РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 484/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ЕТ Н.- И.Х.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 1.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Витоша”, бул. „Цар Борис III”, № 201, представляван от И
. В. Й., с който е поискано да бъде признато за установено по отношение на ЕТ „НАТУРЕКС – И. Х.”, с ЕИК 201155849, със седалище и адрес на управление област Перник, община Брезник, гр. Брезник 2360, ул. „Владимир Заимов“ № 7, представляван от И. П. Х. – Т., че ответника дължи на ищцовото дружество сумата от 777,79 лв. (седемстотин седемдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) – главница достъп до електропреносната мрежа на обекта на ответника, сумата от 91,46 лева. (деветдесет и един лев и четиридесет и шест стотинки), представляваща законна лихва върху главниците по фактурите, както и законната лихва върху главницата от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 17.10.2017 г. до окончателното изплащане, като неоснователен, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА ЕТ „НАТУРЕКС – И. Х.”, с ЕИК 201155849, със седалище и адрес на управление област Перник, община Брезник, гр. Брезник 2360, ул. „Владимир Заимов“ № 7, представляван от И. П. Х. – Т., да заплати „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Витоша”, бул. „Цар Борис III”, № 201, представляван от И. В. Й., сумата общо от 200 лв. (двеста лева) разноски по настоящето дело и ч.г.дело № 365 на РС Брезник за 2017 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 365/2017 г. на РС Брезник да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.

2

НОХД No 18/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Х.Р.Я.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 6.3.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Х.Р.Я. и защитника му адв. В.П. със следното съдържание: 1. Обвиняемия Х.Р.Я. роден на *** г. в гр.
***, живущ ***, обл. ***, бълг., с българско гражданство, със средно обр., безработен, осъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че: На 16.11.2017г. около 00.10 часа, в с. Велковци, общ. Брезник, управлявал МПС – лек автомобил „Рено“, модел „Клио”, с рег. № РК 2632 АХ, след употреба на наркотично вещество – тетрахидроканабинол, установено по надлежиния ред, с протокол за съдебно химическа/токсикологична/ експертиза на ВМА гр. София, с Изх. № 1279/06.02.2018г. - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. 2. За това престъпление и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, изпълнението на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от осем месеца, считано от 16.11.2017 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба“. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото - 141.00 лв., следва да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ВМА гр. София. Съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия Х.Р.Я. и неговия защитник адв. В.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 18/2018 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2018г.

3

Гражданско дело No 57/2018

Облигационни искове от/срещу владелец

А.М.М.

С.М.Ш.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 7.3.2018г.
Прекратява производството по делото.Изпраща делото по подсъдност на РС-Радомир. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ПОС.

4

ЧГД No 85/2018

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

К.К.С.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 9.3.2018г.
РАЗРЕШАВА на Д.Н.Д. с ЕГН:**********,като родител и законен представител на непълнолетния К.К.С. с ЕГН:********** ***,ДА ИЗТЕГЛИ от сметка с IBAN *** ****,сумата от ****)за текущи нужди за детето. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

5

НЧХД No 5/2017

Лека телесна повреда

Л.Г.Л.

И.Г.В.

Докладчик:
ВАЛЕРИ НЕНКОВ

Определение от 9.3.2018г.
На чл.289 ал.1 вр. чл.24 ал.5 т.3 от НПК, ОДОБРЯВА постигнатото, между страните помирение при условията изложени по-горе. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХ дело 5/2017год. по описа на РС-Брезник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на Глава ХХІ-ва от НПК в 15-дневен срок, считано от днес пред ПОС. Заседанието приключи в 10,40часа.

6

АНД No 159/2017

КАТ

В.К.В.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0249-000535 от 30.10.2017 г. на Началник РУ „Полиция“ гр. Брезник, с което на В.К.В. ***, с ЕГН: ********** е наложено административно наказание глоба, в размер 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП за това, че на 16.10.2017 г., около 00.10 часа в гр. Брезник, на ул. „Граово”, като водач на МПС – лек автомобил „Ланчия“ Либра, с ДК № РК 98-26 ВВ, след спирането му отказва да му бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техните аналози и не изпълнява предписание за химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техните аналози, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

7

Гражданско дело No 414/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

К.С.И.

Р.С.Д.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 15.3.2018г.
ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание. ОСЪЖДА майката Р.С.Д. ***, с ЕГН ********** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на малолетния си син К.С.И., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител С.И.С. ***, с ЕГН ********** в размер на ***. месечно, платима до 30-то число на предходния месец, за която се дължи издръжката, считано от 01.04.2018 година или до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава на всяка просрочена вноска, считано от датата на възникване на задължението, до датата на окончателното изплащане. ОСЪЖДА Р.С.Д. ***, с ЕГН **********, да заплати държавна такса в размер на 94.00 лв., по сметка на БрРС, сума представлява държавна такса 2 % върху тригодишните платежи на така спогодената издръжка. Съдебната спогодба има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.

8

Гражданско дело No 425/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИЗИ ФИНАС ЕООД

В.А.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.3.2018г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на В.А.М. ***, с ЕГН: **********, че дължи на „ИЗИ Финанс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Триадица”, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, № 17, ап. 1, представляван от Б. И.Н. сумите: обща сума в размер на 1355.05 лв. (хиляда триста петдесет и пет лева и пет стотинки), от която сума Главница 683.21 лева, по договор за кредит от разстояние № 97820 от 29.06.2015 г., Лихва по чл. 7, ал. 1 и 2 от договора в размер на 80 лева, неустойка по чл. 4, ал. 3, т. 2 в размер на 591.05 лв. и неустойка в размер на 60 лева за забава на плащането на месечните вноски на 26.11.2015 г. и 26.12.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.10.2016 г. до изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния претендиран размер от 1415.11 лв., като НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА В.А.М. ***, с ЕГН: **********, да заплати на „ИЗИ Финанс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Триадица”, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, № 17, ап. 1, представляван от Б. И. Н. сумата от 574.60 лв. (петстотин седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки) разноски по исковото производство. ОСЪЖДА В.А.М. ***, с ЕГН: **********, да заплати на „ИЗИ Финанс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Триадица”, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, № 17, ап. 1, представляван от Б. И. Н., сумата от 181.30 лв. (сто осемдесет и един лева и тридесет стотинки) разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжния съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, ч. гр. дело № 276/2016 г. по описа на РС Брезник да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от решението.

9

Гражданско дело No 490/2017

Искове за развод и недействителност на брака

М.С.

А.С.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 21.3.2018г.
Прекратява производството по делото. Изпраща делото на ОС-Перник за определяне на друг равен по степен съд.

10

Гражданско дело No 58/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.К.Ч.,
Я.Н.Ч.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между А.К.Ч. с ЕГН: ********** и лична карта № **** и Я.Н.Ч. с ЕГН: ********** и лична карта № **** и двамата със съдебен адрес:*** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака**********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2018г.

11

Гражданско дело No 69/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.Г.Б.,
И.Б.Б.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в с. ****, между Ц.Г.Б. ***, с ЕГН: ********** и И.Б.Б. ***, с ЕГН: **********, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2018г.

12

Гражданско дело No 72/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Н.Д.,
С.И.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между В.Н.Д., с ЕГН: ********** и С.И.Д., с ЕГН: ********** и двамата със съдебен адрес ***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ
В законна сила на 21.3.2018г.

13

Гражданско дело No 74/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.Т.Г.,
Р.С.П.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Р.Т.Г., с ЕГН: **********,*** и Р.С.П., с ЕГН: **********,***, в качеството на родители на малолетното дете Д. Р. Г., с ЕГН: **********, родена на *** г. споразумение в следният смисъл: Упражняването на родителските права по отношение на малолетната Д. Р. Г., с ЕГН: **********, се предоставят на бащата Р.Т.Г., с ЕГН: **********. Местоживеенето на малолетното дете Д. Р. Г., с ЕГН: ********** се определя при бащата Р.Т.Г., с ЕГН: **********. Определя режим за осъществяване на лични отношения между майката Р.С.П. и детето Д. Р. Г., всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 9.00 ч. в събота до 21.00 часа в неделя с преспиване. двадесет календарни дни през лятото, които не съвпадат с годишния платен отпуск на бащата. Майката Р.С.П. се задължава да изплаща ежемесечна издръжка на малолетната си дъщеря Д.Р. Г., чрез нейният баща и законен представител Р.Т.Г. в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), платима до 30-то число на съответния месец. С настоящето споразумение се уреждат всички въпроси във връзка с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения по отношение на роденото по време на брака ни дете Д. Р. Г. и никой от молителите няма и не може да има в бъдеще претенции към другия по повод уредените в настоящето споразумение въпроси. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

14

Гражданско дело No 82/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.С.С.,
А.Е.С.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между Е.С.С., ЕГН: **********, притежаваща л.к. № **** и А.Е.С., ЕГН: **********, притежаващ л.к. № ***** и двамата със съдебен адрес *** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2018г.

15

Гражданско дело No 15/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Е.И.А.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 28.3.2018г.
ПРОДЪЛЖАВА НАСТАНЯВАНЕТО на малолетния Е.И.А. с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на К.Д.В., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** за срок от 1 (една) година, считано от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

16

Гражданско дело No 61/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.А.Т.,
Д.Т.Т.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 23.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между И.А.Т., с ЕГН: **********, с лична карта № **** и с адрес по лична карта в гр. **** и Д.Т.Т., с ЕГН: **********, с лична карта № ***** и с адрес по лична карта в гр****, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.3.2018г.

17

АНД No 91/2017

КАТ

И.К.И.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0249-000326 от 29.06.2017 г. на Началник РУ Брезник към ОДМВР Перник, с което на И.К.И. ***, с ЕГН: ********** са наложени следните наказания: на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание „Глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 190, ал. 3 от ЗДвП; на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП административно наказание „Глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т, 1 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП административно наказание „Глоба“ в размер на 200 лв. лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 103 от ЗДвП КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

18

АНД No 158/2017

МВР

Д.Н.Л.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 28.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4/18.10.2017 г. на началника на РУ „Полиция” – Брезник, с което на Д.Н.Л., ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, на основание чл. 178, ал. 1 от ЗОБВВПИ, му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева, за нарушение на чл. 54, ал. 1 от ЗОБВВПИ и на основание чл. 179, ал. 1 от ЗОБВВПИ, му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева за нарушение на чл. 55 от ЗОБВВПИ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 14-дневен срок от уведомяването на страните.

19

Гражданско дело No 99/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Й.И.Г.,
Л.И.Г.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 30.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр****, между Й.И.Г. с ЕГН: ********** и Л.И.Г. с ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес:***, ***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака***************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.3.2018г.

20

АНД No 4/2018

КАТ

Ч.Б.

РУ ПОЛИЦИЯ БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 30.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0249-000655 от 21.12.2017 г. на Началник РУ Брезник към ОДМВР Перник, с което на Ч. Д. Б. ***, с ЕГН: **********, са наложени следните наказания: на основание чл. 185 от ЗДвП административно наказание „Глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 190, ал. 3 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 3-то от ЗДвП – административно наказание „Глоба“ в размер на 50 лв. лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.