РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 476/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.П.К.,
Н.Л.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. *****, между М.П.К. с ЕГН: ********** л.к. **** и Н.Л.К. ЕГН: **********, л.к. № ***** и двамата с адрес: гр. ****, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.

2

Гражданско дело No 490/2017

Искове за развод и недействителност на брака

М.С.

А.С.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 9.2.2018г.
Прекратява производството по делото. Изпраща делото на РС-София по подсъдност.Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от уведомяването на страните пред ОС-Перник.

3

Гражданско дело No 28/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.Д.Н.Г.,
К.Н.Г.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между Е.Д.Н. – Г., ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:*** и К.Н.Г., ЕГН: **********, притежаващ лична карта *****, с адрес: гр. **** и настоящ адрес:*** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.

4

Гражданско дело No 31/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.В.Д.,
А.Е.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между М.В.Д., с ЕГН: ********** *** и А.Е., с ЛНЧ: ********** ***, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.

5

Гражданско дело No 32/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.С.Б.,
М.А.Б.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между М.С.Б., с ЕГН: **********, с лична карта № ****, с постоянен адрес:*** и М.А.Б., с ЕГН: **********, с лична карта № ******, с постоянен адрес:*** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.

6

Гражданско дело No 37/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.З.Х.,
П.Д.Х.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между М.З.Х. с ЕГН: **********, с л.к. № **** и П.Д.Х. ЕГН: **********, с л.к. № ****, и двамата с постоянен адрес:***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.

7

Гражданско дело No 41/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Н.М.,
С.А.М.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между П.Н.М., с ЕГН: ********** и лична карта ***** и С.А.М., ЕГН: **********, с лична карта № ****** и двамата с постоянен адрес:***, с акт № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.

8

Гражданско дело No 51/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Е.В.Н.,
Х.Г.Н.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр*****, между Е.В.Н., ЕГН: **********, притежаващ л.к. № ***** на ***** г. и Х.Г.Н., ЕГН: **********, притежаваща л.к. № **** г. и двамата със съдебен адрес *** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.

9

НОХД No 155/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

А.Ж.Т.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 6.2.2018г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимия и неговия защитник. Подсъдимият А.Ж.Т. – роден на *** г. в гр. ****, бълг., бълг. гр., със средно обр., безработен, неженен, осъждан, живущ ***, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 11.08.2017 г. около 17.10 часа, на път ІІІ-811, км. 40, общ. Брезник, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без свидетелство за управление на МПС, наложено му с наказателно постановление № 17-0249-000163/14.03.2017г. на Началника на РУ Брезник, влязло в сила на 13.06.2017г., управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил, марка „Мерцедес 307Д“, рег. № РК 8458 ВА, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 2. За това престъпление на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от три години. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия да бъде наложено и предвиденото в закона по-леко наказание „Глоба“ в размер на 250 лева. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото – няма. Съдът намира, че така постигнатото споразумение между защитника на подсъдимия и прокурора не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, поради което ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адвокат Десислава Христова в качеството на защитник на подсъдимия А.Ж.Т. и прокурора Николай Иванов. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 155/2017 г. по описа на Районен съд - Брезник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 6.2.2018г.

10

Гражданско дело No 250/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.В.С.

К.В.С.,
М.В.С.,
Ю.И.С.,
В.И.В.,
Т.Г.П.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.2.2018г.
ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, на имотите допуснати до делба с Решение № 7 от 03.05.2017 г. постановено по гр. дело № 250 по описа на Районен съд Брезник за 2015 г. между П.В.С. ***, с ЕГН: **********, К.В.С. ***, с ЕГН: **********, М.В.С. ***, с ЕГН: **********, Ю.И.С. ***, с ЕГН: **********, В.И.В. ***, с ЕГН: ********** и Т.Г.П. ***, с ЕГН: **********, при делбени квоти П.В.С., – 2/18 идеални части, за К.В.С. – 2/18 идеални части, за М.В.С. – 2/18 идеални части, за Ю.И.С. – 3/18 идеални части, за В.И.В. – 3/18 идеални части и за Т.Г.П. – 6/18 идеални части, като обособява шест самостоятелни дяла, както следва: Първи дял, равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА находяща се в землището на с. ****, община Брезник с площ от 5,000 дка., пета категория, местност „Сайрид”, съставляваща имот № 039004 по ПЗ. Стойността на тази дял е 2850,00 лв. Той със 122,25 лв. по-малък от стойността на 2/18 идеални, части равна на 2972,25 лв. Втори дял, равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 5,162 дка. от находяща се в землището на с. ****, община Брезник, пета категория, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001017 по картата на възстановената собственост (КВС) със стойност – 2972,25 лв. Трети дял, равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 5,162 дка. от находяща се в землището на с. ****, община Брезник, пета категория, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001018 по картата на възстановената собственост (КВС) със стойност – 2972,25 лв. Четвърти дял, равен на 3/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА находяща се в землището на с. ****, община Брезник с площ от 3,800 дка., девета категория, местност „Корутина”, съставляваща имот № 023047 по плана за земеразделяне (ПЗ), със стойност – 418,00 лв. 2. НИВА находяща се в землището на с. ****, община Брезник с площ от 6,978 дка., пета категория, местност „Маньовец”, съставляваща имот № 036017 по картата на възстановената собственост (КВС), със стойност – 3977,46 лв. Стойността на този дял е 4395,46 лв. Той със 62,94 лв. по-малък от стойността на 3/18 идеални, части равна на 4458,38 лв. Пети дял, равен на 3/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 7,822 дка. от находяща се в землището на с. ****, община Брезник, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001019 по картата на възстановената собственост (КВС) със стойност – 4458,38 лв. Шести дял, равен на 6/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 16.073 дка. от находяща се в землището на с. ****, община Брезник, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001020 по картата на възстановената собственост (КВС) със стойност – 9161,95 лв. Стойността на тази дял е 9101,95 лв. Той със 185,19 лв. по-голям от стойността на 6/18 идеални части равна на 8916,76 лв. За изравняване на дяловете на имотите шести дял трябва да даде 122,25 лв. на първи дял и 62,94 лв. на четвърти дял. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник по реда на въззивното обжалване – в 14 дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. След влизане на решението в сила делото да се докладва, за продължаване на съдопроизводствените действия.

11

Гражданско дело No 232/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ПК САМОПОМОЩ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Р. Р. А.

ОБЩИНА БРЕЗНИК -ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ В. У. - КМЕТ

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 16.2.2018г.
ПРИЗНАВА по иска на Потребителна Кооперация „Самопомощ“ село Ноевци, общ. Брезник, ЕИК000372495, представлявана от Председателя Р. Р. А., предявен срещу Община Брезник, със съдебен адрес:***, представлявана от Кмета В. М. У., че Потребителна Кооперация „Самопомощ“ село Ноевци е собственик на 364 кв.м. (триста и шестдесет и четири квадратни метра) от недвижим имот, находящ се в село Ноевци, община Брезник, област Пернишка, целият с площ от 2366 кв.м. (две хиляди триста шестдесет и шест квадратни метра), съставляващ УПИ II (втори), отреден за стопански дейности, в квартал 45 (четиридесет и пети) по плана на селото, от които 160 кв.м. (сто и шестдесет квадратни метра) – под построената върху имота сграда – мандра и 204 кв.м. (двеста и четири квадратни метра) – прилежащ терен към построената върху имота сграда – мандра. ОСЪЖДА Община Брезник, със съдебен адрес:***, представлявана от Кмета В. М.У.да заплати на Потребителна Кооперация „Самопомощ“ село Ноевци, общ. Брезник, ЕИК000372495, представлявана от Председателя Р. Р. А. сумата от 481.63 лв. (четиристотин осемдесет и един лева и шестдесет и три стотинки) направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в 14 дневен срок от датата на уведомяване на страните.

12

Гражданско дело No 64/2012

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

С.А.Н.,
В.Н.Й.,
С.С.Й.,
М.С.Г.,
А.Н.Б.,
Ч.А.Н.

Ц.А.Е.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 20.2.2018г.
Отвежда съдия Роман Н. от разглеждане на производството по делото. Прекратява производството по делото. Изпраща делото на ОС-Перник за определяне на друг равен по степен съд.

13

Гражданско дело No 158/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.К.Г.

Ю.Г.В.,
Д.Г.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 22.2.2018г.
СЪДЪТ ОДОБРЯВА постигнатата и подписана спогодба, така както е описана по-горе. Съдът ще се произнесе с определение в ЗЗ, относно дължимите държавни такси на съделителите, съгласно техните идеални части. Прекратявана производството по делото. Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване от страните в седмодневен срок, считано от днес.

14

Гражданско дело No 357/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

М.Г.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „Топлофикация София” ЕАД с ЕИК: 831609046 със седалище и адрес на управление гр. София, общ. „Красно село“, ул. „Ястребец“, № 23Б, представляван от Г.Х. Б., с който е поискано да бъде признато за установено по отношение на М.Г.М. ***, с ЕГН: **********, че ответника дължи на ищцовото дружество сума 2768.05 лв., от които 2425.57 лв. – главница, представляваща стойността на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода от месец юли 2014 г. до месец април 2016 г., 288.76 лв. – законна лихва за забава от 15.09.2014 г. до 05.05.2017 г., както и 46.01 лв. представляваща сума за разпределение на топлинна енергия за периода от месец юли 2014 г. до месец април 2016 г. и 7.71 лв. – законна лихва за забава за периода от 15.09.2014 г. до 05.05.2017 г., ведно със законната лихва от 17.05.2017 г., като неоснователен, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА М.Г.М. ***, с ЕГН: **********, да заплати „Топлофикация София” ЕАД с ЕИК: 831609046 със седалище и адрес на управление гр. София, общ. „Красно село“, ул. „Ястребец“, № 23Б, представляван от Г. Х. Б., сумата общо от 231 лв. (двеста тридесет и един лева) разноски по настоящето дело и ч.г.дело № 262 на РС Брезник за 2017 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните. СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 262/2017 г. на РС Брезник да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.

15

Гражданско дело No 21/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Г.И.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 26.2.2018г.
Съединява за разглеждане в едно производството по гр.д. № 20/2018г. по описа на БрРС, гр.д.№ 21/2018г. и гр.д.№ 22/2018г., като производството следва да продължи под № 20/2018г. на БрРС. Прекратява производствата по гр.д.№ 21/2018г. и гр.д.№ 22/2018г. Определението не подлежи на обжалване.

16

Гражданско дело No 22/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Г.И.

Р.С.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 26.2.2018г.
Съединява за разглеждане в едно производството по гр.д. № 20/2018г. по описа на БрРС, гр.д.№ 21/2018г. и гр.д.№ 22/2018г., като производството следва да продължи под № 20/2018г. на БрРС. Прекратява производствата по гр.д.№ 21/2018г. и гр.д.№ 22/2018г. Определението не подлежи на обжалване.

17

НОХД No 149/2017

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Е.С.Б.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 22.2.2018г.
ВПИСВА съдържанието на споразумението постигнато между Албена Терзийска – прокурор в Районна прокуратура гр. Брезник, подсъдимата Е.С.Б. и неговия защитник адв. Х. У.. I. Подсъдимата Е.С.Б. се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че: На 05.10.2017 година и 13.10.2017 г., в гр. Брезник, ул. „Гребен“ № 26, в условията на продължавано престъпление е държала акцизни стоки по смисъла на чл. 4, т. 1, вр. чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове – 88 броя кутии, с по двадесет къса цигари марка „Абсолют“ и 48 броя кутии, с по двадесет къса цигари марка „777 Класик“, без залепен върху тях акцизен бандерол на Р България, когато такъв се изисква по закон /чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия/, с обща пазарна стойност на цигарите 1020,00 лв. и обща стойност на невнесения акциз – 550,12 лв., като деянието не представлява маловажен случай, както следва: на 05.10.2017г. е държала 70 кутии цигари с по 20 бр. къса цигари, марка „Абсолют“ и 30 бр. кутии цигари с по 20 бр. къса цигари, марка „777 Класик“, без акцизен бандерол на Р България, когато такъв се изисква по закон /чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия/, с обща пазарна стойност на цигарите 750,00 лв. и обща стойност на невнесения акциз – 404,50 лева, на 13.10.2017г. е държала 18 бр. кутии цигари с по 20 къса цигари, марка „Абсолют“ и 18 бр. кутии цигари с по 20 бр. къса цигари, марка „777 Класик“, без акцизен бандерол на Р България, когато такъв се изисква по закон /чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия/, с обща пазарна стойност на цигарите 270,00 лв. и обща стойност на невнесения акциз – 145,62 лева – престъпление по чл. 234, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление на осн. чл. 234, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимата да й бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от четири месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от три години. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на подъсъдимата да не се налагат предвидените наред с наказанието „Лишаване от свобода“ по-леки наказания „Глоба“ и „Лишаване от права“. ІІІ. С деянието не се причинени имуществени вреди. ІV. Разноските по делото в размер на 68,45 лв. да бъдат заплатени от подсъдимата по сметка на ОД на МВР Перник. Съдът ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адвокат Х. У. в качеството на защитник на подсъдимата Е.С.Б. и прокурора Албена Терзийска. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 149/2017 г. по описа на Районен съд - Брезник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 22.2.2018г.

18

АНД No 11/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

С.А.А.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 27.2.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.А.А. - роден на *** г. в гр. ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно обр., **** гр. Брезник, живущ ***, с ЕГН *********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.12.2017 г. около 22.00 часа в гр. Брезник, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – коноп с нето тегло 0,5973 гр., с процентно съдържание на активен компонент /тетрахидраканабинол/ 7,45 % на стойност 3,58 лева, е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 354а, ал. 5, във вр. ал. 3, т. 1 от НК, като деянието представлява маловажен случай и тъй като за това престъпление се предвижда наказание глоба до хиляда лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК, то и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – „ГЛОБА“ в размер на 1100 лв. /хиляда и сто лева/, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. ОСЪЖДА С.А.А. – със снета по-горе самоличност да заплати сумата от 76,89 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Перник, направени разноски по досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ПОС, считано от днес за обвиняемия, а за РП Брезник от датата на получаване на съобщението.

19

Гражданско дело No 386/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.П.Д.,
И.М.Д.

С.П.Л.,
С.М.Д.,
К.Н.Д.,
М.Н.Д.,
П.М.Д.,
М.Г.И.,
Ц.И.И.,
В.И.И.,
Р.С.А.,
П.Ц.Б.,
Ю.П.А.,
Б.Й.Б.,
М.Й.Д.,
В.Б.А.,
Е.Б.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 27.2.2018г.
ВЪЗЛАГА Дял ІІ-ри на съделителя: К. П.Д. ***, с ЕГН: **********, Дял ІІ-ри, по Решение № 90/10.11.2017 г. на БрРС по гр.д. № 386/2015 г., на стойност 1260,21 лева, а именно: ДЯЛ ВТОРИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 2,000 дка, осма категория, местност „ЗАВ ОРЛОВИЦА”, съставляваща имот № 005008 по плана за земеразделяне - 420,00 лв. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 4,001 дка, осма категория, местност „ЗЕЛЕН БОР”, съставляваща имот № 005020 по плана за земеразделяне - 840,21 лв. Стойността на тази дял е 1260,21 лв. ВЪЗЛАГА Дял ІV-ти на съделителя: С.П.Л. ***, с ЕГН: **********, Дял ІV-ти, по Решение № 90/10.11.2017 г. на БрРС по гр.д. № 386/2015 г., на стойност 1154,79 лева, а именно: ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,999 дка, осма категория, местност „ГОРНО ТРЪСНЕ”, съставляваща имот № 009004 по плана за земеразделяне - 839,79 лв. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 1,500 дка, осма категория, местност „МАЛО БЛАТО”, съставляваща имот № 012018 по плана за земеразделяне - 315,00лв. Стойността на тази дял е 1154,79 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял V-ти на съделителите: С.М.Д. ***, с ЕГН: **********, К.Н.Д. ***, с ЕГН: **********, М.Н.Д. ***0, с ЕГН: **********, Дял V-ти по Решение № 90/10.11.2017 г. на БрРС по гр.д. № 386/2015 г., на стойност 1771,42 лева, а именно: ДЯЛ ПЕТИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,406 дка, пета категория, местност „ЛЕСКОВИЦА”, съставляваща имот № 014002 по плана за земеразделяне - 1771,42 лв. Стойността на тази дял е 1771,42 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял І-ви на съделителите: И.М.Д. ***, с ЕГН: ********** и П.М.Д. ***, с ЕГН: **********, Дял І-ви по Решение № 90/10.11.2017 г. на БрРС по гр.д. № 386/2015 г.,, на стойност 1279,36 лева, а именно: ДЯЛ ПЪРВИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 3,998 дка, седма категория, местност „ЧЕШМА”, съставляваща имот № 003024 по плана за земеразделяне - 1279,36 лв. Стойността на тази дял е 1279, 36 лв. ВЪЗЛАГА в общ, Дял ІІІ-ти на съделителите: М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, Ц.И. ***, с ЕГН: **********, В.И. ***, с ЕГН: **********, Р.С.А. ***, с ЕГН: **********, П.Ц.Б. ***, с ЕГН: **********, Ю.П.А. ***, с ЕГН: **********, Б.Й.Б. ***, с ЕГН: **********, М.Й.Д. ***, с ЕГН: **********, В.Б.А. ***, с ЕГН: ********** и Е.Б. ***, с ЕГН: ********** , Дял ІІІ-ти по Решение № 90/10.11.2017 г. на БрРС по гр.д. № 386/2015 г.,, на стойност, на стойност 1155,42 лева, а именно: ДЯЛ ТРЕТИ: Този дял се състои от следните имоти: НИВА находяща се в землището на с Ярославци, община Брезник с площ от 2,997 дка, осма категория, местност „ГЛАДНО ПОЛЕ”, съставляваща имот № 006045 по плана за земеразделяне - 629,37 лв. НИВА находяща се в землището на с. Ярославци, община Брезник с площ от 2,505 дка, осма категория, местност „РУСУЛЕ”, съставляваща имот № 007029 по плана за земеразделяне - 526,05 лв. Стойността на тази дял е 1155,42 лв. ОСЪЖДА С.М.Д. ***, с ЕГН: **********, К.Н.Д. ***, с ЕГН: **********, М.Н.Д. ***0, с ЕГН: **********, получили Дял V-ти общо да заплатят на съделителите получили: Дял І-ви, а именно: И.М.Д. ***, с ЕГН: ********** и П.М.Д. ***, с ЕГН: **********, сумата в размер на 44.82 лв., за уравняване на дяловете, ведно със законната лихва върху посочените суми, считано от влизане на настоящето определение в сила; Дял ІІ-ри, а именно К. П.Д. ***, с ЕГН: **********, сумата в размер на 63.97 лв., за уравняване на дяловете, ведно със законната лихва върху посочените суми считано от влизане на настоящето определение в сила; Дял ІІІ-ти, а именно М.Г.И. ***, с ЕГН: **********, Ц.И. ***, с ЕГН: **********, В.И. ***, с ЕГН: **********, Р.С.А. ***, с ЕГН: **********, П.Ц.Б. ***, с ЕГН: **********, Ю.П.А. ***, с ЕГН: **********, Б.Й.Б. ***, с ЕГН: **********, М.Й.Д. ***, с ЕГН: **********, В.Б.А. ***, с ЕГН: ********** и Е.Б. ***, с ЕГН: **********, сумата от 168.76 лв. и Дял ІV-ти, а именно С.П.Л. ***, с ЕГН: **********, сумата в размер на 169.39 лв., за уравняване на дяловете, ведно със законната лихва върху посочените суми, считано от влизане на настоящето определение в сила. Относно определяне на държавните такси които дължат съделителите, съдът ще се произнесе в ЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване пред ОС Перник в 7 дневен срок, считано от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни.

20

Гражданско дело No 34/2018

Искове за развод и недействителност на брака

В.Б.Т.

В.З.И.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 28.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между В.З.И., с ЕГН: **********,***, с л.к. № ***** и В.Б.Т., с ЕГН: **********,***, с л.к. № ***** с акт № ****, граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен, като НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака************* В законна сила на 28.2.2018г.

21

Гражданско дело No 56/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.И.К.,
Б.И.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 28.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между И.И.К. с ЕГН: ********** и адрес: ***, с л.к. № **** и Б.И.К. с ЕГН: ********** и адрес: ***, с л.к. № *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2018г.