РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 258/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Й.С.Д.

С.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск по 124, ал. 1 ГПК от Й.С.Д., ЕГН: **********, адрес: *** срещу С.С.К., ЕГН:**********, адрес: ***, с които се иска да се признае за установено, по отношение на ответника, че ищцата е собственик по наследство и давностно владение и на 2000/2645 идеални части от поземлен имот № 010040 с площ на целия поземлен имот от 2.645 дка, начин на трайно ползване: ливада, пета категория, местност „Грълско“ в землището на село Конска, при граници: имоти с №№ 010039, 000026, 000318 и 000096, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Й.С.Д., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати на С.С.К., ЕГН:**********, адрес: ***, сумата от 600лв., представляваща – заплатен адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването.

2

Гражданско дело No 34/2017

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.5.2017г.
ЛИШАВА на основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК, Ц.В.М., с ЕГН: **********,*** и И.С.М. с ЕГН: **********, в момента изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бобов дол, с постоянен адрес *** от родителски права по отношение на детето И.И.М., с ЕГН: **********, родена на *** г. поради трайно неполагане на грижи и недаване на издръжка за отглеждането й. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 134, т. 2 от СК мерки на лични отношения на майката Ц.В.М., с посочени адрес и ЕГН, с детето И.И.М., както следва: всяка първа събота от месеца за времето от 10.00 ч. до 16. 00 ч. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 134, т. 2 от СК мерки на лични отношения на бащата И.С.М., с посочени адрес и ЕГН, с детето И.И.М., с горните данни,както следва: всяка трета събота от месеца за времето от 10.00 ч. до 16. 00 ч. ОСЪЖДА на основание чл. 134, т. 1 от СК Ц.В.М., с посочени адрес и ЕГН, ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетната си дъщеря И.И.М., с ЕГН: **********, родена на *** г. месечна издръжка в размер на 115 лв. (сто и петнадесет лева), считано от датата на подаване на молбата – 07.02.2017 г. до настъпване на законна причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 134, т. 1 от СК И.С.М., с посочени адрес и ЕГН, ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетната И.И.М., с ЕГН: **********, родена на *** г. месечна издръжка в размер на 115 лв. (сто и петнадесет лева), считано от датата на подаване на молбата – 07.02.2017 г. до настъпване на законна причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Ц.В.М., с посочени адрес и ЕГН, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по бюджета на Районен съд Брезник върху присъдената издръжка в размер на 165.60 лв. (сто шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки). ОСЪЖДА И.С.М., с посочени адрес и ЕГН ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по бюджета на Районен съд Брезник върху присъдената издръжка в размер на 165.60 лв. (сто шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки). Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати на Община Перник и Дирекция „СП“ гр. Перник, за вписване лишаването от родителски права, на основание чл. 136 от СК.

3

Гражданско дело No 113/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.Д.К.,
Ю.В.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ***** между И.Д.К., с ЕГН ********** и Ю.В.К., с ЕГН ********** и двамата с адрес: *** от ******, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака***************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2017г.

4

АНД No 22/2017

КАТ

Е.Е.Д.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000091 от 16.02.2017 г. на Началника на РУ „Полиция“ гр. Брезник, с което на Е.Е.Д. ***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1500 лв., на основание чл. 177, ал. 4, пр. 1, вр. чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

5

НОХД No 44/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Л.И.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 3.5.2017г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия и неговия защитник и е в следния смисъл: I. Подсъдимият Л.И.М. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: 08.04.2017 година, в с. Велковци, общ. Брезник е управлявал МПС – лек автомобил, „Фолксваген Пасат”, с рег. № СВ 0840 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,43 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК - престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, което да изтърпи при първоначален „общ” режим. - На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на подсъдимия да не се налага предвиденото наред с наказанието „лишаване от свобода” по-леко наказание „глоба”. На осн. чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. чл. 37, т. 7 от НК подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от правото да управлява МПС“ за срок от една година и шест месеца. ІІІ. С деянието не са причинени имуществени вреди. ІV. Разноските по делото в размер на 33,11 лв. да бъдат заплатени от подсъдимия по сметка на ОД на МВР гр. Перник. Съдът счита, че така постигнатото споразумение съответства на закона и не противоречи на морала, поради което и на основание чл.384, ал.1, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И: № 34 ОДОБРЯВА подписаното споразумение между Албена Терзийска прокурор в Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия Л.И.М. и неговия защитник адв. У., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 44/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРИВЕЖДА в изпълнение Определение от 11.01.2017 г. по НОХД № 375/2017 г. по описа на РС гр. София, който съдебен акт на Л.И.М. роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН ********** е наложено наказание от 6/шест/ месеца „Лишаване от свобода”, като ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието на осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок, пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.
В законна сила от 3.5.2017г.

6

АНД No 46/2017

КАТ

Х.В.Т.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 3.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. 115800-4455/03.04.2017 г. от Х.В.Т., ЕГН: **********, адрес ***, против Наказателно постановление № 16-0249-000096 от 19.05.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР Перник, С-Р Пътна Полиция Перник, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.дело № 46/2017 г. по описа на Брезнишкия районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд - Перник в 7-дневен срок от съобщението.

7

Гражданско дело No 6/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.5.2017г.
НАСТАНЯВА непълнолетният К.Б.Ф. с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на П.Б.А., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** за срок от две години, считан от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Пернишкия окръжен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

8

Гражданско дело No 114/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.В.Т.,
В.С.Р.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в *****, между Г.В.Т. с ЕГН: **********, с лична карта № ****, с постоянен адрес:*** и В.С.Р. с ЕГН: **********, с лична карта № *****, с постоянен адрес:***, с акт № 2 от 03.05.1998 г., издаден от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение ***********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

9

Гражданско дело No 131/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.П.Г.,
А.Л.Г.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.5.2017г.
ДОПУСКА развод между Г.П.Г., ЕГН:********** и А.Л.Г., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****. по описа на община ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.П.Г. и А.Л.Г. споразумение ********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.5.2017г.

10

Гражданско дело No 142/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.М.Д.,
Е.С.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.5.2017г.
ДОПУСКА развод между Б.М.Д., ЕГН:********** и Е.С.Д., ЕГН:********** и двамата със съдебен адрес:***, пл. *******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****. по описа на община *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б.М.Д. и Е.С.Д. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.5.2017г.

11

НОХД No 110/2014

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

К.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 11.5.2017г.
ДОПУСКА тълкуване на Присъда № 120 от 12.10.2016 г. постановена по настоящото НОХД № 110/2014 г. по описа на РС - Брезник, като наказанието "Пробация" да се чете в следния вид: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от десет месеца, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от десет месеца. Определението не подлежи на обжалване и протест. Определението да се счита неразделна част от Присъда № 120 от 12.10.2016 г. постановена по настоящото НОХД № 110/2014 г. по описа на РС - Брезник.

12

АНД No 13/2017

РДГ

И.К.Г.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 10.5.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО и ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 376 от 03.01.2017 г., издадено от З. П. Т. – Директор на РДГ Кюстендил, с което на И.К.Г. с ЕГН **********, адрес ***, за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите, са наложени следните административни наказания – ГЛОБА по чл. 266, ал. 1, пр. 4 от ЗГ (без ПБ), в размер на 500 лв. (петстотин лева) и по чл. 266, ал. 1, пр. 4 от ЗГ (без КГМ), в размер на 500 лв. (петстотин лева), както и на основание чл. 273, ал. 1 ЗГ са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 9 куб.м. дърва за огрев (сливи, орех, акация) и на основание чл. 273, ал. 1 ЗГ вещите, послужили за извършване на нарушението: автомобил ГАЗ 66 с рег. № РК 87-78 АХ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Перник в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено заедно с мотивите.

13

ЧНД No 33/2017

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

А.В.П.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложените на Районна прокуратура гр. Брезник, с което се иска на осн чл. 156, ал. 1, вр. чл. 155, вр. чл. 146 от ЗЗ да бъде настанена на задължително лечение А.В.П. ***, с ЕГН **********. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Перник в 7 дневен срок от датата на уведомяване на страните.

14

АНД No 50/2017

КАТ

Х.В.Т.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. 115800-4455/03.04.2017 г. от Х.В.Т., ЕГН: **********, адрес ***, против Наказателно постановление № 15-0249-000278 от 11.11.2015г. на Началник РУП към ОДМВР Перник, РУ Брезник, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.дело № 50/2017 г. по описа на Брезнишкия районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд - Перник в 7-дневен срок от съобщението.

15

АНД No 51/2017

КАТ

Х.В.Т.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. 115800-4455/03.04.2017 г. от Х.В.Т., ЕГН: **********, адрес ***, против Наказателно постановление № 16-0249-000095 от 19.05.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР Перник, С-Р Пътна Полиция Перник, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.дело № 51/2017 г. по описа на Брезнишкия районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд - Перник в 7-дневен срок от съобщението.

16

Гражданско дело No 148/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.С.К.,
Н.В.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.5.2017г.
ДОПУСКА развод между Е.С.К., с ЕГН: ********** и Н.В.К., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Е.С.К. и Н.В.К. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2017г.

17

НОХД No 63/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Б.М.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 19.5.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Б.М.А. и защитника му адв. Д.Х. със следното съдържание: 1. Обвиняемия Б.М.А. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 09.05.2017 г. около 17.58 ч. в гр. Брезник, обл. Перник, пл. „9-ти септември“, управлява МПС – лек автомобил марка „Опел Астра“, с рег. № РК 8643 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,32 на хиляда, установено по надлежния ред за установяване на употреба на алкохол от водачи на МПС, чрез протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 213/12.05.2017г на НТЛ-ЕКД ОД на МВР Перник – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За това престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от три години. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца, считано от 09.05.2017 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба“. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото – 33.11 лв., които обвиняемия следва да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Перник. Съдът намира, че така представеното и подписано от страните споразумение не противоречи на закона и морала и на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което О П Р Е Д Е Л И: № 38 ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Б.М.А. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 63/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

18

Гражданско дело No 35/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД

Р.М.П.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на "Топлофикация - Перник" АД, ЕИК 113012360, гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ Република срещу Р.М.П., ЕГН:**********, адрес: ***, за установяване, че дължи цената на ползвана топлинна енергия в жилище, находящо се в гр.
***** за периода 01.05.2012г. до 30.04.2016г. на стойност 774.01лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението по чл. 410 ГПК – 11.11.2016г., до изплащане на вземането, както и сумата 172.18лв. – лихви за забава от 24.07.2012г. до 14.10.2016г., които суми са предмет на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 326/2016 г. по описа на Районен съд - Брезник, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА "Топлофикация - Перник" АД, ЕИК 113012360, гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ Република да заплати на Р.М.П., ЕГН:**********, адрес: ***, сумата 400,00 лева – разноски по исковото производство. ОСЪЖДА "Топлофикация - Перник" АД, ЕИК 113012360, гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ Република да заплати на Р.М.П., ЕГН:**********, адрес: ***, сумата 500,00 лева – разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Ч. гр. дело № 326/2016 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

19

Гражданско дело No 124/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.И.Г.,
В.Г.Г.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между Г.И.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** и В.Г.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, с акт за граждански брак *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

20

Гражданско дело No 132/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Т.Й.Ш.,
П.М.Ш.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 25.5.2017г.
ДОПУСКА развод между Т.Й.Ш., ЕГН:**********, с адрес: *** и П.М.Ш., ЕГН: **********, с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, **** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.Й.Ш. и П.М.Ш. споразумение относно последиците от развода**************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.5.2017г.

21

Гражданско дело No 150/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Н.Б.Ц.,
Ц.О.Ц.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 29.5.2017г.
ДОПУСКА развод между Д.Н.Б. - Ц., с ЕГН: ********** и Ц.О.Ц., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Н.Б. - Ц. и Ц.О.Ц. споразумение относно последиците от развода***********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.5.2017г.

22

Гражданско дело No 151/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.С.М.,
С.С.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 25.5.2017г.
ДОПУСКА развод между И.С.М., ЕГН:********** и С.С.М., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ********* поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.С.М. и С.С.М. споразумение относно последиците от развода***********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.5.2017г.

23

АНД No 14/2017

КАТ

Б.И.Х.

ОД НА МВР- ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000025 от 27.01.2017 г. на Началник на Районно управление „Полиция“ гр. Брезник, с което на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, на Б.И.Х. със съдебен адрес ***, офис ****, с ЕГН: ********** е наложено наказание „Глоба” в размер на 1000 лева и е лишена от правото да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Пернишкия административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

24

АНД No 28/2017

КАТ

С.Л.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 26.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1158-002738 от 13.12.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, с което на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, на С.Л.С. ***, с ЕГН: ********** е наложено наказание „Глоба” в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-1158-002738 от 13.12.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, с което на основание чл. 185 от ЗДвП на С.Л.С. ***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Перник в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

25

НОХД No 66/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

В.Д.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 23.5.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия В.Д.Д. и защитника му адв. В.П. със следното съдържание: 1. Обвиняемия В.Д.Д. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 10.05.2017 г. около 22.45 ч. в гр. Брезник, обл. Перник, ул. „Александър Филипов“, управлява МПС – лек автомобил марка „Ауди 80“, с рег. № РК 9255 АН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,96 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, фабр.№АRDN0097 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За това престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от три години. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от пет месеца, считано от 10.05.2017 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба“. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото – няма.
В законна сила от 23.5.2017г.

26

Гражданско дело No 380/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.И.К.

П.А.Т.,
К.И.К.,
Р.Н.М.,
И.Н.Т.,
З.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска предявен с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД от Н.И.К., ЕГН:**********, адрес *** срещу П.А.Т., ЕГН:**********, адрес: *** и К.И.К., ЕГН:**********, адрес: ***, с който ищеца оспорва сделката извършена с нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 190, том І, рег. 695, дело № 98/2014г. на нотариус И.М., като сделката да бъде прогласена недействителна, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ иска предявен с правно основание чл. 76 от ЗН от Н.И.К., ЕГН:**********, адрес *** срещу П.А.Т., ЕГН:**********, адрес: *** и К.И.К., ЕГН:**********, адрес: *** за обявяване на сделката извършена с нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 190, том І, рег. 695, дело № 98/2014г. на нотариус И.М. за недействителна, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЛБА между Н.И.К., ЕГН:**********, адрес ***, П.А.Т., ЕГН:**********, адрес: ***, К.И.К., ЕГН:**********, адрес: ***, Р.Н.М., ЕГН:**********, адрес: *** и И.Н.Т., ЕГН:**********, адрес: ***, ВЪРХУ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ: 1. Поземлен имот с идентификатор 06286.44.13, с адрес на поземления имот гр. Брезник, местност „Шарена чешма“, с площ от 6003 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план 044013, при граници на поземления имот: ПИ с идентификатор 06286.44.53, ПИ с идентификатор 06286.44.14, ПИ с идентификатор 06286.44.47 и ПИ с идентификатор 06286.44.12, съгласно скица № 15-449465- 16.10.2015г. на СГКК – гр. Перник. 2. Поземлен имот с идентификатор 06286.89.4, с адрес на поземления имот гр. Брезник, местност „Горни каменитец“, с площ от 7004 кв.м., трайно преназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план 089004, при граници на поземления имот: ПИ с идентификатор 06286.89.37, ПИ с идентификатор 06286.89.5, ПИ с идентификатор 06286.89.42, ПИ с идентификатор 06286.89.3, ПИ с идентификатор 06286.89.2 и ПИ с идентификатор 06286.89.1, съгласно скица на поземления имот № 15-449477 – 16.10.2015г. на СГКК – гр. Перник. 3. Поземлен имот с идентификатор 06286.90.24, с адрес на поземления имот гр. Брезник, местност „Добра могила“, с площ от 5997 кв.м., трайно преназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план 090024, при граници на поземления имот: ПИ с идентификатор 06286.90.23, ПИ с идентификатор 06286.90.46, ПИ с идентификатор 06286.90.21 и ПИ с идентификатор 06286.90.25, съгласно скица на поземления имот № 15-449481 – 16.10.2015г. на СГКК – гр. Перник. ПРИ ДЕЛБЕНИ ДЯЛОВЕ както следва: - Н.И.К. – 1/9 идеални части - П.А.Т. - 1/9 идеални части - К.И.К. - 1/9 идеални части - Р.Н.М. - 1/9 идеални части - И.Н.Т. - 1/9 идеални части. ОТХВЪРЛЯ ИСКА предявен Н.И.К., ЕГН:**********, адрес *** срещу П.А.Т., ЕГН:**********, адрес: *** и К.И.К., ЕГН:**********, адрес: *** за допускане делба на имот: Урегулирал поземлен имот, съставляващ парцел ІІ – 780 в квартал 73 по плана на гр. Брезник, с площ от 591 кв.м., с уредени регулационни сметки, при граници на парцела: от две страни – улици, УПИ ІІІ-783 и УПИ І – 781, съгласно скица № 420 от 15.10.2012г. на Община Брезник, отдел ТСУС, презаверена на 15.12.2016г. Имота описани по-горе се идентифицира по новия кадастрален план на гр. Брезник – одобрен със заповед № РД-18-35 от 23.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, както следва: Поземлен имот с идентификатор 06286.501.1188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, одобрени със Заповед № РД-18-35 от 23.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. *****, с площ от 416 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: квартал 73, парцел ІІ – 780, при съседи на поземления имот: ПИ с идентификатор 06286.501.1189, ПИ с идентификатор 06286.501.1615, ПИ с идентификатор 06286.501.1661, ПИ с идентификатор 06286.501.1660. Поземлен имот с идентификатор 06286.501.1615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, одобрени със Заповед № РД-18-35 от 23.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот гр. *****, с площ на имота по скица от 158 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 782, квартал 73, парцел ІІ – 780, при съседи на поземления имот: ПИ с идентификатор 06286.501.1190, ПИ с идентификатор 06286.501.1661, ПИ с идентификатор 06286.501.1188, ПИ с идентификатор 06286.501.1189, който имот е застроен със сграда с идентификатор 06286.501.1615.1. ОТХВЪРЛЯ ИСКА предявен Н.И.К., ЕГН:**********, адрес *** срещу П.А.Т., ЕГН:**********, адрес: *** и К.И.К., ЕГН:**********, адрес: ***, за допускане делба на имот: ТРЕТИЯ ЕТАЖ от масивната триетажна жилищна сграда с идентификатор 06286.501.1188.1, изградена в парцел ІІ – 780 в кв. 73 по регулационния плат на гр. Брезник, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня и клозет, със застроена площ от 88 кв.м. , както и за ВТОРИЯ ЕТАЖ от масивната триетажна жилищна сграда с идентификатор 06286.501.1188.1, изградена в парцел ІІ – 780 в кв. 73 по регулационния плат на гр. Брезник. ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЛБА между Н.И.К., ЕГН:**********, адрес *** и К.И.К., ЕГН:**********, адрес: *** ВЪРХУ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ: намиращите се на приземния етаж - 4 – бр. помещения – зимници, групирани за ползване две по две от масивната триетажна жилищна сграда, с идентификатор 06286.501.1188.1, изградена в парцел ІІ – 780 в кв. 73 по регулационния плат на гр. Брезник. ПРИ ДЕЛБЕНИ ДЯЛОВЕ както следва: - Н.И.К. ? идеални части. - К.И.К. ? идеални части. ОТХВЪРЛЯ иска за делба спрямо П.А.Т., ЕГН:**********, адрес: *** и З.С.К., ЕГН:**********, адрес: ***, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването.

27

НОХД No 68/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

К.А.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 31.5.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия К.А.К. и защитника му адв. Т. със следното съдържание: 1. Обвиняемия К.А.К. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 02.04.2017 г. в гр. Брезник, обл. Перник, е управлявал МПС – л.а. марка „Алфа Ромео - 166“, с рег. № СА 9812 ХВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза № 147/04.04.2017г. на НТЛ-ЕКД при ОД МВР гр. Перник – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За това престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от три години. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба“. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото в размер на 33,11 лв., които обвиняемия следва да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Перник. ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия К.А.К. и неговия защитник адв. Г.Т., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 68/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.5.2017г.

28

НОХД No 69/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

А.Н.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 31.5.2017г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия А.Н.Г. и защитника му адв. Х. със следното съдържание: 1. Обвиняемия А.Н.Г. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 16.05.2017 г., около 02.47 часа в гр. Брезник, обл. Перник, управлява МПС – лек автомобил марка „Рено Лагуна“, с рег. № РК 2538 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,48 на хиляда, установено по надлежния ред, по реда на Наредба № 30/2001г. за реда за установяване на употреба на алкохол от водачи на МПС, чрез изпробване с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с инд. № 0097 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За това престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от три години и глоба в размер на 200 лева. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото - няма. ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия А.Н.Г. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 69/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.5.2017г.

29

Гражданско дело No 428/2016

Искове по КЗ

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ГР.СОФИЯ

С.Г.П.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.5.2017г.
ОСЪЖДА С.Г.П., ЕГН:**********, адрес: *** да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, представляван на осн. чл. 553, ал. 1, т. 1 от КЗ от Изпълнителните директори сумата от 1580.20 лв., представляваща- регресно вземане за платено на собственика Г. М. Д. по щета № 11-0425/05.05.2011 г. обезщетение за имуществени вреди на л.а. "Мерцедес 250 ТД”, рег. № С 95 41 МА, в резултат на виновно предизвикано от ответника на 18.04.2011г. в гр. София, по ул. „Сава Цонев“ при кръстовището с ул. „К. Фотинов“, ПТП при управление на л.а. "Рено Туинго”, рег. № РК 84 36 АТ, без сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, ведно със законната лихва от 30.12.2016г.- датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, както и сумата от 63.21 лв., - заплатена Държавна такса и сумата от 5.19лв. за съдебно удостоверение, представляващи разноски в производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

30

АНД No 37/2017

КАТ

Р.В.Н.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-0249-000075/15.02.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Р.В.Н., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание глоба, в размер 300лв., на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, за това, че на 10.02.2017г., около 16.00ч. на път ІІ-63, км. 19 с посока на движение от гр. Перник към гр. Брезник, управлява л.а. „Мицубиши Чалинджър“, с рег. № РК 3541 АХ, без заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП. На предното челно стъкло няма залепен валиден винетен стикер. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

31

АНД No 38/2017

КАТ

Е.И.А.

РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-0249-000082/16.02.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Е.И.А., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание глоба, в размер 1500лв., на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, за това, че на 12.02.2017г., около 15.30ч. на път ІІ-63, км. 24 с посока на движение от гр. Трън към гр. Брезник, управлява т.а. „Ивеко Форд 75 Е 15“ с рег. № РК 1564ВН, собственост на Р. А. Б. от гр. *****. При проверката се установи, че водача управлява МПС от категория N2, без залепен винетен стикер на предното стъкло на МПС, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.