РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 250/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.В.С.

К.В.С.,
М.В.С.,
Ю.И.С.,
В.И.В.,
Т.Г.П.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 2.1.2018г.
СЪСТАВЯ ПРОЕКТ за РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на имотите допуснати до делба с Решение № 94 постановено по гр. дело № 33 по описа на Брезнишки районен съд за 2014 г. между П.В.С. ***, с ЕГН: **********, К.В.С. ***, с ЕГН: **********, М.В.С. ***, с ЕГН: **********, Ю.И.С. ***, с ЕГН: **********, В.И.В. ***, с ЕГН: ********** и Т.Г.П. ***, с ЕГН: **********, при делбени квоти П.В.С., – 2/18 идеални части, за К.В.С. – 2/18 идеални части, за М.В.С. – 2/18 идеални части, за Ю.И.С. – 3/18 идеални части, за В.И.В. – 3/18 идеални части и за Т.Г.П. – 6/18 идеални части, като обособява шест самостоятелни дяла, както следва: Първи дял, равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник с площ от 5,000 дка., пета категория, местност „Сайрид”, съставляваща имот № 039004 по ПЗ. Стойността на тази дял е 2850,00 лв. Той със 122,25 лв. по-малък от стойността на 2/18 идеални, части равна на 2972,25 лв. Втори дял, равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 5,162 дка. от находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник, пета категория, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001017 по картата на възстановената собственост (КВС) със стойност – 2972,25 лв. Трети дял, равен на 2/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 5,162 дка. от находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник, пета категория, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001018 по картата на възстановената собственост (КВС) със стойност – 2972,25 лв. Четвърти дял, равен на 3/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник с площ от 3,800 дка., девета категория, местност „Корутина”, съставляваща имот № 023047 по плана за земеразделяне (ПЗ), със стойност – 418,00 лв. 2. НИВА находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник с площ от 6,978 дка., пета категория, местност „Маньовец”, съставляваща имот № 036017 по картата на възстановената собственост (КВС), със стойност – 3977,46 лв. Стойността на този дял е 4395,46 лв. Той със 62,94 лв. по-малък от стойността на 3/18 идеални, части равна на 4458,38 лв. Пети дял, равен на 3/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 7,822 дка. от находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001019 по картата на възстановената собственост (КВС) със стойност – 4458,38 лв. Шести дял, равен на 3/18 идеални части, включва следните имоти: 1. НИВА с площ от 16.073 дка. от находяща се в землището на с. Слаковци, община Брезник, пета категория, местност „Добра могила”, съставляваща имот № 001020 по картата на възстановената собственост (КВС) със стойност – 9161,95 лв. Стойността на тази дял е 9101,95 лв. Той със 185,19 лв. по-голям от стойността на 6/18 идеални части равна на 8916,76 лв. За изравняване на дяловете на имотите шести дял трябва да даде 122,25 лв. на първи дял и 62,94 лв. на четвърти дял. За изслушване на страните по предложения от съда проект за разделителен протокол съдът насрочва делото за 13.02.2018 г. от 11.00 ч., за която дата и час да се призоват страните.

2

Гражданско дело No 384/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПЕРНИК,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.1.2018г.
НАСТАНЯВА непълнолетната А. А.Б. с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на В.Р.К., с ЕГН: ********** с постоянен адрес *** за срок от 1 (една) година, считано от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 от ЗЗДетето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Перник в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

3

Гражданско дело No 388/2017

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД - ПЕРНИК

В.К.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 9.1.2018г.
Поради постъпила молба на осн. чл.233 ГПК от дружеството - ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от уведомяването на страните.

4

Гражданско дело No 468/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.В.Д.,
Д.В.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 8.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между И.В.Д., с ЕГН: **********, с л.к. № **** и Д.В.Д., с ЕГН: **********, с лична карта № **** и двамата със съдебен адрес:*** от ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2018г.

5

АНД No 103/2017

КАТ

Д.Т.Т.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР. БРЕЗНИК

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 4.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0249-000039 на Началник РУ Брезник към ОДМВР Перник, с което на Д.Т.Т., ЕГН: ********** с адрес *** ****, са наложени следните наказания: на основание чл. 183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП – Глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 40, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП – Глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 40, ал. 2 от ЗДвП, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0249-000039 на Началник РУ Брезник към ОДМВР Перник, с което на Д.Т.Т., ЕГН: ********** с адрес *** *****, в частта с която са наложени следните наказания: на основание чл. 185 от ЗДвП – Глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл.157, ал. 6 от ЗДвП и на основание чл. 175 ал. 1, т. 5 от ЗДвП – Глоба в размер на 200 лв. лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „В“ от ЗДвП КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на ЗВАС пред Окръжен съд Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

6

НОХД No 165/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

Р.В.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 4.1.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемата Р.В.М. и защитника й адв. Д.Х. със следното съдържание: 1. Обвиняемата Р.В.М. родена на *** ***, българка, с българско гражданство, със средно обр., *****, неосъждана, омъжена, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че: На 21.12.2017г. около 15.35 часа, в гр. Брезник, управлявала МПС – лек автомобил „БМВ“, модел „520 І”, с рег. № РК 0622 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,49 на хиляда, установено по надлежния ред, по реда на Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване на употребата на алкохол от водачи на МПС,чрез изпробване с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, ARDN № 0097, престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За извършеното престъпление и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемата да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от три години и глоба в размер на 200 лева. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемата да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца, считано от 21.12.2017 година. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото - няма. Съдът на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемата Р.В.М. и нейния защитник адв. Д.Х., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 165/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 4.1.2018г.

7

НОХД No 166/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

М.С.З.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 4.1.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия М.С.З. и защитника му адв. Х.У. със следното съдържание: 1. Обвиняемия М.С.З. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно обр., безработен, осъждан, женен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 20.12.2017г. в гр. Брезник, по ул. Георги Бунджулов, е управлявал МПС – лек автомобил марка „Ситроен Ксара Пикасо“, с рег. № РК 9872 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,61 на хиляда, установено по надлежния ред, с „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARDN № 0097 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За извършеното престъпление и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години и глоба в размер на 200 лева. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от дванадесет месеца, считано от 20.12.2017 година. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото - няма. На осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия М.С.З. и неговия защитник адв. Х.У., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 166/2017 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 4.1.2018г.

8

Гражданско дело No 158/2013

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.К.Г.

Ю.Г.В.,
Д.Г.К.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 11.1.2018г.
СЪСТАВЯ ПРОЕКТ за РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на имотите допуснати до делба с решение № 25 постановено на 21.03.2014 г. между Н.К.Г. ***, с ЕГН: ********** и Ю.Г.В. ***, с ЕГН: **********, при делбени квоти по 1/2  една втора идеална част за всеки от съделителите, като обособява два самостоятелни дяла, както следва: Първи дял, равен на 1/2 идеални части, включва следните имоти: 1. Поземлен имот с планоснимачен номер 486 (четиристотин осемдесет и шести), целият с площ от 2045 кв.м. (две хиляди четиридесет и пет квадратни метра), участваш в УПИ III-486, (трети – четиристотин осемдесет и шести), в квартал 35 (тридесет и пети) с площ от 708 кв.м., (седемстотин и осем квадратни метра) участващ в УПИ ХХIII – 479 (двадесет и трети – четиристотин седемдесет и девети), в квартал 28 (двадесет и осми) с площ от 130 кв.м. (сто и тридесет квадратни метра), участваш в УПИ XXIII – 478 (двадесет и трети – четиристотин седемдесет и осми), в квартал 28 (двадесет и осми) с площ от 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), участващ в УПИ VII – 480 (сeдми – четиристотин и осемдесети), в квартал 32 (тридесет и втори) с площ от 48 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра), участваш в УПИ II – 483 (втори – четиристотин осемдесет и трети), в квартал 35 (тридесет и пети) с площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра) участващ в УПИ XXII – 486 (двадесет и втори четиристотин осемдесет и шести) и в квартал 28 (двадесет и осми) с площ от 602 кв.м. (шестстотин и два квадратни метра), заедно с построените върху имота две жилищни сгради, всяка от които със застроена площ от по 30 кв.м. (тридесет квадратни метра), за който поземлен имот не е реализирано предвиденото мероприятие за улична регулация и включващ частите от имота, предвидени за нереализираното мероприятие с площ от 223 кв.м. (двеста двадесет и три квадратни метра и 166 кв.м. (сто шестдесет и шест квадратни метра) – 10225,00 лв. 2. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 2,644 дка, седма категория, местност „Добрановци”, съставляваща имот № 021009 по плана за земеразделяне – 925,40 лв. 3. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 1,590 дка, седма категория, местност „Чевърлюга”, съставляваща имот № 025061 по плана за земеразделяне – 556.50 лв. 4. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 7,280 дка, пета категория, местност „Муртинска поята”, съставляваща имот № 030016 по плана за земеразделяне – 4149,60 лв. 5. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 22,165 дка, пета категория, местност „Банков кладенец”, съставляваща имот № 031006 по плана за земеразделяне – 12634,05 лв. 6. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 11,090 дка, пета категория, местност „Рад. падина”, съставляваща имот № 023004 по плана за земеразделяне – 6321,30 лв. 7. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 3,000 дка, пета категория, местност „При чешма”, съставляваща имот № 063001 по плана за земеразделяне – 1710,00 лв. Стойността на тази дял е 36521.85 лв. Той със 556,15 лв. по-голям от стойността на 1/2 идеални, части равна на 35965.70 лв. Втори дял, равен на 1/2 идеални части, включва следните имоти: 8. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 11,242 дка, пета категория, местност „Страище”, съставляваща имот № 052018 по плана за земеразделяне – 6407,94 лв. 9. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 5,594 дка, пета категория, местност „Ладина”, съставляваща имот № 053001 по плана за земеразделяне – 3188,58 лв. 10. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 40,603 дка, пета категория, местност „Слани дол”, съставляваща имот № 055030 по плана за земеразделяне – 23143,71 лв. 11. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 3,760 дка, пета категория, местност „Луке”, съставляваща имот № 053013 по плана за земеразделяне – 2143,20 лв. 12. НИВА находяща се в землището на с. Конска, община Брезник с площ от 0,923 дка, пета категория, местност „При село”, съставляваща имот № 015009 по плана за земеразделяне – 526,11 лв. Стойността на тази дял е 35409.54 лв. Той със 556,15 лв. по-малък от стойността на 1/2 идеални, части равна на 35965.70 лв. За изравняване на дяловете на получилият първи дял трябва да даде 556.15 лв. на получилия втори дял. За изслушване на страните по предложения от съда проект за разделителен протокол съдът насрочва делото за 22.02.2018 г. от 11.30 ч., за която дата и час да се призоват страните.

9

Гражданско дело No 16/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.Б.А.,
А.П.А.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 12.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между К.Б.А., с ЕГН: ********** и л.к. № ***** и А.П.А., с ЕГН: **********, лична карта № *****и двамата със съдебен адрес *** от 29.11.*****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

10

Гражданско дело No 469/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.Р.Д.,
М.Н.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между К.Р.Д. с ЕГН: ********** и адрес: ***, издадена на **** и М.Н.Д. с ЕГН: ********** и адрес: ***, с л.к. № ****, с акт *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.1.2018г.

11

Гражданско дело No 482/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.Б.Д.,
Р.Б.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между И.Б.Д., с ЕГН: **********, притежаващ лична карта № ****, с постоянен адрес:*** и Р.Б.Д., с ЕГН: **********, притежаваща лична карта № ****, с постоянен адрес:*** от *****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*****************. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

12

Гражданско дело No 503/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

В.И.К.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 18.1.2018г.
Прекратява производството по делото. Да се върне молбата и приложенията към нея на В.И.К.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в 7-мо дневен срок от уведомяването.

13

Гражданско дело No 504/2017

Искове по СК - издръжка, изменение

Б.А.Б.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 18.1.2018г.
Прекратява производството по делото. Да се върне молбата и приложенията към нея на Б.А.Б.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в 7-мо дневен срок от уведомяването.

14

АНД No 129/2017

РДГ

И.К.Г.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ

Докладчик:
БОГДАН З. ВЕЛЕВ

Решение от 15.1.2018г.
Потвърждава наказателно постановление № 376 от 03.01.2017г. на Директора на РДГ-Кюстендил, В ЧАСТТА, с която на И.К.Г.,***,с ЕГН **********,за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 266, ал. 1, предл. 4 от ЗГ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева, и на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението - 9 куб. м. дърва за огрев /сливи, орех и акация/ и вещите, послужили за извършване на нарушението - автомобил ГАЗ 66 с рег. №РК 8778АХ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията,визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

15

Гражданско дело No 26/2016

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Ю.К.А.,
Ц.К.Т.,
Б.К.А.,
А.К.Т.

М.В.С.,
В.С.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 19.1.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците М.В.С. с ЕГН:********** и В.С.С. с ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, че ищците Ю.К.А. с ЕГН: **********, адрес: ***, Ц.К.Т. с ЕГН: **********, адрес: ***, Б.К.А. с ЕГН: **********, адрес: *** и А.К.Т. с ЕГН: **********, адрес: ***, притежават по наследство от К. Т. Л. – бивш жител ***, починал на **** г., правото на собственост върху УПИ № ХV-478 (петнадесети за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и осми) от кв. 48а по регулационния план на с. ****, с площ от 590 кв.м., при граници на парцела: улица, парцел ХVІ, парцел ХVІІ и парцел ХІV от кв. 48а. ОСЪЖДА М.В.С. с ЕГН:********** и В.С.С. с ЕГН:********** и двамата с адрес: ***, ДА ПРЕДАДАТ ВЛАДЕНИЕТО върху УПИ № ХV-478 (петнадесети за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и осми) от кв. 48а по регулационния план на с. ****, с площ от 590 кв.м., при граници на парцела: улица, парцел ХVІ, парцел ХVІІ и парцел ХІV от кв. 48а на Ю.К.А. с ЕГН: **********, адрес: ***, Ц.К.Т. с ЕГН:**********, адрес: ***, Б.К.А. с ЕГН: **********, адрес: *** и А.К.Т. с ЕГН: **********, адрес: ***. ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2, изр. 3 от ГПК Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 70, том I, рег. № 661 дело № 45/2016 г. на нотариус И. М. с район на действие БРС. ОСЪЖДА М.В.С. с ЕГН: ********** и В.С.С. с ЕГН: ********** и двамата с адрес: *** да заплатят на Ю.К.А. с ЕГН: **********, адрес: ***, Ц.К.Т. с ЕГН: **********, адрес: ***, Б.К.А. с ЕГН: **********, адрес: *** и А.К.Т. с ЕГН: **********, адрес: ***, направените разноски по делото в размер на 1161.90 лв. (хиляда сто шестдесет и един лева и деветдесет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Перник в двуседмичен срок от уведомяването на страните.

16

Гражданско дело No 498/2017

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Е.С.Г.

Г.С.Г.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 22.1.2018г.
Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в 7-мо дневен срок от уведомяването на молителката.

17

ЧГД No 33/2018

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Р.В.Д.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 22.1.2018г.
РАЗРЕШАВА на Р.В.Д. с ЕГН: **********, със съдебен адрес: ***, в качеството й на настойник на П. С. П., с ЕГН **********, БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО РАЗПОРЕЖДАНЕ – *************. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

18

НОХД No 8/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК

М.К.М.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 23.1.2018г.
ВПИСВА в окончателен вид споразумението, постигнато между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия М.К.М. и защитника му адв. В.П. със следното съдържание: 1. Обвиняемия М.К.М. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно обр., безработен, осъждан, неженен, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На 15.10.2017г. около 01.40 часа, на път ІІІ-605, с посока на движение от с. Ноевци, към с. Гигинци, общ. Брезник, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А6“, модел „Авант“, с рег. № РК 4417 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,38 на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за съдебно-химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № И-10065/29.12.2017г. на МВА гр. София - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. За извършеното престъпление и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години. 3. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца, считано от 15.10.2017 година. На осн. чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага предвиденото наред с наказанието „Лишаване от свобода” по-леко наказание „Глоба”. 4. С деянието не са причинени имуществени вреди. 5. Разноските по делото 134.64 лв., следва да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ВМА гр. София. Съдът намира, че така представеното и подписано от страните споразумение не противоречи на закона и морала и на осн. чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което ОДОБРЯВА така подписаното споразумение между Николай Иванов - прокурор при Районна прокуратура – гр. Брезник, обвиняемия М.К.М. и неговия защитник адв. В.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол. Прекратява производството по НОХД № 8/2018 година по описа на Брезнишки районен съд. Определението, относно постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.1.2018г.

19

Гражданско дело No 361/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Р.М.Б.

С.Б.С.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 26.1.2018г.
Прекратява производството по делото. Изпраща делото на ПОС за определяне на друг равен по степен съд.

20

Гражданско дело No 501/2017

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Д.П.,
К.Н.П.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 31.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. **** между Г.Д.П. ***, с ЕГН: ********** и К.Н.П. ***, с ЕГН: **********, с акт № ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*******. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2018г.

21

Гражданско дело No 17/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.О.М.,
И.С.М.

 

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Решение от 31.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният в гр. ****, между А.О.М. с ЕГН: ********** и И.С.М. с ЕГН: **********, и двамата с адрес *** от ****, граждански брак поради сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като: УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака*****. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

16

НОХД No 155/2016

Незаконно превеждане през граница

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН

Н.А.Г.,
Д.И.Б.,
Т.Х.Т.,
Ш.С.,
А.А.Х.,
Г.М.И.,
Н.З.А.,
Е.М.С.Д.,
Г.А.,
Х.К.,
А.А.,
Н.А.А.,
Г.А.Д.,
Ю.Х.,
Н.С.А.,
А.Х.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Определение от 29.1.2018г.
На осн. чл. 248, ал. 5, т. 1 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 155/2016 година по описа на Районен съд гр. Брезник. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. Трън. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.