Заети длъжности и телефонни номера :


- Административен ръководител – Председател – тел.: 077798693, 0886860578, ф. 077798684
- Районен съдия – тел: 077798691, 0886846964
- Държавен съдия изпълнител – тел.: 077798673, 0886869151
- Съдия по вписванията – тел.: 077798813, 0886829737
- Административен секретар – тел.: 077798693, 0886860578, ф. 077798684
- Главен счетоводител – тел.: 077119945, 0885306226, ф. 077798694
- Съдебен секретар – 2 броя – тел.: 077798692, 0886857494
- Съдебен деловодител – 2 броя - тел.: 077798748, 0886848976
- Деловодител Регистратура; Бюро съдимост; Съдебен архивар – тел.: 077798914, 0886832925
- Съдебен деловодител - съдебно-изпълнителна служба –тел.: 077798573, 0886862337
- Работник, поддръжка сгради-огняр
- Призовкар
- Чистач
- Системен администратор тел.:077798613, 0886844461

Ръководство на съда :
- Административен ръководител – Председател
- Административен секретар
- Главен счетоводител

Дела и съобщения | Структура на съда | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд Брезник
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт