РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 200/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Н.И.А.,
Ц.И.А.

Н.И.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 25.3.2019г.
ИЗМЕНЯ, на основание чл. 59, ал. 9, във вр. с чл. 51, ал. 4 от СК, утвърденото с протоколно определение № 116 от 24.11.2015 г., постановено по гр.д. № 264 по описа на Районен съд Брезник за 2015 г., споразумение *******К. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Перник.

2

Гражданско дело No 90/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Д.Б.,
К.Б.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 1.4.2019г.
ДОПУСКА развод между Д.Д.Б., ЕГН: ********** с адрес: *** и К.Б.Б., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Д.Б. и К.Б.Б. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.4.2019г.

3

Гражданско дело No 91/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.А.Б.,
В.К.Б.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 1.4.2019г.
ДОПУСКА развод между В.А.Б., ЕГН: ********** и В.К.Б., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.А.Б. и В.К.Б. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.4.2019г.

4

НОХД No 30/2019

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

К.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 5.4.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, подсъдимия К.С.К. и неговия защитник адв. Т., със следното съдържание: 1. Подсъдимия К.С.К. – роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с настоящ адрес и адрес ***, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: че на 02.03.2018г., в гр. Брезник, в игрална зала „Монако“, в съучастие като съизвършител с Д. Б. И., М. В.Д. и А. С.К. причинил на длъжностното лице С.А.А. /крупие в игрална зала „Монако“ гр. Брезник/, при изпълнение на службата му лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания с лек отток по челото в дясно, по долния клепач на дясно око и дясна ябълчна област. Кръвонасядания по челото в ляво, по двете ушни миди, по раменете, по шията в ляво, по дясна плешка, по гърба в ляво, по брадичката и по дясното бедро. Охлузване по десен лакът, причинили на пострадалия временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 130, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2 от НК. 2. Страните се съгласяват на подсъдимия К.С.К., с настоящ адрес.***, да се наложи наказание на осн. чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.“б“, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК – Пробация, с пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност два пъти седмично, с продължителност шест месеца, - Задължително периодични срещи с пробационен служител, с продължителност шест месеца. 3. Разноските – 38.13 лева, представляващи ? от 152.49 лева за експертиза, направени по ДП № 39/2018г. по описа на РУ Брезник, на осн. чл. 189, ал. 3 от НПК да се възложат на подсъдимия К.С.К., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***. 4. Веществени доказателства – няма. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, подсъдимия К.С.К. и неговия защитник адв. Е.Т., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 30/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. На осн. чл. 382, ал. 10 от НПК, да се уведоми пострадалия, за определението относно одобреното споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск, пред гражданския съд.
В законна сила на 5.4.2019г.

5

Гражданско дело No 170/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДЕТСКА ГРАДИНА 142

В.К.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.4.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, по предявения иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД, че В.К.К. ***, с ЕГН: **********, дължи на „Детска градина”, № 142, с ЕИК: 000666931, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис 3”, № 54А, представляван от Е.И.Д., сумата 6402.91 лв. (шест хиляди четиристотин и два лева и деветдесет и една стотинки), представляваща недължимо платена сума, ведно със законната лихва от 28.05.2018 г. до окончателното погасяване. ОСЪЖДА В.К.К. ***, с ЕГН: **********, да заплати на „Детска градина”, № 142, с ЕИК: 000666931, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис 3”, № 54А, представляван от Е.И.Д., сумата от 730 лв. (седемстотин и тридесет лева) разноски в исковото производство и 128.06 лв. (Сто двадесет и осем лева о шест стотинки) разноски, в заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

6

Гражданско дело No 213/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

И.В.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.4.2019г.
ОСЪЖДА И.В.М., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД, с ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен“ № 15, ет. 7, представлявано от А. В. Г. – Изпълнителен директор сумата от 3381.36 лв., както следва: главница в размер на 2640.72 лв., ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК – 25.04.2018 г. до окончателно изплащане на вземането, договорна лихва за периода от 20.12.2014 г. до 20.10.2015 г. в размер на 397.61 лв. и договорно обезщетение за забава за периода от 20.12.2014г. до 13.04.2018 г. в размер на 343.03 лв. ОСЪЖДА И.В.М., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД, с ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен“ № 15, ет. 7, представлявано от А. В. Г. – Изпълнителен директор сумата от 138 лв. (сто тридесет и осем лева) направени разноски в исковото производство и 117.63 лв. (сто и седемнадесет лева и шестдесет и три стотинки) направени разноски в заповедното производство. Решението не подлежи на обжалване.

7

Гражданско дело No 48/2019

Искове за развод и недействителност на брака

П.К.М.

С.М.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.4.2019г.
ДОПУСКА развод между П.К.М., ЕГН: ********** и С.М.М., ЕГН: ********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.К.М. и С.М.М. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.4.2019г.

8

Гражданско дело No 80/2019

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

С.В.Ч.

ФЪН СПОРТ ЕООД

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 8.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№80/2019г.по описа на Районен съд Брезник,образувано по искова молба вх.№416/05.03.2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Перник в едноседмичен срок от връчването.

9

Гражданско дело No 81/2019

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

С.В.Ч.

Д.Г.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 8.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№81/2019г. по описа на Районен съд Брезник,образувано по искова молба от С.В.Ч..ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Перник в едноседмичен срок от връчването.

10

Гражданско дело No 110/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.В.Б.,
Д.И.Н.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.4.2019г.
ДОПУСКА развод между А.В.Б., родена на *** г., с л. п. ****, изд. на *****, с постоянен адрес:*** и Д.И.Н., с ЕГН: ********** с постоянен адрес:*** и двамата със съдебен адрес:***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.В.Б. и Д.И.Н. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2019г.

11

Гражданско дело No 128/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

И.П.И.

А.К.В.,
А.Т.И.,
И.Т.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 9.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№128 по описа на Районен съд Брезник за 2019г.ИЗПРАЩА делото на ОС Перник за определяне на друг равен по степен съд.

12

АНД No 8/2019

КАТ

Е.Г.А.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.4.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0249-000498/18.09.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Е.Г.А., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 683, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева, за това, че на 31.07.2018г., около 13.10ч. на път трети клас № 8114 в с. Кошарево, пред кметството с посока на движение към гр. Брезник, управлява колесен трактор с рег. № РК00865, собственост на В. К. Б.от гр. *****. Водача управлява МПС с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за сключена задължителна застраховка „ГО“ на автомобилистите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

13

АНД No 9/2019

КАТ

Е.Г.А.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.4.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0249-000496/18.09.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Е.Г.А., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени административни наказания: - глоба от 300,00 лв. на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1-во от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП и - глоба от 20,00 лв. на основание чл. 185 ЗДвП за извършено нарушение по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП. За това, че 31.07.2018г., около 13.10ч. на път трети клас № 8114 в с. Кошарево, пред кметството с посока на движение към гр. Брезник, управлява колесен трактор с рег. № РК00865, собственост на В. К. Б. от гр. *****. Водача управлява МПС без да притежава СУМПС валидно за категорията към която спада управляваното от него МПС. ППС не е представено в срок на ГТП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

14

НОХД No 20/2019

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

И.А.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 3.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 20 по описа на Брезнишки районен съд за 2019 г. и връща делото на прокурора за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на ХХII-ра от НПК с Частна жалба или частен протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

15

Гражданско дело No 7/2019

Искове за развод и недействителност на брака

А.Б.И.

С.Д.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.4.2019г.
ДОПУСКА развод между А.Б.И., ЕГН:**********, адрес: *** и С.Д.И., ЕГН:**********, адрес: *** , поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака им сключен на ***** г. в гр. Брезник, за което е съставен акт за гр. брак № ****** гр. Брезник. ОСЪЖДА С.Д.И., ЕГН:**********, адрес: *** да заплатят по сметка на Брезнишки районен съд сумата от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса за развода. След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданските регистри. Решението подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

16

Гражданско дело No 97/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.Б.С.,
Т.В.Н.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.4.2019г.
ДОПУСКА развод между Л.Б.С., ЕГН: ********** с адрес: *** и Т.В. Н. – С., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.Б.С. и Т.В. Н. – С. споразумение относно последиците от развода *********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2019г.

17

Гражданско дело No 112/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.К.С.,
Р.В.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.4.2019г.
ДОПУСКА развод между И.К.С., ЕГН: ********** и Р.В.С., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр*****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак на ****. в ****, с акт № *****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.К.С. и Р.В.С. споразумение относно последиците от развода*******В законна сила на 11.4.2019г.

18

Гражданско дело No 114/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.П.Н.,
В.Л.Н.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.4.2019г.
ДОПУСКА развод между Л.П.Н., ЕГН: ********** и В.Л.Н., ЕГН: ********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.П.Н. и В.Л.Н. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2019г.

19

Гражданско дело No 128/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

И.П.И.

А.К.В.,
А.Т.И.,
И.Т.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 9.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№128 по описа на Районен съд Брезник за 2019г.ИЗПРАЩА делото на ОС Перник за определяне на друг равен по степен съд.

20

Гражданско дело No 267/2016

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Р.М.С.

П.М.И.,
С.М.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.4.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН съставения и предявен на страните в с.з на 20.03.2019 г. проект за разделителен протокол, на база заключението на приетото по делото СТЕ в с.з. на 18.10.2018г., по изготвения вариант за делба на допуснатите до делба 6-бр. земеделски имоти
************ РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизането му в сила делото да се докладва за насрочване на съдебно заседание за теглене на жребий.

21

Гражданско дело No 282/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД

Л.М.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.4.2019г.
ПРИЗНАВА за установено на основание чл. 415 от ГПК по отношение на Л.М.А., ЕГН:********** с адрес: ***, че дължи на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА“ ЕАД, ЕИК 203670940, адрес и седалище на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано поотделно от изпълнителните директори Н
. Т. С. и М. Д. Д. сумите:        2 029.57лв. - дължима главница по договор за стоков кредит; 508.89лв.- договорна лихва за периода от 20.01.2017г. до 20.04.2017г.; 175.99лв.- обезщетение за забава за периода от 20.01.2017г. до 31.05.2018г., ведно със законната лихва за забава, считано от 31.05.2018г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Л.М.А., ЕГН:********** с адрес: ***, да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА“ ЕАД, ЕИК 203670940, адрес и седалище на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано поотделно от изпълнителните директори Н. Т. С. и М. Д. Д., сумата от 874.00лв.- разноски по исковото производство. ОСЪЖДА Л.М.А., ЕГН:********** с адрес: ***, да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА“ ЕАД, ЕИК 203670940, адрес и седалище на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано поотделно от изпълнителните директори Н. Т. С. и М. Д. Д., сумата от 104.00 лв. - разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжния съд в двуседмичен срок от връчването. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 180/2018 г. по описа на БрРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от решението.

22

Гражданско дело No 123/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Б.А.,
М.И.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.4.2019г.
ДОПУСКА развод между Д.Б.А., ЕГН: ********** и М.И.А., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр.
******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Б.А. и М.И.А. споразумение относно последиците от развода*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.4.2019г.

23

Гражданско дело No 127/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.В.В.,
К.И.А.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.4.2019г.
ДОПУСКА развод между П.В. В. – А., ЕГН: ********** и К.И.А., с ЕГН: ********** ***, *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.В. В. – А. и К.И.А. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.4.2019г.

24

АНД No 150/2018

КАТ

А.Г.И.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.4.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0249-000612 от 24.10.2018г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник с което на А.Г.И., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 1 000 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП с отнемане на 10 контролни точки на осн. Наредба № І-2539 на МВР затова, че на 05.09.2018г. в 07.15ч. в гр. Брезник, пл. „9-ти септември“, с посока на движение от „9-ти септември“ към ул. „Мала река“, управлява л. а. „Фиат Пунто“, рег. № РК5508ВА, собственост на О. И. ***, след употреба на алкохол. Пробата е извършена с техническо средство, алкотест дрегер 7510 ARDN 0097, който отчете резултат от 0,87% промила. Издаден е талон за медицинско изследване № 001020082 до ФСМП гр. Брезник. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

25

НОХД No 21/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

С.И.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 12.4.2019г.
ВПИСВА съдържанието на следното окончателно споразумение между Николай Иванов-прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Х.У.-ПАК, като защитник на подсъдимия С. И. М., а именно: ПОДСЪДИМИЯТ С. И. М. роден на *** ***, бълг., бълг. гр., със средно обр., неосъждан, неженен, безработен, с адрес ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.12.2018 година, около 22,58 часа в с. Красава, общ. Брезник, управлява МПС – лек автомобил. „ВАЗ 2121”, модел „Нива“ с рег. № СО 4451 ХА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.16 промила, установено по надлежния ред, с протокол за съдебно-химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 1151/28.12.208 г. на УМБАЛ „Св. Анна“ гр. София – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК 2. За извършеното престъпление на осн. чл. чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. 3. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 27.12.2018 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия да не се налага предвиденото наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леко наказание „Глоба“. 4. С деянието не се причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото в размер на 55,00 лв. да бъдат заплатени от подсъдимия по сметка на ОД на МВР Перник. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, подсъдимия С. И. М. и неговия защитник адв. Х.У., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 21/2019г. по описа на Районен съд-гр.Брезник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.4.2019г.

26

НОХД No 27/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

З.А.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 17.4.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемата З.А.К. и нейния защитник адв. П., със следното съдържание: 1. Обвиняемата З.А.К. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., Фирма
*****, *****, неосъждана, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че: На 25.01.2019 г. в гр. Брезник, управлявала МПС /лек автомобил, марка “АУДИ А-4“, с рег. № РК 3249 ВМ/, след употребата на наркотични вещества – канабис - 25 и амфетамин, установено по надлежния ред, / с извършена проба с техническо средство „Дрегер DRUG TEST 5000“, с № ARGF 0054 STK7/- престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК 2. За това престъпление на осн. чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемата да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3/три/ години. 3. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемата да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 25.01.2019 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемата да не се налага и предвиденото по-леко наказание „Глоба“. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото – няма. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемата З.А.К. и нейния защитник адв. В.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 27/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 17.4.2019г.

27

Гражданско дело No 118/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Т.Р.,
А.Ц.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 22.4.2019г.
ДОПУСКА развод между А.Т.Р., ЕГН: ********** и А.Ц.М., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: с.
*****, обл. Перник, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Т.Р. и А.Ц.М. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2019г.

28

Гражданско дело No 121/2019

Производства по Закона за защита от домашното насилие

К.Й.Б.

Й.В.Й.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 22.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на К.Й.Б., ЕГН:**********, адрес: *** срещу Й.В.Й., ЕГН:**********, адрес: *** за защита от домашно насилие,
******** ОБЕЗСИЛВА Заповед за незабавна защита № 3 от 29.03.2019 г., издадена въз основа на Определение от 29.03.2019 г. по гр.д.№ 121/2019 г. на РС-Брезник. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Пернишкия окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати на РУ - гр. Брезник за сведение и изпълнение.

29

Гражданско дело No 122/2019

Производства по Закона за защита от домашното насилие

К.Й.Б.

Р.Й.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 22.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на К.Й.Б., ЕГН:**********, адрес: *** срещу Р.Й.С., ЕГН:**********, адрес: *** за защита от домашно насилие,
****** ОБЕЗСИЛВА Заповед за незабавна защита № 4 от 29.03.2019 г., издадена въз основа на Определение от 29.03.2019 г. по гр.д.№ 122/2019 г. на РС-Брезник. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Пернишкия окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати на РУ - гр. Брезник за сведение и изпълнение.

30

АНД No 13/2019

КАТ

И.К.И.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 19.4.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000580/24.10.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на И.К.И., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 683, ал. 3 от Кодекса за застраховането/КЗ/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева, за това, че на 05.10.2018г., в 20.55ч. в гр. Брезник на ул. „Андрей Михайлов“ срещу бензиностанция „Пегас“ с посока на движение от гр. Перник към гр. Брезник управлява лек автомобил „Хюндай Лантра“ с рег. № РК 2803 АН собственост на И. В. М. от гр****. Водача управлява МПС регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

31

Гражданско дело No 356/2018

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БРЕЗНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.4.2019г.
ЛИШАВА на основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК, М.З.К. с ЕГН: **********, с настоящ адрес: *** от родителски права спрямо малолетното дете Ц.М.К. с ЕГН: **********, поради това, че без основателна причина трайно не полага грижа за детето си и не участва в издръжката му. ОПРЕДЕЛЯ режим на личен контакт на М.З.К. с ЕГН: **********, с настоящ адрес: ***, с малолетното дете Ц.М.К. с ЕГН: **********, като й дава възможност да го вижда всяка втора и четвърта събота от месеца от 10,00 часа до 13,00 часа, на основание чл. 134 СК. ПРЕПИС от решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на професионалното приемно семейство на М. А. Е., с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, за сведение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.

32

Гражданско дело No 39/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Т.С.К.

Р.Т.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 19.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№39/2019г.,по описа на БрРС,по предявения отрицателен установителен иск,чл.124 ГПК от Т. С. К.,чрез пълномощника си адв. Р.А. от САК срещу Р.Т.М.,като процесуално недопустим.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните .

33

Гражданско дело No 83/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ХРАМ СВЕТА НЕДЕЛЯ С.ДОЛНА СЕКИРНА

К.П.Р.,
В.К.Р.,
П.К.П.,
В.Н.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 30.4.2019г.
Прекратява производството по делото по ИМ от Храм "Света Неделя" с.Долна Секирна срещу К.П.Р., В.К.Р., П.К. П. и В.Н.А.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

34

Гражданско дело No 126/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Е.Д.П.,
С.С.М.

Р.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 30.4.2019г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от уведомяването.

35

Гражданско дело No 130/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.В.Б.С.,
Б.З.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 30.4.2019г.
ДОПУСКА развод между И.В.Б. - С., ЕГН: ********** с адрес: *** и Б.З.С., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.В.Б. – С. и Б.З.С. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2019г.

36

Гражданско дело No 131/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

О.Н.В.,
К.Н.В.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 30.4.2019г.
ДОПУСКА развод между О.Н.В., ЕГН: ********** и К.Н.В., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ****** с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между О.Н.В. и К.Н.В. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2019г.

37

Гражданско дело No 141/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.Н.К.,
С.В.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 30.4.2019г.
ДОПУСКА развод между Р.Н.К., ЕГН: **********, адрес: *** и С.В.К., с ЕГН: **********, адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.Н.К. и С.В.К. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2019г.

38

Гражданско дело No 142/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Р.К.,
Д.И.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 30.4.2019г.
ДОПУСКА развод между С.Р.К., ЕГН: **********, адрес: *** и Д.И.К., с ЕГН: **********, адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Р.К. и Д.И.К. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2019г.

39

НОХД No 65/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БРЕЗНИК

В.К.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 30.4.2019г.
НЕ ОДОБРЯВА представеното в д.с.з.споразумение. Прекратява производството по делото. Връща делото на РП Перник. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2019г.