РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 39/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

З.А.И.,
П.С.И.

Ф.Ц.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ДА СЕ ВЪРНЕ исковата молба и приложенията към нея на З.А. И . и П. С . И. и двамата със съдебен адрес ***.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в 7дневен срок от уведомяването на ищеца.

2

Гражданско дело No 60/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Р.А.Н.

Н.И.Н.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 30.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Р.А.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, притежаваща л.к. № **** и Н.И.Н., с ЕГН: **********, с адрес: ***, притежаващ л.к. № ****, с акт № 1 от ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2018г.

3

Гражданско дело No 98/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Х.Д.,
Н.В.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 30.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Н.В.Д., ЕГН: **********, притежаваща лична карта с № **** и В.Х.Д., с ЕГН: **********, притежаващ лична карта с № *****, и двамата с постоянен адрес ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2018г.

4

Гражданско дело No 117/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.М.С.,
В.О.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.5.2018г.
УТВЪРЖДАВА, на осн. чл. 127, ал. 1 от ГПК, постигнатото споразумение между Р.М.С., притежаваща документ за самоличност л.к. № ***, с ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** и В.О.Д., притежаващ документ за самоличност л.к. № ***, с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, както следва: ***************************
В законна сила на 8.5.2018г.

5

Гражданско дело No 126/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.В.П.,
В.Р.П.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 30.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между И.В.П. с ЕГН: ********** и В.Р.П., с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2018г.

6

АНД No 19/2018

КАТ

В.П.В.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 4.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата В.П.В. срещу фиш серия М № 0590173, издаден на 12.12.2017 г., с който е наложена глоба в размер от 50лв., на основание чл. 186, ал. 3 във вр. чл. 98, ал. 1, т. 6 от Закона за движение по пътищата, на лице, собственик на МПС „Хюндай“ „Галопер“, регистрационен номер РК 40-78 ВА. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 19 по описа на Районен съд Брезник за 2018 г. ИЗПРАЩА жалбата с препис от Определението, заедно с административно наказателната преписка по компетентност на Директора на ОД на МВР Перник, в съответствие и съобразяване с процедурата по чл. 39, ал. 3 от ЗАНН и чл. 186, ал. 2 от Закона за движението по пътищата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд Перник като касационна инстанция.

7

Гражданско дело No 487/2017

Иск за установяване на трудов стаж

А.И.В.

ТП НА НОИ ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 14.5.2018г.
Прекратява производството по делото. Изпраща делото на Окръжен съд Перник за определяне на друг равен по степен съд.

8

Гражданско дело No 39/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

З.А.И.,
П.С.И.

Ф.Ц.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ДА СЕ ВЪРНЕ исковата молба и приложенията към нея на З.А. И . и П. С. И. и двамата със съдебен адрес ***.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в 7дневен срок от уведомяването на ищеца.

9

Гражданско дело No 40/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

С.М.С.

А.С.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 17.5.2018г.
УВАЖАВА молбата на М.С. с ЕГН: **********, в качеството му на баща и законен представител на С.М.С., с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, против А.С.С. с ЕГН: **********, със съдебен адрес ***, с правно основание чл. 4 от ЗЗДН. ***********************************. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Перник. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение. Препис от заповедта да се връчи на страните, както и да се изпрати на: Началник на РУ МВР гр. Брезник, за сведение и изпълнение.

10

Гражданско дело No 40/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

С.М.С.

А.С.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Заповед за защита от 17.5.2018г.
******************* ВЪЗЛАГА изпълнението на органите по § 4 от ЗР на ЗЗДН. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнение на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА А.С.С., че при неизпълнение на заповедта полицейският орган констатирал нарушението задържа нарушителя и уведомява органите на прокуратурата. Препис от заповедта да се връчи на страните и полицейските управления по настоящия адрес на страните за сведение и изпълнение.

11

Гражданско дело No 68/2018

Иск за установяване на трудов стаж

П.Б.Д.

НОИ ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.5.2018г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на НОИ гр. Перник, че П.Б.Д. ***, с ЕГН: ********** е работил както следва: В периода от 11 октомври 1977 г. до 2 юни 1980 г. в ****; В периода 04.06.1981 г. до 01.03.1982 г. в ****“ и в периода от 01.03.1982 г. до 01.07 1984 г. в ****“. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник, в 14- дневен срок от съобщаването до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

12

Гражданско дело No 124/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.5.2018г.
Прекратява настаняването на малолетното дете С.С.А. в ******. Настанява малолетното дете С.С.А. в ППС на Р.В.Б. ***, за срок от 1 година и 6 месеца, считано от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗ Детето. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 дневен срок от съобщаването на страните.

13

Гражданско дело No 125/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.5.2018г.
Прекратява настаняването на малолетното дете В.С.А. в ****. Настанява малолетното дете В.С.А. в ППС на Р.В.Б. ***, за срок от 1 година и 6 месеца, считано от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗ Детето. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 дневен срок от съобщаването на страните.

14

АНД No 152/2017

КАТ

Г.Х.Д.

ОД НА МВР ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0361-000022 от 19.02.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, с което на Г.Х.Д. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, му е наложено наказание „Глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

15

АНД No 9/2018

КАТ

И.К.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0249-000123 от 19.05.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, с което на И.К.С. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 70, ал. 3 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3-то от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е наложено наказание „Глоба” в размер на 50 лева за нарушение на чл. 101, ал. 3, т. 6 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

16

Гражданско дело No 86/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.5.2018г.
НАСТАНЯВА ***** дете Ц.М.К. с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на М.А.Е., с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, за срок от 1 (една) година считано от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗ Детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

17

Гражданско дело No 102/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.5.2018г.
НАСТАНЯВА ****** И.Г.М., с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на Е.А.Д., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** за срок от 2 (две) години, считан от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

18

Гражданско дело No 103/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.5.2018г.
НАСТАНЯВА ***** В.Г.М., с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на П.Б.А., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** за срок от 2 (две) години, считан от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

19

Гражданско дело No 104/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 18.5.2018г.
НАСТАНЯВА ****** К.Г.М., с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на П.Б.А., с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** за срок от 2 (две) години, считан от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

20

Гражданско дело No 116/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.В.И.,
О.А.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 22.5.2018г.
На осн. чл. 330, ал. 2 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник, в 7 дневен срок, считано от датата на получаване на съобщенията от страните.

21

Гражданско дело No 413/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД

Е.С.Н.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 21.5.2018г.
Прекратява производството по делото. Изпраща делото на Окръжен съд Перник за определяне на друг равен по степен съд.

22

Гражданско дело No 487/2017

Иск за установяване на трудов стаж

А.И.В.

ТП НА НОИ ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 14.5.2018г.
Прекратява производството по делото. Изпраща делото на Окръжен съд Перник за определяне на друг равен по степен съд.

23

Гражданско дело No 116/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.В.И.,
О.А.И.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 22.5.2018г.
На осн. чл. 330, ал. 2 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник, в 7 дневен срок, считано от датата на получаване на съобщенията от страните.

24

НОХД No 94/2017

Незаконно превеждане през граница

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН

Т.М.,
А.Р.,
Н.С.,
Р.Б.Щ.,
Д.Т.,
И.Ф.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 29.5.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Б.Щ. роден на *** г. в гр. ***, българин, бълг. гражданин, неженен, неосъждан, живущ ***, със средно обр., работи във ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2015 година, около 20.30 часа, в с. Стрезимировци, общ. Трън, обл. Перник е направил опит, който е останал недовършен по независещи от него причини – намеса на граничните власти, да преведе през границата на страната от Република България в Република Събрия, група от хора, които не са български граждани Д.Т. /T. D./ иракска гражданка, Н.С. /N.S./ сирийска гражданка, И.Ф. /I. F.n/ иракски гражданин, А.Р. /A. R./ иракски гражданин, Т.М. /T. M./ иракски гражданин, както и непълнолетните лица: А.Т. /A. T./, роден на ***г., сирийски гражданин и ненавършилия шестнадесетгодишна възраст – Ш.Х. /S.H./ роден на ***г., сирийски гражданин, като е използвал моторно превозно средство – лек автомобил марка „KIA SORENTO”, рег. № СА 1333 ХН, негова собственост, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл. чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 2, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА, като му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, Глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и конфискация на 1/8 идеална част от следното имущество: ? идеална част от магазин /бивш дюкян - фурна/ заедно с барака - работилница обозначена е № 1 по делбен протокол, разположен на първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.*****, състоящ се от две помещения е обща площ от около 40 кв.м. при граници: магазин на наследници на Б. А.И., вход на сграда, ул. „***” и двор и отгоре - апартамент на наследници на Г. М. Г., заедно с % идеална част от тавана целия с площ от около 84 кв.м., както и 1/10 идеална част от дворно място, цялото с площ от 280 кв.м., съставляващо УПИ XV-34 в кв.130 по плана на ул. „**** при граници по скица: ул. „***” УПИ XIV-33, УПИ ХШ-37,31,32, УПИ XVIII-2, 3, 4 и УПИ XVI-35; Едноетажна масивна търговска сграда под № 92 с идентификатор 07140.8092.1599.1, находяща се в гр.****със ЗП от 37.74 кв.м., състояща се от търговска зала, подготвително помещение и склад, при съседи, съгласно документ за собственост: изток - дворно място, запад - търговски обект, север - дворно място, граничещо с улица и юг - дворно място, построена в дворно място, поземлен имот с идентификатор 07140.8092.1599, целият с площ от 2496 кв.м., отреден за обществени нужди в кв. 47А по плана на гр.**** при съседи, съгласно документ за собственост: север - улица, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ - III, УПИ V-322, УПИ VII-320; Първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 68134.4388.61.1.1, находяща се в гр.****, която сграда е с идентификатор 68134.4388.61.1 е обща застроена площ от 108 кв.м., състоящ се от две стаи, хол, кухня бокс, столова, баня, тоалетна, две антрета, две тераси и гараж под терасата, при съседи е посочени идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, и над обекта - 68134.4388.61.1.2, заедно е ? идеална част от пералня и мазе, което мазе съгласно данъчната оценка е 12 кв.м., заедно с ? идеална част от общите части на сградата, заедно с 1/3 идеална част от дворното място, поземлен имот е идентификатор 68134.4388.61, целия с площ, съгласно документ за собственост 1143 кв.м., а съгласно скица 1110 кв. м., съставляващо по предходен план УПИ П-436 в кв.11 по плана на гр****”, при съседи, съгласно документ за собственост: улица, С. Б., Г. Б. и К. З., и при съседи с посочени идентификатори 68134.4388.63, 68134.4388.64, 68134.4388.60, 68134.4388.671, 68134.4388.62 и следните превозни средства: -Лек автомобил „Мерцедес Ц 180 компресор” с per. № 920Н903 и номер на рамата WDB2037461А449146; -Лек автомобил „Фолксваген голф” с per. № 919Н545 и номер на рамата WVWZZZ1KZCP019355; -Лек автомобил „Мерцедес Е 55 АМГ” с per. № СА 7711 НН и номер на рамата WDB2110761А221254; -Лек автомобил „Хюндай купе ФХ” с per. № СА 9391 МК и номер на рамата KMHJG31FPVU028687; -Лек автомобил „Фолксваген Голф” с per. № СА 3969 РК и номер на рамата WVWZZZ1JZXB111553; -Лек автомобил „Порше карера 4” с per. № СА 5535 РТ и номер на рамата WP0ZZZ99Z2S608189 и -Ремарке за товарен автомобил с per. № С 0500 ЕК и номер на рама XB9R1S71271131017. На основание чл. 66, ал. 1 НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години. ПРИЗНАВА подсъдимите Д.Т. /T. D./ от Ирак, справка с „АФИС” CCLIT00051973 – с неустановена самоличност, по нейни данни: родена на ***г. в гр. ****, иракска гражданка, националност-кюрд, омъжена, безработна, с начално образование, неосъждана, с постоянен адрес гр. ****, Т.М. /T. M./ от Ирак справка с „АФИС” CCLIT00051971 – с неустановена самоличност, по негови данни: роден на ***г. в гр. ****, иракски гражданин, националност-кюрд, неженен, безработен, със средно образование, неосъждан, с постоянен адрес гр. ****, И.Ф. /I. F./ от Ирак, справка с „АФИС” CCLIT00051970 – с неустановена самоличност, по негови данни: роден на ***г. в гр. ***, иракски гражданин, националност-кюрд, неженен, безработен, със средно образование, неосъждан, с постоянен адрес гр. ****, А.Р. /A.R./ от Сирия, справка с „АФИС” CCLIT00051965 – с неустановена самоличност, по негови данни: роден на ***г. в гр****, сирийски гражданин, неженен, безработен, със средно образование, неосъждан, с постоянен адрес гр. ***** и Н.С. /N. S./ от Сирия, справка с „АФИС” CCLIT00051967 – с неустановена самоличност, по нейни данни: родена на ***г. в гр. ****, сирийска гражданка, националност-кюрд, омъжена, безработна, със средно образование, неосъждана, с постоянен адрес гр. *****, за ВИНОВНИ в това, че на 20.08.2015 година, около 20.30 часа, в с. Стрезимировци, общ. Трън, обл. Перник са направили опит, който е останал недовършен по независещи от тях причини – намеса на граничните власти, да излязат през границата на страната от Република България в Република Сърбия, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което на основание чл. 279, ал. 1, пр. ІІ-ро, вр. чл. 54 от НК ги ОСЪЖДА, като им налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от четири месеца и Глоба в размер на по 100 /сто/ лева за всеки един от тях. На основание чл. 66, ал. 1 НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложените им наказания „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години. ОСЪЖДА Р.Б.Щ., Т.М.,***, И.Ф. и Д.Т. – със снети самоличности по делото да заплатят солидарно сумата от 641,00 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Перник. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

25

НОХД No 160/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

З.К.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 22.5.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия З.К.С. роден на *** г. в гр. ***, бълг., бълг. гр., със средно обр., работи ****, неженен, неосъждан, живущ ***, ул. „*****, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това на 26.10.2017 г. в с. Ноевци, общ. Брезник, на път ІІІ-605, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложено му с наказателно постановление № 16-0249-000331/14.11.2016г. на Началника на РУ Брезник, влязло в сила на 05.09.2017г., да е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Мазда 626“, с рег. № СА2119МР, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА, по така повдигнатото обвинение. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.