РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 402/2018

Делба

ГРАОВО ГРЕЙН ООД

Р.С.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 1.2.2019г.
Прекратява производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от уведомяването.

2

Гражданско дело No 404/2018

Делба

О.Г.О.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 1.2.2019г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от уведомяването.

3

Гражданско дело No 12/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.А.Г.,
В.Б.Г.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 4.2.2019г.
ДОПУСКА развод между Г.А.Г., ЕГН:********** и В.Б.Г., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.А.Г. и В.Б.Г. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.

4

АНД No 135/2018

КАТ

М.В.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 4.2.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000473 от 18.09.2018г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на М.В.С., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл. 177, ал. 6, пр. 2-ро от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 145, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 01.08.2018г., около 14.00ч. на път ІІ – 63, разклона за с. Гърло с посока на движение към гр. Трън, управлява лек автомобил „Фиат Браво“ с рег. № РК 7508АР, собственост на П. Д. ***. Като приобретател на МПС не е спазил едномесечния срок за регистрация на МПС по постоянния адрес на новия собственик.

5

ЧНД No 151/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

И.М.И.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 1.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъдения И.М.И. за извършване на кумулация по влезли в сила присъди с правно основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Определението подлежи на обжалване или протест пред Пернишки окръжен съд, в 15 дневен срок, считано от днес.

6

Гражданско дело No 65/2017

Делба

Н.В.С.

А.Д.Р.,
Н.Д.Н.,
М.Г.М.,
К.Г.Н.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 29.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване пред ОС гр. Перник, в 7 дневен срок, считано от днес за явилите се съделители и от датата на уведомяване за неявилите се.

7

Гражданско дело No 382/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Р.Д.

Р.И.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 6.2.2019г.
На осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание. ОСЪЖДА Р.И.Д., с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса в размер на 120.80 лв., по сметка на РС гр. Брезник, сума представлява държавна такса 2 % върху тригодишните платежи на така спогодената издръжка, както и 2% върху дължимата издръжка за минало време. Съдебната спогодба има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.

8

ЧГД No 131/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД - ГР. СОФИЯ

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 14.2.2019г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок.

9

ЧГД No 259/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 7.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№259/18г.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОСПерник в едноседмичен срок от връчването.

10

ЧГД No 260/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД - ГР. СОФИЯ

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 7.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№260.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Перник в едноседмичен срок от връчването.

11

ЧГД No 261/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД - ГР. СОФИЯ

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 7.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№261/18г.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд Перник в едноседмичен срок от връчването.

12

Гражданско дело No 382/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Р.Д.

Р.И.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 6.2.2019г.
На осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание. ОСЪЖДА Р.И.Д., с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса в размер на 120.80 лв., по сметка на РС гр. Брезник, сума представлява държавна такса 2 % върху тригодишните платежи на така спогодената издръжка, както и 2% върху дължимата издръжка за минало време. Съдебната спогодба има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.

13

Гражданско дело No 24/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.С.Х.,
М.М.Л.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.2.2019г.
ДОПУСКА развод между М.С.Х., ЕГН:********** и М.М.Л., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******* поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.С.Х. и М.М.Л. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.

14

Гражданско дело No 28/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Ц.Д.,
А.Ц.Д.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.2.2019г.
ДОПУСКА развод между Г.Ц.Д., ЕГН:********** и А.Ц. - Д., ЕГН:********** и двамата с адрес: гр. *******, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Ц.Д. и А.Ц. – Д. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.

15

Гражданско дело No 37/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.В.П.,
И.Х.П.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.2.2019г.
ДОПУСКА развод между П.В.П., ЕГН:**********, адрес: *** и И.Х.П., ЕГН:**********, адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.В.П. и И.Х.П. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.

16

Гражданско дело No 47/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.К.А.,
С.В.П.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 12.2.2019г.
ДОПУСКА развод между А.К.А., ЕГН:**********, адрес: *** и С.В.П., ЕГН:**********, адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ***** поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.К.А. и С.В.П. споразумение относно последиците от развода******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2019г.

17

АНД No 109/2018

КАТ

К.Й.М.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.2.2019г.
Отменява наказателно постановление № 18-0249-000376/10.07.2018 г. с което В. В. Началник отдел при ОДМВР Перник РУ Брезник е наложил на К.Й.М. *** административно наказание глоба в размер на 250 лв. по чл. 638, ал. 1, т. 1 КЗ вр. чл. 483, ал. 1, т. 1 ЗДвП. След влизане на решението в сила административно наказващият орган да предупреди лицето- устно или писмено на основание чл.28 б.“а“ ЗАНН, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

18

АНД No 120/2018

КАТ

И.В.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 18-0249-000519 от 18.09.2018 г. с което В.В. *** РУ Брезник е наложил на И.В.С. административно наказание глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

19

ЧНД No 11/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

 

К.К.Е.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 12.2.2019г.
Прекратява производството по делото. Присъединява делото за разглеждане в ч.д.д.№ 7/2019г.

20

Гражданско дело No 381/2015

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Н.И.К.

П.А.Т.,
К.И.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 20.2.2019г.
Прекратява производството по делото.

21

Гражданско дело No 267/2016

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Р.М.С.

П.М.И.,
С.М.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 15.2.2019г.

22

Гражданско дело No 221/2018

Искове за развод и недействителност на брака

К.Е.Д.

Н.А.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между К.Е.Д. ***, с ЕГН: ********** и Н.А.Д. ***, с ЕГН: **********, с акт № ******, граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен, като НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.2.2019г.

23

Гражданско дело No 35/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Д.К.,
М.С.К.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.2.2019г.
ДОПУСКА развод между В.Д.К., ЕГН:**********, адрес: **** и М.С.К., ЕГН:**********, адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Д.К. и М.С.К. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.2.2019г.

24

Гражданско дело No 41/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.Х.С.,
А.Т.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.2.2019г.
ДОПУСКА развод между Н.Х.С., ЕГН:********** и А.Т.С., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *********“, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.Х.С. и А.Т.С. споразумение относно последиците от развода********В законна сила на 18.2.2019г.

25

Гражданско дело No 49/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Е.П.,
Ц.И.П.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 18.2.2019г.
ДОПУСКА развод между В.Е.П., ЕГН:********** с адрес: *** и Ц.И.П., ЕГН:********** с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Е.П. и Ц.И.П. споразумение относно последиците от развода*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.2.2019г.

26

АНД No 50/2018

Комисия по хазарта

ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ ООД

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.2.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 13/2018 от 17.05.2018 г. с което М
. Ф. председател на Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ е наложила на основание чл. 108, ал. 1 от Закон за хазарта /ЗХ/ за нарушение по чл. 17, ал. 3 от Общите игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, приети от ДКХ на основание чл. 22,ал. 1, т. 4 от ЗХ, административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 лв. на „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ“ ООД гр.София. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

27

АНД No 67/2018

КАТ

В.Ж.В.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 18-0249-000273 от 16.05.2018 г., с което Васил В. *** е наложил на В.Ж.В. административно наказание глоба в размер на 20 лв. по чл. 185 ЗДвП за нарушение по чл. 190, ал. 3 ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки административен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

28

АНД No 122/2018

КАТ

Х.В.Т.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 14.2.2019г.
Потвърждава наказателно постановление № 17-1158-002707/31.07.2017 г. с което Слави Лазов Началник Сектор ПП при ОДМВР Перник е наложил на Х.В.Т. от с. Габров дол административно наказание глоба в размер на 400 лв. по чл. 638, ал. 3 КЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

29

АНД No 133/2018

КАТ

С.С.Т.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ЖАЛБАТА на С.С.Т. ПРОТИВ ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ СЕРИЯ К № 2338617 на ОДМВР Перник с който му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. на основание чл.189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП за нарушение по чл. 21, ал. 1 вр. ал. 2 ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

30

НОХД No 12/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

Е.Н.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 20.2.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия Е.Н.А. и неговия защитник адв. Т., със следното съдържание: 1. Обвиняемия Е.Н.А. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., работи *****, осъждан/реабилитиран/, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 30.01.2019 г. около 07,33 часа в гр. Брезник, управлявал МПС /товарен автомобил, “Мерцедес СДИ”, с рег. № СВ 1799 МН/, след употребата на наркотичните вещества - канабис - 25 и амфетамин, установено по надлежния ред, с техническо средство „Дрегер DRUG TEST 5000“ С № ARGF 0054 - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК 2. За това престъпление на осн. чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3/три/ години. 3. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10/десет/ месеца, считано от 30.01.2019 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиянемия да не бъде наложено предвиденото по-леко наказание „Глоба“. 3. С деянието не са причинени имуществени вреди. 4. Разноските по делото – няма. Съдът на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия Е.Н.А. и неговия защитник адв. Г.Т., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 12/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.2.2019г.

31

Гражданско дело No 409/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.И.Д.

Д.В.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 25.2.2019г.
УТВЪРЖДАВА, на осн. чл. 127, ал. 1 СК, постигнатото между Р.И.Д., ЕГН:**********, адрес: *** Д.В.М., ЕГН:**********, адрес: ***, споразумение ********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.2.2019г.

32

АНД No 144/2018

КАТ

С.В.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000575 от 24.10.2018г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на С.В.С., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени административни наказания: - глоба от 200,00 лв. на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 6, т. 1от ЗДвП и - глоба от 100,00 лв., лишаване от право да управлява МПС за един месец на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 2, б. „Б“ от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

33

АНД No 145/2018

КАТ

И.Р.И.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000632 от 07.11.2018г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на И.Р.И., ЕГН:**********, адрес: *** са наложени административни наказания: глоба от 500,00 лв. на основание чл. 177, ал. 3, т.2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 6, т.1 от ЗДвП и - глоба от 10,00 лв. на основание чл. 183, ал. 1, т.1, пр. 1,2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

34

АНД No 1/2019

КАТ

Е.В.П.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 25.2.2019г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 18-0249-000604/24.10.2018 г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на Е.В.П., ЕГН:**********, адрес: *** й е наложено административно наказание- на основание на основание чл. 177, ал. 1, т. 3 от ЗДвП „глоба“ в размер на 300лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието „Глоба” в размер на 100 /сто / лева за извършено нарушение на чл. 102, т. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

35

Гражданско дело No 382/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Р.Д.

Р.И.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 6.2.2019г.
На осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба от страните в днешното съдебно заседание. ОСЪЖДА Р.И.Д., с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса в размер на 120.80 лв., по сметка на РС гр. Брезник, сума представлява държавна такса 2 % върху тригодишните платежи на така спогодената издръжка, както и 2% върху дължимата издръжка за минало време. Съдебната спогодба има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Прекратява производството по делото. Определението, с което се прекратява делото подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес.

36

Гражданско дело No 46/2019

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

С.М.С.

РАЙОНЕН СЪД ГР. ПЕРНИК,
Ц.Г.С.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 26.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№46/2019г.по описа на БрРС,образувано по искова молба вх.рег.№6029 от 29.11.2018г.,подадена в ОС Перник от С.М.С..ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Перник в едноседмичен срок от връчването.

37

Гражданско дело No 56/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.В.И.,
Л.И.И.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 26.2.2019г.
ДОПУСКА развод между П.В.И., ЕГН:********** с адрес: ***, ***** и Л.И.И., ЕГН:********** с адрес: ***, ****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт *******, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.В.И. и Л.И.И. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.

38

НОХД No 15/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

В.А.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 27.2.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия В.А.Д. и неговия защитник адв. Х., със следното съдържание: 1. Обвиняемия В.А.Д. роден на *** ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., работи в „*****, неосъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 14.09.2018 г. около 22,05 часа на път ІІІ-8114, с посока на движение от гр. Брезник към с. Бегуновци, управлявал МПС /лек автомобил, “Мазда 323”, с рег. № РК 5294 ВВ/, след употребата на наркотичното вещество - амфетамин, установено по надлежния ред, протокол за съдебно химическа /топсикологична/ експертиза на ВМА гр. София, с изх. № 10643/21.12.2018г. - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК 2. За това престъпление на осн. чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от 3/три/ години. 3. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10/десет/ месеца, считано от 14.09.2018 година. На осн. чл. 55, ал. 2 от НК на обвиняемия да бъде наложено предвиденото по-леко наказание „Глоба“ в размер на 250 лева. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото – 93.84 лв. 6. Разноските по делото в размер на 93.84 лв., да се изплатят от обвиняемия по сметка на ОД на МВР гр. Перник. На осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия В.А.Д. и неговия защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 15/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.2.2019г.

39

НОХД No 16/2019

Престъпления против реда на управлението

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

Х.С.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Споразумение от 27.2.2019г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия Х.С.Д. и неговия защитник адв. П., със следното съдържание: 1. Обвиняемия Х.С.Д. роден на *** ***, с адрес ***, бълг., с бълг.гр., със средно обр., безработен, неосъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 30.10.2016г. в гр.Брезник, противозаконно пречил на орган на властта / полицейски служители – Е. Х. К. – на длъжност младши автоконтрольор - Пътна полиция в група „Охранителна полиция” при РУ - гр. Брезник, обл. Перник, да изпълни задълженията си по чл. 70, ал. 1 от ЗМВР. Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице, за което са имали данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред – да установят самоличността му, като не предоставил документ за установяване на самоличността му и не изпълнил устното разпореждане на полицейски орган, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗМВР. Полицейските органи при невъзможност да издадат писмено разпореждане, могат да издават устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнася, като оказал физическо насилие – блъснал в гърдите полицейския служител Е. К. и побягнал, не се подчинил на полицейските заповеди да спре, след физическото му задържане не се подчинил, избягал и се укрил от полицейските органи - престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление и на основание чл. 270, ал. 1, вр. чл. 54 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „Глоба” в размер на 500.00 лева. III. С деянието не са причинени имуществени вреди. ІV. Разноските по делото - няма. На осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник, обвиняемия Х.С.Д. и неговия защитник адв. П.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” спрямо обвиняемия Х.С.Д.. Определението подлежи на обжалване и протестиране по глава ХХІІ от НПК пред ПОС в 7 дневен срок, считано от днес. Съдът в присъствието на страните обяви определението по чл. 309 от НПК и разясни на страните правото на обжалване и протест. Прекратява производството по НОХД № 16/2019 година по описа на Районен съд гр. Брезник. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.2.2019г.