв. , от които 57.21лв.- главница и 12.74лв- лихва, за топлоснабден имот: гр. София 1233, обл. София, общ. „Сердика“, ж.к. „Фондови жилища“, бл. 209Б, вх. В, ет. 3, ап. 75, код на платеца Т289248, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението- 03.05.2018г. по чл. 410 ГПК до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Храм „Света Неделя“ – с. Долна Секирна, ЕИК:176686567, със седалище и адрес на управление: с. Долна Секирна 2397, общ. Брезник, представлявано от И.К.П. – законен представител, да заплати на „Топлофикация-София” ЕАД с ЕИК:831609046, представлявано от С. П. Ч. – Изпълнителен директор, сумата 330.31 лв. - разноски по исковото производство. ОСЪЖДА Храм „Света Неделя“ – с. Долна Секирна, ЕИК:176686567, със седалище и адрес на управление: с. Долна Секирна 2397, общ. Брезник, представлявано от И.К.П. – законен представител, да заплати на „Топлофикация-София” ЕАД с ЕИК:831609046, представлявано от С. П.Ч. – Изпълнителен директор, сумата 80.31 лв. - разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 307/2018 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

3

Гражданско дело No 21/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД СОФИЯ

Е.В.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 2.5.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 ГПК по отношение на Е.В.Д., ЕГН:**********, адрес: ***, че дължи на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК:831558413, седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, закони представители А. В. А. – Изпълнителен директор и М. Т. П. – Прокурист, чрез юрисконсулт Е.В.Н., сумата: 368.67лв., представляваща просрочена главница, произтичащо от Рамков договор № 1505220931863135 за издаване на международна кредитна карта Visa Classic от 05.06.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.11.2018г.- датата на подаване на Заявлението в съда до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Е.В.Д., ЕГН:**********, адрес: ***, да заплати на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК:831558413, седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, закони представители А.В. А. – Изпълнителен директор и М. Т. П. – Прокурист, сумата 25.00 лв. - разноски по исковото производство. ОСЪЖДА Е.В.Д., ЕГН:**********, адрес: ***, да заплати на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК:831558413, седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, закони представители А. В. А. – Изпълнителен директор и М. Т. П. – Прокурист, сумата 75.00 лв.- разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 377/2018 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

4

Гражданско дело No 22/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД СОФИЯ

Е.В.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 2.5.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 ГПК по отношение на Е.В.Д., ЕГН:**********, адрес: ***, че дължи на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК:831558413, седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, закони представители А.В.А.– Изпълнителен директор и М.Т.П.– Прокурист, чрез юрисконсулт Е.В.Н., сумите: 1. Изискуема главница: 631.70лева формирана по месечни погасителни вноски с падеж от 05.09.2017г. до 05.08.2018г.; 2. Предсрочно изискуема главница: 1 685.00лв. датата на настъпване на предсрочната изискуемост – 05.09.2018г.; 3. Предсрочна редовна лихва: 292.36лв., начислена за периода от 05.08.2017г. до 04.09.2018г., включително; 4. Изискуема наказателна лихва: 188.40лв., начислена за периода от 05.09.2017г. до 14.11.2018г., включително; 5. законна лихва за забава за периода от датата на подаване на заявлението- 22.11.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Е.В.Д., ЕГН:**********, адрес: ***, да заплати на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК:831558413, седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, закони представители А.В.А.– Изпълнителен директор и М.Т.П.– Прокурист, сумата 55.95 лв. - разноски по исковото производство. ОСЪЖДА Е.В.Д., ЕГН:**********, адрес: ***, да заплати на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК:831558413, седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, закони представители А.В.А.– Изпълнителен директор и М.Т.П.– Прокурист, сумата 105.95 лв.- разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 378/2018 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

5

Гражданско дело No 148/2019

Иск за установяване на трудов стаж

Л.О.Д.

НОИ ПЕРНИК,
ОБЩИНА БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 9.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№148/19г.по описа на БрРС,по предявения иск от Л.О.Д.,чрез адв.В. П. от АК-Перник срещу НОИ Перник и Община Брезник с правно основание установяване на трудов стаж,като процесуално недопустим.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

6

АНД No 23/2019

МВР

Е.И.Ц.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 145/23.08.2018г. на Началник Отдел „ОП“ при ОД МВР Перник, с което на Е.И.Ц., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50.00 лв., на основание чл. 80, т. 5 от ЗБЛД, за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 6 от ЗБЛД. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

7

АНД No 24/2019

МВР

Е.И.Ц.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.5.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2/17.09.2018г. на Началник Отдел при ОДМВР Перник, с което на Е.И.Ц., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание: "Глоба" в размер на 500/петстотин/лева на осн. чл. 257, ал.1 от ЗМВР за извършено нарушение по чл. 64, ал. 1 от ЗМВР. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

8

ЧНД No 31/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

 

М.А.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 8.5.2019г.
ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА, на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, по отношение на М.А.Р. с адрес *** и настоящ адрес ***, с ЕГН ********** измежду наказанията, наложени му по НОХД № 659/2018 г. по описа на РС – Бяла Слатина и НОХД № 121/2016 г. по описа на РС – Брезник, едно общо най-тежко наказание „ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на изпълнение два пъти седмично с продължителност от една година, задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност от една година и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за срок от една календарна година. На основание чл. 25, ал. 2 от НК, съдът ПРИСПАДА времето на изтърпяната част по НОХД № 659/2018 г. по описа на РС – Бяла Слатина, считано от 30.11.2018 г. Определението подлежи на обжалване или протест пред Пернишки окръжен съд, в 15 дневен срок, считано от днес.

9

Гражданско дело No 403/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МИРО ТРАНС ЕООД

НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕЛКО ВЕНЦИСЛАВОВ РУЙКОВ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 17.5.2019г.
ОСЪЖДА „Нивел Строй“ ЕООД, ЕИК:113580690, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, п.к. 2360, ул. „Георги Стефанов“ № 6, представлявано от Управителя- В. Р., да заплати на „Миро Транс“ ЕООД, ЕИК: 175307078, представлявано от Управителя- М. К. К., със съдебен адрес:*** сумата от 5 679.74 лева.- главница, представляваща дължим остатък от превозно възнаграждение по сключен между страните договор за превоз, по фактура №0000000495 от 30.10.2015г., за извършени транспортни услуги, ведно със законната лихва върху главницата 5 679.74лв. от датата на депозиране на исковата молба - 17.12.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Нивел Строй“ ЕООД, ЕИК:113580690, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, п.к. 2360, ул. „Георги Стефанов“ № 6, представлявано от Управителя В.Р., да заплати на „Миро Трансс“ ЕООД, ЕИК: 175307078, представлявано от Управителя- М. К. К., съдебен адрес:*** сумата от 1 427.20 лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в 2-седмичен срок от връчването.

10

Гражданско дело No 118/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Т.Р.,
А.Ц.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 17.5.2019г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 64 от 22.04.2019г. в следния смисъл: ВМЕСТО бащиното име "Т." ДА СЕ ЧЕТЕ: Г..Решението не подлежи на обжалване.

11

Гражданско дело No 137/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Д.Р.,
А.Х.Р.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.5.2019г.
ДОПУСКА развод между Г.Д.Р., ЕГН: ********** с адрес: *** и А.Х.Р., ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Д.Р. и А.Х.Р. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.5.2019г.

12

НОХД No 96/2018

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БРЕЗНИК

А.С.К.,
К.С.К.,
Д.Б.И.,
М.В.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 30.4.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимите: А.С.К. – роден на *** ***, бълг., с бълг. гр., със средно обр., неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, ЕГН: **********. Д.Б.И. – роден на *** ***, бълг., бълг. гр., със средно обр., неженен, неосъждан, работи в *****, живущ ***, ЕГН: **********. М.В.Д. – роден на *** ***, бълг., бълг. гр., със средно обр., неженен, неосъждан, работи в „****, живущ ***, ЕГН: ********** за ВИНОВНИ в това, че на 02.03.2018г., в гр. Брезник, в игрална зала „Монако“, в съучастие помежду си, като съизвършители причинили на длъжностното лице С.А.А. /крупие в игрална зала „Монако“ гр. Брезник/, при изпълнение на службата му лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания с лек отток по челото в дясно, по долния клепач на дясно око и дясна ябълчна област. Кръвонасядания по челото в ляво, по двете ушни миди, по раменете, по шията в ляво, по дясна плешка, по гърба в ляво, по брадичката и по дясното бедро. Охлузване по десен лакът, причинили на пострадалия временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, пр. 1-во, вр. с чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години, от него не са настъпили имуществени вреди, подсъдимите не са осъждани за престъпления от общ характер или освобождавани от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, поради което и на осн. чл. 78а от НК ги ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като им НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на по 1600 /хиляда и шестотин/ лева за всеки един от тях, вносима в полза на Държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. ОСЪЖДА А.С.К., Д.Б.И. и М.В.Д. – със снети самоличности по делото да заплати солидарно сумата от 114,37 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Перник, както и сумата от 25.00 лева по сметка на РС гр. Брезник. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Перник в 15-дневен срок, считано от днес.

13

Гражданско дело No 154/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.К.В.,
Д.М.В.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 23.5.2019г.
ДОПУСКА развод между С.К.В., ЕГН: ********** с постоянен адрес:*** и Д.М.В., с ЕГН: ********** с постоянен адрес:*** и настоящ адрес ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № 0022/19.07.2014 г. по описа на
****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.К.В. и Д.М.В. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.5.2019г.

14

АНД No 18/2019

КАТ

Х.В.Т.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 23.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА изяло наказателно постановление № 17-1158-006659/28.08.2018 година, издадено от Началник сектор "Пътна полиция" Перник към ОД МВР-Перник, с което на Х.В.Т., ЕГН:**********, адрес: ***  е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. /двеста лева/ на основание чл. 179, ал.2, предл.1-во от Закона за движението по пътищата за нарушаване на чл. 20, ал.2 от същия закон и административно наказание глоба в размер на 200 лв. /двеста лева/ на основаниеч л. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП за нарушение по чл. 150 А ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

15

АНД No 19/2019

МВР

Я.А.Б.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 17.5.2019г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 1/17.01.2018г. на ВПД Началник РУ - Брезник при ОДМВР – Перник, с което на Я.А.Б., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 300/триста/лева на осн. чл. 257, ал.1 от ЗМВР, като НАМАЛЯВА размера на наказанието „Глоба” в размер на 100 /сто / лева за извършено нарушение на чл. 64, ал.2 и ал. 4 от ЗМВР. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.