РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.И.С.,
Б.Д.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.1.2019г.
ДОПУСКА развод между Г.И.С., ЕГН:********** и Б.Д.С., ЕГН:********** – двамата със съдебен адрес:***,****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.И.С. и Б.Д.С. споразумение относно последиците от развода*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2019г.

2

АНД No 103/2018

Други административни от наказателен характер дела

Х.Й.А.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 2.1.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №1 от 31.07.2018г. на Началник Отдел при ОДМВР Перник, с което на Х.Й.А., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание "глоба", в размер 300 /триста/ лева, на основание чл. 45, ал.3 от Закона за закрила на детето, за това, че на 19.07.2018г., около 23.30ч. в гр. Брезник, ул. „Г. Бунджулов“ – градската градина е допуснал като родител синът му Й. Х. Й. с ЕГН:********** да посещава обществено място без настойник, попечител или родител – нарушение на чл. 8, ал.3 ЗМВР. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

3

АНД No 127/2018

КАТ

В.П.В.

ОД НА МВР ПЕРНИК,
РУП БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 4.1.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0249-000423 от 06.08.2018г. на Началник Отдел към ОДМВР Перник, РУ Брезник, с което на В.П.В., ЕГН:**********, адрес: *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00лв. на основание чл.183, ал. 4, т. 8 от ЗДвП за извършено нарушение по чл. 98, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, за това, че на 12.12.2017г., около 17.40ч. в гр. Брезник, пл. „9-ти септември“ непосредствено на кръстовището с ул. „Борис Антов“, паркира собствения си л.а. Хюндай „Галопер“ с рег. № РК4078ВА. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

4

ЧГД No 156/2018

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,
Г.И.Г.

ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 8.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 156/2018г. по описа на Районен съд – Брезник, след изпълнение на съдебната поръчка.

5

Гражданско дело No 306/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 11.1.2019г.
НАСТАНЯВА малолетното дете С.С.Д. с ЕГН: **********, настоящ адрес: *** в професионалното приемно семейство на Р.А.И. и С.К.И. за срок от 1 /една/ година от влизане на решението в сила или до настъпване на основание за прекратяване на настаняването по чл. 29 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ и може да се обжалва пред Пернишкия окръжния съд в седемдневен срок от връчването.

6

Гражданско дело No 401/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВЕТОВНА БИБЛИОТЕКА ЕООД

КЕГЕЛ ТРЕЙД ООД

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 9.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишки окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

7

Гражданско дело No 408/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.М.И.,
В.К.Н.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 10.1.2019г.
ДОПУСКА развод между Н.М.И., ЕГН:********** и В.К.Н., ЕГН:**********г. и двамата с адрес: ***, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.М.И. и В.К.Н. споразумение относно последиците от развода********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

8

Гражданско дело No 1/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.И.С.,
Б.Д.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 8.1.2019г.
ДОПУСКА развод между Г.И.С., ЕГН:********** и Б.Д.С., ЕГН:********** – двамата със съдебен адрес:***, -*****, с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № *****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.И.С. и Б.Д.С. споразумение относно последиците от развода**********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2019г.

9

АНД No 146/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

А.К.В.,
А.Т.И.,
И.Т.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 9.1.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемите: А.К.В. - роден на *** г. в гр. ****, българин, български гражданин, неженен, осъждан/реабилитиран по право/, със средно образование, работи в „*****“, живущ *** с ЕГН **********, А.Т.И. - роден на *** г. в гр. *****, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи в „*****, живущ ***, с ЕГН ********** и И.Т.И. - роден на *** г. в гр. *****, българин, български гражданин, неженен, осъждан/реабилитиран по право/, със средно образование, работи в ******, живущ ***, с ЕГН **********, за ВИНОВНИ в това, че на 25.03.2018г. в гр. Брезник, хотелски комплекс „Бърдото“, в съучастие като съизвършители причинили /Контузия с травматични отоци и кървонасядания в дясна слепоочна област, в бластта на лява ушна мида, лява задушна област и лява слепоочна област. Контузия на очната ябълка – ерозия на роговицата, субконюктивален кръвоизлив. Кръвонасядания и отоци по клепачите на ляво око и лява ябълчна област. Контузия на горна устна на устата в дясно, с кръвонасядане и дълбоко охлузване на лигавицата. Клинични данни за контузии в областта на дясна раменна става, гръбначната част на гръдния кош и врата/ и в тяхната съвкупност причинили лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота на И. П. И. от гр. *****, по хулигански подбуди /липса на лични взаимоотношения и контакти, нанасяне на изненадващи множество удари с юмруци без причина и повод, изненадване и нападение в гръб в тоалетната и фоайето на ресторанта – публично обществено място, задружно и продължително нанасяне на множество удари в главата и тялото на пострадалия, демонстрация на физическа доминация, продължителността на нападението и неговия интензитет, незачитане на право установения ред и пренебрежително отношение към човешката личност, грубо посегателство върху честта и достойнството на пострадалия и неговата телесна неприкосновеност – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемите не са осъждани и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, съдът на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, ги ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като им НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на по 1000 /хиляда/ лева/ за всеки един от обвиняемияте/, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. ОСЪЖДА А.К.В., А.Т.И. и И.Т.И. – със снети самоличности да заплатят солидарно сумата от 152.49 лв., в полза на Окръжна прокуратура гр. Перник, направени разноски по следственото дело. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес.

10

Гражданско дело No 5/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.М.С.,
Л.Ц.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 21.1.2019г.
ДОПУСКА развод между С.М.С., ЕГН:********** и Л.Ц.С., ЕГН:********** и двамата с адрес: ***.., с което разтрогва сключения между тях граждански брак с акт № ****, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.М.С. и Л.Ц.С. споразумение относно последиците от развода***********

В законна сила на 21.1.2019г.

11

Гражданско дело No 20/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Р.М.К.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 18.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№20по описа на Районен съд Брезник за 2019г.ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Перник за определяне на друг равен по степен съд.

12

ЧГД No 27/2019

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

К.К.С.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 22.1.2019г.
РАЗРЕШАВА *********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

13

АНД No 66/2018

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

И.В.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Решение от 23.1.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.В.А. роден на *** ***, бълг., бълг.гр., неженен, неосъждан/реабилитиран/, безработен, с основно обр., живущ ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2018 г. около 10.20 часа в с. Долна Секирна, общ. Брезник, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген“, модел „Поло“, без регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред, а именно по реда на Наредба № 1-45/24.03.2002г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрирани пътни превозни средства, престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, но тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева, от него не са настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда глава VІІІ, раздел ІV от НК, поради което и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, вносими в полза на държавата по сметка на Бюджета на Съдебната власт. Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр. Перник, считано от днес, за обвиняемия, а за РП Перник от датата на получаване на съобщението.

14

АНД No 99/2018

КАТ

Ю.В.В.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 18-0249-000257/16.05.2018 г., с КОЕТО В. В. *** е наложил на Ю.В.В. административни наказания глоба в размер на 20 лв. по чл. 185 ЗДвП и глоба в размер на 100 лв., ведно с лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца по чл. 175, ал. 1 т. 4 ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

15

АНД No 107/2018

КАТ

К.Й.М.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.1.2019г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 18-0249-000380/10.07.2018 г. с което В. В. Началник отдел към ОДМВР Перник РУ Брезник е наложил на К.Й.М. административно наказание глоба в размер на 200 лв. по чл. 179, ал. 6 т. 2 ЗДвП, като преквалифицира деянието по чл. 179, ал. 6, т. 1 ЗДвП и налага за това нарушение административно наказание глоба в размер на 50 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

16

АНД No 118/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК

С.Б.П.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 23.1.2019г.
На осн. чл. 378, ал. 3 от НПК Прекратява съдебното производство по НАХД № 118/2018 година по описа на РС гр. Брезник. Връща делото на Районна прокуратура гр. Перник. Определението подлежи на обжалване и протест в 7 дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП гр. Перник от датата на получаване на съобщението.

17

АНД No 123/2018

КАТ

Л.С.С.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.1.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 18-1158-003017 от 06.08.2018 г., с което С. Л. Началник Сектор ПП при ОДМВР Перник е наложил на Л.С.С. административно наказание глоба в размер на 50 лв. по чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки административен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

18

АНД No 124/2018

КАТ

Х.В.Т.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.1.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 17-1158-002682 от 01.08.2017 г., с КОЕТО С. Л.Началник сектор ПП към ОДМВР Перник е наложил на Х.В.Т. административно наказание глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца по чл. 174, ал. 3, пр. 1 ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Перник в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

19

АНД No 125/2018

КАТ

В.М.В.

ОД НА МВР ГР. ПЕРНИК СЕКТОР "ПП"

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 22.1.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 18-1158-002111 от 04.07.2018 г., с КОЕТО С. Л., Началник Сектор ПП при ОДМВР Перник е наложил на В.М.В. *** административни наказания глоба в размер на 50 лв. по чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 ЗДвП; 10 лв. по чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 и 2 ЗДвП и 10 лв. по чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 ЗДвП – общо 70 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки административен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено с мотивите.

20

НЧХД No 2/2019

Клевета и квалифицирана клевета

В.М.Д.

П.С.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛИН К. ХАЙДУШКИ

Определение от 25.1.2019г.
Прекратява производството по делото.Изпраща материалите по делото на РС-Перник по подсъдност.

21

Гражданско дело No 81/2018

Делба

И.Н.С.,
К.Е.Н.

Н.Е.Н.,
Д.А.М.,
В.Д.М.,
А.Д.А.,
Г.С.Б.,
У.И.Г.,
Е.И.Н.,
А.Н.З.,
Р.Б.С.,
В.Б.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 29.1.2019г.
Прекратява производството по делото. Връща ИМ на И.Н.С.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от уведомяването пред Окръжен съд Перник.