РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 190/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БРЕЗНИК ЧЕТИРИ СЕЗОНА ЕООД

С.В.В.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.3.2019г.
ОСЪЖДА С.В.В. с ЕГН: **********, л. к. № ****, с адрес: гр. **** ДА ЗАПЛАТИ на „Брезник – Четири сезона“ ЕООД с ЕИК: 200703926, със седалище и адрес на управление гр. Брезник, ул. „Капитан Кисов“ № 1, представлявано от Г.Б.Л. – Управител, сумата от 2240 лв. (такса за месец септември 2017 г. - 560 лв.; такса за месец октомври 2017 г. - 560 лв.; такса за месец ноември 2017 г. - 560 лв. и такса за месец декември 2017 г. - 560 лв.), представляваща месечни такси, съгласно сключен между страните Договор за социални услуги № 63/03.06.2017 г., заедно с договорената лихва от 0,5 % на ден, след забавяне на плащането на месечната такса повече от три дни от началната дата на плащане за периода от 03.09.2017 до 05.06.2018 г. както следва: сумата от 747.60 лв. за периода от 03.09.2017 г. до 05.06.2018 г., сумата от 663.60 лв. за периода от 03.10.2017 г. до 05.06.2018 г., сумата от 442.98 лв. за периода от 03.11.2017 г. до 05.06.2018 г., сумата от 378,78 лв. за периода от 03.12.2017 г. до 05.06.2018 г. /датата на завеждане на гражданското дело или общо 2486.40 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.3.2019г.

2

Гражданско дело No 325/2018

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

Г.А.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 5.3.2019г.
РАЗВАЛЯ сключеният на 16.06.2005 г. между Община Брезник, с ЕИК: 000386559, със седалище и адрес на управление гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“, № 16, представлявана от Кмета В. У. и Г.А.Г. ***, с ЕГН: ********** ДОГОВОР за учредяване на отстъпено право на строеж, надлежно вписан в Службата по вписвания при Районен съд Брезник, Вх. рег. № 223 от 21.02.2013 г., партидна книга 119, т. 1-ви на Службата по вписванията, за учредяване право на строеж за построяване на обект – гараж, върху следният недвижим имот – частна общинска собственост (Акт за общинска собственост № 1185 от 04.04.2012 г.) Петно № 22 (двадесет и две), намиращо се в Поземлен имот с идентификатор 06286.501.850 (нула, шест, двеста осемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин и петдесет) по КК и КР на град Брезник, ул. „*****“, попадащ в УПИ (урегулиран поземлен имот)-III (За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини), кв. 12 (дванадесети) по РП на град Брезник, при размери 3.25 м./6.50 м. (три цяло и двадесет и пет стотни на шест цяло и петдесет стотни метра), при граници на имота, съгласно скица № 193/21.06.2012 г.: север – улица „****“; юг – междублоков терен; запад – петно № 21 (двадесет и едно) и изток – петно № 23 (двадесет и три), ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОСЪЖДА Г.А.Г. ***, с ЕГН: ********** ***, с ЕИК: 000386559, със седалище и адрес на управление гр. Брезник, ул. „****, представлявана от Кмета В.У. сумата от 50 лв. представляващи държавна такса за образуване на делото. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в 14 дневен срок от датата на уведомяване на страните.
В законна сила на 5.3.2019г.

3

ЧГД No 19/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД - ГР. СОФИЯ

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 1.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 19/2019 г. по описа на Брезнишкия районен съд, образувано по молба от „Банка ДСК” ЕАД чрез юрисконсулт С.П.В. с искане да бъдат поканени наследниците на починалия – И. С. И., ЕГН:**********,***, за приемане на наследството на същия, на лицата които имат право да наследяват с правно основание чл. 51, ал. 1 от Закона за наследството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

4

Гражданско дело No 63/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Р.К.,
Д.И.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 6.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Перник, в 7 дневен срок, който за молителите тече от датата на получаване на съобщението.

5

Гражданско дело No 66/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.К.Г.,
Г.К.Г.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 5.3.2019г.
ДОПУСКА развод между В.К.Г., ЕГН:********** и Г.К.Г., ЕГН:********** ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.К.Г. и Г.К.Г. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 5.3.2019г.

6

НОХД No 85/2018

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

Р.С.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Присъда от 5.3.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.С.Д. родена на *** ***, бълг., бълг. гр., с адрес ***, със средно обр., разведена, осъждана, работи ******, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че в периода от месец 10.2016 г. до месец 07.2018 г, включително, в с. Режанци, общ. Брезник, след като е била осъдена да издържа свои низходящи – непълнолетния си син – Д.С.И. и малолетния си син – К.С.И., съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две вноски, а именно 22 /двадесет и две/ месечни вноски, включващи месеците от м.10.2016 г. до м.07.2018 г., включително, за малолетния си син К.С.И. и 10 /десет/ месечни вноси за месеците от м. 10.2016 г. до м. 07.2018 г. включително за непълнолетния син Д.С.И. като деянието е извършено повторно, след като е била осъдена с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, поради което на осн. чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 54 от НК я ОСЪЖДА, като й налага наказание „ПРОБАЦИЯ” на осн. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, като ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 9 /девет/ месеца, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ което да бъде изпълнено чрез публично обявление на съдебния акт, като присъдата да бъде прочетена по месторабота на подсъдимата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Перник в 15-дневен срок от днес.

7

Гражданско дело No 62/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Н.М.,
У.Х.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.3.2019г.
ДОПУСКА развод между Г.Н.М., ЕГН:********** с адрес: *** и У.Х., роден на *** г. в гр. ******, притежаващ паспорт тип Р № *****, със адрес за призоваване: гр. *****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Н.М. и У.Х. споразумение относно последиците от ********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.3.2019г.

8

Гражданско дело No 82/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Н.Д.,
С.Я.В.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.3.2019г.
ДОПУСКА развод между Д.Н.Д., ЕГН:********** с адрес: *** и С.Я.В., ЕГН:********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Н.Д. и С.Я.В. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.3.2019г.

9

АНД No 3/2019

КАТ

Б.Г.Б.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.3.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0249-000624/24.10.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Б.Г.Б., ЕГН:**********, адрес: *** **** на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лева и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети 6 точки, за това, че на 12.10.2018г., около 10.30ч. в гр. Брезник на ул. „9-ти Септември“ паркира на по-малко от 5 метра от кръстовището с ул. „Елена Георгиева“ собствения си лек автомобил СААБ 9-3 с рег. № СВ 7291 ВН. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

10

АНД No 4/2019

КАТ

А.С.П.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.3.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0249-000665/23.11.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на А.С.П., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 50 лева за нарушение на чл. 137 А, ал. 1 от ЗДвП, за това, че на 09.11.2018г., в 19.20ч. в гр. Брезник на площад „9-ти Септември“ с посока да движение към ул. „Мала река“ управлява лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № РК 9940АА, без поставен обезопасителен колан при наличието на такова оборудване в автомобила. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

11

Гражданско дело No 221/2018

Искове за развод и недействителност на брака

К.Е.Д.

Н.А.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.3.2019г.
ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ № 17/19.02.2019г. на РС Брезник в следния смисъл: навсякъде в решението бащиното име на съпругата Е. да се чете Е.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

12

Гражданско дело No 335/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД

К.С.Ф.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.3.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.С.Ф., с ЕГН: ********** и адрес ***, че дължи изпълнение на парично задължение на „Агенция за събиране на вземания” ЕАД с адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев”, № 25, офис сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4 представляван от Н. Т. С. и М. Д. Д. Изпълнителни директори, сума в общ размер 791,45 лв. (седемстотин деветдесет и един лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща: главница 400 лв. (четиристотин лева), договорна лихва 33,88 лв. (триста тридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки) дължима за периода от 17.09.2015 г. до 16.12.2015 г. (падеж на последна погасителна вноска), ведно със законната лихва за забава от датата на входиране на заявлението в районен съд до окончателното изплащане на задължението, неустойка за неизпълнение в размер на 201,84 лв. (двеста и един лева и осемдесет и четири стотинки), за периода от 17.09.2015 г. до 16.12.2015 г. (падеж на последна погасителна вноска) и обезщетение за забава в размер на 110,73 лв. (сто и десет лева и седемдесет и три стотинки) за периода от 18.09.2015 г. до датата на подаване на заявлението в съда, както и такса разходи в размер на 45 лв. (четиридесет и пет лева). ОСЪЖДА К.С.Ф., с ЕГН: ********** и адрес *** да заплати на „Агенция за събиране на вземания” ЕАД с адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев”, № 25, офис сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4 представляван от Н. Т. С. и М. Д. Д. Изпълнителни директори, сумата от 75 лв. (седемдесет и пет лева) разноски по заповедното производство и сумата от 125 лв., от които 25 лв. за държавна такса, 100 лв. юрисконсултско възнаграждение разноски в исковото производство. Решението не подлежи на обжалване.

13

Гражданско дело No 68/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.С.Н.,
А.Б.Н.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.3.2019г.
ДОПУСКА развод между Л.С.Н., ЕГН:********** и А.Б.Н., с ЕГН: ********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.С.Н. и А.Б.Н. споразумение относно последиците от развода*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.3.2019г.

14

Гражданско дело No 70/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Й.А.С.,
З.А.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.3.2019г.
ДОПУСКА развод между Й.А.С., ЕГН: ********** с адрес: *** и З.А.С., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт ***** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Й.А.С. и З.А.С. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.3.2019г.

15

Гражданско дело No 72/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Г.Ц.,
Ц.В.Ц.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.3.2019г.
ДОПУСКА развод между С.Г.Ц., ЕГН: ********** с адрес: *** и Ц.В.Ц., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Г.Ц. и Ц.В.Ц. споразумение относно последиците от развода*******. Настоящето споразумение урежда изчерпателно всички последици свързани с прекратяването на брака.

16

Гражданско дело No 72/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Г.Ц.,
Ц.В.Ц.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.3.2019г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №45/ 18.03.2019г. в следния смисъл: ЕГН: ********** да се чете ЕГН: **********. Решението не подлежи на обжалване.

17

НОХД No 121/2018

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

М.А.Р.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 19.3.2019г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Николай Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, подсъдимия М.А.Р. и неговия защитник адв. Х.У.. I. Подсъдимия М.А.Р. роден на *** ***, с основно обр., безработен, неженен, осъждан, адрес *** и настоящ адрес ***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 17.07.2018 година, в гр. Брезник, бензиностанция „Лукойл“, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното деяние, да ръководи постъпките си е отнел чужди движими вещи – мобилен телефон „Самсунг А-5“, със СИМ карта, на обща стойност – 386.00 лв. - престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63 от НК. ІІ. За извършеното престъпление на осн. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „ПРОБАЦИЯ”, с пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес“, с периодичност два пъти седмично за срок от една година и „Задължителни периродични срещи с пробационен служител“ за срок от една година. ІІІ. Имуществени вреди са възстановени. ІV. Разноските по делото в размер на 139,90 лв. да бъдат заплатени от подсъдимия по сметка на ОД на МВР Перник. Съдът ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адвокат Х.У. в качеството на защитник на подсъдимата М.А.Р. и прокурора Николай Иванов. ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка”, спрямо подсъдимия М.А.Р.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава 22 от НПК, с частна жалба или частен протест пред ПОС в седемдневен срок, считано от днес. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 121/2018 г. по описа на Районен съд - Брезник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, в частта относно подписаното споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 19.3.2019г.

18

АНД No 137/2018

КАТ

Т.Р.Б.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.3.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-1158-003236/17.08.2018 г. на Началник Сектор към ОДМВР Перник, С-р Пътна Полиция Перник, с което на Т.Р.Б., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП му е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 50 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл. 103 от ЗДвП, за това, че на 14.07.2018г., около 16.50ч. в общ. Брезник на път трети клас № 63027, с посока от с. Гигинци към Църногорски Манастир, управлява л. а. „Санг ЙонгКайрон“, с рег. № СВ 4728МК, като при входа за „Биволарника“ преди манастира при подаден ясен сигнал да спре и да завие в ляво подаден от униформен служител на МВР, със стоп палка, не се подчинява и продължава движението си направо, като с предната дясна част на предната броня ударя леко в областта на дясното коляно свидетеля – очевидец под № 2, който му подава сигнала за спиране. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

19

НОХД No 142/2018

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

С.Н.В.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Присъда от 20.3.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Н.В. роден на ***г***, бълг., бълг. гр., с основно обр., пенсионер, женен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, през месец ноември 2017 година в гр. Брезник, обл. Перник, противозаконно е присвоил чужда движима вещ, която е владеел - 1 бр. бензинопил /„Хускварна 372 ХР“/, на стойност 1160.00 лв., собственост на К.С.К., с адрес ***, поради което и на осн. чл. 206, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪДЖА на наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година, като на осн. чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначалното обвинение по чл. 194, ал. 1 от НК. На осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪДЖА С.Н.В. – със снета по делото самоличност да заплати сумата в размер на 87.26 лв. по сметка на ОД на мВР Перник, представляващи разноски по ДП, а по сметка на РС Брезник сумата от 40.00 лв., направени разноски в хода на съдебното следствие. На осн. чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК, вещественото доказателство бензинопилХускварна 372 ХР“, да бъде върнато на правоимащото лице К.С.К.. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Перник в 15-дневен срок от днес.

20

АНД No 5/2019

КАТ

М.Д.Д.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.3.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000649 от 07.11.2018г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на М.Д.Д., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание глоба в размер на 3000лв. на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

21

ЧНД No 7/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

 

К.К.Е.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбите на осъдения К.К.Е. с адрес ***, понастоящем изтърпяващ наказание ЛС в Затвора в гр. Бобов дол, с ЕГН ********** за извършване на кумулация по влезли в сила присъди, с правно основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Определението подлежи на обжалване или протест пред Пернишки окръжен съд, в 15 дневен срок, считано от днес.

22

АНД No 17/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

Д.Б.Б.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 20.3.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Б.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, *****, с адрес ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.12.2018г. около 12.50 часа, на път ІІІ-605, с посока на движение от кметството на с. Велковци, към центъра на с. Велковци, общ. Брезник, е управлявал МПС – лек автомобил, марка „Фиат Седичи“, с рег. № РК 9855 ВР, в срока на изтърпяване на наказанието, лишаване от право да управлява МПС, след като е наказан за същото деяние по административен ред, наложено му с НП № 18-0249-000443/06.08.2018 г. на Началника на отдел „Пътна полиция“ при ОД на МВР Перник, влязло в сила на 10.09.2018 година – престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, съдът на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева/, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.

23

НОХД No 22/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

К.Т.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 20.3.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия К.Т.Д. и неговия защитник адв. Х., със следното съдържание: 1. Обвиняемия К.Т.Д. роден на *** г. в гр. ****, с адрес ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., безработен, неосъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 18.02.2019 г. около 14,59 часа, на път 63, км 19, кръстовището за с. Бабица, общ. Брезник, управлявал МПС /лек автомобил, “Киа Авела“, с рег. № С 1274 КК/, след употребата на наркотичното вещество – канабис и амфетамин, установено по надлежния ред, с техническо средство „Дрегер DRUG TEST 5000“, с № ARGF 0054 - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК 2. За това престъпление на осн. чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3/три/ години. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не бъде наложено предвиденото по-леко наказание „Глоба“. 3. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 18.02.2019 година. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото – няма. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия К.Т.Д. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 22/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.3.2019г.

24

НОХД No 25/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

А.И.Е.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 22.3.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия А.И.Е. и неговия защитник адв. П., със следното съдържание: 1. Обвиняемия А.И.Е. роден на *** ***, с адрес ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., безработен, неосъждан, неженен, безработен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 28.01.2019 г. в гр. Брезник, управлявал МПС /лек автомобил, “Ситруен Ц Елизе“, с рег. № РК 3849 ВН/, след употребата на наркотично вещество – амфетамин, установено по надлежния ред, протокол за съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза на ВМА гр. София, с Изх. № И-2048/20.02.2019г. - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК 2. За това престъпление на основание чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 54, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1, във вр. чл. 39, ал. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на същото се отлага с изпитателен срок от 3/три/ години. На основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия А.И.Е. да не се налага по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно „Глоба“. 3. На основание разпоредбата на чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да му бъде наложено и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 28.01.2019 година. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото в размер на 254.00 лв., да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД на МВР Перник. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия А.И.Е. и неговия защитник адв. В.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 25/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 22.3.2019г.

25

Гражданско дело No 285/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.Х.Г.

Х.П.Х.,
М.П.Г.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.3.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 29/17.04.2018 г. по гр. дело № 1729/2017 г. на ВКС, гражданска колегия, първо гражданско отделение, с което е възложен в дял и изключителна собственост на Х.П.Х., на основание чл. 349, ал. 2 от ГПК, следния недвижим имот, представляващ апартамент № **, в сграда с административен адрес: гр. Трън, ул. „****, с площ от 55.68 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, при граници: от север – ап. 6; от изток – двор; от юг – пр. стена; от запад – двор, и мазе № *с площ от 6.78кв.м., при граници: от север – мазе 3; от изток – коридор; от юг – мазе № 6 и от запад – двор, ведно с 4,2932 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж за нея; осъдил е Х.П.Х. да заплати за уравняване на дяловете на Н.Х.Г. сумата 12 328.00лв., а на М.П.Г. сумата 6 164.00лв., както и законната лихва върху тези суми в шестмесечен срок от влизане на решението в сила. ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следният недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № ***, в сграда с административен адрес: гр. Трън, ул. ******, с площ от 55.68 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, при граници: от север – ап. 6; от изток – двор; от юг – пр. стена; от запад – двор, и мазе № *** с площ от 6.78кв.м., при граници: от север – мазе 3; от изток – коридор; от юг – мазе № 6 и от запад – двор, ведно с 4,2932 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж за нея, като след извършване на проданта получената сума се разпредели между съделителите, съобразно делбените им части: 2/4 идеални части за Н.Х.Г., 1/4 идеални части за Х.П.Х. и 1/4 идеални части за М.П.Г.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването.

26

Гражданско дело No 275/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Я.Ц.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.3.2019г.
ОСЪЖДА Я.Ц.К., с ЕГН: **********, адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „Кредитреформ България” ЕООД, с ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“, № 10, представлявано от Р. В. – Управител сумата от 435.92 лв. (четиристотин деветдесет и пет лева и пет стотинки), от които: 350 лв. (триста и петдесет лева) главница и 85.92 лв. (осемдесет и пет лева и деветдесет и две стотинки) наказателна лихва за периода от 03.09.2015 г. до 31.01.2018 г., както и законна лихва върху главницата, от подаване на исковата молба до окончателно изплащане на вземането. ОСЪЖДА Я.Ц.К., с ЕГН: **********, адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „Кредитреформ България” ЕООД, с ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“, № 10, представлявано от Р. В. – Управител сумата от 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева) направени разноски по делото. Решението е постановено при участието на трето – помагач на ищеца „4финанс“ ЕООД (Вивус), с ЕИК: 202393458, със седалище: гр. София, п.к. 1700, р-н „Студентски“, ул. „Н. Габровски“ № 79, ет. 2, представлявано от З.С.Р. и Е. Б. М. – Управители. Решението не подлежи на обжалване.

27

Гражданско дело No 276/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Н.Г.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.3.2019г.
ОСЪЖДА Н.Г.К., с ЕГН: **********, адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „Кредитреформ България” ЕООД, с ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“, № 10, представлявано от Р. В.– Управител сумата от 435.92 лв. (четиристотин деветдесет и пет лева и пет стотинки), от които: 350 лв. (триста и петдесет лева) главница и 85.92 лв. (осемдесет и пет лева и деветдесет и две стотинки) наказателна лихва за периода от 03.09.2015 г. до 31.01.2018 г., както и законна лихва върху главницата, от подаване на исковата молба до окончателно изплащане на вземането. ОСЪЖДА Н.Г.К., с ЕГН: **********, адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „Кредитреформ България” ЕООД, с ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“, № 10, представлявано от Р.В. – Управител сумата от 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева) направени разноски по делото. Решението е постановено при участието на трето – помагач на ищеца „4финанс“ ЕООД (Вивус), с ЕИК: 202393458, със седалище: гр. София, п.к. 1700, р-н „Студентски“, ул. „Н. Габровски“ № 79, ет. 2, представлявано от З.С.Р. и Е. Б. М. – Управители. Решението не подлежи на обжалване.

28

Гражданско дело No 61/2019

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Д.Г.С.

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 22.3.2019г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с честна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването.

29

Гражданско дело No 85/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.М.Г.,
Д.Г.Г.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 25.3.2019г.
ДОПУСКА развод между М.М.Г., ЕГН: ********** и Д.Г.Г., ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.М.Г. и Д.Г.Г. споразумение относно последиците от развода***********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.3.2019г.

30

Гражданско дело No 96/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.Я.,
Т.Т.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.3.2019г.
ДОПУСКА развод между Л.Я., ЕГН: ********** с адрес: *** и Т.Т.С., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.Я. и Т.Т.С. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

31

АНД No 6/2019

КАТ

Ц.Г.Р.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.3.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0249-000606/24.10.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Ц.Г.Р., ЕГН:**********, адрес: *** на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП му е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 200 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл. 103 от ЗДвП, за това, че на 02.08.2018г, около 06.30ч. в гр. Брезник по ул. „Андрей Михайлов“ срещу номер 90 с посока на движение от гр. Перник към гр. Брезник управлява личният си лек автомобил „Мерцедес Ц 180“ с рег. № СА 4442 НА, като при ясно подаден сигнал със стоп палка /образец на МВР/ и ясно усвоен сигнал от водача, не спира плавно на посоченото място или в най дясната час на платното за движение, а продължава движението си в права посока и не се подчинява на контролен орган. АУАН съставен по данни от докладна записка № 249р-4109 от 04.08.2018г. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

32

АНД No 10/2019

КАТ

Б.Г.Б.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.3.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000667/23.11.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Б.Г.Б., ЕГН**********, адрес: *** на основание чл. 683, ал. 1, т. 1, вр. чл. 461, т. 1 Кодекса за застраховането/КЗ/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева, за това, че на 07.11.2018г., в 23.29ч. в гр. Брезник, на ул. „Георги Бунджулов“ с посока на движение от площад „9-ти Септември“ към гр. Трън срещу номер 42, управлява собствения си л.а. „Рено 19“ с рег. № РК3339АН без сключена задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Водача е сам в автомобила, за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

33

Гражданско дело No 365/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.3.2019г.
НАСТАНЯВА малолетното дете А.Щ.Р. с ЕГН: **********, настоящ адрес: *** в професионалното приемно семейство на К.Д.В. за срок от 1 /една/ година от влизане на решението в сила или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването по чл. 29 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ и може да се обжалва пред Пернишкия окръжния съд в седемдневен срок от връчването.

34

Гражданско дело No 366/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.3.2019г.
НАСТАНЯВА малолетното дете Г.Щ.С. с ЕГН: **********, настоящ адрес: *** в професионалното приемно семейство на М. А. Е. за срок от 1 /една/ година от влизане на решението в сила или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването по чл. 29 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ и може да се обжалва пред Пернишкия окръжния съд в седемдневен срок от връчването.

35

ЧГД No 38/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД - ГР. СОФИЯ

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 27.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ОС-ПЕРНИК В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО.

36

АНД No 148/2018

НАП

ХАРСТ ЕООД

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 27.3.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 375371-F397359/12.11.2018 г. /НП/, издадено от Л. Й. Д.- Началник на Сектор „Оперативни дейности“ – София в Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на „Харст“ ЕООД, ЕИК 202985246, с адрес: гр. Перник, ул. „Чавдар“ № 7, представляван от Р.С.Р., с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ за това, че при извършената на 23.07.2018 г. проверка в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в село ****, общ. Брезник, „Център“, е установено нарушаване на чл. 118, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

37

АНД No 149/2018

НАП

ХАРСТ ЕООД

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 27.3.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 375364- F397364/12.11.2018г. на Началник на Сектор „Оперативни дейности“ – София в Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на „Харст“ ЕООД, ЕИК 202985246, с адрес: гр. Перник, ул. „Чавдар“ № 7, представляван от Р.С.Р., на основание чл. 185, ал.2, във вр. чл.185, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция, в размер 500.00 лв. за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

38

НОХД No 28/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Х.Е.Х.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 27.3.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия Х.Е.Х. и неговия защитник адв. Х., със следното съдържание: 1. Обвиняемия Х.Е.Х. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., неосъждан, не женен, безработен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 17.03.2019 г., около 22.10 часа в гр. Брезник, управлявал МПС /лек автомобил, “Хонда Прелют“, с рег. № РК 3605 ВР/, след употребата на наркотично вещество - амфетамин, установено по надлежния ред, с техническо средство „Дрегер DRUG CHECU 3000“ - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК 2. За това престъпление на осн. чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3/три/ години. 3. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 17.03.2019 година. На осн. чл. 55, ал. 2 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Глоба“ в размер на 250 лева. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото – няма. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия Х.Е.Х. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 28/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.3.2019г.