Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№_88

гр. Брезник, 15.05.2013 година.

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

Брезнишки районен съд, I-ви състав в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди и тринадесета година:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: РОМАН НИКОЛОВ

при участието на секретаря ______________________ и в присъствието на прокурора_____________, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 105 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 29 пр. 1-во от ЗОПДНПИ, вр. чл. 62 ал. 6 т. 4 от Закона за кредитните институции, вр. чл. 133 ал. 5 т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа вр. чл.  35 ал. 6 и ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Постъпило е искане от директора на Териториалната дирекция на КОНПИ – гр. Благоевград, за разкриване на сведения за банкови сметки, банкови трезори, банкови кредити и информация за обстоятелства, подробно посочени в искането за лицето Ю. Я.С., ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Б., *************, както и за разкриване на сведения от регистрите на Централния депозитар за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, за същото лице. Иска се от съда и да разпореди представяне на заверени копия от документи, подробно описани в искането.

Съдът, след като разгледа искането на Директора на Териториалната дирекция на КОНПИ – гр. Благоевград, приема за установено от фактическа страна следното:

По постъпило Уведомление с рег. № ТД02-БЛ/УВ-1051/08.05.2013 г. от РП – Брезник, за образувано досъдебно производство за престъпление по чл.235, ал.1 от НК, по което Ю. Я.С. е привлечен като обвиняем, КОНПИ гр. Благоевград е било образувано проучване № ТД 02-БЛ/УВ-3134/10.05.2013 г.

Проверяваното лице Ю. Я.С. е привлечен като обвиняем по досъдебно производство № * по описа на РУ „Полиция“ гр. Брезник за извършено престъпление по чл. 235 ал. 1 от НК, попадащо в предметния обхват на чл. 22 ал. 1, т. 15, предл. последно от ЗОПДНПИ.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

На основание чл. 29 от ЗОПДНПИ КОНПИ и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда разкриването на банкова тайна, когато това е необходимо за целите на този закон.

Искането за разкриване на банкова тайна е предявено от Директор на ТД на КОНПИ гр. Благоевград, който е активно легитимирана страна по смисъла и на чл. 62, ал. 6, т. 4, пр. 2 от ЗКИ. На основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

Доколкото това е необходимо за целите на ЗОПДНПИ с оглед извършваната против проверяваното лице Ю. Я.С. проверка и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверка, съдът следва да уважи частично искането, като постанови разкриване на банкова тайна – на наличностите и операциите по сметките и влоговете на проверяваното лице, посочени в искането, като съдът, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, определи периода, за който се отнасят сведенията, съвпадащ с посочения в искането период. В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ за Ю. Я.С.  и на останалите лица – съпруг, на лице, с което се намира във фактическо съжителство, на бивш съпруг, на роднини по права линия без ограничение в степените, на роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, спрямо който се извършват проверките по ЗОПДНПИ и свързаните с тях по смисъла на този закон лица, доколкото това е необходимо за целите на ЗОПДНПИ с оглед извършваната против проверяваните лица проверка и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверката.

Останалите сведения, за които се иска разкриване, извън посочените по-горе, а именно: фактите и обстоятелствата, засягащи кредитите, извършените преводи в чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутните документи, както и данни за наетите сейфове и предоставяне на преписи от сключени договори за кредит и погасителни планове, не съставляват „банкова тайна” по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, поради което искането в тази му част следва да се остави без уважение. По реда на настоящото производство се постановява от съда разкриване на сведения банкова тайна и е недопустимо постановяване на снабдяване със заявените в искането документи, с които органа по чл. 13, ал.1 от ЗОПДНПИ може да се снабди по реда на чл. 34 от ЗОПДНПИ (респ. по другите уредени в действащото законодателство способи), поради което искането следва да се остави без уважение и в тази му част.

По отношение на второто искане Съдът намира, че на основание чл. 29 от ЗОПДНПИ КОНПИ и директорите на ТД могат да поискат от съда разкриването на тайната по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 133 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за целите на този закон, поради което искането, предмет на разглеждане, изхожда от активно легитимирана страна. На основание чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Централният депозитар може да дава сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, притежавани ценни книжа и сделки с ценни книжа, водени от него, по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл.35 ал.6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти. В случая съдът следва да постанови разкриване на сведенията за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, притежавани ценни книжа и сделки с ценни книжа, водени от Централния депозитар, съставляващи търговска тайна, за проверяваното лице, доколкото това е необходимо за целите на ЗОПДНПИ с оглед извършваната против проверяваното лице проверка за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверка, съобразно ЗОПДНПИ, поради което искането се явява основателно и следва да бъде уважено, като разкриването на сведенията от регистрите на Централния депозитар се постанови за период, съвпадащ с периода, посочен в искането. С оглед предвидената в разпоредбата на чл. 73 от ЗОПДНПИ 10-годишна давност съдът следва да определи периода, за който се отнасят сведенията, както следва: от 01.01.2003 г. (но не по-рано от датата на регистриране на съответната банка или датата на раждане на физическото лице, за което се отнасят сведенията) до датата на изготвяне на писмената справка по постъпилото искане от Директор на ТД на КОНПИ гр. Благоевград. Съобразно обема на исканата информация, за които тя се отнася, съдът следва да определи 14-дневен, считано от постъпване на искането на Директор на ТД на КОНПИ гр. Благоевград в централното управление на съответната банка, за предоставяне на посочените в решението сведения.

Водим от горното и на основание 29, пр. 1-во от ЗОПДНПИ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, вр. чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа вр. чл.  35, ал. 6, и ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съдът

Р    Е    Ш    И  :

ПОСТАНОВЯВА по постъпилото искане изх. № ТД02БЛ/УВ-3134/10.05.2013 г., за нуждите на извършваната проверка разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции, като бъдат разкрити следните факти: обстоятелства и факти, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на Ю. Я.С. с ЕГН: **********, В. М. С. с ЕГН: **********, И. Ю. С. с ЕГН: ********** и В. Ю. С. с ЕГН: ********** всичките с постоянен адрес гр. Б., ************, за периода от 01.01.2003 г. до датата на предоставяне на информацията от страна на Банката, в изброените по-долу търговски банки:

1.                       Алианц Банк България АД

2.                       Алфа Банка- Клон България

3.                       Банка ДСК ЕАД

4.                       Банка Пиреос България АД

5.                       БНП Париба С.А.- клон София

6.                       Българо-американска кредитна банка АД

7.                       Българска банка за развитиеАД

8.                       Креди Агрикол Банк България АД

9.                       ИНГ банк Н.В.-клон София

10.                  Интернешънъл асет банк АД

11.                  Корпоративна търговска банка АД

12.                  Ти Би Ай Банк ЕАД

13.                  Обединена българска банка АД

14.                  Общинска банка АД

15.                  ПроКредит Банк (България) АД

16.                  Първа инвестиционна банка АД

17.                  Райфайзенбанк (България) ЕАД

18.                  СИБАНК АД

19.                  Ситибанк Н.А. – клон София

20.                  Сосиете Женерал Експресбанк АД

21.                  ТБ Инвестбанк АД

22.                  ТБ МКБ Юнионбанк АД

23.                  Токуда Банк АД

24.                  Търговска банка “Д” АД

25.                  УниКредит Булбанк АД

26.                  Централна кооперативна банка АД

27.                  Юробанк и Еф Джи България АД

28.                  ЧПБ Тексимбанк АД

29.                  Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ-Клон София

30.                  Иш Банк ГмбХ – клон София

ПОСТАНОВЯВА по постъпилото искане изх. № ТД02БЛ/УВ-3134/10.05.2013 г., за нуждите на извършваната проверка разкриване на сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, притежавани ценни книжа и сделки с ценни книжа, водени от Централния депозитар, относно проверяваните лица Ю. Я.С. с ЕГН: **********, В. М. С. с ЕГН: **********, И. Ю. С. с ЕГН: ********** и В. Ю. С. с ЕГН: ********** всичките с постоянен адрес гр. Б., ***********, за периода от 01.01.2003г. до датата на предоставяне на информацията от страна на депозитаря.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Директора на ТД на КОНПИ – гр. Благоевград за постановяване разкриване на сведения – фактите и обстоятелствата, засягащи кредитите, извършените преводи в чужбина, основанията за тях и представените документи, съгласно Наредбата за валутните документи, както и данни за наетите сейфове и предоставяне на преписи от сключени договори за кредит и погасителни планове, извън сведенията, съставляващи банкова тайна, както и за постановяване снабдяване с исканите в искането заверени копия от документи.

  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:__________________