РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 46/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

НОТТЕН ЛЕС КОМЕРС ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЕВЛОГИ СЛАВЧОВ НОТЕВ -УПРАВИТЕЛ

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА „Ноттен Лес Комерс“ ЕООД, ЕИК: 113579317, със седалище и адрес на управление: с. Велковци, общ. Брезник, представлявано от Управителя Евлоги Славчов Нотев, да заплати на Районен кооперативен съюз – гр. Перник, ЕИК: 000386826, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Брегалница“ № 6, представлявано от Председателя Бойка Славчова Павлова, сумата в размер общо на 1200 лв. (хиляда и двеста лева) с ДДС за периода от м. ноември 2013 г. до март 2014 г., включително и от май до септември 2014 г. включително за неизпълнени парични задължения по Договор за наем на недвижим имот от 28.05.2013 г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Районен кооперативен съюз – гр. Перник, ЕИК: 000386826, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Брегалница“ № 6, представлявано от Председателя Бойка Славчова Павлова, против „Ноттен Лес Комерс“ ЕООД, ЕИК: 113579317, със седалище и адрес на управление: с. Велковци, общ. Брезник, представлявано от Управителя Евлоги Славчов Нотев, иск за сумата от сумата в размер общо 416.31 лв. (четиристотин и шестнадесет лева и тридесет и една стотинки), представляваща неплатена такса битови отпадъци за ползвания имот по чл. 2 от Раздел II-ри на договора за наем от 28.05.2013 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „Ноттен Лес Комерс“ ЕООД, ЕИК: 113579317, със седалище и адрес на управление: с. Велковци, общ. Брезник, представлявано от Управителя Евлоги Славчов Нотев, да заплати на Районен кооперативен съюз – гр. Перник, ЕИК: 000386826, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Брегалница“ № 6, представлявано от Председателя Бойка Славчова Павлова, сумата от 349.47 лв. (триста четиридесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки) направени по делото разноски. Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред окръжен съд Перник.

2

Гражданско дело No 250/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.В.С.

К.В.С.,
М.В.С.,
Ю.И.С.,
В.И.В.,
Т.Г.П.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 19.4.2018г.
ВЪЗЛАГА Дял ІІІ-ти на съделителя: П.В.С. ***, с ЕГН: **********, Дял ІІІ-ти, по Решение № 14/16.02.2018 г. на БрРС по гр.д. № 250/2015 г., на стойност 2972,25 лева, а именно: ДЯЛ ІІІ-ти: Този дял е равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 5,162 дка, находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник, пета категория, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001018 по картата на възстановената собственост (КВС), при следните граници: Имот № 001019 - Нива на наследници на Г. С. В., Имот № 000009 - Полски път на Община Брезник, Имот № 001017 - Нива на наследници на Г. С. В., Имот № 001004 - Нива на А. Б. В., на стойност – 2972,25 лв. ВЪЗЛАГА в Дял І-ви на съделителя: К.В.С. ***, с ЕГН: **********, Дял І-ви, по Решение № 14/16.02.2018 г. на БрРС по гр.д. № 250/2015 г., на стойност 2850,00 лева, а именно: ДЯЛ І-ви: Този дял е равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник с площ от 5,000 дка, пета категория, местност „Сайрид”, съставляваща имот № 039004 по ПЗ, при следните граници: Имот № 039013 – Нива на наследници на Д. З. Б., Имот № 039009 – Нива на Д. В. Д., Имот № 000105 – Полски път на Община Брезник, Имот № 039003 – Нива на наследници на З. Н. Ф., Имот № 039005 – Нива на наследници на И. Б. А.. Стойността на тази дял е 2850,00 лв. Той със 122,25 лв. по-малък от стойността на 2/18 идеални, части равна на 2972,25 лв. ВЪЗЛАГА в Дял ІІ-ри на съделителя: М.В.С. ***, с ЕГН: **********, Дял ІІ-ри, по Решение № 14/16.02.2018 г. на БрРС по гр.д. № 250/2015 г., на стойност 2972,25 лева, а именно: ДЯЛ ІІ-ри: Този дял е равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 5,162 дка, находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник, пета категория, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001017 по картата на възстановената собственост (КВС), при следните граници: Имот № 001018 - Нива на наследници на Г. С. В., Имот № 001004 - Нива на А. Б. В., Имот № 001003 - Нива на Община Брезник, Имот № 000009 - Полски път на Община Брезник, на стойност – 2972,25 лв. ВЪЗЛАГА в Дял ІV-ти на съделителя: Ю.И.С. ***, с ЕГН: **********, Дял ІV-ти по Решение № 14/16.02.2018 г. на БрРС по гр.д. № 250/2015 г., на стойност 4395,46лева, а именно: ДЯЛ ІV-ти: Този дял е равен на 3/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник с площ от 3,800 дка, девета категория, местност „Корутина”, съставляваща имот № 023047 по плана за земеразделяне (ПЗ), при следните граници: Имот № 023048 – Нива на наследниците на А. Й. Ж., Имот № 023068 – Нива на В. Н. А., Имот № 023046 – Нива на наследниците на Н. И. П., Имот № 000061 – Полски път на Община Брезник, на стойност – 418,00 лв. 2. НИВА находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник с площ от 6,978 дка, пета категория, местност „Маньовец”, съставляваща имот № 036017 по картата на възстановената собственост (КВС), при следните граници: Имот № 036018 – Нива на наследници на А. Н. Д., Имот № 000107 – Полски път на Община Брезник, Имот № 020012 – Нива на Община Брезник, Имот № 000110 – Полски път на Община Брезник, Имот № 000105 – Полски път на Община Брезник, на стойност – 3977,46 лв. Стойността на този дял е 4395,46 лв. Той със 62,94 лв. по-малък от стойността на 3/18 идеални, части равна на 4458,38 лв. ВЪЗЛАГА в Дял V-ти на съделителя: В.И.В. ***, с ЕГН: **********, Дял V-ти, по Решение № 14/16.02.2018 г. на БрРС по гр.д. № 250/2015 г., на стойност 4458,38 лева, а именно: ДЯЛ V-ти: Този дял е равен на 3/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 7,822 дка, находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001019 по картата на възстановената собственост (КВС), при следните граници: Имот № 001018 - Нива на наследници на Г. С. В., Имот № 001004 – Нива на А. Б. В. и др., Имот № 001020 – Нива на наследници на Г. С. В., Имот № 000009 – Полски път на Община Брезник, на стойност – 4458,38 лв. ВЪЗЛАГА в Дял VІ-ти на съделителя: Т.Г.П. ***, с ЕГН: **********, Дял VІ-ти, по Решение № 14/16.02.2018 г. на БрРС по гр.д. № 250/2015 г., на стойност 9101,95 лева, а именно: ДЯЛ VІ-ти: Този дял е равен на 6/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 16.073 дка, находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001020 по картата на възстановената собственост (КВС), при следните граници: Имот № 001019 – Нива на наследниците на Г. С. В., Имот № 000009 – Плоски път на Община Брезник, Имот № 000002 – Плоски път на Община Брезник, Имот № 001004 – Нива на А. Б. В. и др., на стойност – 9161,95 лв. Стойността на тази дял е 9101,95 лв. Той със 185,19 лв. по-голям от стойността на 6/18 идеални части равна на 8916,76 лв. ОСЪЖДА Т.Г.П. ***, с ЕГН: **********, получила Дял VІ/шести/ да заплати на съделителя получил - Дял І/първи/, а именно на: К.В.С. ***, с ЕГН: **********, сумата в размер на 122.25 лева и на получилия Дял ІV/четвърти/, а именно на Ю.И.С. ***, с ЕГН: **********, сумата в размер на 62.94 лева, за уравняване на дяловете, ведно със законната лихва върху посочените суми считано от влизане на настоящето определение в сила. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване пред ПОС в 7 дневен срок, считано от днес.

3

Гражданско дело No 205/2017

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

И.И.А.,
Н.Р.А.

С.Н.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от И.И.А., с ЕГН: ********** и Н.Р.А., с ЕГН: ********** и двамата с постоянен адрес ***, представлявани от адвокат Ц.И. от АК Стара Загора искове срещу С.Н.С. ***, с ЕГН: **********, с които молят съда да постанови решение, с което да отмени извършеното в полза на С.Н.С. дарение на ? и.ч. от двуетажна масивна жилищна сграда, застроена на 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра), построена върху държавна земя, представляваща дворно, урегулирано място, находящо се в землището на гр. Брезник, област Софийска, с площ от 337 кв.м. (триста тридесет и седем квадратни метра), образуващо парцел XV (петнадесети) в кв. 83 (осемдесет и трети) по регулационния план на града, при граници: улица, черковно място, баир и Б. Г., а съгласно скица № 15-200216-02.05.2017 г. на СГКК гр. Перник, сградата е с идентификатор 06286.501.130.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брезник, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Брезник, *****, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 06286.501.130, застроена площ 90 (деветдесет кв.м.), брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, обективирано в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 181, том XVIII, дело № 4677 от 1997 г. по регистъра на М. М., нотариус с р-н на действие Пернишки районен съд, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Окръжен съд Перник, в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

4

Гражданско дело No 121/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Я.Б.Е.,
Р.Т.Е.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 20.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Я.Б.Е. с ЕГН: ********** и Р.Т.Е. с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес *** от ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.4.2018г.

5

ЧНД No 23/2018

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Д.Н.Ц.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 17.4.2018г.
Прекратява производството по делото на основание чл. 159, ал. 4 от ЗЗ. Определението подлежи на обжалване или протест пред ОС гр. Перник в 7 дневен срок, считано от днес.

6

НЧХД No 31/2018

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

Б.В.Б.

Б.Л.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 20.4.2018г.
Прекратява производството по делото и изпраща материалите на РП-Брезник по компетентност. Разпореждането подлежи на обжалване пред ПОС в 7-мо дневен срок от уведомяването.

7

Гражданско дело No 107/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

О.Е.Б.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 23.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд Перник в 7-мо дневен срок.

8

Гражданско дело No 219/2016

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Й.С.С.,
С.С.С.

М.И.З.,
С.С.Х.,
В.Ц.В.,
Л.А.И.,
Е.С.Г.,
Л.С.Б.,
Г.С.З.,
Р.Н.Й.,
Т.В.Й.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 25.4.2018г.
Прекратява производството по делото. Изпраща делото на ОС-Перник за определяне на друг равен по степет съд.

9

Гражданско дело No 269/2016

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

И.Р.М.

Б.Е.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 23.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производсството по делото .ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в 7-мо дневен срок от уведомяването на страните.

10

НОХД No 38/2018

Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

М.М.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 27.4.2018г.
На осн. чл. 382, ал. 8 от НПК, НЕ ОДОБРЯВА така внесеното споразумение. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. На осн. чл. 382, ал. 9 от НПК, определението за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване. Досъдебно производство № 18/2018 г. по описа на РУ гр. Брезник, да бъде върнато на РП гр. Брезник.

11

НОХД No 40/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Р.И.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 27.4.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Албена Терзийска - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Р.И.В. и защитника му адв. Д.Х., със следното съдържание: І. Обвиняемия Р.И.В. роден на *** ***, общ. ***, бълг., с бълг. гражданство, със средно обр., безработен, неосъждан/реабилитиран/, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 22.04.2018г. около 01.55 часа в с. Ноевци, общ. Брезник, управлявал МПС /лек автомобил, „Ланча“, модел „Либра“, с рег. с РК 4454 ВР/, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,01 на хиляда, установено по надлежния ред –престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За това престъпление и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от пет месеца, изпълнението на което да бъде отложено на осн. чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години. 3. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК, на същия да не се налага предавиденото наред с наказанието „лишаване от свобода“ по-леко наказание „глоба“. ІІІ. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от седем месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК, от срока на това наказание се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.04.2018 година. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото - не се направени.
В законна сила на 27.4.2018г.